Ma-thi-ơ: Chương 24

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:57, ngày 7 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. 2. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.

3. Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. 4. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. 6. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.

9. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), 16. thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 17. ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà; 18. và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. 19. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú!

20. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; 21. vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. 22. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. 23. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. 25. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. 26. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. 27. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. 28. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.

29. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. 30. Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. 31. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.

32. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. 33. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. 34. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. 35. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

36. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39. và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. 40. Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41. và có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. 42. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 44. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

45. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? 46. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! 47. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. 48. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, 49. bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, 50. thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. 51. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Bản Dịch 2011

Chúa Báo Trước Ðền Thờ Bị Phá Hủy
(Mác 13:1-2; Lu 21:5-6)
1. Khi Ðức Chúa Jesus rời đền thờ ra đi, các môn đồ Ngài đến gần và chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ. 2. Ngài nói, “Các ngươi đều thấy tất cả các công trình kiến trúc nầy phải không? Quả thật, Ta nói với các ngươi, rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên tảng đá nào. Tất cả sẽ bị đổ xuống.”
Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế
(Mác 13:3-13; Lu 21:7-19)
3. Khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-liu, các môn đồ Ngài đến gặp riêng Ngài và thưa rằng, “Xin Thầy cho chúng con biết khi nào điều ấy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng?”
4. Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. 5. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. 6. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. 7. Vì dân nầy sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch, và động đất. 8. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.
9. Bấy giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để hành hạ và giết đi. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh Ta. 10. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau, và thù ghét nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc, 12. và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. 14. Tin Mừng nầy của vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”
Thời Kỳ Hoạn Nạn
(Mác 13:14-23; Lu 21:20-24)
15. “Vậy khi các ngươi thấy những điều gớm ghiếc gây cho hoang tàn xảy ra trong nơi thánh, như Tiên Tri Ða-ni-ên đã nói trước, –ai đọc hãy cố hiểu– 16. bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; 17. ai đang ở trên sân thượng, đừng xuống lấy vật gì trong nhà; 18. ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà lấy áo choàng. 19. Trong những ngày đó, tội nghiệp thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con thơ còn bú! 20. Hãy cầu nguyện để cơn chạy trốn đó không nhằm vào mùa đông hay ngày Sa-bát. 21. Vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy, và sau đó cũng không có. 22. Và nếu những ngày ấy không giảm bớt, không ai có thể thoát khỏi; nhưng vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt.
23. Bấy giờ nếu ai nói với các ngươi, ‘Nầy, Ðấng Christ ở đây,’ hoặc ‘Ngài ở đó,’ thì đừng tin. 24. Vì các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để, nếu có thể được, lừa gạt ngay cả những người được chọn đi sai lạc. 25. Hãy coi chừng, Ta đã nói trước với các ngươi. 26. Vậy nếu người ta bảo các ngươi, ‘Này! Ngài ở trong đồng hoang,’ đừng đến đó. Nếu họ bảo, ‘Này, Ngài ở trong mật thất,’ đừng tin. 27. Vì như sét chớp ở phương đông và nhoáng ở phương tây thể nào, sự hiện đến của Con Người cũng thể ấy. 28. Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”
Chúa Quang Lâm
(Mác 13:24-27; Lu 21:25-28)
29. “Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. 30. Bấy giờ dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời, và mọi chi tộc trên đất sẽ than khóc. Họ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31. Con Người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập họp những người được chọn khắp bốn phương trời, từ chân trời nầy đến chân trời kia.”
Bài Học về Cây Vả
(Mác 13:28-31; Lu 21:29-33)
32. “Các ngươi hãy học bài học về cây vả. Khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè sắp đến. 33. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy, khá biết rằng Con Người sắp đến, tới cổng rồi. 34. Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 35. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đi.”
Không Ai Biết Trước Ngày Giờ Chúa Trở Lại
(Mác 13: 32-37; Lu 17:26-30, 34-36)
36. “Nhưng về ngày nào và giờ nào thì không ai biết. Ngay cả các thiên sứ trên trời cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết mà thôi. 37. Vì như trong thời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy. 38. Vì giống như trong thời đó, trước khi nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39. Họ chẳng quan tâm gì cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng vậy. 40. Bấy giờ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 41. Hai người nữ xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43. Nhưng hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà sẽ thức canh và không để cho kẻ trộm khoét vách vào nhà. 44. Vậy các ngươi phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”
Ðầy Tớ Trung Tín và Ðầy Tớ Bất Trung
(Lu 12:41-48)
45. “Vậy ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà chủ đã đặt làm quản gia nhà mình, để cấp phát lương thực cho các gia nhân đúng kỳ? 46. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy người ấy làm như vậy. 47. Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy quản trị toàn thể tài sản của mình. 48. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu và nghĩ thầm trong lòng, ‘Chủ ta sẽ về trễ,’ 49. nên đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ với mình, và ăn nhậu với phường say sưa. 50. Chủ của đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết; 51. chủ sẽ phân thây nó, rồi nhốt nó chung chỗ với bọn đạo đức giả, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Tài Liệu