Ma-thi-ơ: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa trách những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông và các môn đồ của Ngài rằng: 2. “Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật ngồi vào địa vị của Môi-se. 3. Vì vậy, hãy làm theo và vâng giữ những gì họ truyền cho các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, bởi vì họ chỉ nói mà không thực hành. 4. Họ trói buộc những gánh nặng rất khó mang, rồi đặt trên vai của người ta, nhưng chính họ thì chẳng động ngón tay của họ vào những điều đó. 5. Họ làm tất cả mọi việc với mục đích để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những hộp đựng kinh luật thật lớn, và những tua áo thật rộng; 6. họ thích ngồi chỗ cao trọng trong các bữa tiệc, và những ghế đầu trong các nhà hội, 7. được chào hỏi giữa chợ, và được người ta gọi là thầy! 8. Tuy nhiên, các ngươi đừng để cho người nào gọi mình là thầy; bởi vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. 9. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời. 10. Cũng đừng gọi những người nào là các lãnh đạo; bởi vì các ngươi chỉ có một Đấng lãnh đạo, là Đấng Christ. 11. Người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ là người phục vụ của các ngươi. 12. Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

13. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã đóng cửa vương quốc thiên đàng trước mặt nhiều người. Các ngươi đã không vào, nhưng cũng không muốn cho những người khác vào nữa.

[14. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã nuốt tài sản của những góa phụ, nhưng làm bộ cầu nguyện cho dài; do đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.]

15. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã vượt biển và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người đó vào đạo rồi, thì các ngươi làm cho người đó trở nên con của hỏa ngục gấp hai lần các ngươi.

16. Khốn cho các ngươi là những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không sao; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ 17. Hỡi những kẻ ngu dại và mù quáng! Vàng, hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, điều nào trọng hơn? 18. Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ 19. Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật, hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, điều nào trọng hơn? 20. Bởi vì người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề. 21. Người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại đó mà thề. 22. Người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên đó mà thề.

23. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và tiểu hồi, nhưng lại lãng quên những phần quan trọng hơn của luật pháp đó là công lý, tình thương, và đức tin. Các ngươi phải thực hiện những điều nầy, nhưng đừng lãng quên những điều kia. 24. Hỡi những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

25. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và trụy lạc. 26. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa sạch bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch.

27. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết, và đủ mọi thứ ô nhơ. 28. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy những điều bất hợp pháp và đạo đức giả.

29. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi xây những phần mộ cho các tiên tri, trang hoàng những đài kỷ niệm cho những người công chính, 30. rồi các ngươi nói: ‘Nếu chúng tôi sống trong thời của các tổ phụ của chúng ta, chúng tôi không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các tiên tri.’ 31. Như vậy, các ngươi đã tự xác nhận rằng chính các ngươi là con cháu của những kẻ đã sát hại các tiên tri. 32. Các ngươi đổ đầy theo mức của tổ phụ các ngươi. 33. Hỡi loài rắn, là dòng dõi của rắn độc, làm thế nào các ngươi sẽ thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục!

34. Vì vậy, Ta sẽ sai những tiên tri, những người khôn ngoan, những học giả giáo luật đến với các ngươi; các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên thập tự một số người, các ngươi đánh đòn những người khác trong các nhà hội của các ngươi, và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành khác, 35. để cho máu của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu công chính của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, là người mà các ngươi đã giết giữa Đền Thờ và bàn thờ. 36. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tất cả những điều nầy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”

Lời tiếc thương cho Giê-ru-sa-lem

37. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn gom các con của ngươi, như gà mẹ gọi những gà con của mình vào dưới cánh của mình, nhưng các ngươi không muốn! 38. Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ cho hoang tàn! 39. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa trách những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật

Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông và các môn đồ của Ngài rằng: “Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật ngồi vào địa vị của Môi-se. Vì vậy, hãy làm theo và vâng giữ những gì họ truyền cho các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, bởi vì họ chỉ nói mà không thực hành. Họ trói buộc những gánh nặng khó mang, rồi đặt trên vai của người ta, nhưng chính họ thì chẳng động ngón tay của họ vào những điều đó. Họ làm tất cả mọi việc với mục đích để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những hộp đựng kinh luật thật lớn, và những tua áo thật rộng; họ thích ngồi chỗ cao trọng trong các bữa tiệc, và những ghế đầu trong các nhà hội, được chào hỏi giữa chợ, và được người ta gọi là thầy! Tuy nhiên, các ngươi đừng để cho người nào gọi mình là thầy; bởi vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời. Cũng đừng gọi những người nào là các lãnh đạo; bởi vì các ngươi chỉ có một Đấng lãnh đạo, là Đấng Christ. Người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ là người phục vụ của các ngươi. Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã đóng cửa vương quốc thiên đàng trước mặt nhiều người. Các ngươi đã không vào, nhưng cũng không muốn cho những người khác vào nữa.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã nuốt tài sản của những góa phụ, nhưng làm bộ cầu nguyện cho dài; do đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã vượt biển và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người đó vào đạo rồi, thì các ngươi làm cho người đó trở nên con của hỏa ngục gấp hai lần các ngươi.

Khốn cho các ngươi là những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không sao; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ Hỡi những kẻ ngu dại và mù quáng! Vàng, hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, điều nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật, hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, điều nào trọng hơn? Bởi vì người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại đó mà thề. Người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên đó mà thề.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và tiểu hồi, nhưng lại lãng quên những phần quan trọng hơn của luật pháp đó là công lý, tình thương, và đức tin. Các ngươi phải thực hiện những điều nầy, nhưng đừng lãng quên những điều kia. Hỡi những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và trụy lạc. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa sạch bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết, và đủ mọi thứ ô nhơ. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy những điều bất hợp pháp và đạo đức giả.

Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi xây những phần mộ cho các tiên tri, trang hoàng những đài kỷ niệm cho những người công chính, rồi các ngươi nói: ‘Nếu chúng tôi sống trong thời của các tổ phụ của chúng ta, chúng tôi không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các tiên tri.’ Như vậy, các ngươi đã tự xác nhận rằng chính các ngươi là con cháu của những kẻ đã sát hại các tiên tri. Các ngươi đổ đầy theo mức của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, là dòng dõi của rắn độc, làm thế nào các ngươi sẽ thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục!

Vì vậy, Ta sẽ sai những tiên tri, những người khôn ngoan, những học giả giáo luật đến với các ngươi; các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên thập tự một số người, các ngươi đánh đòn những người khác trong các nhà hội của các ngươi, và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành khác, để cho máu của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu công chính của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, là người mà các ngươi đã giết giữa Đền Thờ và bàn thờ. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tất cả những điều nầy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”

Lời tiếc thương cho Giê-ru-sa-lem

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn gom các con của ngươi, như gà mẹ gọi những gà con của mình vào dưới cánh của mình, nhưng các ngươi không muốn! Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ cho hoang tàn! Bởi vì Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chúa trách những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông và các môn đồ của Ngài rằng: 2. “Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật ngồi vào địa vị của Môi-se. 3. Vì vậy, hãy làm theo và vâng giữ những gì họ truyền cho các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, bởi vì họ chỉ nói mà không thực hành. 4. Họ trói buộc những gánh nặng rất khó mang, rồi đặt trên vai của người ta, nhưng chính họ thì chẳng động ngón tay của họ vào những điều đó. 5. Họ làm tất cả mọi việc với mục đích để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những hộp đựng kinh luật thật lớn, và những tua áo thật rộng; 6. họ thích ngồi chỗ cao trọng trong các bữa tiệc, và những ghế đầu trong các nhà hội, 7. được chào hỏi giữa chợ, và được người ta gọi là thầy! 8. Tuy nhiên, các ngươi đừng để cho người nào gọi mình là thầy; bởi vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. 9. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời. 10. Cũng đừng gọi những người nào là các lãnh đạo; bởi vì các ngươi chỉ có một Đấng lãnh đạo, là Đấng Christ. 11. Người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ là người phục vụ của các ngươi. 12. Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

13. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã đóng cửa vương quốc thiên đàng trước mặt nhiều người. Các ngươi đã không vào, nhưng cũng không muốn cho những người khác vào nữa.

[14. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã nuốt tài sản của những góa phụ, nhưng làm bộ cầu nguyện cho dài; do đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.]

15. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi đã vượt biển và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người đó vào đạo rồi, thì các ngươi làm cho người đó trở nên con của hỏa ngục gấp hai lần các ngươi.

16. Khốn cho các ngươi là những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không sao; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ 17. Hỡi những kẻ ngu dại và mù quáng! Vàng, hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, điều nào trọng hơn? 18. Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc với lời thề.’ 19. Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật, hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, điều nào trọng hơn? 20. Bởi vì người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề. 21. Người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại đó mà thề. 22. Người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên đó mà thề.

23. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và tiểu hồi, nhưng lại lãng quên những phần quan trọng hơn của luật pháp đó là công lý, tình thương, và đức tin. Các ngươi phải thực hiện những điều nầy, nhưng đừng lãng quên những điều kia. 24. Hỡi những kẻ hướng dẫn mù quáng! Các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

25. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và trụy lạc. 26. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa sạch bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch.

27. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết, và đủ mọi thứ ô nhơ. 28. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy những điều bất hợp pháp và đạo đức giả.

29. Khốn cho các ngươi là các học giả giáo luật và những người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Bởi vì các ngươi xây những phần mộ cho các tiên tri, trang hoàng những đài kỷ niệm cho những người công chính, 30. rồi các ngươi nói: ‘Nếu chúng tôi sống trong thời của các tổ phụ của chúng ta, chúng tôi không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các tiên tri.’ 31. Như vậy, các ngươi đã tự xác nhận rằng chính các ngươi là con cháu của những kẻ đã sát hại các tiên tri. 32. Các ngươi đổ đầy theo mức của tổ phụ các ngươi. 33. Hỡi loài rắn, là dòng dõi của rắn độc, làm thế nào các ngươi sẽ thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục!

34. Vì vậy, Ta sẽ sai những tiên tri, những người khôn ngoan, những học giả giáo luật đến với các ngươi; các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên thập tự một số người, các ngươi đánh đòn những người khác trong các nhà hội của các ngươi, và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành khác, 35. để cho máu của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu công chính của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, là người mà các ngươi đã giết giữa Đền Thờ và bàn thờ. 36. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Tất cả những điều nầy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”

Lời tiếc thương cho Giê-ru-sa-lem

37. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn gom các con của ngươi, như gà mẹ gọi những gà con của mình vào dưới cánh của mình, nhưng các ngươi không muốn! 38. Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ cho hoang tàn! 39. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: 2. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 3. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. 4. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 5. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; 6. ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; 7. muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy! 8. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. 9. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. 11. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. 12. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.

13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.

14. [Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.]

15. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

16. Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 17. Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18. Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 19. Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? 20. Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề; 21. người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề 22. còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

23. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. 24. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!

25. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. 26. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.

27. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. 28. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.

29. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, 30. và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. 31. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. 32. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi! 33. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? 34. Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35. hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. 36. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy.

37. Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! 38. Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! 39. Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!

Bản Dịch 2011

Chúa Khuyến Cáo Dân Chúng về Những Thầy Dạy Giáo Luật và Những Người Pha-ri-si

(Mác 12:38-39; Lu 11:43-46; 20:45-46)

1 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám đông và các môn đồ Ngài, 2 “Những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si ngồi ở cương vị của Môi-se. 3 Vậy hãy làm và giữ những gì họ dạy các ngươi; nhưng đừng làm theo những gì họ làm, vì họ không thực hành những gì họ dạy. 4 Họ buộc những gánh nặng khó mang, rồi đặt trên vai người khác, nhưng chính họ, họ không muốn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để phô trương cho người ta thấy. Họ mang những hộp đựng kinh luật thật to và làm những tua áo cho dài. 6 Họ thích ngồi bàn danh dự trong các đám tiệc và dành những chỗ ngồi tôn trọng nhất trong các hội đường. 7 Họ muốn được chào hỏi kính cẩn ngoài phố chợ và thích được người ta gọi là thầy. 8 Nhưng các ngươi đừng để người ta gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, và hết thảy các ngươi đều là bạn học với nhau. 9 Dưới đất này, các ngươi cũng đừng gọi ai là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng để ai gọi mình là các lãnh tụ, vì chỉ có một Lãnh Tụ, đó là Ðấng Christ. 11 Người lớn nhất trong các ngươi sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được đưa lên.”

Chúa Quở Trách Thói Ðạo Ðức Giả

(Mác 12:40; Lu 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13 “Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng, không cho người khác vào, vì chính các ngươi không vào, nhưng ai muốn vào các ngươi lại ngăn cản.

14

15 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi vượt biển băng ngàn để đem một người vào đạo, rồi các ngươi làm cho người mới theo đạo thành người của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường bị mù! Các ngươi dạy rằng, ‘Nếu ai chỉ đền thờ mà thề thì không sao; nhưng nếu ai chỉ vàng của đền thờ mà thề sẽ bị trói buộc.’ 17 Hỡi những kẻ điên rồ và mù quáng, vàng hay đền thờ làm cho vàng ra thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ngươi còn dạy, ‘Người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không sao; nhưng ai chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề sẽ bị trói buộc.’ 19 Hỡi những kẻ mù quáng, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ ra thánh, cái nào trọng hơn? 20 Thế thì ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ cả bàn thờ và mọi thứ trên đó mà thề. 21 Còn ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và Ðấng ngự trong đó mà thề. 22 Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngai đó mà thề.

23 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng phần mười bạc hà, thì là, và húng thơm, mà bỏ qua những điều quan trọng hơn của Luật Pháp là công lý, thương xót, và đức tin. Ðây là những điều các ngươi phải làm nhưng không được bỏ qua những điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường bị mù, các ngươi gạn lọc con ruồi nhưng nuốt chửng con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi chùi rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong, chúng chứa đầy trộm cắp và trụy lạc. 26 Hỡi những người Pha-ri-si đui mù, trước hết các ngươi phải chùi rửa bên trong chén dĩa, để chúng cũng được sạch như bên ngoài.

27 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng; bên ngoài trông đẹp đẽ nhưng bên trong chứa đầy xương người và mọi thứ nhớp nhúa. 28 Các ngươi cũng thế, bên ngoài trông có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.”

Chúa Báo Trước về Hình Phạt Những Kẻ Ðạo Ðức Giả

(Lu 11:47-51)

29 “Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi lập mộ cho các đấng tiên tri và chỉnh trang mồ mả của những người công chính; 30 các ngươi nói rằng, ‘Nếu chúng ta sống đồng thời với các tổ phụ, chúng ta đã không dự phần với họ làm đổ máu các vị tiên tri đâu.’ 31 Như thế các ngươi là những nhân chứng nghịch lại chính mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ giết các đấng tiên tri. 32 Thế thì các ngươi hãy làm tiếp cho trọn mức độ tội ác của tổ phụ các ngươi đi. 33 Hỡi loài rắn độc, dòng dõi của độc xà, làm sao các ngươi có thể thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục?

34 Vì vậy, kìa, Ta sai các tiên tri, các nhà hiền triết, và các thầy dạy giáo luật đến với các ngươi, nhưng các ngươi giết những người này, đóng đinh những người nọ, đánh đòn những người kia trong hội đường, và lùng bắt họ từ thành này sang thành khác, 35 để máu vô tội chảy ra trên đất, từ máu của A-bên người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Bê-rê-ki-a, người các ngươi đã giết trong sân đền thờ, giữa nơi thánh và bàn thờ, đổ trên các ngươi. 36 Quả thật, Ta nói với các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ này.”

Chúa Thương Tiếc Giê-ru-sa-lem

(Lu 13:34-35)

37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp con cái ngươi lại, như gà mẹ quy tụ các con mình dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu! 38 Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. 39 Vì Ta nói với các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói rằng,

‘Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành