Ma-thi-ơ: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus hóa hình

1. Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, là em của ông, lên một ngọn núi cao. 2. Ngài biến hình trước mặt họ: mặt của Ngài chói sáng như mặt trời, trang phục của Ngài trở nên trắng như ánh sáng. 3. Kìa, Môi-se và Ê-li xuất hiện, rồi nói chuyện với Ngài.

4. Lúc đó, Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jesus: “Lạy Chúa! Chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Ngài muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Ngài, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

5. Lúc ông còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và kìa, có một tiếng phán từ trong đám mây nói rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy lắng nghe Người!”

6. Nghe vậy, các môn đồ ngã sấp mặt của họ xuống đất, vô cùng kinh hãi.

7. Đức Chúa Jesus đến, chạm vào họ, và nói: “Hãy chỗi dậy! Đừng kinh sợ!”

8. Ngước mắt lên, họ không thấy một ai khác ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus mà thôi.

9. Khi họ từ trên núi đi xuống, Đức Chúa Jesus căn dặn họ rằng: “Đừng nói cho ai về khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10. Các môn đồ đã hỏi Ngài rằng: “Như vậy, tại sao các học giả giáo luật nói Ê-li phải đến trước?”

11. Ngài nói: “Thật vậy, Ê-li cần đến và khôi phục mọi việc. 12. Nhưng Ta nói với các ngươi: Ê-li đã đến, mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý muốn của họ. Và rồi Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn bởi họ như vậy.”

13. Sau đó, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Đức Chúa Jesus chữa lành bé trai bị quỷ ám

14. Lúc Ngài và các môn đồ đang đi tới cùng đám đông, có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, rồi thưa rằng: 15. “Lạy Chúa! Xin thương xót con trai của tôi! Nó bị mất trí và chịu đựng rất nhiều đau đớn; nó thường ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. 16. Tôi đã đem nó đến cho các môn đồ của Ngài, nhưng họ không thể chữa lành cho nó.”

17. Đức Chúa Jesus trả lời và nói rằng: “Hỡi thế hệ vô tín và lầm lạc kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy mang nó đến cho Ta.”

18. Đức Chúa Jesus quở trách quỷ, và quỷ liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc đó, đứa bé được lành.

19. Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jesus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ đó được?”

20. Ngài nói với họ: “Bởi vì các ngươi có ít đức tin. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin chỉ bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; bởi vì không có điều gì các ngươi không làm được!” 21. [Tuy nhiên, quỷ nầy không thể xuất ra nếu không bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện.]

Đức Chúa Jesus nhắc lại sự chết và sống lại của Ngài

22. Khi họ họp nhau lại tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus nói với họ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. 23. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Họ phiền muộn sâu xa.

Đức Chúa Jesus nộp thuế

24. Khi đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đồng tiền thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy của các ông không nộp thuế hay sao?”

25. Ông trả lời: “Có!” Rồi ông vào trong nhà.

Đức Chúa Jesus đã biết trước nên nói với ông: “Si-môn! Con nghĩ thế nào? Các vua thế gian nhận thuế và triều cống từ ai? Từ các con trai của mình hay từ những người ngoài?”

26. Ông nói: “Từ những người ngoài.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Như vậy các con trai được miễn. 27. Tuy nhiên, để chúng ta không gây khó chịu cho họ, con hãy ra biển, quăng lưỡi câu, bắt lấy con cá được kéo lên đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy bốn đồng tiền của đền thờ. Hãy lấy đưa cho họ để trả cho Ta và cho con!”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus hóa hình

Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, là em của ông, lên một ngọn núi cao. Ngài biến hình trước mặt họ: mặt của Ngài chói sáng như mặt trời, trang phục của Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, Môi-se và Ê-li xuất hiện, rồi nói chuyện với Ngài.

Lúc đó, Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jesus: “Lạy Chúa! Chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Ngài muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Ngài, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

Lúc ông còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và kìa, có một tiếng phán từ trong đám mây nói rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy lắng nghe Người!”

Nghe vậy, các môn đồ ngã sấp mặt của họ xuống đất, vô cùng kinh hãi.

Đức Chúa Jesus đến, chạm vào họ, và nói: “Hãy chỗi dậy! Đừng kinh sợ!”

Ngước mắt lên, họ không thấy một ai khác ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus mà thôi.

Khi họ từ trên núi đi xuống, Đức Chúa Jesus căn dặn họ rằng: “Đừng nói cho ai về khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

Các môn đồ đã hỏi Ngài rằng: “Như vậy, tại sao các học giả giáo luật nói Ê-li phải đến trước?”

Ngài nói: “Thật vậy, Ê-li cần đến và khôi phục mọi việc. 12. Nhưng Ta nói với các ngươi: Ê-li đã đến, và người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý muốn của họ. Và rồi Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn bởi họ như vậy.”

Sau đó, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Đức Chúa Jesus chữa lành bé trai bị quỷ ám

Lúc Ngài và các môn đồ đang đi tới cùng đám đông, có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, rồi thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin thương xót con trai của tôi! Nó bị mất trí và chịu đựng rất nhiều đau đớn; nó thường ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cho các môn đồ của Ngài, nhưng họ không thể chữa lành cho nó.”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói rằng: “Hỡi thế hệ vô tín và lầm lạc kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy mang nó đến cho Ta.”

Đức Chúa Jesus quở trách quỷ, và quỷ liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc đó, đứa bé được lành.

Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jesus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ đó được?”

Ngài nói với họ: “Bởi vì các ngươi có ít đức tin. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin chỉ bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; bởi vì không có điều gì các ngươi không làm được!” Tuy nhiên, quỷ nầy không thể xuất ra nếu không bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện.

Đức Chúa Jesus nhắc lại sự chết và sống lại của Ngài

Khi họ họp nhau lại tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus nói với họ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Họ phiền muộn sâu xa.

Đức Chúa Jesus nộp thuế

Khi đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đồng tiền thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy của các ông không nộp thuế hay sao?”

Ông trả lời: “Có!” Rồi ông vào trong nhà.

Đức Chúa Jesus đã biết trước nên nói với ông: “Si-môn! Con nghĩ thế nào? Các vua thế gian nhận thuế và triều cống từ ai? Từ các con trai của mình hay từ những người ngoài?”

Ông nói: “Từ những người ngoài.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Như vậy các con trai được miễn. Tuy nhiên, để chúng ta không gây khó chịu cho họ, con hãy ra biển, quăng lưỡi câu, bắt lấy con cá được kéo lên đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy bốn đồng tiền của đền thờ. Hãy lấy đưa cho họ để trả cho Ta và cho con!”

Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus hóa hình

1. Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, là em của ông, lên một ngọn núi cao. 2. Ngài biến hình trước mặt họ: mặt của Ngài chói sáng như mặt trời, trang phục của Ngài trở nên trắng như ánh sáng. 3. Kìa, Môi-se và Ê-li xuất hiện, rồi nói chuyện với Ngài.

4. Lúc đó, Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jesus: “Lạy Chúa! Chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Ngài muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Ngài, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

5. Lúc ông còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và kìa, có một tiếng phán từ trong đám mây nói rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy lắng nghe Người!”

6. Nghe vậy, các môn đồ ngã sấp mặt của họ xuống đất, vô cùng kinh hãi.

7. Đức Chúa Jesus đến, chạm vào họ, và nói: “Hãy chỗi dậy! Đừng kinh sợ!”

8. Ngước mắt lên, họ không thấy một ai khác ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus mà thôi.

9. Khi họ từ trên núi đi xuống, Đức Chúa Jesus căn dặn họ rằng: “Đừng nói cho ai về khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10. Các môn đồ đã hỏi Ngài rằng: “Như vậy, tại sao các học giả giáo luật nói Ê-li phải đến trước?”

11. Ngài nói: “Thật vậy, Ê-li cần đến và khôi phục mọi việc. 12. Nhưng Ta nói với các ngươi: Ê-li đã đến, và người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý muốn của họ. Và rồi Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn bởi họ như vậy.”

13. Sau đó, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Đức Chúa Jesus chữa lành bé trai bị quỷ ám

14. Lúc họ đang đi tới cùng đám đông, có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, rồi thưa rằng: 15. “Lạy Chúa! Xin thương xót con trai của tôi! Nó bị mất trí và chịu đựng rất nhiều đau đớn; nó thường ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. 16. Tôi đã đem nó đến cho các môn đồ của Ngài, nhưng họ không thể chữa lành cho nó.”

17. Đức Chúa Jesus trả lời và nói rằng: “Hỡi thế hệ vô tín và lầm lạc kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy mang nó đến cho Ta.”

18. Đức Chúa Jesus quở trách quỷ, và quỷ liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc đó, đứa bé được lành.

19. Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jesus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ đó được?”

20. Ngài nói với họ: “Bởi vì các ngươi có ít đức tin. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin chỉ bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; bởi vì không có điều gì các ngươi không làm được!” 21. [Tuy nhiên, thứ nầy không thể xuất ra nếu không bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện.]

Đức Chúa Jesus nhắc lại sự chết và sống lại của Ngài

22. Khi họ họp nhau lại tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus nói với họ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. 23. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Họ phiền muộn sâu xa.

Đức Chúa Jesus nộp thuế

24. Khi đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đồng tiền thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy của các ông không nộp thuế hay sao?” 25. Ông trả lời: “Có!” Rồi ông vào trong nhà.

Đức Chúa Jesus đã biết trước nên nói với ông: “Si-môn! Con nghĩ thế nào? Các vua thế gian nhận thuế và triều cống từ ai? Từ các con trai của mình hay từ những người ngoài?”

26. Ông nói: “Từ những người ngoài.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Như vậy các con trai được miễn. 27. Tuy nhiên, để chúng ta không gây khó chịu cho họ, con hãy ra biển, quăng lưỡi câu, bắt lấy con cá được kéo lên đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy bốn đồng tiền của đền thờ. Hãy lấy đưa cho họ để trả cho Ta và cho con!”

Bản Dịch 1925

1. Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. 2. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. 3. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.

4. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.

5. Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

6. Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. 7. Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! 8. Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.

9. Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại. 10. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?

11. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. 12. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.

13. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.

14. Khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài, 15. mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước. 16. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.

17. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.

18. Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.

19. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?

20. Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. 21. [Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.]

22. Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 23. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.

24. Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?

25. Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?

26. Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế! 27. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

Bản Dịch 2011

Chúa Biến Hóa Hình Dạng

(Mác 9:2-13; Lu 9:28-36)

1 Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2 Ngài biến hóa hình dạng trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng. 3 Này, Môi-se và Ê-li xuất hiện và đàm đạo với Ngài.

4 Bấy giờ Phi-rơ thưa với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, chúng ta ở đây tốt quá. Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.”

5 Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.”

6 Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ sấp mặt xuống đất vì quá sợ hãi. 7 Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, đưa tay chạm vào họ và nói, “Hãy đứng dậy và đừng sợ.” 8 Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.

9 Trong khi họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lịnh cho họ, “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng này cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10 Các môn đồ hỏi Ngài, “Thế tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Ê-li phải đến trước?”

11 Ngài trả lời và nói, “Hẳn nhiên Ê-li phải đến để chỉnh đốn mọi sự; 12 nhưng Ta nói với các ngươi, Ê-li đã đến rồi, nhưng họ chẳng nhận ra ông ấy, mà còn đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”

13 Bấy giờ các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Kinh Phong

(Mác 9:14-29; Lu 9:37-43)

14 Khi họ đến với đoàn dân đông, một người đến quỳ trước mặt Ngài 15 và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và khổ sở vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”

17 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem nó đến đây cho Ta.”

18 Ðức Chúa Jesus quở trừ ác quỷ, ác quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”

20 Ngài trả lời họ, “Vì các ngươi yếu đức tin. Quả thật, Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo núi này, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các ngươi chẳng làm được. 21 Nhưng với thứ quỷ này, nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, các ngươi khó có thể đuổi nó ra được.”

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ hai)

(Mác 9:30-32; Lu 9:43-45)

22 Trong khi họ họp nhau ở Ga-li-lê, Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các môn đồ Ngài bèn lo buồn rất nhiều.

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

24 Khi họ đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, “Thầy của anh không nộp hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ sao?”

25 Phi-rơ trả lời, “Có chứ.”

Vừa khi Phi-rơ vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi ông trước, “Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

26 Phi-rơ đáp, “Thưa của người ngoài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Như vậy con cái được miễn thuế. 27 Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền ta-tê-ra trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành