Ma-thi-ơ: Chương 15

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ai là người phạm luật

1. Sau đó, những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jesus, rồi hỏi rằng: 2. “Tại sao các môn đồ của Thầy phá bỏ truyền thống của các trưởng lão? Bởi vì họ không rửa tay của họ trước khi ăn bánh?”

3. Ngài trả lời họ: “Tại sao các ngươi cũng chỉ vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? 4. Bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy rằng: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ;’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.’ 5. Nhưng các ngươi lại nói: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: Nếu là tặng vật của con, thì cha mẹ được lợi ích gì?' 6. rồi người đó không cần hiếu kính cha mẹ nữa. Vì truyền thống của mình, các ngươi đã vô hiệu hóa mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 7. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi rất đúng rằng: 8. ‘Dân nầy tôn kính Ta bằng môi miệng; nhưng lòng chúng nó xa cách Ta. 9. Chúng thờ phượng Ta cách vô ích, và dạy những giáo lý theo luật lệ của loài người.’ ”

10. Và rồi Ngài đã gọi dân chúng đến và nói với họ: “Hãy nghe và hiểu! 11. Không phải vật gì vào miệng, làm cho con người bị ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều đó mới làm ô uế con người.”

12. Sau đó các môn đồ đã đến gần, thưa với Ngài: “Thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời nầy không?”

13. Ngài trả lời và nói: “Cây nào Cha của Ta ở trên trời không trồng thì phải nhổ đi. 14. Hãy mặc kệ họ! Họ là những kẻ mù dẫn đường cho những người mù. Nếu một người mù dẫn một người mù thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”

15. Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ nầy cho chúng con.”

16. Ngài nói: “Các ngươi cũng vẫn chưa hiểu sao? 17. Các ngươi không biết rằng vật gì vào miệng, sẽ đi vào dạ dày, rồi bị thải ra ngoài hay sao? 18. Nhưng những gì từ miệng ra, đều phát xuất từ trong lòng, và những điều đó làm ô uế con người. 19. Bởi vì những ý tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống đều xuất phát từ trong lòng. 20. Đây là những điều làm ô uế con người; còn việc ăn không rửa tay, không làm ô uế con người.”

Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

21. Rời khỏi nơi đó, Đức Chúa Jesus lui vào khu vực của Ty-rơ và Si-đôn. 22. Kìa, có một phụ nữ Ca-na-an từ vùng nầy đến, và kêu xin rằng: “Lạy Chúa! Con của Đa-vít! Xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” 23. Ngài không đáp lại cho bà một lời. Các môn đồ của Ngài đến, và nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy trở về, bởi vì bà cứ theo sau chúng ta kêu xin mãi.” 24. Ngài trả lời và nói rằng: “Nếu không phải vì những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên, thì Ta không được sai đến.” 25. Nhưng người phụ nữ nầy đã đến, phủ phục trước Ngài, và thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin giúp con!” 26. Ngài trả lời và nói rằng: “Lấy bánh của con cái, mà ném cho những con chó, là điều không đúng.” 27. Người phụ nữ thưa: “Lạy Chúa! Đúng vậy! Tuy nhiên những con chó ăn những miếng bánh vụn từ bàn của chủ chúng rơi xuống.” 28. Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời và nói với bà: “Nầy người phụ nữ! Đức tin của ngươi rất lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành tựu cho ngươi!” Ngay trong giờ đó, con gái của bà được lành.

Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ hai

29. Đức Chúa Jesus rời khỏi nơi đó, đi dọc theo biển Ga-li-lê; Ngài lên núi và ngồi tại đó. 30. Có những đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, tàn tật, mù, câm, và nhiều chứng bệnh khác, rồi đặt họ nơi chân của Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ. 31. Vì vậy, đám đông kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què bước đi, người mù thấy được; và họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

32. Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ của Ngài đến, và nói rằng: “Ta cảm thương đoàn dân nầy bởi vì họ đã ở với Ta liên tục ba ngày, và bây giờ thì không còn gì để ăn. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, kẻo họ bị xỉu dọc đường.” 33. Các môn đồ thưa với Ngài: “Giữa nơi hoang vu nầy, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho những đoàn dân rất đông nầy?” 34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái và vài con cá nhỏ.” 35. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, 36. lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra, và trao cho các môn đồ, để các môn đồ phát cho dân chúng. 37. Tất cả đã ăn thỏa thuê; họ thu thập những mẩu bánh thừa, được bảy giỏ đầy. 38. Số người ăn là bốn ngàn người, không kể những phụ nữ và trẻ em.

39. Sau khi cho dân chúng ra về, Ngài xuống thuyền đến vùng Ma-ga-đan.

Bản Dịch Đại Chúng

Ai là người phạm luật

Sau đó, những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jesus, rồi hỏi rằng: “Tại sao các môn đồ của Thầy phá bỏ truyền thống của các trưởng lão? Bởi vì họ không rửa tay của họ trước khi ăn bánh?”

Ngài trả lời họ: “Tại sao các ngươi cũng chỉ vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy rằng: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ;’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.’ Nhưng các ngươi lại nói: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: Nếu là tặng vật của con, thì cha mẹ được lợi ích gì?' rồi người đó không cần hiếu kính cha mẹ nữa. Vì truyền thống của mình, các ngươi đã vô hiệu hóa mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi rất đúng rằng: ‘Dân nầy tôn kính Ta bằng môi miệng; nhưng lòng chúng nó xa cách Ta. Chúng thờ phượng Ta cách vô ích, và dạy những giáo lý theo luật lệ của loài người.’ ”

Và rồi Ngài đã gọi dân chúng đến và nói với họ: “Hãy nghe và hiểu! Không phải vật gì vào miệng, làm cho con người bị ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều đó mới làm ô uế con người.”

Sau đó các môn đồ đã đến gần, thưa với Ngài: “Thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời nầy không?”

Ngài trả lời và nói: “Cây nào Cha của Ta ở trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy mặc kệ họ! Họ là những kẻ mù dẫn đường cho những người mù. Nếu một người mù dẫn một người mù thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”

Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ nầy cho chúng con.”

Ngài nói: “Các ngươi cũng vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi không biết rằng vật gì vào miệng, sẽ đi vào dạ dày, rồi bị thải ra ngoài hay sao? Nhưng những gì từ miệng ra, đều phát xuất từ trong lòng, và những điều đó làm ô uế con người. Bởi vì những ý tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống đều xuất phát từ trong lòng. Đây là những điều làm ô uế con người; còn việc ăn không rửa tay, không làm ô uế con người.”

Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

Rời khỏi nơi đó, Đức Chúa Jesus lui vào khu vực của Ty-rơ và Si-đôn. Kìa, có một phụ nữ Ca-na-an từ vùng nầy đến, và kêu xin rằng: “Lạy Chúa! Con của Đa-vít! Xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” Ngài không đáp lại cho bà một lời. Các môn đồ của Ngài đến, và nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy trở về, bởi vì bà cứ theo sau chúng ta kêu xin mãi.” Ngài trả lời và nói rằng: “Nếu không phải vì những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên, thì Ta không được sai đến.” Nhưng người phụ nữ nầy đã đến, phủ phục trước Ngài, và thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin giúp con!” Ngài trả lời và nói rằng: “Lấy bánh của con cái, mà ném cho những con chó, là điều không đúng.” Người phụ nữ thưa: “Lạy Chúa! Đúng vậy! Tuy nhiên những con chó ăn những miếng bánh vụn từ bàn của chủ chúng rơi xuống.” Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời và nói với bà: “Nầy người phụ nữ! Đức tin của ngươi rất lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành tựu cho ngươi!” Ngay trong giờ đó, con gái của bà được lành.

Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ hai

Đức Chúa Jesus rời khỏi nơi đó, đi dọc theo biển Ga-li-lê; Ngài lên núi và ngồi tại đó. Có những đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, tàn tật, mù, câm, và nhiều chứng bệnh khác, rồi đặt họ nơi chân của Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ. Vì vậy, đám đông kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què bước đi, người mù thấy được; và họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ của Ngài đến, và nói rằng: “Ta cảm thương đoàn dân nầy bởi vì họ đã ở với Ta liên tục ba ngày, và bây giờ thì không còn gì để ăn. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, kẻo họ bị xỉu dọc đường.” Các môn đồ thưa với Ngài: “Giữa nơi hoang vu nầy, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho những đoàn dân rất đông nầy?” Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái và vài con cá nhỏ.” Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra, và trao cho các môn đồ, để các môn đồ phát cho dân chúng. Tất cả đã ăn thỏa thuê; họ thu thập những mẩu bánh thừa, được bảy giỏ đầy. Số người ăn là bốn ngàn người, không kể những phụ nữ và trẻ em.

Sau khi cho dân chúng ra về, Ngài xuống thuyền đến vùng Ma-ga-đan.

Bản Dịch Ngữ Căn

Ai là người phạm luật

1. Sau đó, những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jesus, rồi hỏi rằng: 2. “Tại sao các môn đồ của Thầy phá bỏ truyền thống của các trưởng lão? Bởi vì họ không rửa tay của họ trước khi ăn bánh?”

3. Ngài trả lời họ: “Tại sao các ngươi cũng chỉ vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? 4. Bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy rằng: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ;’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.’ 5. Nhưng các ngươi lại nói: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: Nếu là tặng vật của con, thì cha mẹ được lợi ích gì?' 6. rồi người đó không cần hiếu kính cha mẹ nữa. Vì truyền thống của mình, các ngươi đã vô hiệu hóa mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 7. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi rất đúng rằng: 8. ‘Dân nầy tôn kính Ta bằng môi miệng; nhưng lòng chúng nó xa cách Ta. 9. Chúng thờ phượng Ta cách vô ích, và dạy những giáo lý theo luật lệ của loài người.’ ”

10. Và rồi Ngài đã gọi dân chúng đến và nói với họ: “Hãy nghe và hiểu! 11. Không phải vật gì vào miệng, làm cho con người bị ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều đó mới làm ô uế con người.”

12. Sau đó các môn đồ đã đến gần, thưa với Ngài: “Thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời nầy không?”

13. Ngài trả lời và nói: “Cây nào Cha của Ta ở trên trời không trồng thì phải nhổ đi. 14. Hãy mặc kệ họ! Họ là những kẻ mù dẫn đường cho những người mù. Nếu một người mù dẫn một người mù thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”

15. Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ nầy cho chúng con.”

16. Ngài nói: “Các ngươi cũng vẫn chưa hiểu sao? 17. Các ngươi không biết rằng vật gì vào miệng, sẽ đi vào dạ dày, rồi bị thải ra ngoài hay sao? 18. Nhưng những gì từ miệng ra, đều phát xuất từ trong lòng, và những điều đó làm ô uế con người. 19. Bởi vì những ý tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống đều xuất phát từ trong lòng. 20. Đây là những điều làm ô uế con người; còn việc ăn không rửa tay, không làm ô uế con người.”

Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

21. Rời khỏi nơi đó, Đức Chúa Jesus lui vào khu vực của Ty-rơ và Si-đôn. 22. Kìa, có một phụ nữ Ca-na-an từ vùng nầy đến, và kêu xin rằng: “Lạy Chúa! Con của Đa-vít! Xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” 23. Ngài không đáp lại cho bà một lời. Các môn đồ của Ngài đến, và nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy trở về, bởi vì bà cứ theo sau chúng ta kêu xin mãi.” 24. Ngài trả lời và nói rằng: “Nếu không phải vì những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên, thì Ta không được sai đến.” 25. Nhưng người phụ nữ nầy đã đến, phủ phục trước Ngài, và thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin giúp con!” 26. Ngài trả lời và nói rằng: “Lấy bánh của con cái, mà ném cho những con chó, là điều không đúng.” 27. Người phụ nữ thưa: “Lạy Chúa! Đúng vậy! Tuy nhiên những con chó ăn những miếng bánh vụn từ bàn của chủ chúng rơi xuống.” 28. Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời và nói với bà: “Nầy người phụ nữ! Đức tin của ngươi rất lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành tựu cho ngươi!” Ngay trong giờ đó, con gái của bà được lành.

Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ hai

29. Đức Chúa Jesus rời khỏi nơi đó, đi dọc theo biển Ga-li-lê; Ngài lên núi và ngồi tại đó. 30. Có những đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, tàn tật, mù, câm, và nhiều chứng bệnh khác, rồi đặt họ nơi chân của Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ. 31. Vì vậy, đám đông kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què bước đi, người mù thấy được; và họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

32. Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ của Ngài đến, và nói rằng: “Ta cảm thương đoàn dân nầy bởi vì họ đã ở với Ta liên tục ba ngày, và bây giờ thì không còn gì để ăn. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, kẻo họ bị xỉu dọc đường.” 33. Các môn đồ thưa với Ngài: “Giữa nơi hoang vu nầy, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho những đoàn dân rất đông nầy?” 34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái và vài con cá nhỏ.” 35. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, 36. lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra, và trao cho các môn đồ, để các môn đồ phát cho dân chúng. 37. Tất cả đã ăn thỏa thuê; họ thu thập những mẩu bánh thừa, được bảy giỏ đầy. 38. Số người ăn là bốn ngàn người, không kể những phụ nữ và trẻ em.

39. Sau khi cho dân chúng ra về, Ngài xuống thuyền đến vùng Ma-ga-đan.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: 2. Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.

3. Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? 4. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. 5. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. 6. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. 7. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8. Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.

10. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu. 11. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!

12. Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?

13. Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. 14. Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.

15. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi.

16. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? 17. Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? 18. Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. 19. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. 20. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.

21. Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.

23. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.

24. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.

25. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!

26. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.

27. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.

28. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

29. Đức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi. 30. Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành. 31. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.

32. Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.

33. Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?

34. Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá. 35. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. 36. Đoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng. 37. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy. 38. Số người ăn là bốn ngàn, không kể đàn bà con trẻ. 39. Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.

Bản Dịch 2011

Truyền Thống Người Xưa

(Mác 7:1-13)

1 Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Ðức Chúa Jesus và hỏi, 2 “Tại sao các môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của các bậc trưởng lão để lại, vì họ không rửa tay trước khi ăn bánh?”

3 Ngài trả lời và nói với họ, “Vậy tại sao các ngươi vi phạm điều răn của Ðức Chúa Trời vì truyền thống của mình? 4 Vì Ðức Chúa Trời đã phán, ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’ và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’ 5 Nhưng các ngươi bảo, ‘Người nào nói với cha mẹ, “Những gì con có thể dùng để báo hiếu cha mẹ, con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi,” thì người ấy không cần phải báo hiếu cha mẹ nữa.’ 6 Như vậy các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống của mình. 7 Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi thật đúng lắm, khi ông ấy bảo,

8 ‘Dân này chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi,

Còn lòng chúng cách xa Ta lắm.

9 Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích;

Giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’”

Thứ Làm Người Ta Ô Uế

(Mác 7:14-23)

10 Ngài gọi đám đông đến và nói với họ, “Hãy nghe và hiểu thấu điều này: 11 Chẳng phải những gì vào miệng làm ô uế người ta, nhưng những gì từ miệng ra mới làm ô uế người ta.”

12 Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Thầy có biết những người Pha-ri-si rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”

13 Ngài trả lời và nói, “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ bỏ. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

15 Phi-rơ đáp lời và nói, “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”

16 Ngài nói, “Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi không hiểu rằng hễ vật gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? 18 Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng; chính những điều ấy mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng mà ra những ác ý, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối, và vu khống. 20 Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.”

Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an

(Mác 7:24-30)

21 Ðức Chúa Jesus rời nơi đó để rút lui về miền Ty-rơ và Si-đôn. 22 Này, một thiếu phụ người Ca-na-an ở miền đó đến, kêu cầu với Ngài rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con, con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm.”

23 Nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào. Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”

24 Nhưng Ngài trả lời và nói, “Ta được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.”

25 Tuy nhiên bà ấy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Lạy Chúa, xin giúp con.”

26 Ngài trả lời và nói, “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

27 Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, thưa đúng vậy, nhưng ngay cả mấy con chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống mà.”

28 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với bà, “Hỡi bà kia, đức tin của ngươi lớn thay! Việc phải xảy ra như ngươi mong muốn.” Chính giờ đó con gái của bà được lành.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

29 Rời nơi đó Ðức Chúa Jesus đi dọc bờ biển Ga-li-lê; Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh khác. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài chữa lành cho họ. 31 Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vậy họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn

(Mác 8:1-10)

32 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus gọi các môn đồ Ngài đến gần và nói, “Ta thương xót đoàn dân này, vì họ đã ở với Ta đến nay đã ba ngày rồi, và không còn gì để ăn. Ta không muốn họ mang bụng đói đi về, vì họ có thể xỉu ở dọc đường.”

33 Các môn đồ Ngài nói với Ngài, “Chúng ta có thể tìm đâu ra đủ bánh trong nơi hoang dã này để cho đoàn dân đông đúc này ăn?”

34 Ðức Chúa Jesus hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”

Họ đáp, “Thưa có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.”

35 Bấy giờ Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất. 36 Ngài cầm bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, rồi đưa cho các môn đồ, các môn đồ phân phát cho đoàn dân. 37 Tất cả đều ăn và được no nê. Sau đó họ gom những miếng bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 38 Có khoảng bốn ngàn người ăn, không kể phụ nữ và trẻ em. 39 Sau khi giải tán đoàn dân đông, Ngài xuống thuyền sang vùng Ma-ga-đan.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành