Mừng Vua Giáng Trần

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Deck the Halls
  • Nhạc và Lời: Dân ca Welsh - Thế kỷ 16
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Deck the Halls
1. Deck the halls with boughs of holly,
Fa la la la la, la la la la.
Tis the season to be jolly,
Fa la la la la, la la la la.
Don we now our gay apparel,
Fa la la, la la la, la la la.
Troll the ancient Yule tide carol,
Fa la la la la, la la la la.
2. See the blazing Yule before us,
Fa la la la la, la la la la.
Strike the harp and join the chorus.
Fa la la la la, la la la la.
Follow me in merry measure,
Fa la la la la, la la la la.
While I tell of Yule tide treasure,
Fa la la la la, la la la la.
3. Fast away the old year passes,
Fa la la la la, la la la la.
Hail the new, ye lads and lasses,
Fa la la la la, la la la la.
Sing we joyous, all together,
Fa la la la la, la la la la.
Heedless of the wind and weather,
Fa la la la la, la la la la.

Lời Việt

Mừng Vua Giáng Trần - Vĩnh Phúc
1. Chúng ta lo trang hoàng ngôi thánh đường
Pha la lá là la, lá la là la.
Cũng nên lo trang hoàng cho tấm lòng.
Pha la lá là la, lá la là la.
Dành cho Chúa dùng, thành nơi chúc tụng.
Pha la la la lá lá, la la.
Đón giáng sinh dâng Ngài bao ước vọng.
Phá lá lá lá la, la la la là.
2. Lắng tai nghe câu chuyện Vua xuống trần.
Pha la lá là la, lá la là la.
Chúa giáng sinh đem tình thương cứu người.
Pha la lá là la, lá la là la.
Ngài tha thứ tội. Đời ta sáng ngời!
Pha la la la lá lá, la la.
Chúa giáng sinh cung đàn vang khắp trời.
Phá lá lá lá la, la la la là.
3. Hát lên đi muôn lời ca lắng trầm
Pha la lá là la, lá la là la.
Hát lên đi ta mừng Vua giáng trần
Pha la lá là la, lá la là la.
Sầu đau khuất dần, niềm vui đến gần.
Pha la la la lá lá, la la.
Hát lên đi muôn lời ca bất tận.
Phá lá lá lá la, la la la là.

Tài Liệu Tham Khảo