Khác biệt giữa các bản “Một Jesus”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Jesus Only *Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890) *Nhạc: James H. Burke *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Jesus Only'''…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Jesus Only
 
*Nguyên tác: Jesus Only
 
 
*Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890)
 
*Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890)
 
 
*Nhạc: James H. Burke
 
*Nhạc: James H. Burke
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Jesus Only'''
 
:'''Jesus Only'''
 
 
:1. Jesus only is our message,
 
:1. Jesus only is our message,
 
:Jesus all our theme shall be;
 
:Jesus all our theme shall be;
 
:We will lift up Jesus ever,
 
:We will lift up Jesus ever,
 
:Jesus only will we see.
 
:Jesus only will we see.
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
:Jesus only, Jesus ever,
 
:Jesus only, Jesus ever,
Dòng 23: Dòng 15:
 
:Savior, Sanctifier, and Healer,
 
:Savior, Sanctifier, and Healer,
 
:Glorious Lord and coming King.
 
:Glorious Lord and coming King.
 
 
:2. Jesus only is our Savior,
 
:2. Jesus only is our Savior,
 
:All our guilt He bore away,
 
:All our guilt He bore away,
 
:All our righteousness He gives us,
 
:All our righteousness He gives us,
 
:All our strength from day to day.
 
:All our strength from day to day.
 
 
:3. Jesus is our Sanctifier,
 
:3. Jesus is our Sanctifier,
 
:Cleansing us from self and sin,
 
:Cleansing us from self and sin,
 
:And with all His Spirit’s fullness,
 
:And with all His Spirit’s fullness,
 
:Filling all our hearts within.
 
:Filling all our hearts within.
 
 
:4. Jesus only is our Healer,
 
:4. Jesus only is our Healer,
 
:All our sicknesses He bare,
 
:All our sicknesses He bare,
 
:And His risen life and fullness,
 
:And His risen life and fullness,
 
:All His members still may share.
 
:All His members still may share.
 
 
:5. Jesus only is our Power,
 
:5. Jesus only is our Power,
 
:He the Gift of Pentecost,
 
:He the Gift of Pentecost,
 
:Jesus, breathe Thy pow’r upon us,
 
:Jesus, breathe Thy pow’r upon us,
 
:Fill us with the Holy Ghost.
 
:Fill us with the Holy Ghost.
 
 
:6. And for Jesus we are waiting,
 
:6. And for Jesus we are waiting,
 
:List’ning for the advent call;
 
:List’ning for the advent call;
 
:But ’twill still be Jesus only,
 
:But ’twill still be Jesus only,
 
:Jesus ever, all in all.
 
:Jesus ever, all in all.
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Một Jesus'''
 
:'''Một Jesus'''
 
 
:1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,
 
:1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,
 
:Jê-sus, Đạo ta hằng rao giảng;
 
:Jê-sus, Đạo ta hằng rao giảng;
 
:Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,
 
:Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,
 
:Duy mong một Jê-sus vinh quang.
 
:Duy mong một Jê-sus vinh quang.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,
 
:Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,
Dòng 63: Dòng 46:
 
:Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,
 
:Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,
 
:Ca ngợi Vị Độc tôn cõi trường hi.
 
:Ca ngợi Vị Độc tôn cõi trường hi.
 
 
:2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình,
 
:2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình,
 
:Mang tội tình ta trên thân thánh;
 
:Mang tội tình ta trên thân thánh;
 
:Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,
 
:Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,
 
:Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.
 
:Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.
 
 
:3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,
 
:3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,
 
:Rửa tội tình tư dục thay thảy,
 
:Rửa tội tình tư dục thay thảy,
 
:Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,
 
:Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,
 
:Tâm vui ngợi ca đầy hăng say.
 
:Tâm vui ngợi ca đầy hăng say.
 
 
:4. Một Jê-sus xưa, Danh y lẫy lừng,
 
:4. Một Jê-sus xưa, Danh y lẫy lừng,
 
:Mang tật bệnh ta thật linh ứng,
 
:Mang tật bệnh ta thật linh ứng,
 
:Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,
 
:Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,
 
:Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng.
 
:Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng.
 
 
:5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,
 
:5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,
 
:Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”
 
:Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”
 
:Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời,
 
:Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời,
 
:Đấng muôn sự, muôn đời không thôi.  
 
:Đấng muôn sự, muôn đời không thôi.  
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/156.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/156.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 156
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 156
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 353
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 353

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Only
  • Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890)
  • Nhạc: James H. Burke
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Jesus Only
1. Jesus only is our message,
Jesus all our theme shall be;
We will lift up Jesus ever,
Jesus only will we see.
Refrain
Jesus only, Jesus ever,
Jesus all in all we sing,
Savior, Sanctifier, and Healer,
Glorious Lord and coming King.
2. Jesus only is our Savior,
All our guilt He bore away,
All our righteousness He gives us,
All our strength from day to day.
3. Jesus is our Sanctifier,
Cleansing us from self and sin,
And with all His Spirit’s fullness,
Filling all our hearts within.
4. Jesus only is our Healer,
All our sicknesses He bare,
And His risen life and fullness,
All His members still may share.
5. Jesus only is our Power,
He the Gift of Pentecost,
Jesus, breathe Thy pow’r upon us,
Fill us with the Holy Ghost.
6. And for Jesus we are waiting,
List’ning for the advent call;
But ’twill still be Jesus only,
Jesus ever, all in all.

Lời Việt

Một Jesus
1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,
Jê-sus, Đạo ta hằng rao giảng;
Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,
Duy mong một Jê-sus vinh quang.
Điệp Khúc:
Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,
Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí,
Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,
Ca ngợi Vị Độc tôn cõi trường hi.
2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình,
Mang tội tình ta trên thân thánh;
Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,
Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.
3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,
Rửa tội tình tư dục thay thảy,
Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,
Tâm vui ngợi ca đầy hăng say.
4. Một Jê-sus xưa, Danh y lẫy lừng,
Mang tật bệnh ta thật linh ứng,
Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,
Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng.
5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,
Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”
Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời,
Đấng muôn sự, muôn đời không thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo