Mác: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vài ngày sau, Đức Chúa Jesus trở lại Ca-bê-na-um, người ta nghe rằng Ngài đang ở trong nhà, 2. người ta tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ; Ngài giảng đạo cho họ.

3. Và rồi, họ đem đến cho Ngài một người bị bại liệt, do bốn người khiêng. 4. Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài, cho nên họ đã gỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; có được khoảng trống, họ dòng tấm đệm xuống, trên đó có một người bị bại liệt đang nằm. 5. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bị bại liệt: “Con ơi! Tội lỗi của con đã được tha.”

6. Khi ấy, có vài thầy dạy giáo luật đang ngồi tại đó, họ lý luận trong lòng của họ rằng: 7. “Tại sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng! Ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?”

8. Ngay lập tức, trong tâm linh của Ngài, Ðức Chúa Jesus biết rằng họ đang tự tranh luận với chính họ, Ngài đã nói với họ: “Tại sao các ngươi lý luận trong lòng của các ngươi về những điều nầy? 9. Nói với người bại liệt điều nào dễ hơn: ‘Tội của con đã được tha!’ hay: ‘Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi!’? 10. Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người có thẩm quyền tha tội trên thế gian” - Ngài nói với người bị bại liệt 11. “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi về nhà của con!”

12. Người đứng dậy ngay lập tức, vác tấm đệm, và đi trước mặt mọi người, khiến tất cả đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời và nói rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!”

13. Rồi Đức Chúa Jesus lại đi về vùng ven biển; cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy cho họ.

14. Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con của A-phê, đang ngồi tại phòng thuế, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy đi theo Ngài.

15. Sau đó, Ngài dự tiệc tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và nhiều người tội lỗi cùng dự tiệc với Ngài và các môn đồ của Ngài - vì có rất nhiều người và họ đã theo Ngài. 16. Những thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người tội lỗi và những người thu thuế thì nói với các môn đồ của Ngài: “Tại sao Ngài lại ăn chung với những người thu thuế và những người tội lỗi?”

17. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Những người mạnh khỏe không cần y sĩ, nhưng những người đang đau ốm. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người tội lỗi.”

18. Các môn đồ của Giăng và những người Pha-ri-si đang kiêng ăn. Họ đến và nói với Ngài: “Tại sao các môn đồ của Giăng và các môn đồ của phái Pha-ri-si kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn?” 19. Đức Chúa Jesus trả lời với họ: “Có thể nào những phụ rể lại kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ? Lúc nào chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể kiêng ăn. 20. Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy, họ sẽ kiêng ăn.

21. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ; nếu làm như vậy thì miếng vá mới sẽ chằng rách cái cũ, và chỗ rách sẽ tệ hơn. 22. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy mất và bầu bị hư. Nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới.”

23. Và sau đó, vào một ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua những đồng lúa, dọc đường các môn đồ của Ngài bắt đầu ngắt các bông lúa. 24. Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều trái luật trong ngày sa-bát?” 25. Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi ông có nhu cầu, lúc ông cùng với những người đi theo bị đói hay sao? 26. Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha làm thượng tế, ăn những bánh được cung hiến, là ăn trái với luật pháp, bởi vì bánh chỉ dành cho các thầy tế lễ. Ông thậm chí còn trao bánh cho những người đang ở với ông.”

27. Rồi Ngài nói với họ: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát. 28. Như vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát.”

Bản Dịch Đại Chúng

Vài ngày sau, Đức Chúa Jesus trở lại Ca-bê-na-um, người ta nghe rằng Ngài đang ở trong nhà, người ta tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ; Ngài giảng đạo cho họ.

Và rồi, họ đem đến cho Ngài một người bị bại liệt, do bốn người khiêng. Bởi vì có đám đông, họ không thể đến gần Ngài, cho nên họ đã gỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi. Có được khoảng trống, họ dòng tấm đệm xuống, trên đó có một người bị bại liệt đang nằm. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bị bại liệt: “Con ơi! Tội lỗi của con đã được tha.”

Khi ấy, có vài thầy dạy giáo luật đang ngồi tại đó, họ lý luận trong lòng của họ rằng: “Tại sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng! Ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?”

Ngay lập tức, trong tâm linh của Ngài, Ðức Chúa Jesus biết rằng họ đang tự tranh luận với chính họ, Ngài đã nói với họ: “Tại sao các ngươi lý luận trong lòng của các ngươi về những điều nầy? Nói với người bại liệt điều nào dễ hơn: ‘Tội của con đã được tha!’ hay: ‘Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi!’? Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người có thẩm quyền tha tội trên thế gian” - Ngài nói với người bị bại liệt: “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi về nhà của con!”

Người đứng dậy ngay lập tức, vác tấm đệm, và đi trước mặt mọi người, khiến tất cả đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời và nói rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!”

Rồi Đức Chúa Jesus lại đi về vùng ven biển; cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy cho họ.

Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con của A-phê, đang ngồi tại phòng thuế, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy đi theo Ngài.

Sau đó, Ngài dự tiệc tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và nhiều người tội lỗi cùng dự tiệc với Ngài và các môn đồ của Ngài - vì có rất nhiều người và họ đã theo Ngài. Những thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người tội lỗi và những người thu thuế thì nói với các môn đồ của Ngài: “Tại sao Ngài lại ăn chung với những người thu thuế và những người tội lỗi?”

Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Những người mạnh khỏe không cần y sĩ, nhưng những người đang đau ốm. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người tội lỗi.”

Các môn đồ của Giăng và những người Pha-ri-si đang kiêng ăn. Họ đến và nói với Ngài: “Tại sao các môn đồ của Giăng và các môn đồ của phái Pha-ri-si kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn?” Đức Chúa Jesus trả lời với họ: “Có thể nào những phụ rể lại kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ? Lúc nào chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể kiêng ăn. Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy, họ sẽ kiêng ăn.

Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ; nếu làm như vậy thì miếng vá mới sẽ chằng rách cái cũ, và chỗ rách sẽ tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy mất và bầu bị hư. Nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới.”

Và sau đó, vào một ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua những đồng lúa, dọc đường các môn đồ của Ngài bắt đầu ngắt các bông lúa. Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều trái luật trong ngày sa-bát?”

Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi ông có nhu cầu, lúc ông cùng với những người đi theo bị đói hay sao? Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha làm thượng tế, ăn những bánh được cung hiến, là ăn trái với luật pháp, bởi vì bánh chỉ dành cho các thầy tế lễ. Ông thậm chí còn trao bánh cho những người đang ở với ông.”

Rồi Ngài nói với họ: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát. Như vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhiều ngày sau, Đức Chúa Jesus vào Ca-bê-na-um trở lại, nghe tin rằng Ngài đang ở trong nhà 2. Họ tụ họp lại rất nhiều, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ; Ngài giảng đạo cho họ.

3. Và rồi, họ đem đến cho Ngài một người bị bại liệt, do bốn người khiêng. 4. Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài, họ đã gỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; có được khoảng trống, họ dòng tấm đệm xuống, trên đó có một người bị bại liệt đang nằm. 5. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại: “Con ơi! Tội lỗi của con đã được tha.”

6. Khi ấy, có vài thầy dạy giáo luật đang ngồi tại đó, họ lý luận trong lòng của họ rằng: 7. “Tại sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng! Ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời, ai có thể tha tội?”

8. Ngay lập tức, Ðức Chúa Jesus biết trong tâm linh của Ngài rằng họ đang tranh luận với chính họ, Ngài đã nói với họ: “Tại sao các ngươi lý luận trong lòng của các ngươi về những điều nầy? 9. Nói với người bại liệt điều nào dễ hơn: ‘Tội của con đã được tha!’ hay nói: ‘Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi!’? 10. Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người có thẩm quyền tha tội trên thế gian” - Ngài nói với người bị bại liệt 11. “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác tấm đệm của con, và đi về nhà của con!”

12. Người đứng dậy ngay lập tức, vác tấm đệm, và đi trước mặt mọi người, khiến tất cả đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!”

13. Rồi Đức Chúa Jesus lại đi về vùng ven biển; cả đám đông đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ.

14. Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con của A-phê, đang ngồi tại phòng thuế, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy đi theo Ngài.

15. Sau đó, Ngài dự tiệc tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và nhiều người tội lỗi cùng dự tiệc với Ngài và các môn đồ của Ngài - bởi vì có rất nhiều người và họ đã theo Ngài. 16. Những thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người tội lỗi và những người thu thuế thì nói với các môn đồ của Ngài: “Tại sao Ngài lại ăn chung với những người thu thuế và những người tội lỗi?”

17. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Những người mạnh khỏe không cần y sĩ, nhưng những người đang đau ốm. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người tội lỗi.”

18. Các môn đồ của Giăng và những người Pha-ri-si đang kiêng ăn. Họ đến và nói với Ngài: “Tại sao các môn đồ của Giăng và các môn đồ của phái Pha-ri-si kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn?” 19. Đức Chúa Jesus trả lời với họ: “Có thể nào những phụ rể lại kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ? Lúc nào chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể kiêng ăn. 20. Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy, họ sẽ kiêng ăn.

21. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ; nếu làm như vậy thì miếng vá mới sẽ chằng rách cái cũ, và chỗ rách sẽ tệ hơn. 22. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, rượu và bầu đều bị hỏng. Nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới.”

23. Và sau đó, vào một ngày sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua những đồng lúa, dọc đường các môn đồ của Ngài bắt đầu ngắt các bông lúa. 24. Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều trái luật trong ngày sa-bát?” 25. Ngài nói với họ: “Các ngươi chưa đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi ông có nhu cầu, lúc ông cùng với những người đi theo bị đói hay sao? 26. Ông đã vào nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha làm thượng tế, ăn những bánh được cung hiến, là ăn trái với luật pháp, bởi vì chỉ dành cho các thầy tế lễ. Ông thậm chí còn trao cho những người đang ở với ông.”

27. Rồi Ngài nói với họ: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày sa-bát. 28. Như vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát.”

Bản Dịch 1925

1. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.

6. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7. Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?

8. Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? 9. Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? 10. Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: 11. Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.

12. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.

13. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. 14. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài.

15. Đức Chúa Jêsus đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. 16. Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao!

17. Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.

18. Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn?

19. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. 20. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. 21. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách càng xấu thêm. 22. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn.

23. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. 24. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?

25. Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Đa-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? 26. Thể nào trong đời A-bi-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi? 27. Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. 28. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.

Bản Dịch 2011

Chúa Chữa Lành Người Bại

(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)

1 Mấy ngày sau Ngài vào lại Thành Ca-bê-na-um. Người ta nói cho nhau biết Ngài đang ở trong nhà. 2 Thế là nhiều người kéo nhau đến đầy nghẹt nhà, tràn ra cửa, và Ngài giảng Ðạo cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bại, do bốn người khiêng. 4 Khi bốn người ấy thấy không thể nào đem người bại đến gần Ngài, vì đám đông không nhường lối, họ gỡ bửng trên mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, để lộ ra một khoảng trống, rồi dòng người bại đang nằm trên cáng xuống. 5 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài nói với người bại, “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha.”

6 Lúc ấy có mấy thầy dạy giáo luật đang ngồi ở đó, họ nghĩ thầm trong lòng, 7 “Tại sao người này dám lộng ngôn như thế? Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

8 Ngay lập tức, trong tâm linh Ngài, Ðức Chúa Jesus biết họ đang nghĩ gì, Ngài nói với họ, “Tại sao trong lòng các ngươi thắc mắc về những điều ấy? 9 Nói với người bại điều nào dễ hơn? Nói, ‘Tội lỗi ngươi đã được tha,’ hay nói, ‘Hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi’? 10 Nhưng để các ngươi biết, Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– 11 “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”

12 Người ấy lập tức đứng dậy, vác cáng đi ra trước mắt mọi người, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Chúng ta chưa hề thấy một việc như thế xảy ra bao giờ.”

Chúa Kêu Gọi Lê-vi

(Mat 9:9; Lu 5:27-28)

13 Ngài đi ra bờ biển trở lại; cả một đám đông kéo đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ. 14 Trên đường đi Ngài thấy Lê-vi con của Anh-phê đang ngồi ở trạm thu thuế, Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.” Ông đứng dậy và đi theo Ngài.

Chúa Dùng Bữa với Những Người Tội Lỗi

(Mat 9:10-13; Lu 5:29-32)

15 Sau việc đó Ngài ngồi ăn tối tại nhà của Lê-vi. Có nhiều người thu thuế và những kẻ tội lỗi ngồi ăn với Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài, vì có nhiều người đã theo Ngài. 16 Khi các thầy dạy giáo luật của phái Pha-ri-si thấy Ngài ngồi ăn với những kẻ tội lỗi và những người thu thuế, họ nói với các môn đồ Ngài, “Tại sao Thầy các anh ăn uống với phường thu thuế và những kẻ tội lỗi như thế?”

17 Nghe vậy Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ, nhưng là những người bịnh. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn

(Mat 9:14-17; Lu 5:33-39)

18 Khi ấy các môn đồ của Giăng và của người Pha-ri-si đang kiêng ăn. Có người đến hỏi Ngài, “Tại sao các môn đồ của Giăng và các môn đồ của phái Pha-ri-si kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?”

19 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Các bạn của chàng rể có thể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ chăng? Khi chàng rể còn ở với họ, họ không thể kiêng ăn. 20 Nhưng đến ngày chàng rể phải lìa họ, ngày ấy họ sẽ kiêng ăn. 21 Không ai vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ, vì làm như thế, miếng vải mới sẽ rút lại, vải mới sẽ kéo chằng vải cũ, và tạo ra một chỗ rách mới tệ hơn. 22 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì làm như thế, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rồi cả rượu lẫn bầu rượu sẽ bị mất; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới.”

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mat 12:1-8; Lu 6:1-5)

23 Một ngày Sa-bát nọ Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng. Dọc đường các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt các gié lúa. 24 Những người Pha-ri-si nói với Ngài, “Xem kìa, sao các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát như thế?”

25 Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói và cần thức ăn sao? 26 Thể nào ông đã vào nhà của Ðức Chúa Trời, khi A-bi-a-tha làm thượng tế; ông đã ăn bánh thánh, là thứ bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các tư tế, và ông đã cho những người đi theo ông ăn nữa.” 27 Ðoạn Ngài nói với họ, “Ngày Sa-bát được lập ra cho loài người, chứ không phải loài người được dựng nên cho ngày Sa-bát. 28 Vì vậy Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành