Mác: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khởi đầu Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, là Con của Đức Chúa Trời.

Chức vụ của Giăng Báp-tít

2. Như đã được chép trong Tiên tri Ê-sai: “Nầy! Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi. Người sẽ chuẩn bị đường cho ngươi. 3. Tiếng của người vang trong hoang mạc: Hãy chuẩn bị đường của Chúa. Hãy làm thẳng những lối đi của Ngài.”

4. Giăng đã đến làm báp-têm trong hoang mạc và công bố về báp-têm của sự ăn năn để được tha tội. 5. Cả vùng Giu-đê và những người tại Giê-ru-sa-lem kéo đến cùng ông. Tất cả xưng nhận tội của mình và được ông làm báp-têm tại Giô-đanh.

6. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da quanh hông. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 7. Ông giảng rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi; tôi không xứng đáng quỳ xuống cởi quai dép cho Ngài. 8. Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

9. Nhiều ngày trôi qua, Đức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm tại Giô-đanh. 10. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, rồi Đức Thánh Linh - tựa như chim bồ câu - ngự xuống trên Ngài. 11. Và rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta! Ta rất hài lòng về Con!”

12. Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong hoang mạc. 13. Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, bị cám dỗ bởi Sa-tan. Ngài sống với những thú hoang, và các thiên sứ phục vụ Ngài.

Đức Chúa Jesus giảng tại Ga-li-lê

14. Sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Jesus đến Ga-li-lê công bố Phúc Âm của Đức Chúa Trời 15. và phán: “Thời hạn đã trọn và vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

Những môn đệ đầu tiên

16. Khi đi dọc biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê, em trai của Si-môn, đang thả lưới dưới biển, vì họ là những ngư phủ. 17. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ khiến các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 18. Họ lập tức bỏ lưới theo Ngài.

19. Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của ông. Họ đang sửa lưới trên thuyền. 20. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê, rồi họ đi theo Ngài.

Đức Chúa Jesus đuổi quỷ

21. Rồi họ đến Ca-bê-na-um. Vào ngày sa-bát kế tiếp, Ngài vào hội đường giảng dạy. 22. Người ta kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài bởi vì Ngài dạy có thẩm quyền chứ không như các thầy dạy giáo luật.

23. Ngay lúc đó, trong hội đường có một người bị tà linh, 24. người đó kêu lớn: “Jesus! Người Na-xa-rét. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

25. Nhưng Ngài nghiêm trách tà linh rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người!” 26. Tà linh vật mạnh người đó, thét lớn một tiếng, rồi xuất ra khỏi người.

27. Mọi người đều kinh ngạc, và họ tự hỏi nhau: “Giáo huấn mới cùng với thẩm quyền này là gì? Thậm chí tà linh, Người ra lệnh, và chúng cũng tuân theo Người!”

28. Ngay lập tức, tin tức về Ngài được loan truyền khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

Đức Chúa Jesus chữa bệnh tại nhà Phi-e-rơ

29. Vừa ra khỏi hội đường, họ đến nhà của Si-môn và Anh-rê, cùng với Gia-cơ và Giăng. 30. Nhạc mẫu của Si-môn đang nằm vì bị sốt. Họ liền thưa với Ngài về bà. 31. Ngài đến, cầm tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt lìa khỏi bà, rồi bà thết đãi họ.

32. Tối đến, khi mặt trời đã lặn, người ta mang cho Ngài tất cả những người bệnh và những người bị quỷ ám của họ. 33. Cả thành tụ họp tại trước cửa. 34. Ngài chữa lành nhiều người bệnh với nhiều chứng bệnh khác nhau, và Ngài đuổi nhiều quỷ. Nhưng Ngài không cho phép quỷ lên tiếng, bởi vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus cầu nguyện và truyền giảng

35. Sáng sớm, khi trời còn tối, Ngài đã thức dậy, đi ra, đến một nơi thanh vắng, và cầu nguyện tại đó. 36. Si-môn, và những người cùng với ông, đi tìm Ngài. 37. Khi tìm được Ngài, họ thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm Thầy.”

38. Ngài nói với họ: “Hãy đi đường khác vào những làng lân cận, để Ta có thể giảng tại những nơi đó nữa; thật vậy, vì điều này mà Ta đến.”

39. Rồi Ngài đi khắp cả miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường và đuổi quỷ.

Đức Chúa Jesus chữa người bệnh phung

40. Một người phung đến với Ngài, quỳ xuống nài xin Ngài, và thưa với Ngài rằng: “Nếu Ngài vui lòng, Ngài có thể khiến con được tinh sạch.”

41. Ngài động lòng thương xót, giang tay Ngài ra; Ngài chạm vào người ấy và phán với người: “Ta vui lòng! Con hãy sạch đi!” 42. Lập tức bịnh phung lìa khỏi người và người được sạch.

43. Ngài liền cho người đó đi và nghiêm dặn. 44. Ngài nói cùng người đó: “Con đừng gặp ai hay nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện chính con cho thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se đã truyền, như là một bằng chứng cho họ.”

45. Nhưng người ấy đi ra, bắt đầu công bố rất nhiều và loan truyền chuyện đó, đến nỗi Ngài không thể công khai vào trong thành, nhưng Ngài phải ở bên ngoài tại những nơi thanh vắng.

Người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Đây là khởi đầu Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ - Con Đức Chúa Trời.

Chức vụ của Giăng Báp-tít

Như đã được chép trong Tiên tri Ê-sai: “Nầy! Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi. Người sẽ chuẩn bị đường cho ngươi. Tiếng của người vang trong hoang mạc: Hãy chuẩn bị đường của Chúa. Hãy làm thẳng những lối đi của Ngài.”

Giăng đã đến làm báp-têm trong hoang mạc và công bố về báp-têm của sự ăn năn để được tha tội. Cả vùng Giu-đê và những người tại Giê-ru-sa-lem kéo đến cùng ông. Tất cả xưng nhận tội của mình và được ông làm báp-têm tại sông Giô-đanh.

Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da quanh hông. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông giảng rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi; tôi không xứng đáng quỳ xuống cởi quai dép cho Ngài. Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

Nhiều ngày sau, Đức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc vùng Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm tại sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, rồi Đức Thánh Linh - tựa như chim bồ câu - ngự xuống trên Ngài. Và rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta! Ta rất hài lòng về Con!”

Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở tại hoang mạc bốn mươi ngày, bị cám dỗ bởi Sa-tan. Ngài sống với những thú hoang, và các thiên sứ phục vụ Ngài.

Đức Chúa Jesus giảng tại Ga-li-lê

Sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Jesus đến Ga-li-lê công bố Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Thời hạn đã trọn và vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

Những môn đệ đầu tiên

Khi đi dọc biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê - em trai của Si-môn - đang thả lưới dưới biển, vì họ là những ngư phủ. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ khiến các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” Họ lập tức bỏ lưới theo Ngài.

Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng - em trai của ông. Họ đang sửa lưới trên thuyền. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê, rồi họ đi theo Ngài.

Đức Chúa Jesus đuổi quỷ

Rồi họ đến Ca-bê-na-um. Vào ngày sa-bát kế tiếp, Ngài vào hội đường giảng dạy. Người ta kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài bởi vì Ngài dạy có thẩm quyền chứ không như các thầy dạy giáo luật.

Ngay lúc đó, trong hội đường có một người bị tà linh, người đó kêu lớn: “Jesus! Người Na-xa-rét. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

Nhưng Ngài nghiêm trách tà linh rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người!” Tà linh vật mạnh người đó, thét lớn một tiếng, rồi xuất ra khỏi người.

Mọi người đều kinh ngạc, và họ tự hỏi nhau: “Giáo huấn mới cùng với thẩm quyền này là gì? Thậm chí tà linh, Người ra lệnh, và chúng cũng tuân theo Người!”

Ngay lập tức, tin tức về Ngài được loan truyền khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

Đức Chúa Jesus chữa bệnh tại nhà Phi-e-rơ

Vừa ra khỏi hội đường, họ đến nhà của Si-môn và Anh-rê, cùng với Gia-cơ và Giăng. Nhạc mẫu của Si-môn đang nằm vì bị sốt. Họ liền thưa với Ngài về bà. Ngài đến, cầm tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt lìa khỏi bà, rồi bà thết đãi họ.

Tối đến, khi mặt trời đã lặn, người ta mang cho Ngài tất cả những người bệnh và những người bị quỷ ám của họ. Cả thành tụ họp tại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người bệnh với nhiều chứng bệnh khác nhau, và Ngài đuổi nhiều quỷ. Nhưng Ngài không cho phép quỷ lên tiếng, bởi vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus cầu nguyện và truyền giảng

Sáng sớm, khi trời còn tối, Ngài đã thức dậy, đi ra, đến một nơi thanh vắng, và cầu nguyện tại đó. Si-môn, và những người cùng với ông, đi tìm Ngài. Khi tìm được Ngài, họ thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm Thầy.”

Ngài nói với họ: “Hãy đi đường khác vào những làng lân cận, để Ta có thể giảng tại những nơi đó nữa; thật vậy, vì điều này mà Ta đến.”

Rồi Ngài đi khắp cả miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường và đuổi quỷ.

Đức Chúa Jesus chữa người bệnh phung

Một người phung đến với Ngài, quỳ xuống nài xin Ngài, và thưa với Ngài rằng: “Nếu Ngài vui lòng, Ngài có thể khiến con được tinh sạch.”

Ngài động lòng thương xót, giang tay Ngài ra; Ngài chạm vào người ấy và phán với người: “Ta vui lòng! Con hãy sạch đi!” Lập tức bịnh phung lìa khỏi người và người được sạch.

Ngài liền cho người đó đi và nghiêm dặn. Ngài nói cùng người đó: “Con đừng gặp ai hay nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện chính con cho thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se đã truyền, như là một bằng chứng cho họ.”

Nhưng người ấy đi ra, bắt đầu công bố rất nhiều và loan truyền về chuyện đó, đến nỗi Ngài không thể công khai vào trong thành, nhưng Ngài phải ở bên ngoài tại những nơi thanh vắng.

Người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khởi đầu Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời.

2. Như đã được chép trong Tiên tri Ê-sai: “Nầy! Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi. Người sẽ chuẩn bị đường cho ngươi. 3. Tiếng của người vang trong hoang mạc: Hãy chuẩn bị đường của Chúa. Hãy làm thẳng những lối đi của Ngài.”

4. Giăng đã đến làm báp-têm trong hoang mạc và công bố về báp-têm của sự ăn năn để được tha tội. 5. Cả vùng Giu-đê và Giê-ru-sa-lem kéo đến cùng ông; tất cả được ông làm báp-têm tại sông Giô-đanh, họ xưng nhận tội của mình.

6. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da quanh hông. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 7. Ông giảng rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi; tôi không xứng đáng quỳ xuống cởi quai dép cho Ngài. 8. Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

9. Những ngày đó trôi qua, Đức Chúa Jesus từ Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, đã đến và được Giăng làm báp-têm tại Giô-đanh. 10. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Đức Thánh Linh, giống như chim bồ câu, ngự xuống trên Ngài. 11. Rồi có tiếng từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta! Ta rất hài lòng về Con!”

12. Ngay lúc ấy, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong hoang mạc. 13. Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, bị cám dỗ bởi Sa-tan. Ngài sống với những thú hoang, và các thiên sứ phục vụ Ngài.

14. Sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Jesus đã đến Ga-li-lê, công bố Phúc Âm của Đức Chúa Trời 15. và phán: “Thời hạn đã trọn và vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

16. Khi đi dọc biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê, em trai của Si-môn, đang thả lưới dưới biển, vì họ là những ngư phủ. 17. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ khiến các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 18. Họ lập tức bỏ lưới theo Ngài.

19. Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của ông. Họ đang sửa lưới trên thuyền. 20. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê, rồi họ đi theo Ngài.

21. Rồi họ đến Ca-bê-na-um. Vào ngày sa-bát kế tiếp, Ngài vào hội đường giảng dạy. 22. Họ kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài bởi vì Ngài dạy có thẩm quyền chứ không như các thầy dạy giáo luật.

23. Ngay lúc đó, trong hội đường có một người bị tà linh, 24. người đó kêu lớn: “Jesus! Người Na-xa-rét. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài – Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

25. Nhưng Ngài nghiêm trách nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người!” 26. Tà linh vật mạnh người đó, thét lớn tiếng, rồi xuất ra khỏi người.

27. Mọi người đều kinh ngạc, và họ tự hỏi nhau: “Giáo huấn mới cùng với thẩm quyền này là gì? Thậm chí tà linh, Người ra lệnh, và chúng cũng tuân theo Người!”

28. Ngay lập tức, tin tức về Ngài được loan truyền khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

29. Vừa ra khỏi hội đường, họ đi đến nhà của Si-môn và Anh-rê, cùng với Gia-cơ và Giăng. 30. Nhạc mẫu của Si-môn đang nằm vì bị sốt. Họ liền thưa với Ngài về bà. 31. Ngài đến, cầm tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt lìa khỏi bà, và bà thết đãi họ.

32. Tối đến, khi mặt trời đã lặn, người ta mang cho Ngài tất cả những người bệnh và những người bị quỷ ám của họ. 33. Cả thành tụ họp tại trước cửa. 34. Ngài chữa lành nhiều người bệnh với nhiều chứng bệnh khác nhau, và Ngài đuổi nhiều quỷ. Nhưng Ngài không cho phép quỷ lên tiếng, bởi vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

35. Rồi rất sớm, khi trời còn tối, Ngài đã thức dậy, đi ra, đến một nơi thanh vắng, và cầu nguyện tại đó. 36. Si-môn, và những người cùng với ông, đi tìm Ngài. 37. Khi tìm được Ngài, họ thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm Thầy.”

38. Ngài nói với họ: “Hãy đi đường khác vào những làng lân cận, để Ta có thể giảng tại những nơi đó nữa; thật vậy, vì điều này mà Ta đến.”

39. Rồi Ngài đi khắp cả miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường và đuổi quỷ.

Đức Chúa Jesus chữa người bệnh phung

40. Một người phung đến với Ngài, quỳ xuống nài xin Ngài, và thưa với Ngài rằng: “Nếu Ngài vui lòng, Ngài có thể khiến con được tinh sạch.”

41. Ngài động lòng thương xót, giang tay Ngài ra; Ngài chạm vào người ấy và phán với người: “Ta vui lòng! Con hãy sạch đi.” 42. Lập tức bịnh phung lìa khỏi người và người được sạch.

43. Ngài liền cho người đó đi và nghiêm dặn. 44. Ngài nói cùng người đó: “Con đừng gặp ai hay nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện chính con cho thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se đã truyền, như là một bằng chứng cho họ.”

45. Nhưng người ấy đi ra, bắt đầu công bố rất nhiều và loan truyền điều đó, đến nỗi Ngài không thể công khai vào trong thành, nhưng Ngài phải ở bên ngoài tại những nơi thanh vắng.

Người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. 2. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi. 3. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;

4. Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội. 5. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. 6. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. 7. Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. 8. Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.

9. Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. 11. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.

12. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. 13. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.

14. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, 15. mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.

16. Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. 17. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 18. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. 19. Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang vá lưới trong thuyền. 20. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.

21. Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. 22. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.

23. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, 24. kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

25. Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy.

26. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. 27. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! 28. Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.

29. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.

32. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. 33. Cả thành nhóm lại trước cửa. 34. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.

35. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36. Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đang tìm thầy.

38. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.

39. Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ. 40. Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. 41. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. 42. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch. 43. Tức thì Đức Chúa Jêsus cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: 44. Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. 45. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.

Bản Dịch 2011

'

(1:1–13)

Giăng Báp-tít Rao Giảng

(Mat 3:1-12; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)

1 Bắt đầu Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus Christ, Con Ðức Chúa Trời, 2 như đã chép trong sách của Tiên Tri Ê-sai,

“Này, Ta sai sứ giả Ta đi trước ngươi,

Người sẽ dọn đường cho ngươi.

3 Tiếng của người kêu lên trong đồng hoang,

‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,

Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”

4 Giăng đến làm báp-têm trong đồng hoang và giảng về sự ăn năn tỏ ra qua phép báp-têm để được tha tội. 5 Mọi người ở miền Giu-đê và mọi người ở Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông; họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. 6 Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng một dây da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông giảng rằng, “Một Ðấng quyền năng hơn tôi sắp đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống và mở dây giày cho Ngài. 8 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Chịu Báp-têm

(Mat 3:13-17; Lu 3:21-22)

9 Trong những ngày ấy Ðức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến và được Giăng làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. 10 Vừa khi ra khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu. 11 Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Chúa Chịu Cám Dỗ

(Mat 4:1-11; Lu 4:1-13)

12 Ðức Thánh Linh liền đưa Ngài vào đồng hoang. 13 Ngài ở trong đồng hoang bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ. Ngài ở chung với các thú rừng, và các thiên sứ hầu hạ Ngài.

chức vụ của Ðức Chúa Jesus tại ga-li-lê

(1:14 – 9:51)

Chúa Bắt Ðầu Chức Vụ tại Ga-li-lê

(Mat 4:12-17; Lu 4:14-15)

14 Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jesus đến miền Ga-li-lê giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời 15 rằng, “Kỳ đã trọn, vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mat 4:18-22; Lu 5:1-11)

16 Ðang khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê em ông đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ, 17 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới và theo Ngài. 19 Ði thêm một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ; họ để Xê-bê-đê cha họ ở lại trên thuyền với các công nhân và đi theo Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Lu 4:31-37)

21 Họ vào Thành Ca-bê-na-um; đến ngày Sa-bát, Ngài liền đi vào hội đường và giảng dạy. 22 Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.

23 Lúc bấy giờ trong hội đường có một người đã bị tà linh ô uế nhập; người ấy kêu lên 24 rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, chúng tôi nào có đụng chạm gì tới Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”

25 Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người này!” 26 Quỷ ô uế vật người ấy ngã xuống co giựt liên lục, rồi hét lên một tiếng lớn, và ra khỏi người ấy. 27 Mọi người đều kinh ngạc và bàn tán với nhau, “Ðiều gì đây? Quả là một sự dạy dỗ mới đầy quyền năng. Ông ấy ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng vâng lệnh ông ta.” 28 Danh tiếng Ngài lập tức được đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

(Mat 8:14-17; Lu 4:38-41)

29 Vừa ra khỏi hội đường, họ đi ngay đến nhà của Si-môn và Anh-rê, có Gia-cơ và Giăng đi cùng. 30 Khi ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị sốt, nằm trên giường; họ liền thưa với Ðức Chúa Jesus về bịnh tình của bà. 31 Ngài đến, nắm tay bà, và đỡ dậy; cơn sốt lìa khỏi bà, và bà phục vụ họ. 32 Tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem đến Ngài mọi người đau yếu và bị quỷ ám. 33 Cả thành tụ họp nhau trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người bị mọi thứ bịnh tật và đuổi nhiều quỷ ra khỏi người ta. Ngài không cho phép các quỷ nói tiếng nào, vì chúng biết Ngài là ai.

Chúa Giảng Dạy ở Ga-li-lê

(Lu 4:42-44)

35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn và các đồng bạn của ông đi tìm Ngài; 37 khi tìm được Ngài, họ nói với Ngài, “Mọi người đều tìm Thầy.”

38 Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy đến nơi khác, vào các thành lân cận, để Ta có thể giảng ở những nơi đó nữa, vì đó là lý do tại sao Ta đến.”

39 Vậy Ngài đến giảng trong các hội đường của họ khắp miền Ga-li-lê, và đuổi các quỷ ra.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)

40 Khi ấy một người phung đến, van xin Ngài, quỳ trước mặt Ngài, và nói với Ngài, “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.”

41 Ngài động lòng thương xót, đưa tay chạm vào ông, và nói với ông, “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42 Ngay lập tức bịnh phung lìa khỏi ông, và ông được sạch. 43 Sau khi nghiêm dặn ông, Ngài liền cho ông đi về. 44 Ngài đã dặn ông rằng, “Này, đừng nói với ai điều gì, nhưng hãy đi trình diện với tư tế, và dâng lễ vật cho sự sạch phung của ngươi theo như Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ.” 45 Nhưng ông đi ra, bắt đầu nói cho nhiều người biết, và đồn chuyện ấy ra, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành, nhưng phải ở những nơi hoang vắng, và người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành