Lu-ca: Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Âm mưu bắt Chúa

1. Lúc này lễ Bánh Không Men còn được gọi là lễ Vượt Qua đã đến gần. 2. Các thượng tế và các học giả giáo luật tìm cách giết Đức Chúa Jesus bởi vì họ sợ dân chúng.

Giu-đa phản Chúa

3. Lúc đó Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. 4. Hắn đã đi nói với các thượng tế và các sĩ quan cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5. Họ mừng lắm và đồng ý sẽ trả tiền cho hắn. 6. Hắn đã cam kết và tìm cơ hội để nộp Ngài lúc Ngài ở cách xa đám đông.

Bữa ăn tối cuối cùng

7. Đến ngày lễ Bánh Không Men là ngày chiên con của lễ Vượt Qua bị giết, 8. Ngài đã sai Phi-e-rơ và Giăng đi, rồi nói rằng: “Hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.” 9. Họ nói với Ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị tại đâu?” 10. Ngài nói với họ: “Khi các ngươi vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi; hãy theo người vào trong nhà mà người ấy vào, 11. rồi nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách nơi Ta dự lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta ở đâu?’ 12. Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu đã trang bị sẵn sàng, các ngươi hãy chuẩn bị tại đó.” 13. Sau đó, họ đã tìm thấy như Ngài đã nói cho họ, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

Thiết lập lễ Tiệc Thánh

14. Khi giờ đã đến, Ngài ngồi xuống cùng với các sứ đồ của Ngài. 15. Rồi Ngài nói với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu đau đớn. 16. Vì Ta nói cùng các ngươi: Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được hoàn tất trong vương quốc của Đức Chúa Trời.”

17. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi phán: “Hãy nhận chén nầy và phân phát cho nhau. 18. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi: Từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến.”

19. Sau đó Ngài cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho họ, và phán: “Nầy là thân thể của Ta đã được ban cho các ngươi. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

20. Sau khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén, rồi phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. 21. Nhưng kìa, bàn tay của kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. 22. Thật vậy Con Người phải đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho người nào là kẻ phản bội Ngài.”

23. Họ bắt đầu hỏi lẫn nhau xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

Tranh luận của các sứ đồ

24. Sau đó, có một cuộc tranh cãi ở giữa họ xem ai trong số họ sẽ là người lớn hơn hết. 25. Tuy nhiên Ngài nói với họ: “Các vua của dân ngoại cai trị họ; những người áp đặt quyền lực trên họ được gọi là những người gia ân. 26. Tuy nhiên các ngươi thì không như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các ngươi phải trở nên non kém hơn, và ai là người lãnh đạo, phải như là một người phục vụ. 27. Bởi vì giữa một người ngồi tại bàn ăn với một người phục vụ, ai lớn hơn? Không phải là người ngồi tại bàn ăn hay sao? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như là một người phục vụ."

28. "Lúc này, các ngươi là những người vẫn còn với Ta trong những thử thách của Ta, 29. Ta ban vương quốc cho các ngươi cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30. để các ngươi được ăn uống tại bàn của Ta trong vương quốc của Ta và được ngồi trên ngôi để phân xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên.”

Lời báo trước cho Phi-e-rơ

31. “Si-môn! Si-môn! Kìa, Sa-tan đòi sàng sảy tất cả các ngươi như lúa mì. 32. Nhưng Ta đã khẩn nguyện cho ngươi để đức tin của ngươi không sa bại. Và ngươi, khi ngươi quay trở lại, hãy làm cho các anh em của ngươi mạnh mẽ.”

33. Ông đã nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tôi sẵn sàng cả việc đi tù và đi đến chỗ chết với Ngài.”

34. Nhưng Ngài nói: “Phi-e-rơ! Ta nói với ngươi: Hôm nay khi gà chưa gáy, ba lần ngươi sẽ chối không biết Ta.”

35. Rồi Ngài lại nói với họ: “Khi Ta sai các ngươi đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép, các ngươi có thiếu gì hay không?” Họ nói: “Không!”

36. Sau đó Ngài nói với họ: “Tuy nhiên bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi rằng điều đã được chép thế nầy: ‘Ngài đã bị kể như những người ngoài vòng pháp luật’ phải được ứng nghiệm ở trong Ta. Bởi vì những điều liên quan đến Ta đang đến hồi kết thúc.”

38. Họ nói: “Lạy Chúa! Nầy, có hai thanh gươm.” Ngài nói với họ: “Như vậy là đủ.”

Chúa cầu nguyện trên núi Ô-liu

39. Sau đó như thường lệ, Ngài đi ra, rồi lên núi Ô-liu; các môn đồ cũng đi theo Ngài.

40. Sau đó khi đã đến nơi, Ngài nói với họ: “Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ.”

41. Ngài rời khỏi họ khoảng chừng ném một cục đá. rồi quỳ gối và cầu nguyện 42. rằng: “Thưa Cha! Nếu Ngài đẹp ý, xin hãy cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, không theo ý của Con nhưng xin ý của Cha được thành toàn!”

43. Có một thiên sứ từ trời hiện đến với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44. Trong nỗi đau thương Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết hơn. Mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt huyết lớn rơi xuống đất.

45. Từ chỗ cầu nguyện, Ngài đứng dậy, rồi đến với các môn đồ. Ngài thấy họ đang ngủ vì thảm sầu, 46. rồi Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi ngủ? Hãy chỗi dậy cầu nguyện để các ngươi không sa vào sự cám dỗ.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

47. Khi Ngài còn đang nói, kìa, có một đám đông, và kẻ được gọi Giu-đa - là một trong mười hai sứ đồ - đi trước họ; rồi hắn lại gần Đức Chúa Jesus để hôn Ngài.

48. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với hắn: “Giu-đa! Ngươi dùng nụ hôn để phản Con Người hay sao?”

49. Những người đang ở chung quanh Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa! Chúng tôi có nên dùng gươm chống lại hay không?”

50. Có một người trong số họ đánh một đầy tớ của thượng tế, và chém đứt tai phải của người đó. 51. Khi đó Đức Chúa Jesus trả lời rằng: “Ngừng lại! Hãy để yên cho người!” Rồi Ngài chạm vào tai và chữa lành cho người.

52. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với những người đến bắt Ngài - là các thượng tế, các sĩ quan của đền thờ, và các trưởng lão - rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến đây như chống lại một tên cướp? 53. Mỗi ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi, tại sao các ngươi không ra tay bắt Ta? Tuy nhiên đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-e-rơ chối Chúa

54. Họ bắt Ngài, dẫn đi, rồi giải Ngài đến nhà của vị thượng tế. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. 55. Sau đó họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi lại với nhau, Phi-e-rơ ở giữa họ.

56. Có một đầy tớ gái thấy ông đang ngồi bên ánh lửa, thì chăm chú nhìn ông, rồi nói: “Ông nầy cũng ở với người đó.” 57. Nhưng ông đã chối và nói rằng: “Bà ơi! Tôi không biết người đó!”

58. Một lúc sau, một người khác thấy ông, nói rằng: “Ông cũng thuộc về những người đó!” Nhưng Phi-e-rơ nói rằng: “Ông ơi! Không phải tôi!”

59. Khoảng một giờ sau, có một người khẳng định rằng: “Thật vậy! Ông nầy cũng ở với người đó, bởi vì ông cũng là người Ga-li-lê.” 60. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Ông ơi! Tôi không biết ông nói gì!” Và ngay lập tức, trong khi Phi-e-rơ còn đang nói, thì gà đã gáy.

61. Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” 62. Và rồi ông đã đi ra và khóc lóc đắng cay.

Đức Chúa Jesus bị đánh đập và sỉ nhục

63. Những người đang canh giữ Đức Chúa Jesus bắt đầu chế nhạo Ngài và đánh Ngài. 64. Họ bịt mắt Ngài lại, [họ đánh vào mặt Ngài] rồi hỏi rằng: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đã đánh ngươi?” 65. Họ nói với Ngài nhiều lời khác xúc phạm Ngài.

Đức Chúa Jesus trước Tòa Công Luận

66. Khi trời đã sáng, các trưởng lão trong dân, cùng với cả các thượng tế, và các học giả giáo luật, đã họp lại, rồi họ giải Ngài đến hội đồng của họ, và nói rằng: 67. “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta.”

Sau đó Ngài nói với họ: “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin; 68. nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. 69. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải của Đức Chúa Trời quyền năng.”

70. Sau đó, tất cả đều hỏi: “Như vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời hay sao?” Và Ngài đã nói với họ: “Các ngươi đã nói Ta là như vậy.”

71. Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm nhân chứng nào nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng của hắn!”

Bản Dịch Đại Chúng

Âm mưu bắt Chúa

Lúc này lễ Bánh Không Men còn được gọi là lễ Vượt Qua đã đến gần. Các thượng tế và các học giả giáo luật tìm cách giết Đức Chúa Jesus bởi vì họ sợ dân chúng.

Giu-đa phản Chúa

Lúc đó Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. Hắn đã đi nói với các thượng tế và các sĩ quan cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. Họ mừng lắm và đồng ý sẽ trả tiền cho hắn. Hắn đã cam kết và tìm cơ hội để nộp Ngài lúc Ngài ở cách xa đám đông.

Bữa ăn tối cuối cùng

Đến ngày lễ Bánh Không Men là ngày chiên con của lễ Vượt Qua bị giết, Ngài đã sai Phi-e-rơ và Giăng đi, rồi nói rằng: “Hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.”

Họ nói với Ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị tại đâu?”

Ngài nói với họ: “Khi các ngươi vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi; hãy theo người vào trong nhà mà người ấy vào, rồi nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách nơi Ta dự lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta ở đâu?’ Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu đã trang bị sẵn sàng, các ngươi hãy chuẩn bị tại đó.”

Sau đó, họ đã tìm thấy như Ngài đã nói cho họ, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

Thiết lập lễ Tiệc Thánh

Khi giờ đã đến, Ngài ngồi xuống cùng với các sứ đồ của Ngài. Rồi Ngài nói với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu đau đớn. Vì Ta nói cùng các ngươi: Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được hoàn tất trong vương quốc của Đức Chúa Trời.”

Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi phán: “Hãy nhận chén nầy và phân phát cho nhau. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi: Từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến.”

Sau đó Ngài cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho họ, và phán: “Nầy là thân thể của Ta đã được ban cho các ngươi. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

Sau khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén, rồi phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. Nhưng kìa, bàn tay của kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. Thật vậy Con Người phải đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho người nào là kẻ phản bội Ngài.”

Họ bắt đầu hỏi lẫn nhau xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

Tranh luận của các sứ đồ

Sau đó, có một cuộc tranh cãi ở giữa họ xem ai trong số họ sẽ là người lớn hơn hết. Tuy nhiên Ngài nói với họ: “Các vua của dân ngoại cai trị họ; những người áp đặt quyền lực trên họ được gọi là những người gia ân. Tuy nhiên các ngươi thì không như vậy; nhưng ai lớn nhất trong các ngươi phải trở nên non kém hơn, và ai là người lãnh đạo, phải như là một người phục vụ. Bởi vì giữa một người ngồi tại bàn ăn với một người phục vụ, ai lớn hơn? Không phải là người ngồi tại bàn ăn hay sao? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như là một người phục vụ."

"Lúc này, các ngươi là những người vẫn còn với Ta trong những thử thách của Ta, Ta ban vương quốc cho các ngươi cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, để các ngươi được ăn uống tại bàn của Ta trong vương quốc của Ta và được ngồi trên ngôi để phân xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên.”

Lời báo trước cho Phi-e-rơ

“Si-môn! Si-môn! Kìa, Sa-tan đòi sàng sảy tất cả các ngươi như lúa mì. Nhưng Ta đã khẩn nguyện cho ngươi để đức tin của ngươi không sa bại. Và ngươi, khi ngươi quay trở lại, hãy làm cho các anh em của ngươi mạnh mẽ.”

Ông đã nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tôi sẵn sàng cả việc đi tù và đi đến chỗ chết với Ngài.”

Nhưng Ngài nói: “Phi-e-rơ! Ta nói với ngươi: Hôm nay khi gà chưa gáy, ba lần ngươi sẽ chối không biết Ta.”

Rồi Ngài lại nói với họ: “Khi Ta sai các ngươi đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép, các ngươi có thiếu gì hay không?”

Họ nói: “Không!”

Sau đó Ngài nói với họ: “Tuy nhiên bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi rằng điều đã được chép thế nầy: ‘Ngài đã bị kể như những người ngoài vòng pháp luật’ phải được ứng nghiệm ở trong Ta. Bởi vì những điều liên quan đến Ta đang đến hồi kết thúc.”

Họ nói: “Lạy Chúa! Nầy, có hai thanh gươm.”

Ngài nói với họ: “Như vậy là đủ.”

Chúa cầu nguyện trên núi Ô-liu

Sau đó như thường lệ, Ngài đi ra, rồi lên núi Ô-liu; các môn đồ cũng đi theo Ngài.

Sau đó khi đã đến nơi, Ngài nói với họ: “Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Ngài rời khỏi họ khoảng chừng ném một cục đá. rồi quỳ gối và cầu nguyện rằng: “Thưa Cha! Nếu Ngài đẹp ý, xin hãy cất chén nầy khỏi Con. Dù vậy, không theo ý của Con nhưng xin ý của Cha được thành toàn!”

Có một thiên sứ từ trời hiện đến với Ngài và thêm sức cho Ngài. Trong nỗi đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết hơn. Mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt huyết lớn rơi xuống đất.

Từ chỗ cầu nguyện, Ngài đứng dậy rồi đến với các môn đồ. Ngài thấy họ đang ngủ vì thảm sầu, rồi Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi ngủ? Hãy chỗi dậy cầu nguyện để các ngươi không sa vào sự cám dỗ.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

Khi Ngài còn đang nói, kìa, có một đám đông, và kẻ được gọi Giu-đa - là một trong mười hai sứ đồ - đi trước họ; rồi hắn lại gần Đức Chúa Jesus để hôn Ngài.

Sau đó Đức Chúa Jesus nói với hắn: “Giu-đa! Ngươi dùng nụ hôn để phản Con Người hay sao?”

Những người đang ở chung quanh Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa! Chúng tôi có nên dùng gươm chống lại hay không?”

Có một người trong số họ đã đánh một đầy tớ của thượng tế, và chém đứt tai phải của người đó.

Khi đó Đức Chúa Jesus trả lời rằng: “Dừng lại! Hãy để yên cho người!” Rồi Ngài chạm vào tai và chữa lành cho người.

Sau đó Đức Chúa Jesus nói với những người đến bắt Ngài - là các thượng tế, các sĩ quan của đền thờ, và các trưởng lão - rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến đây như chống lại một tên cướp? Mỗi ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi, tại sao các ngươi không ra tay bắt Ta? Tuy nhiên đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-e-rơ chối Chúa

Họ bắt Ngài, dẫn đi, rồi giải Ngài đến nhà của vị thượng tế. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Sau đó họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi lại với nhau, Phi-e-rơ ở giữa họ.

Có một đầy tớ gái thấy ông đang ngồi bên ánh lửa, thì chăm chú nhìn ông, rồi nói: “Ông nầy cũng ở với người đó.”

Nhưng ông đã chối và nói rằng: “Bà ơi! Tôi không biết người đó!”

Một lúc sau, một người khác thấy ông, nói rằng: “Ông cũng thuộc về những người đó!”

Nhưng Phi-e-rơ nói rằng: “Ông ơi! Không phải tôi!”

Khoảng một giờ sau, có một người khẳng định rằng: “Thật vậy! Ông nầy cũng ở với người đó, bởi vì ông cũng là người Ga-li-lê.”

Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Ông ơi! Tôi không biết ông nói gì!”

Và ngay lập tức, trong khi Phi-e-rơ còn đang nói, thì gà đã gáy.

Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

Và rồi ông đã đi ra và khóc lóc đắng cay.

Đức Chúa Jesus bị đánh đập và sỉ nhục

Những người đang canh giữ Đức Chúa Jesus bắt đầu chế nhạo Ngài và đánh Ngài. Họ bịt mắt Ngài lại, họ đánh vào mặt Ngài rồi hỏi rằng: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đã đánh ngươi?”

Họ nói với Ngài nhiều lời khác xúc phạm Ngài.

Đức Chúa Jesus trước Tòa Công Luận

Khi trời đã sáng, các trưởng lão trong dân, cùng với cả các thượng tế, và các học giả giáo luật, đã họp lại, rồi họ giải Ngài đến hội đồng của họ, và nói rằng: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.”

Sau đó Ngài nói với họ: “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin; nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải của Đức Chúa Trời quyền năng.”

Sau đó, tất cả đều hỏi: “Như vậy ngươi là Con của Đức Chúa Trời hay sao?”

Rồi Ngài nói với họ: “Các ngươi đã nói Ta là như vậy.”

Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm nhân chứng nào nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng của hắn!”

Bản Dịch Ngữ Căn

Âm mưu bắt Chúa

1. Lúc này, lễ Bánh Không Men, còn được gọi là lễ Vượt Qua, đã đến gần. 2. Các thượng tế và các học giả giáo luật tìm cách giết Đức Chúa Jesus, bởi vì họ sợ dân chúng.

Giu-đa phản Chúa

3. Lúc đó Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một người trong Nhóm Mười Hai. 4. Hắn đã đi nói với các thượng tế và các sĩ quan cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5. Họ mừng lắm và đồng ý sẽ trả tiền cho hắn. 6. Hắn đã cam kết và tìm cơ hội để nộp Ngài lúc Ngài ở cách xa đám đông.

Bữa ăn tối cuối cùng

7. Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày chiên con của lễ Vượt Qua bị giết, 8. Ngài đã sai Phi-e-rơ và Giăng đi, rồi nói rằng: “Hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.” 9. Họ nói với Ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị tại đâu?” 10. Ngài nói với họ: “Khi các ngươi vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các ngươi; hãy theo người vào trong nhà mà người ấy vào, 11. rồi nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách nơi Ta dự lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta ở đâu?’ 12. Người sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu, đã trang bị sẵn sàng, các ngươi hãy chuẩn bị tại đó.” 13. Sau đó, họ đã tìm thấy như Ngài đã nói cho họ, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

Thiết lập lễ Tiệc Thánh

14. Khi giờ đã đến, Ngài ngồi xuống cùng với các sứ đồ của Ngài. 15. Rồi Ngài nói với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu đau đớn. 16. Vì Ta nói cùng các ngươi: Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được hoàn tất trong vương quốc của Đức Chúa Trời.”

17. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi phán: “Hãy nhận chén nầy và phân phát cho nhau. 18. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi: Từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến.”

19. Sau đó Ngài cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho họ, và phán: “Nầy là thân thể của Ta đã được ban cho các ngươi. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

20. Sau khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén, rồi phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. 21. Nhưng kìa, bàn tay của kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. 22. Thật vậy Con Người phải đi, theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho người nào, là kẻ phản bội Ngài.”

23. Họ bắt đầu hỏi lẫn nhau xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

Tranh luận của các sứ đồ'

24. Sau đó, có một cuộc tranh cãi ở giữa họ xem ai trong số họ sẽ là người lớn hơn hết. 25. Tuy nhiên Ngài nói với họ: “Các vua của dân ngoại cai trị họ; những người áp đặt quyền lực trên họ được gọi là những người gia ân. 26. Tuy nhiên các ngươi thì không như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các ngươi phải trở nên non kém hơn, và ai là người lãnh đạo, phải như là một người phục vụ. 27. Bởi vì giữa một người ngồi ăn với một người phục vụ, ai lớn hơn? Không phải là người ngồi ăn hay sao? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như là một người phục vụ."

28. "Lúc này, các ngươi là những người vẫn còn với Ta trong những thử thách của Ta, 29. Ta ban vương quốc cho các ngươi, cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30. để các ngươi được ăn uống tại bàn của Ta trong vương quốc của Ta, và được ngồi trên ngôi để phân xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên.”

Lời báo trước cho Phi-e-rơ

31. “Si-môn! Si-môn! Kìa, Sa-tan đòi sàng sảy tất cả các ngươi như lúa mì. 32. Nhưng Ta đã khẩn nguyện cho ngươi để đức tin của ngươi không sa bại. Và ngươi, khi ngươi quay trở lại, hãy làm cho các anh em của ngươi mạnh mẽ.”

33. Ông đã nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tôi sẵn sàng cả việc đi tù và đến chỗ chết với Ngài.”

34. Nhưng Ngài nói: “Phi-e-rơ! Ta nói với ngươi: Hôm nay khi gà chưa gáy, ba lần ngươi sẽ chối không biết Ta.”

35. Rồi Ngài lại nói với họ: “Khi Ta sai các ngươi đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép, các ngươi có thiếu gì hay không?” Họ nói: “Không!”

36. Sau đó Ngài nói với họ: “Tuy nhiên bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37. Bởi vì Ta nói cùng các ngươi rằng điều đã được chép thế nầy: ‘Ngài đã bị kể như những người ngoài vòng pháp luật’, phải được ứng nghiệm ở trong Ta. Bởi vì những điều liên quan đến Ta đang đến hồi kết thúc.”

38. Họ nói: “Lạy Chúa! Nầy, có hai thanh gươm.” Ngài nói với họ: “Như vậy là đủ.”

Chúa cầu nguyện trên núi Ô-liu

39. Sau đó như thường lệ, Ngài đi ra, rồi lên núi Ô-liu; các môn đồ cũng đi theo Ngài.

40. Sau đó khi đã đến nơi, Ngài nói với họ: “Hãy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ.”

41. Ngài rời khỏi họ khoảng chừng ném một cục đá, rồi quỳ gối và cầu nguyện 42. rằng: “Thưa Cha! Nếu Ngài đẹp ý, xin hãy cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, không theo ý của Con, nhưng xin ý của Cha được thành toàn!”

43. Có một thiên sứ từ trời hiện đến với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44. Trong nỗi đau thương, Ngài cầu nguyện khẩn thiết hơn. Mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt huyết lớn, rơi xuống đất.

45. Từ chỗ cầu nguyện, Ngài đứng dậy, đến với các môn đồ, Ngài thấy họ đang ngủ vì thảm sầu, 46. rồi Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi ngủ? Hãy chỗi dậy cầu nguyện để các ngươi không sa vào sự cám dỗ.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

47. Khi Ngài còn đang nói, kìa, có một đám đông, và kẻ được gọi Giu-đa, là một người trong Nhóm Mười Hai, đi trước họ; rồi hắn lại gần Đức Chúa Jesus để hôn Ngài.

48. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với hắn: “Giu-đa! Ngươi dùng nụ hôn để phản Con Người hay sao?”

49. Những người đang ở chung quanh Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa! Chúng tôi có nên dùng gươm chống lại không?” 50. Có một người trong số họ đánh một đầy tớ của thượng tế, và chém đứt tai phải của người đó. 51. Khi đó Đức Chúa Jesus trả lời rằng: “Ngừng lại! Hãy để yên!” Rồi Ngài chạm vào tai và chữa lành cho người.

52. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với những người đến bắt Ngài, là các thượng tế, các sĩ quan của đền thờ, và các trưởng lão, rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến đây như chống lại một tên cướp? 53. Mỗi ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi, tại sao các ngươi không ra tay bắt Ta; nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-e-rơ chối Chúa

54. Họ bắt Ngài, dẫn đi, rồi giải Ngài đến nhà của vị thượng tế. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. 55. Sau đó họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi lại với nhau, Phi-e-rơ ở giữa họ.

56. Có một đầy tớ gái thấy ông đang ngồi bên ánh lửa, thì chăm chú nhìn ông, rồi nói: “Ông nầy cũng ở với người đó.” 57. Nhưng ông đã chối và nói rằng: “Bà ơi! Tôi không biết người đó!”

58. Một lúc sau, một người khác thấy ông, nói rằng: “Ông cũng thuộc về những người đó!” Nhưng Phi-e-rơ nói rằng: “Ông ơi! Không phải tôi!”

59. Khoảng một giờ sau, có một người khẳng định rằng: “Thật vậy! Ông nầy cũng ở với người đó, bởi vì ông cũng là người Ga-li-lê.” 60. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Ông ơi! Tôi không biết ông nói gì!” Và ngay lập tức, trong khi Phi-e-rơ còn đang nói, thì gà đã gáy.

61. Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” 62. Và rồi ông đã đi ra và khóc lóc đắng cay.

Đức Chúa Jesus bị đánh đập và sỉ nhục

63. Những người đang canh giữ Đức Chúa Jesus bắt đầu chế nhạo Ngài và đánh Ngài. 64. Họ bịt mắt Ngài lại, [họ đánh vào mặt Ngài] rồi hỏi rằng: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đã đánh ngươi?” 65. Họ nói với Ngài nhiều lời khác xúc phạm Ngài.

Đức Chúa Jesus trước Tòa Công Luận

66. Khi trời đã sáng, các trưởng lão trong dân, cùng với cả các thượng tế, và các học giả giáo luật, đã họp lại, rồi họ giải Ngài đến hội đồng của họ, và nói rằng: 67. “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta.” Sau đó Ngài nói với họ: “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin; 68. nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. 69. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải của Đức Chúa Trời quyền năng.” 70. Sau đó, tất cả đều hỏi: “Như vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời hay sao?” Và Ngài đã nói với họ: “Các ngươi đã nói Ta là như vậy.” 71. Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm nhân chứng nào nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng của hắn!”

Bản Dịch 1925

1. Ngày lễ ăn bánh không men tức là lễ Vượt Qua đến gần. 2. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Jêsus; vì họ sợ dân.

3. Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ, 4. nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội, để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. 5. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. 6. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Jêsus trong khi dân chúng không biết.

7. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt Qua, 8. Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt Qua cho chúng ta ăn. 9. Hai người thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? 10. Ngài đáp rằng: Khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước; hãy theo người vào nhà. 11. và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng ngươi rằng: Phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt Qua với môn đồ ta ở đâu? 12. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng; các ngươi hãy dọn ở đó. 13. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt Qua. 14. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. 15. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. 16. Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. 17. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy phân phát cho nhau. 18. Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. 19. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. 20. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. 21. Vả lại, nầy, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn nầy. 22. Con người đi, theo như điều đã chỉ định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngài! 23. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó.

24. Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. 25. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. 26. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. 27. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. 28. Còn như các ngươi, đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, 29. nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy, 30. để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

31. Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. 33. Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. 34. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. 35. Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. 36. Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. 37. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. 38. Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ.

39. Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. 41. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện 42. rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! 43. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. 44. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. 45. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. 46. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ.

47. Khi Ngài còn đang phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. 48. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao? 49. Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng: 50. Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. 51. Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. 52. Đoạn, Đức Chúa Jêsus phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ, và các trưởng lão đã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. 53. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối tăm vậy.

54. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. 55. Họ nhúm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau; Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. 56. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ, mà nói rằng: Người nầy vốn cũng ở với người ấy. 57. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. 58. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó! Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. 59. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người nầy cũng ở với Jêsus, vì người là dân Ga-li-lê. 60. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; 61. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; 62. rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

63. Vả, những kẻ canh Đức Chúa Jêsus nhạo báng và đánh Ngài; 64. che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi! 65. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa.

66. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Jêsus đến nơi tòa công luận. 67. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các ngươi không tin; 68. nếu ta tra gạn các ngươi, thì các ngươi không trả lời. 69. Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. 70. ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là Con Ngài. 71. Họ bèn nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi.

Bản Dịch 2011

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5, 14-16; Mác 14:1-2, 10-11; Gg 11:45-53)

1 Bấy giờ Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần. 2 Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng. 3 Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. 4 Hắn đi bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ về cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. 6 Vậy hắn ưng thuận và tìm dịp khi không có đám đông hiện diện để phản nộp Ngài cho họ.

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua

(Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30)

7 Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8 Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

9 Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

10 Ngài đáp với họ, “Này, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. 11 Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?”’ 12 Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

13 Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Tiệc Thánh

(Mat 26:26-30; Mác 14:22-26; 1Cô 11:23-25)

14 Khi đến giờ, Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài nói với họ, “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16 vì Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

17 Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén này và chia cho nhau, 18 vì Ta nói với các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời đến.”

19 Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Ðây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.” 20 Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. 21 Này, bàn tay kẻ phản Ta đang để trên bàn với Ta. 22 Con Người sẽ ra đi theo như đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người.” 23 Các môn đồ bắt đầu hỏi nhau, xem ai trong vòng họ toan làm điều đó.

Các Môn Ðồ Tranh Nhau Làm Lớn

24 Khi ấy các môn đồ nổi lên cãi nhau xem ai là người lớn nhất giữa vòng họ. 25 Ngài nói với họ, “Vua chúa các dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân, những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. 26 Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải trở nên như người non kém nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chẳng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng ở giữa các ngươi, Ta như một người phục vụ.

28 Còn các ngươi là những người đã gắn bó trung thành với Ta giữa những cơn thử thách của Ta, 29 Ta ban cho các ngươi quyền trị vì như Cha đã ban quyền trị vì vương quốc cho Ta, 30 để các ngươi có thể ăn và uống tại bàn Ta trong vương quốc của Ta, và các ngươi sẽ ngồi trên các ngai để xét đoán mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.”

Chúa Báo Trước Phi-rơ Chối Ngài

(Mat 26:31-35; Mác 14:27-31; Gg 13:36-38)

31 “Hỡi Si-môn, Si-môn! Kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại, hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi.”

33 Nhưng ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẵn sàng đi với Ngài dù phải vào tù hay phải chết.”

34 Nhưng Ngài đáp, “Hỡi Phi-rơ, Ta nói với ngươi, hôm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.”

Mang Theo Túi, Bao, và Gươm

35 Ngài nói với họ, “Khi Ta sai các ngươi ra đi, không mang theo túi tiền, bao bị, hay giày dép, nhưng các ngươi có thiếu gì không?”

Họ đáp, “Thưa không thiếu gì.”

36 Ngài nói với họ, “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hãy lấy mang theo; ai có bao bị, cũng làm vậy; ai không có gươm, hãy bán áo choàng và mua một thanh gươm, 37 vì Ta nói với các ngươi, lời Kinh Thánh này về Ta phải được ứng nghiệm,

‘Người đã bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp.’

Thật vậy những gì đã viết về Ta phải được ứng nghiệm.”

38 Họ đáp, “Lạy Chúa, này, ở đây chúng con có hai thanh gươm.”

Ngài nói, “Vậy cũng đủ rồi.”

Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu

(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)

39 Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40 Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.” 41 Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”

43 Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.

45 Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. 46 Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

(Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gg 18:3-11)

47 Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. 48 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”

49 Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” 50 Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.

51 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho. 52 Ðoạn Ðức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy? 53 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-rơ Chối Chúa

(Mat 26:57-58, 69-75; Mác 14:53-54, 66-72; Gg 18:12-18, 25-27)

54 Họ bắt Ngài, dẫn Ngài đi, và đưa Ngài đến nhà của vị thượng tế. Còn Phi-rơ, ông đi theo cách một khoảng xa xa. 55 Họ nhóm một đống lửa ở giữa sân, rồi ngồi xuống sưởi ấm với nhau. Phi-rơ cũng ngồi sưởi ấm với họ. 56 Một cô tớ gái thấy ông ngồi bên đống lửa, bèn nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông này cũng ở với ông ấy đây.”

57 Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Này bà, tôi không biết ông ấy.”

58 Một lát sau, một người khác thấy ông bèn nói, “Ông cũng là một người trong nhóm ông ấy.”

Nhưng Phi-rơ nói, “Này ông, không phải tôi đâu nhé.”

59 Khoảng một giờ sau, một người khác lại quả quyết, “Ông này đúng là người của ông ấy rồi, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.”

60 Nhưng Phi-rơ đáp, “Này ông, tôi không biết ông nói gì.”

Khi Phi-rơ còn đang nói, ngay lúc đó một con gà cất tiếng gáy. 61 Chúa quay lại nhìn Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông, “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.” 62 Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Chúa Chịu Khổ Nhục

(Mat 26:67-68; Mác 14:65)

63 Bấy giờ những kẻ canh giữ Ðức Chúa Jesus chế giễu Ngài và đánh Ngài. 64 Chúng bịt mắt Ngài và hỏi Ngài rằng, “Hãy nói tiên tri đi, ai đánh ông đó?” 65 Chúng còn nói nhiều điều khác xúc phạm đến Ngài.

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xử Chúa

(Mat 26:59-66; Mác 14:55-64; Gg 18:19-24)

66 Ðến sáng ngày, các trưởng lão của dân, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại; họ đem Ngài ra trước Hội Ðồng của họ và hỏi rằng, 67 “Nếu ông là Ðấng Christ, hãy nói cho chúng tôi biết.”

Nhưng Ngài trả lời họ, “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin, 68 và nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. 69 Nhưng từ bây giờ trở đi Con Người sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Ðức Chúa Trời.”

70 Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?”

Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.”

71 Họ bèn nói, “Chúng ta đâu cần chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe miệng ông ấy nói rồi.”

Tài Liệu