Lu-ca: Chương 20

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus

1. Và rồi một trong những ngày đó, trong khi Ngài đang dạy cho dân chúng trong đền thờ và công bố Phúc Âm, thì các trưởng tế, các học giả giáo luật, cùng với các trưởng lão đã đến, 2. hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền nầy?”

3. Ngài đáp lại với họ: “Ta cũng hỏi các ngươi một điều, và hãy nói cho Ta: 4. Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?”

5. Họ bàn luận với nhau rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Như vậy tại sao các ông không tin người?’ 6. Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì tất cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, bởi vì đối với dân chúng Giăng là một nhà tiên tri.” 7. Vì vậy, họ đã trả lời rằng họ không biết điều đó đến từ đâu.

8. Và rồi Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về các tá điền thuê vườn nho

9. Sau đó Ngài bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Có một người trồng một vườn nho, và cho những tá điền thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến, gặp những tá điền, để họ nộp cho ông hoa lợi của vườn nho. Tuy nhiên, những tá điền đã đánh người đầy tớ rồi đuổi về tay không. 11. Ông tiếp tục sai một đầy tớ khác, nhưng người đó cũng bị họ đánh đập, nhục mạ, rồi bị đuổi về tay không. 12. Ông lại sai người thứ ba, nhưng họ cũng đánh người đó bị thương, rồi đuổi đi. 13. Sau đó người chủ vườn nho đã nói: ‘Ta phải làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến; có thể họ sẽ tôn trọng!’ 14. Tuy nhiên, khi thấy người đó, các tá điền đã bàn với nhau: ‘Đây là kẻ thừa kế! Hãy giết hắn thì sản nghiệp sẽ thuộc về chúng ta.’ 15. Và rồi họ đã giết người đó rồi ném ra ngoài vườn nho. Như vậy người chủ vườn nho sẽ làm gì với họ? 16. Ông sẽ đến và hủy diệt những tá điền nầy, rồi giao vườn nho cho những người khác.”

Khi nghe như vậy, họ nói: “Không bao giờ có chuyện đó!”

17. Nhưng Ngài nhìn họ, rồi nói rằng: “Như vậy điều đã được chép: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà’ có nghĩa là gì? 18. Ai rơi vào đá đó thì sẽ bị tan nát; còn đá đó rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người đó.”

19. Chính giờ đó, các học giả giáo luật và các trưởng tế tìm cách ra tay để bắt Ngài, bởi vì họ biết rằng Ngài kể ẩn dụ nầy để chống lại họ, tuy nhiên họ sợ dân chúng.

Đức Chúa Trời và Sê-sa

20. Họ đã sai các thám tử, giả vờ làm những người thật thà, để theo dõi Ngài, mong có thể bắt lỗi Ngài trong lời nói, để nộp Ngài cho người cai trị và bậc cầm quyền thuộc quan tổng trấn. 21. Những người đó đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22. Vì vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật pháp hay không?”

23. Tuy nhiên Ngài biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài đã nói với họ: 24. “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?” Họ nói: “Của Sê-sa.” 25. Ngài nói với họ: “Vì vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa; và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”

26. Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ lời của Ngài; họ kinh ngạc trước câu trả lời của Ngài, cho nên đành nín lặng.

Thắc mắc về sự sống lại

27. Sau đó có một số người Sa-đu-sê, là những người phủ nhận sự sống lại, đã đến, họ hỏi Ngài: 28. “Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi: ‘Nếu anh trai của một người nào, có vợ, rồi qua đời, nhưng không có con; thì người đó phải lấy vợ của anh mình, để có con nối dõi cho anh của mình.’ 29. Do đó, có bảy anh em kia, người thứ nhất lấy vợ, rồi chết, không con. 30. Người thứ hai, 31. người thứ ba, cho đến người thứ bảy, cũng lấy nàng, đều chết, và không để lại người con nào. 32. Cuối cùng, người phụ nữ cũng chết. 33. Như vậy, lúc sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Bởi vì cả bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”

34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Con cái đời nầy cưới vợ và gả chồng, 35. nhưng những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng không gả chồng; 36. vì họ cũng không thể chết nữa, bởi vì họ giống như các thiên sứ, và họ là các con của Đức Chúa Trời, tức là các con của sự sống lại. 37. Còn về việc người chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã tỏ bày tại bụi gai, khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Như vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người đã chết, nhưng của những người đang sống; bởi vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”

39. Có những học giả giáo luật khi đó đã đáp lại rằng: “Thưa Thầy! Thầy nói rất đúng!” 40. Sau đó không ai dám hỏi Ngài một điều gì nữa.

Đấng Christ và Vua Đa-vít

41. Sau đó Ngài nói với họ: “Tại sao người ta gọi Đấng Christ là con của vua Đa-vít? 42. Bởi vì chính Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng: ‘Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên phải của Ta, 43. cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân của con.’ 44. Đa-vít gọi Ngài là Chúa, như vậy làm thế nào Ngài là con của ông ấy được?”

Lời khuyên cần cảnh giác với những học giả giáo luật

45. Lúc này tất cả dân chúng đang lắng nghe, thì Ngài nói với các môn đồ của Ngài: 46. “Hãy đề phòng các học giả giáo luật, là những người thích đi dạo trong những chiếc áo choàng thật dài, thích được chào ở giữa chợ, được chỗ cao trọng nhất trong các nhà hội, và chỗ hạng nhất trong các bữa tiệc. 47. Họ ăn nuốt nhà của các góa phụ nhưng giả vờ cầu nguyện thật dài. Những người này sẽ bị đoán phạt nhiều hơn.”

Bản Dịch Đại Chúng

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus

Và rồi một hôm trong khi Ngài đang dạy cho dân chúng trong đền thờ và công bố Phúc Âm, thì các trưởng tế, các học giả giáo luật, cùng với các trưởng lão đã đến hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền nầy?”

Ngài đáp lại với họ: “Ta cũng hỏi các ngươi một điều, và hãy nói cho Ta: Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?”

Họ bàn luận với nhau rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Như vậy tại sao các ông không tin người?’ Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì tất cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, bởi vì đối với dân chúng Giăng là một nhà tiên tri.” Vì vậy, họ đã trả lời rằng họ không biết điều đó đến từ đâu.

Và rồi Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về các tá điền thuê vườn nho

Sau đó Ngài bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Có một người trồng một vườn nho, và cho những tá điền thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến, gặp những tá điền, để họ nộp cho ông hoa lợi của vườn nho. Tuy nhiên, những tá điền đã đánh người đầy tớ rồi đuổi về tay không. Ông tiếp tục sai một đầy tớ khác, nhưng người đó cũng bị họ đánh đập, nhục mạ, rồi bị đuổi về tay không. Ông lại sai người thứ ba, nhưng họ cũng đánh người đó bị thương, rồi đuổi đi. Sau đó, người chủ vườn nho đã nói: ‘Ta phải làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến; có thể họ sẽ tôn trọng!’ Tuy nhiên, khi thấy người đó, các tá điền đã bàn với nhau: ‘Đây là kẻ thừa kế! Hãy giết hắn thì sản nghiệp sẽ thuộc về chúng ta.’ Và rồi họ đã giết người đó rồi ném ra ngoài vườn nho. Như vậy người chủ vườn nho sẽ làm gì với họ? Ông sẽ đến và hủy diệt những tá điền nầy, rồi giao vườn nho cho những người khác.”

Khi nghe như vậy, họ nói: “Không bao giờ có chuyện đó!”

Nhưng Ngài nhìn họ, rồi nói rằng: “Như vậy điều đã được chép: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà’ có nghĩa là gì? Ai rơi vào đá đó thì sẽ bị tan nát; còn đá đó rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người đó.”

Chính giờ đó, các học giả giáo luật và các trưởng tế tìm cách ra tay để bắt Ngài, bởi vì họ biết rằng Ngài kể ẩn dụ nầy để chống lại họ, tuy nhiên họ sợ dân chúng.

Đức Chúa Trời và Sê-sa

Họ đã sai các thám tử, giả vờ làm những người thật thà, để theo dõi Ngài; mong có thể bắt lỗi Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho người cai trị và bậc cầm quyền thuộc quan tổng trấn.

Những người đó đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. Vì vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật pháp hay không?”

Tuy nhiên Ngài biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài đã nói với họ: “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?”

Họ nói: “Của Sê-sa.”

Ngài nói với họ: “Vì vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa; và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”

Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ lời của Ngài; họ kinh ngạc trước câu trả lời của Ngài, cho nên đành nín lặng.

Thắc mắc về sự sống lại

Sau đó có một số người Sa-đu-sê, là những người phủ nhận sự sống lại, đã đến, họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy! Môi-se đã viết cho chúng tôi: ‘Nếu anh trai của một người nào, có vợ, rồi qua đời, nhưng không có con; thì người đó phải lấy vợ của anh mình để có con nối dõi cho anh của mình.’ Do đó, có bảy anh em kia, người thứ nhất lấy vợ, rồi chết, không con. Người thứ hai, người thứ ba, cho đến người thứ bảy, cũng lấy nàng, đều chết, và không để lại người con nào. Cuối cùng, người phụ nữ cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Bởi vì cả bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Con cái đời nầy cưới vợ và gả chồng, nhưng những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng không gả chồng; vì họ cũng không thể chết nữa, bởi vì họ giống như các thiên sứ, và họ là các con của Đức Chúa Trời, tức là các con của sự sống lại. Còn về việc người chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã tỏ bày tại bụi gai, khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Như vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người đã chết, nhưng của những người đang sống; bởi vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”

Có những học giả giáo luật khi đó đã đáp lại rằng: “Thưa Thầy! Thầy nói rất đúng!”

Sau đó không ai dám hỏi Ngài một điều gì nữa.

Đấng Christ và Vua Đa-vít

Sau đó Ngài nói với họ: “Tại sao người ta gọi Đấng Christ là con của vua Đa-vít? Bởi vì chính Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng: ‘Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên phải của Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân của con.’ Đa-vít gọi Ngài là Chúa, như vậy làm thế nào Ngài là con của ông ấy được?”

Lời khuyên cần cảnh giác với những học giả giáo luật

Lúc này tất cả dân chúng đang lắng nghe, thì Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Hãy đề phòng các học giả giáo luật, là những người thích đi dạo trong những chiếc áo choàng thật dài, thích được chào ở giữa chợ, được chỗ cao trọng nhất trong các nhà hội, và chỗ hạng nhất trong các bữa tiệc. Họ ăn nuốt nhà của các góa phụ nhưng giả vờ cầu nguyện thật dài. Những người này sẽ bị đoán phạt nhiều hơn.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus

1. Và rồi một trong những ngày đó, trong khi Ngài đang dạy cho dân chúng trong đền thờ và công bố Phúc Âm, thì các trưởng tế, các học giả giáo luật, cùng với các trưởng lão đã đến, 2. rồi hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền nầy?” 3. Ngài đáp lại với họ: “Ta cũng hỏi các ngươi một điều, và hãy nói cho Ta: 4. Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?” 5. Họ bàn luận với nhau rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Như vậy tại sao các ông không tin người?’ 6. Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì tất cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, bởi vì đối với dân chúng Giăng là một nhà tiên tri.” 7. Vì vậy, họ đã trả lời rằng họ không biết điều đó từ đâu đến. 8. Và rồi Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về các tá điền thuê vườn nho

9. Sau đó Ngài bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Có một người trồng một vườn nho, và cho những tá điền thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến, gặp những tá điền, để họ nộp cho ông hoa lợi của vườn nho. Tuy nhiên, những tá điền đã đánh người đầy tớ, và đuổi về tay không. 11. Ông tiếp tục sai một đầy tớ khác, nhưng người đó cũng bị họ đánh đập, nhục mạ, và đuổi về tay không. 12. Ông lại sai người thứ ba, nhưng họ cũng đánh người đó bị thương, rồi đuổi đi. 13. Sau đó người chủ vườn nho đã nói: ‘Ta phải làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ tôn trọng!’ 14. Tuy nhiên, khi thấy người đó, các tá điền đã bàn với nhau: ‘Đây là kẻ thừa kế, hãy giết hắn thì sản nghiệp sẽ thuộc về chúng ta.’ 15. Và rồi họ đã giết người đó, rồi ném ra ngoài vườn nho. Như vậy người chủ vườn nho sẽ làm gì với họ? 16. Ông sẽ đến và hủy diệt những tá điền nầy, rồi giao vườn nho cho những người khác.” Khi nghe như vậy, họ nói: “Không bao giờ có chuyện đó!” 17. Nhưng Ngài nhìn họ, rồi nói rằng: “Như vậy điều đã được chép: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà’ có nghĩa là gì? 18. Ai rơi vào đá đó thì sẽ bị tan nát; còn đá đó rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người đó.” 19. Chính giờ đó, các học giả giáo luật và các trưởng tế tìm cách ra tay để bắt Ngài, bởi vì họ biết rằng Ngài kể ẩn dụ nầy để chống lại họ, tuy nhiên họ sợ dân chúng.

Đức Chúa Trời và Sê-sa

20. Họ đã sai những thám tử, giả vờ làm những người thật thà, để theo dõi Ngài, mong có thể bắt lỗi Ngài trong lời nói, để nộp Ngài cho người cai trị và bậc cầm quyền thuộc quan tổng trấn. 21. Những người đó đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22. Vì vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật pháp hay không?” 23. Tuy nhiên Ngài biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài đã nói với họ: 24. “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?” Họ nói: “Của Sê-sa.” 25. Ngài nói với họ: “Vì vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa; và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” 26. Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ lời của Ngài; họ kinh ngạc trước câu trả lời của Ngài, nên đành nín lặng.

Thắc mắc về sự sống lại

27. Sau đó có một số người Sa-đu-sê, là những người phủ nhận sự sống lại, đã đến, họ hỏi Ngài: 28. “Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi: ‘Nếu anh trai của một người nào, có vợ, rồi qua đời, nhưng không có con; thì người đó phải lấy vợ của anh mình, để có con nối dõi cho anh của mình.’ 29. Do đó, có bảy anh em kia, người thứ nhất lấy vợ, rồi chết, không con. 30. Người thứ hai, 31. người thứ ba, cho đến người thứ bảy, cũng lấy nàng, đều chết, và không để lại người con nào. 32. Cuối cùng, người phụ nữ cũng chết. 33. Như vậy, lúc sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Bởi vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”

34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Con cái đời nầy cưới vợ và gả chồng, 35. nhưng những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau, và được sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng không gả chồng; 36. vì họ cũng không thể chết nữa, bởi vì họ giống như các thiên sứ, và họ là các con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37. Còn về việc người chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã bày tỏ tại bụi gai, khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Như vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người đã chết, nhưng của những người đang sống; bởi vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”

39. Lúc này có những học giả giáo luật đã đáp lại rằng: “Thưa Thầy! Thầy nói rất đúng!” 40. Sau đó không ai dám hỏi Ngài một điều gì nữa.

Đấng Christ và Vua Đa-vít

41. Sau đó Ngài nói với họ: “Tại sao người ta gọi Đấng Christ là con của vua Đa-vít? 42. Bởi vì chính Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng: ‘Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên phải của Ta, 43. cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân của con.’ 44. Đa-vít gọi Ngài là Chúa, như vậy làm thế nào Ngài là con của ông ấy được?”

Lời khuyên cần cảnh giác với những học giả giáo luật

45. Lúc này tất cả dân chúng đang lắng nghe, thì Ngài nói với các môn đồ của Ngài: 46. “Hãy đề phòng các học giả giáo luật, là những người thích đi dạo trong những chiếc áo choàng thật dài, thích được chào ở giữa chợ, được chỗ cao trọng nhất trong các nhà hội, và chỗ hạng nhất trong các bữa tiệc. 47. Họ nuốt nhà của các góa phụ nhưng giả vờ cầu nguyện thật dài. Những người này sẽ bị đoán phạt nhiều hơn.”

Bản Dịch 1925

1. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền Tin Lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến thình lình, 2. hỏi Ngài như vầy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều nầy, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? 3. Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho ta: 4. Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời, hay là bởi người ta? 5. Vả, những người ấy bàn cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói: Bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao các ngươi không tin lời người? 6. Lại nếu chúng ta nói: Bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta; vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng tiên tri. 7. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. 8. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều nầy.

9. Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng lời thí dụ nầy: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. 10. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi; song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. 11. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa; song họ cũng đánh, chưởi, và đuổi về tay không. 12. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba; song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. 13. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thể nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến; có lẽ chúng nó sẽ kính nể! 14. Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vầy: Kìa, ấy là con kế tự; hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. 15. Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? 16. Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho nầy, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó, thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 17. Đức Chúa Jêsus bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép: Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra, Trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì?

18. Hễ ai ngã nhằm đá nầy, thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy ngã nhằm ai, thì sẽ giập người ấy. 19. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình; nhưng lại sợ dân chúng.

20. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. 21. Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus câu nầy: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tây vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. 22. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? 23. Song Đức Chúa Jêsus biết mưu họ, thì đáp rằng: 24. Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê nầy mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng: Của Sê-sa. 25. Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. 26. Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được; và lấy lời đáp của Ngài làm lạ, thì nín lặng.

27. Có mấy người Sa-đu-sê, là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: 28. Thưa thầy, Môi-se đã truyền lại luật nầy cho chúng tôi: Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ góa đó để nối dòng cho anh mình. 29. Vậy, có bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không con. 30. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, 31. rồi đến người thứ ba; hết thảy bảy người cũng vậy, đều chết đi không có con. 32. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. 33. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai? vì bảy người đều đã lấy làm vợ. 34. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; 35. song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài. 39. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lạy thầy, thầy nói phải lắm. 40. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.

41. Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42. vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 43. Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. 44. Vậy, vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?

45. Khi dân chúng đang nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: 46. Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, 47. làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

Bản Dịch 2011

Chất Vấn về Thẩm Quyền của Chúa

(Mat 21:23-27; Mác 11:27-33)

1 Một hôm đang khi Ngài giảng dạy cho dân trong đền thờ và rao giảng Tin Mừng, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão đến gần Ngài 2 và nói với Ngài, “Hãy nói cho chúng tôi biết, ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Hay ai ban cho ông thẩm quyền ấy?”

3 Ngài trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời Ta: 4 Phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ người?”

5 Họ thảo luận với nhau và nói, “Nếu chúng ta nói ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi lại, ‘Thế tại sao các ngươi không tin ông ấy?’ 6 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì toàn dân sẽ ném đá chúng ta, vì họ đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 7 Vì thế họ trả lời rằng họ không biết phép báp-têm ấy đến từ đâu.

8 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”

Những Tá Ðiền Gian Ác

(Mat 21:33-46; Mác 12:1-12)

9 Ngài bắt đầu kể cho dân ngụ ngôn này: “Một người kia trồng một vườn nho, thuê các tá điền canh tác, rồi đi phương xa một thời gian khá lâu. 10 Ðến mùa hái nho, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi của vườn nho. Nhưng các tá điền đánh người đầy tớ ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. 11 Ông sai một đầy tớ khác đến, nhưng chúng cũng đánh người ấy, làm nhục người ấy, và đuổi người ấy về tay không. 12 Ông lại sai một đầy tớ thứ ba đến, nhưng chúng cũng đánh đầy tớ ấy trọng thương, rồi quăng người ấy ra ngoài vườn. 13 Bấy giờ người chủ của vườn nho nói, ‘Ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến. Có lẽ họ sẽ kiêng nể nó.’ 14 Nhưng khi các tá điền thấy người con ấy, chúng nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Chúng ta hãy giết nó, để sản nghiệp của nó có thể thuộc về chúng ta.’ 15 Thế là chúng đuổi cậu ấy ra ngoài vườn và giết cậu ấy. Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì đối với bọn ấy? 16 Ông sẽ đến và tiêu diệt bọn tá điền ấy, rồi trao vườn nho cho những người khác canh tác.”

Khi họ nghe như vậy, họ nói, “Không bao giờ có chuyện như thế.”

17 Nhưng Ngài nhìn họ và nói, “Vậy câu Kinh Thánh này,

‘Tảng đá bị những thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà’

có ý nghĩa gì? 18 Ai ngã nhằm đá ấy sẽ bị nát tan, còn đá ấy rơi trúng ai, kẻ đó sẽ bị nát thành bụi.”

19 Ngay giờ đó các thầy dạy giáo luật và các trưởng tế muốn ra tay bắt Ngài, nhưng họ sợ dân, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn đó để ám chỉ họ.

Chúa Giải Ðáp Việc Ðóng Thuế

(Mat 22:15-22; Mác 12:13-17)

20 Họ theo dõi Ngài và sai các mật thám giả làm người hiền lành đi theo Ngài, chờ nghe Ngài nói lỡ lời, để bắt nộp Ngài cho nhà cầm quyền và cho chính quyền của tổng trấn. 21 Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng cứ theo chân lý dạy dỗ đường lối của Ðức Chúa Trời. 22 Chúng ta có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?”

23 Nhưng Ngài nhìn thấy rõ lòng xảo quyệt của họ nên nói với họ, 24 “Hãy cho Ta xem một đồng tiền. Hình ảnh và danh hiệu này của ai?”

Họ đáp, “Của Sê-sa.”

25 Ngài phán, “Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Ðức Chúa Trời những gì của Ðức Chúa Trời.”

26 Trước mặt mọi người họ không thể bắt bẻ một lời nào của Ngài. Họ sững sờ trước câu trả lời của Ngài và im miệng.

Sự Sống Lại của Người Chết

(Mat 22:23-33; Mác 12:18-27)

27 Bấy giờ có mấy người Sa-đu-sê, những người cho rằng không có sự sống lại, đến gặp Ngài và hỏi 28 rằng, “Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em trai của một người có vợ rồi qua đời mà không con nối dõi thì em trai hay anh của người đó phải lấy người vợ góa ấy để lưu truyền dòng giống cho anh hay em mình. 29 Bây giờ có bảy anh em. Người thứ nhất lấy vợ rồi chết, không con; 30 người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đều lấy người vợ góa ấy. Cứ thế bảy anh em đều lấy người đàn bà ấy và đều chết, không con nối dõi. 32 Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ.”

34 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Con cái ở đời này cưới vợ gả chồng, 35 nhưng những ai được coi là xứng đáng để hưởng phước của cõi đời đời và sống lại từ cõi chết thì khi ấy sẽ không cưới không gả nữa. 36 Vì họ không thể chết nữa, bởi họ sẽ giống như các thiên sứ và là con cái Ðức Chúa Trời, vì họ là con cái của sự sống lại. 37 Còn về sự sống lại của người chết, Môi-se cũng đã cho thấy điều ấy trong đoạn kinh văn về bụi gai cháy khi ông gọi Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Ðiều đó có nghĩa rằng Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”

39 Nghe vậy mấy thầy dạy giáo luật nói, “Thưa Thầy, Thầy giải đáp hay quá!” 40 Từ đó họ không dám chất vấn Ngài điều gì nữa.

Liên Hệ Giữa Chúa và Ða-vít

(Mat 22:41-46; Mác 12:35-37)

41 Bấy giờ Ngài hỏi họ, “Làm thể nào người ta có thể nói Ðấng Christ là Con của Ða-vít, 42 trong khi chính Ða-vít đã nói trong Thánh Thi,

‘Chúa phán với Chúa của tôi,

“Hãy ngồi bên phải Ta,

43 Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’

44 Vậy Ða-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ thì làm thể nào Ngài là con ông ấy?”

Chúa Trách Các Thầy Dạy Giáo Luật

(Mat 23:1-36; Mác 12:38-40)

45 Trong khi mọi người đang lắng nghe, Ngài nói với các môn đồ Ngài, 46 “Các ngươi hãy coi chừng các thầy dạy giáo luật, những người ưa dạo quanh trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn ở giữa chợ, luôn dành những chỗ ngồi tôn trọng nhất trong các hội đường, và thích ngồi ở bàn danh dự nơi các đám tiệc. 47 Họ nuốt nhà các bà góa, mà lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn.”

Tài Liệu