Lu-ca: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 21:04, ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. 2. Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. 3. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. 4. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. 5. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? 6. Trả lời rằng: Một trăm thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau: Năm chục. 7. Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi, mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết: Tám chục. 8. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. 9. Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.

10. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12. Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? 13. Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.

14. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài. 15. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. 16. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. 17. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. 18. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm, ai cưới đàn bà bị chồng để, thì cũng phạm tội tà dâm.

19. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. 20. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24. bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. 26. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28. vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30. Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

Bản Dịch 2011

Người Quản Gia Bất Chính

1 Bấy giờ Ngài cũng nói với các môn đồ, “Một người giàu kia có một quản gia, và quản gia ấy bị tố cáo là hoang phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi quản gia ấy đến và bảo, ‘Anh đã làm gì mà tôi nghe báo cáo như thế? Hãy khai trình việc quản lý của anh cho tôi xem, vì anh sẽ không làm quản gia nữa.’ 3 Quản gia ấy tự nhủ, ‘Ta sẽ làm gì bây giờ, vì chủ cách chức quản gia của ta? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn ăn mày thì xấu hổ quá. 4 Thôi ta biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, sẽ có người tiếp ta vào nhà họ.’

5 Quản gia ấy bèn gọi từng con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất, ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6 Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng dầu.’ Anh bảo, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông, ngồi xuống mau, và viết năm chục.’ 7 Rồi anh hỏi người khác, ‘Ông nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng lúa.’ Anh bảo người ấy, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông và viết tám chục.’ 8 Chủ khen người quản gia bất lương ấy, vì anh ta đã hành động cách tinh ranh. Thật vậy, khi xử sự với người đồng thời với mình, con cái của thế gian này hành động tinh ranh hơn con cái của ánh sáng. 9 Nên Ta nói cùng các ngươi, hãy dùng tiền của bất chính để kết thêm bạn bè, hầu khi tiền của ấy hết, họ sẽ tiếp các ngươi vào ở với họ mãi.”

Quản Lý Trung Tín

10 “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11 Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12 Nếu các ngươi không trung tín đối với những gì của người khác, ai dám trao cho các ngươi những gì thuộc về các ngươi?

13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì đầy tớ ấy sẽ ghét chủ này và thương chủ kia, hoặc trọng chủ này và khinh chủ kia. Các ngươi không thể nào vừa làm tôi Ðức Chúa Trời và vừa làm tôi tiền của.”

Chúa Quở Trách Người Pha-ri-si

14 Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền, khi nghe Ngài nói những điều ấy, họ nhạo cười Ngài. 15 Ngài nói với họ, “Các ngươi là những kẻ làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Ðức Chúa Trời biết rõ lòng dạ các ngươi, vì những gì được đề cao trước mặt loài người là gớm ghiếc trước mặt Ðức Chúa Trời.”

Những Lời Dạy Khác của Chúa

(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mác 10:11-12)

16 “Luật Pháp và Các Tiên Tri có hiệu lực đến thời của Giăng, từ đó trở đi, Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời được rao giảng và mọi người lấn ép nhau để vào.

17 Trời đất sẽ qua đi dễ hơn một nét chữ trong Luật Pháp bị xóa bỏ.

18 Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà đã ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình.”

Người Giàu và La-xa-rơ

19 “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21 và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống; cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông. 22 Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được đem chôn.

23 Ðang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên, trông thấy Áp-ra-ham ở xa xa, và có La-xa-rơ ở trong lòng ông ấy, 24 ông kêu lên và nói, ‘Tổ Phụ Áp-ra-ham ôi, xin thương xót con, và sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước và nhỏ vào cho mát lưỡi con, vì con bị đau khổ trong lửa này quá đỗi.’

25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều bất hạnh; nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. 26 Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.’

27 Người giàu nói, ‘Nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai La-xa-rơ về nhà cha con, 28 vì con còn năm anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình này chăng.’

29 Áp-ra-ham đáp, ‘Họ đã có Môi-se và Các Tiên Tri rồi. Hãy để họ nghe lời các vị ấy.’

30 Nhưng người giàu thưa, ‘Không đâu, Tổ Phụ Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’

31 Áp-ra-ham đáp, ‘Nếu họ không nghe lời Môi-se và Các Tiên Tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.’”

Tài Liệu