Lu-ca: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Men của người Pha-ri-si

1. Khi đó, đám đông đã tụ họp lại hàng chục ngàn người, đến nỗi giày đạp lẫn nhau. Ngài bắt đầu phán với các môn đồ của Ngài: “Trước hết, hãy chú ý đến men của người Pha-ri-si, đó là thái độ đạo đức giả. 2. Không có điều gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, và không có điều gì giấu kín mà sẽ không được biết rõ. 3. Vì vậy, những điều các ngươi đã nói trong bóng tối, sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà."

Hãy kính sợ Đức Chúa Trời mà thôi

4. "Ta nói với các ngươi, là những bạn hữu của Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể, và rồi sau những điều này, không thể làm gì thêm được nữa. 5. Nhưng Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền để ném vào trong hỏa ngục. Đúng vậy! Ta bảo các ngươi: Hãy kính sợ Ngài. 6. Không phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền hay sao? Nhưng Đức Chúa Trời không hề quên một con nào. 7. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi, tất cả đều đã được đếm. Đừng sợ, bởi vì các ngươi có giá trị hơn nhiều chim sẻ."

Xưng nhận Đấng Christ

8. "Bây giờ, Ta nói với các ngươi: Ai xưng nhận Ta trước mặt nhiều người, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người đó trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt nhiều người, người đó cũng sẽ bị chối bỏ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 10. Ai nói lời nào nghịch với Con Người, thì sẽ được tha; nhưng ai phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha. 11. Khi nào người ta đem các ngươi đến trước những nhà hội, những người cai trị, và các nhà cầm quyền, đừng lo phải nói gì hay thế nào để bênh vực mình, hay là cần phải nói điều gì; 12. bởi vì chính trong giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều cần phải nói.”

Ẩn dụ về người giàu dại dột

13. Sau đó, có một người trong đám đông đã nói với Ngài: “Thưa thầy! Xin hãy bảo anh của con chia gia tài cho con.” 14. Và Ngài đã nói với người đó: “Nầy người kia! Ai đã đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” 15. Rồi Ngài nói với họ: “Hãy cẩn thận, hãy giữ chính mình khỏi mọi hình thức ham muốn, bởi vì sự sống của một người không phải là của cải dư dật mà người đó sở hữu.”

16. Sau đó Ngài đã kể cho họ một ẩn dụ rằng: “Ruộng của một người giàu kia thu hoạch rất nhiều. 17. Người đó tự nghĩ rằng: ‘Ta cần phải làm gì? Bởi vì ta không có chỗ để chứa những hoa lợi của mình.’ 18. Và người đó đã nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho của ta, và sẽ xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ chứa thóc lúa và của cải của ta trong đó. 19. Và rồi ta sẽ nói với linh hồn của ta rằng: Linh hồn ơi! Ngươi có nhiều của cải đã được tích trữ cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ 20. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người đó: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại khỏi ngươi; như vậy những điều mà ngươi đã dọn sẵn đó sẽ thuộc về ai?’ 21. Ai tích trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Đừng lo lắng

22. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Vì điều nầy, Ta nói cùng các ngươi: Đừng vì sự sống mà lo sẽ ăn gì, cũng đừng vì thân thể mà lo sẽ mặc gì. 23. Bởi vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. 24. Hãy xem những chim quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, hay vựa lẫm, mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi quý trọng hơn những con chim rất nhiều! 25. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc hay không? 26. Nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như vậy, tại sao các ngươi lại lo lắng về những việc khác? 27. Hãy xem những hoa huệ, chúng lớn lên thể nào, chúng không lao nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta nói với các ngươi, cho dù vua Sa-lô-môn với tất cả những vinh quang của mình, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. 28. Hỡi kẻ ít đức tin! Nếu hoa cỏ, nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc như vậy, huống chi là các ngươi! 29. Các ngươi đừng tìm kiếm phải ăn gì, uống gì; và cũng đừng lo lắng. 30. Bởi vì các dân tộc trên thế giới vẫn tìm kiếm những điều nầy, và Cha của các ngươi biết các ngươi cần những điều nầy. 31. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì những điều nầy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 32. Hỡi bầy nhỏ! Đừng sợ, bởi vì Cha của các ngươi đã vui lòng ban vương quốc cho các ngươi."

33. Hãy bán những vật sở hữu của các ngươi mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không bị cũ đi, và kho báu không hề hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm không thể đến gần, và mối mọt không thể làm hư hại. 34. Bởi vì của cải các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Hãy sẵn sàng phục vụ

35. “Hãy thắt lưng của các ngươi, và thắp sáng những ngọn đèn. 36. Các ngươi giống như những người đang chờ đợi chủ của mình; để khi người đó từ tiệc cưới trở về, đến, và gõ cửa, thì họ mở ngay cho người đó. 37. Phước cho những đầy tớ đó, là những người khi chủ về thấy họ đang tỉnh thức chờ đợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng chủ sẽ thắt lưng của mình, mời họ ngồi vào bàn tiệc, rồi đến phục vụ họ. 38. Còn nếu đến canh hai, hay nếu đến canh ba, người đó trở về thấy họ tỉnh thức chờ đợi như vậy, thì thật là phước hạnh cho họ!"

39. "Nhưng hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì người sẽ thức canh và không để cho nó xâm nhập vào nhà của mình. 40. Cũng vậy, các ngươi hãy sẵn sàng, bởi vì Con Người đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

41. Sau đó, Phi-e-rơ nói: “Lạy Chúa! Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?” 42. Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, là người được chủ sắp đặt để chăm sóc những người phục vụ của mình, để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ hạn? 43. Phước cho người giúp việc đó khi chủ của người đó đến thấy người đó làm như vậy! 44. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Chủ sẽ giao cho người đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. 45. Tuy nhiên nếu đầy tớ đó nói trong lòng của mình rằng: ‘Chủ của ta sẽ về trễ,’ rồi bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, và ăn uống say sưa. 46. Chủ của người phục vụ sẽ đến trong ngày người đó không ngờ, trong giờ người đó không biết, sẽ xé xác người đó và cho người đó đồng chung số phận với những kẻ bất trung. 47. Đầy tớ nào đã biết ý chủ của mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và cũng không làm theo ý của chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48. Nhưng người nào không biết ý, mà làm việc đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Bởi vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì người đó sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Sự chia rẽ

49. “Ta đã đến để ném lửa xuống đất; nếu lửa đã cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa! 50. Có một báp-têm mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc đó được hoàn tất! 51. Các ngươi nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Không! Ta nói cùng các ngươi, ngược lại, đem lại sự chia rẽ thì đúng hơn. 52. Bởi vì kể từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch lại với hai, và hai người nghịch lại với ba. 53. Họ sẽ phân rẽ nhau: Cha chống lại con trai, con trai chống lại với cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại con dâu của mình, con dâu chống lại với mẹ chồng.”

Nhận biết thời triệu

54. Ngài cũng nói với đám đông: “Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, ngay lập tức các ngươi nói: ‘Mưa đang đến;’ thì đúng như vậy. 55. Và rồi khi có gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng;’ thì đúng như vậy. 56. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, như vậy tại sao các ngươi không biết phân biệt thời điểm hiện tại?"

Giải hòa với người bất đồng

57. "Cho đến bây giờ, tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? 58. Khi ngươi đang đi cùng với người chống đối mình đến trước thẩm phán, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với người đó; đừng để người đó kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao ngươi cho viên cai ngục, rồi viên cai ngục sẽ bỏ tù ngươi. 59. Ta nói cùng ngươi: Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đó cho đến khi ngươi trả xong đồng xu cuối cùng.”

Bản Dịch Đại Chúng

Men của người Pha-ri-si

Khi đó, đám đông đã tụ họp lại hàng chục ngàn người, đến nỗi giày đạp lẫn nhau. Ngài bắt đầu phán với các môn đồ của Ngài: “Trước hết, hãy chú ý đến men của người Pha-ri-si, đó là thái độ đạo đức giả. Không có điều gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, và không có điều gì giấu kín mà sẽ không được biết rõ. Vì vậy, những điều các ngươi đã nói trong bóng tối, sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà."

Hãy kính sợ Đức Chúa Trời mà thôi

"Ta nói với các ngươi, là những bạn hữu của Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể, và rồi sau những điều này, không thể làm gì thêm được nữa. Nhưng Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền để ném vào trong hỏa ngục. Đúng vậy! Ta bảo các ngươi: Hãy kính sợ Ngài. Không phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền hay sao? Nhưng Đức Chúa Trời không hề quên một con nào. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi, tất cả đều đã được đếm. Đừng sợ, bởi vì các ngươi có giá trị hơn nhiều chim sẻ."

Xưng nhận Đấng Christ

"Bây giờ, Ta nói với các ngươi: Ai xưng nhận Ta trước mặt nhiều người, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người đó trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt nhiều người, người đó cũng sẽ bị chối bỏ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói lời nào nghịch với Con Người, thì sẽ được tha; nhưng ai phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha. Khi nào người ta đem các ngươi đến trước những nhà hội, những người cai trị, và các nhà cầm quyền, đừng lo phải nói gì hay thế nào để bênh vực mình, hay là cần phải nói điều gì; bởi vì chính trong giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều cần phải nói.”

Ẩn dụ về người giàu dại dột

Sau đó, có một người trong đám đông đã nói với Ngài: “Thưa thầy! Xin hãy bảo anh của con chia gia tài cho con.” Và Ngài đã nói với người đó: “Nầy người kia! Ai đã đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Ngài nói với họ: “Hãy cẩn thận, hãy giữ chính mình khỏi mọi hình thức ham muốn, bởi vì sự sống của một người không phải là của cải dư dật mà người đó sở hữu.”

Sau đó Ngài đã kể cho họ một ẩn dụ rằng: “Ruộng của một người giàu kia thu hoạch rất nhiều. Người đó tự nghĩ rằng: ‘Ta cần phải làm gì? Bởi vì ta không có chỗ để chứa những hoa lợi của mình.’ Và người đó đã nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho của ta, và sẽ xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ chứa thóc lúa và của cải của ta trong đó. Và rồi ta sẽ nói với linh hồn của ta rằng: Linh hồn ơi! Ngươi có nhiều của cải đã được tích trữ cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ Nhưng Đức Chúa Trời phán với người đó: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại khỏi ngươi; như vậy những điều mà ngươi đã dọn sẵn đó sẽ thuộc về ai?’ Ai tích trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Đừng lo lắng

Sau đó, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Vì điều nầy, Ta nói cùng các ngươi: Đừng vì sự sống mà lo sẽ ăn gì, cũng đừng vì thân thể mà lo sẽ mặc gì. Bởi vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem những chim quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, hay vựa lẫm, mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươiquý trọng hơn những con chim rất nhiều! Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc hay không? Nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như vậy, tại sao các ngươi lại lo lắng về những việc khác? Hãy xem những hoa huệ, chúng lớn lên thể nào, chúng không lao nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta nói với các ngươi, cho dù vua Sa-lô-môn với tất cả những vinh quang của mình, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. Hỡi kẻ ít đức tin! Nếu hoa cỏ, nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc như vậy, huống chi là các ngươi! Các ngươi đừng tìm kiếm phải ăn gì, uống gì; và cũng đừng lo lắng. Bởi vì các dân tộc trên thế giới vẫn tìm kiếm những điều nầy, và Cha của các ngươi biết các ngươi cần những điều nầy. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì những điều nầy sẽ được ban thêm cho các ngươi. Hỡi bầy nhỏ! Đừng sợ, bởi vì Cha của các ngươi đã vui lòng ban vương quốc cho các ngươi."

Hãy bán những vật sở hữu của các ngươi mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không bị cũ đi, và kho báu không hề hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm không thể đến gần, và mối mọt không thể làm hư hại. Bởi vì của cải các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Hãy sẵn sàng phục vụ

“Hãy thắt lưng của các ngươi, và thắp sáng những ngọn đèn. Các ngươi giống như những người đang chờ đợi chủ của mình; để khi người đó từ tiệc cưới trở về, đến, và gõ cửa, thì họ mở ngay cho người đó. Phước cho những đầy tớ đó, là những người khi chủ về thấy họ đang tỉnh thức chờ đợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng chủ sẽ thắt lưng của mình, mời họ ngồi vào bàn tiệc, rồi đến phục vụ họ. Còn nếu đến canh hai, hay nếu đến canh ba, người đó trở về thấy họ tỉnh thức chờ đợi như vậy, thì thật là phước hạnh cho họ!"

"Nhưng hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì người sẽ thức canh và không để cho nó xâm nhập vào nhà của mình. Cũng vậy, các ngươi hãy sẵn sàng, bởi vì Con Người đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

Sau đó, Phi-e-rơ nói: “Lạy Chúa! Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?” Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, là người được chủ sắp đặt để chăm sóc những người phục vụ của mình, để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ hạn? Phước cho người giúp việc đó khi chủ của người đó đến thấy người đó làm như vậy! Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Chủ sẽ giao cho người đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. Tuy nhiên nếu đầy tớ đó nói trong lòng của mình rằng: ‘Chủ của ta sẽ về trễ,’ rồi bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, và ăn uống say sưa. Chủ của người phục vụ sẽ đến trong ngày người đó không ngờ, trong giờ người đó không biết, sẽ xé xác người đó và cho người đó đồng chung số phận với những kẻ bất trung. Đầy tớ nào đã biết ý chủ của mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và cũng không làm theo ý của chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Nhưng người nào không biết ý, mà làm việc đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Bởi vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì người đó sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Sự chia rẽ

“Ta đã đến để ném lửa xuống đất; nếu lửa đã cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa! Có một báp-têm mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc đó được hoàn tất! Các ngươi nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Không! Ta nói cùng các ngươi, ngược lại, đem lại sự chia rẽ thì đúng hơn. Bởi vì kể từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch lại với hai, và hai người nghịch lại với ba. Họ sẽ phân rẽ nhau: Cha chống lại con trai, con trai chống lại với cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại con dâu của mình, con dâu chống lại với mẹ chồng.”

Nhận biết thời triệu

Ngài cũng nói với đám đông: “Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, ngay lập tức các ngươi nói: ‘Mưa đang đến;’ thì đúng như vậy. Và rồi khi có gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng;’ thì đúng như vậy. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, như vậy tại sao các ngươi không biết phân biệt thời điểm hiện tại?"

Giải hòa với người bất đồng

"Cho đến bây giờ, tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? Khi ngươi đang đi cùng với người chống đối mình đến trước thẩm phán, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với người đó; đừng để người đó kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao ngươi cho viên cai ngục, rồi viên cai ngục sẽ bỏ tù ngươi. Ta nói cùng ngươi: Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đó cho đến khi ngươi trả xong đồng xu cuối cùng.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Men của người Pha-ri-si

1. Khi đó, đám đông đã tụ họp lại hàng chục ngàn người, đến nỗi giày đạp lẫn nhau. Ngài bắt đầu phán với các môn đồ của Ngài: “Trước hết, hãy chú ý đến men của người Pha-ri-si, đó là thái độ đạo đức giả. 2. Không có điều gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, và không có điều gì giấu kín mà sẽ không được biết rõ. 3. Vì vậy, những điều các ngươi đã nói trong bóng tối, sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà."

Hãy kính sợ Đức Chúa Trời mà thôi

4. "Ta nói với các ngươi, là những bạn hữu của Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể, và rồi sau những điều này, không thể làm gì thêm được nữa. 5. Nhưng Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền để ném vào trong hỏa ngục. Đúng vậy! Ta bảo các ngươi: Hãy kính sợ Ngài. 6. Không phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền hay sao? Nhưng Đức Chúa Trời không hề quên một con nào. 7. Ngay cả tóc trên đầu của các ngươi, tất cả đều đã được đếm. Đừng sợ, bởi vì các ngươi có giá trị hơn nhiều chim sẻ."

Xưng nhận Đấng Christ

8. "Bây giờ, Ta nói với các ngươi: Ai xưng nhận Ta trước mặt nhiều người, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người đó trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt nhiều người, người đó cũng sẽ bị chối bỏ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 10. Ai nói lời nào nghịch với Con Người, thì sẽ được tha; nhưng ai phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha. 11. Khi nào người ta đem các ngươi đến trước những nhà hội, những người cai trị, và các nhà cầm quyền, đừng lo phải nói gì hay thế nào để bênh vực mình, hay là cần phải nói điều gì; 12. bởi vì chính trong giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều cần phải nói.”

Ẩn dụ về người giàu dại dột

13. Sau đó, có một người trong đám đông đã nói với Ngài: “Thưa thầy! Xin hãy bảo anh của con chia gia tài cho con.” 14. Và Ngài đã nói với người đó: “Nầy người kia! Ai đã đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” 15. Rồi Ngài nói với họ: “Hãy cẩn thận, hãy giữ chính mình khỏi mọi hình thức ham muốn, bởi vì sự sống của một người không phải là của cải dư dật mà người đó sở hữu.”

16. Sau đó Ngài đã kể cho họ một ẩn dụ rằng: “Ruộng của một người giàu kia thu hoạch rất nhiều. 17. Người đó tự nghĩ rằng: ‘Ta cần phải làm gì? Bởi vì ta không có chỗ để chứa những hoa lợi của mình.’ 18. Và người đó đã nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho của ta, và sẽ xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ chứa thóc lúa và của cải của ta trong đó. 19. Và rồi ta sẽ nói với linh hồn của ta rằng: Linh hồn ơi! Ngươi có nhiều của cải đã được tích trữ cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ 20. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người đó: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại khỏi ngươi; như vậy những điều mà ngươi đã dọn sẵn đó sẽ thuộc về ai?’ 21. Ai tích trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Đừng lo lắng

22. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Vì điều nầy, Ta nói cùng các ngươi: Đừng vì sự sống mà lo sẽ ăn gì, cũng đừng vì thân thể mà lo sẽ mặc gì. 23. Bởi vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. 24. Hãy xem những chim quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, hay vựa lẫm, mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi quý trọng hơn những con chim rất nhiều! 25. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc hay không? 26. Nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như vậy, tại sao các ngươi lại lo lắng về những việc khác? 27. Hãy xem những hoa huệ, chúng lớn lên thể nào, chúng không lao nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta nói với các ngươi, cho dù vua Sa-lô-môn với tất cả những vinh quang của mình, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. 28. Hỡi kẻ ít đức tin! Nếu hoa cỏ, nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc như vậy, huống chi là các ngươi! 29. Các ngươi đừng tìm kiếm phải ăn gì, uống gì; và cũng đừng lo lắng. 30. Bởi vì các dân tộc trên thế giới vẫn tìm kiếm những điều nầy, và Cha của các ngươi biết các ngươi cần những điều nầy. 31. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì những điều nầy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 32. Hỡi bầy nhỏ! Đừng sợ, bởi vì Cha của các ngươi đã vui lòng ban vương quốc cho các ngươi."

33. Hãy bán những vật sở hữu của các ngươi mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không bị cũ đi, và kho báu không hề hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm không thể đến gần, và mối mọt không thể làm hư hại. 34. Bởi vì của cải các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi cũng ở đó.”

Hãy sẵn sàng phục vụ

35. “Hãy thắt lưng của các ngươi, và thắp sáng những ngọn đèn. 36. Các ngươi giống như những người đang chờ đợi chủ của mình; để khi người đó từ tiệc cưới trở về, đến, và gõ cửa, thì họ mở ngay cho người đó. 37. Phước cho những đầy tớ đó, là những người khi chủ về thấy họ đang tỉnh thức chờ đợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng chủ sẽ thắt lưng của mình, mời họ ngồi vào bàn tiệc, rồi đến phục vụ họ. 38. Còn nếu đến canh hai, hay nếu đến canh ba, người đó trở về thấy họ tỉnh thức chờ đợi như vậy, thì thật là phước hạnh cho họ!"

39. "Nhưng hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì người sẽ thức canh và không để cho nó xâm nhập vào nhà của mình. 40. Cũng vậy, các ngươi hãy sẵn sàng, bởi vì Con Người đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

41. Sau đó, Phi-e-rơ nói: “Lạy Chúa! Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?” 42. Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, là người được chủ sắp đặt để chăm sóc những người phục vụ của mình, để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ hạn? 43. Phước cho người giúp việc đó khi chủ của người đó đến thấy người đó làm như vậy! 44. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Chủ sẽ giao cho người đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. 45. Tuy nhiên nếu đầy tớ đó nói trong lòng của mình rằng: ‘Chủ của ta sẽ về trễ,’ rồi bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, và ăn uống say sưa. 46. Chủ của người phục vụ sẽ đến trong ngày người đó không ngờ, trong giờ người đó không biết, sẽ xé xác người đó và cho người đó đồng chung số phận với những kẻ bất trung. 47. Đầy tớ nào đã biết ý chủ của mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và cũng không làm theo ý của chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48. Nhưng người nào không biết ý, mà làm việc đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Bởi vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì người đó sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Sự chia rẽ

49. “Ta đã đến để ném lửa xuống đất; nếu lửa đã cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa! 50. Có một báp-têm mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc đó được hoàn tất! 51. Các ngươi nghĩ rằng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Không! Ta nói cùng các ngươi, ngược lại, đem lại sự chia rẽ thì đúng hơn. 52. Bởi vì kể từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch lại với hai, và hai người nghịch lại với ba. 53. Họ sẽ phân rẽ nhau: Cha chống lại con trai, con trai chống lại với cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại con dâu của mình, con dâu chống lại với mẹ chồng.”

Nhận biết thời triệu

54. Ngài cũng nói với đám đông: “Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, ngay lập tức các ngươi nói: ‘Mưa đang đến;’ thì đúng như vậy. 55. Và rồi khi có gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng;’ thì đúng như vậy. 56. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, như vậy tại sao các ngươi không biết phân biệt thời điểm hiện tại?"

Giải hòa với người bất đồng

57. "Cho đến bây giờ, tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? 58. Khi ngươi đang đi cùng với người chống đối mình đến trước thẩm phán, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với người đó; đừng để người đó kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao ngươi cho viên cai ngục, rồi viên cai ngục sẽ bỏ tù ngươi. 59. Ta nói cùng ngươi: Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đó cho đến khi ngươi trả xong đồng xu cuối cùng.”

Bản Dịch 1925

1. Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. 2. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. 3. Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà. 4. Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. 5. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ! 6. Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. 7. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. 8. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. 10. Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu. 11. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì; 12. bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.

13. Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. 14. Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? 15. Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. 16. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17. người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19. rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21. Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. 22. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc.

23. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. 24. Hãy xem con quạ: nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim chóc là dường nào! 25. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? 26. Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được sao các ngươi lo việc khác? 27. Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. 28. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi! 29. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. 30. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. 31. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. 32. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. 33. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. 34. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.

35. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. 36. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. 37. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ. 38. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ! 39. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. 40. Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. 41. Phi-e-rơ bèn thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, thí dụ nầy Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người? 42. Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ? 43. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy! 44. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. 45. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, 46. thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. 47. Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48. Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.

49. Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa! 50. Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành! 51. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52. Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba; 53. cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. 54. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. 55. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. 56. Hỡi kẻ giả hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? 57. Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? 58. Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng. 59. Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.

Bản Dịch 2011

Chúa Cảnh Cáo về Ðạo Ðức Giả

(Mat 10:26-27)

1 Khi ấy một đám đông lên đến cả chục ngàn người tụ họp, đông đến độ họ giẫm lên nhau, Ngài bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài, “Các ngươi hãy coi chừng men của những người Pha-ri-si, đó là thói đạo đức giả. 2 Chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. 3 Vậy những gì các ngươi nói trong bóng tối sẽ được nghe rõ ngoài ánh sáng; những gì các ngươi thì thầm trong phòng riêng sẽ được công bố từ sân thượng mái nhà.”

Ðấng Ðáng Kính Sợ

(Mat 10:28-31)

4 “Ta nói với các ngươi, các bạn hữu Ta: Ðừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, rồi sau đó chẳng làm gì được nữa. 5 Nhưng Ta báo trước để các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng sau khi giết còn có quyền bỏ vào hỏa ngục. Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy.

6 Chẳng phải năm con chim sẻ bán giá hai cắc bạc sao? Dù vậy, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Ðức Chúa Trời. 7 Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Ðừng sợ, vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.”

Xưng Nhận hay Chối Bỏ Chúa

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “Ta nói với các ngươi, ai xưng nhận Ta trước mặt người ta, Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời; 9 còn ai chối bỏ Ta trước mặt người ta thì sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời. 10 Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 11 Khi họ đem các ngươi đến trước các hội đường, trước những người cai trị và những kẻ cầm quyền, đừng lo sẽ đối đáp thể nào hoặc nói gì hoặc sẽ phát biểu điều gì, 12 vì trong chính giờ đó Ðức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói.”

Chủ Ðiền Giàu Mà Dại

13 Khi ấy trong đám đông có người nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”

14 Ngài trả lời với người ấy, “Hỡi người kia, ai lập Ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi?”

15 Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải.”

16 Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng, “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. 17 Người ấy tự nhủ, ‘Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’ 18 Người ấy nói tiếp, ‘Ta sẽ làm thế này: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó, 19 rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ.’ 20 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?’ 21 Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Tin Cậy vào Ơn Quan Phòng

(Mat 6:25-34)

22 Ngài phán với các môn đồ Ngài, “Vì thế Ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì. 23 Vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn quần áo. 24 Hãy xem loài quạ. Chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Ðức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao. 25 Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc không? 26 Vậy nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi? 27 Hãy xem loài hoa huệ, coi chúng mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng Ta nói với các ngươi, dẫu Vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. 28 Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin? 29 Các ngươi đừng tìm kiếm về việc ăn gì, uống gì, và đừng quá lo lắng về những việc ấy. 30 Vì các dân trên thế giới đều tìm kiếm những điều ấy, và Cha các ngươi đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. 31 Thay vào đó hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì các ngươi sẽ được ban thêm những điều ấy nữa.

32 Hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi.

33 Hãy bán của cải các ngươi mà lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn hư lủng, một kho tàng không vơi cạn trên thiên đàng, nơi không kẻ trộm nào đến gần và không mối mọt nào phá hoại. 34 Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Ðầy Tớ Trung Tín

35 “Lưng các ngươi hãy thắt sẵn và đèn các ngươi hãy thắp sáng lên. 36 Các ngươi hãy giống như những người đợi chủ đi dự tiệc cưới trở về; vừa khi chủ về đến nhà và gõ cửa thì mở ngay. 37 Phước cho những đầy tớ ấy, những người được chủ thấy đang thức đợi chủ về. Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ thắt lưng, bảo họ ngồi xuống bàn ăn, rồi đến từng người mà phục vụ họ. 38 Nếu trong canh hai hay canh ba chủ về và thấy như vậy, thì phước cho những đầy tớ ấy thay.

39 Hãy biết rằng, nếu chủ nhà biết trước giờ nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà sẽ không để cho kẻ trộm lẻn vào nhà. 40 Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

41 Phi-rơ hỏi, “Lạy Chúa, Ngài kể ngụ ngôn này cho chúng con hay cho mọi người?”

42 Chúa đáp, “Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan được chủ lập lên để cai quản các đầy tớ mình và để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ? 43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy làm như vậy. 44 Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả tài sản mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, ‘Chủ ta sẽ về trễ,’ rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, ăn uống, và nhậu nhẹt say sưa; 46 chủ của đầy tớ ấy sẽ về trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, phạt nó bị đòn nát thây, và bắt nó chịu chung số phận với những kẻ bất trung. 47 Ðầy tớ nào biết điều chủ mình muốn mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều. 48 Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt sẽ bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi phải trả lời nhiều, và ai được giao phó nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn.”

Nguyên Do của Sự Chia Rẽ

(Mat 10:34-36)

49 “Ta đến để mang lửa đến trên đất. Ôi Ta ước chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Có một phép báp-têm Ta phải chịu, và Ta đau buồn biết bao cho đến khi phép ấy được hoàn tất. 51 Các ngươi tưởng Ta đến để mang hòa bình đến trên đất sao? Không đâu, Ta nói với các ngươi, nhưng là chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai và hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai, và con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, và con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, và nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Phải Nhận Biết Thời Triệu

(Mat 16:2-3; 5:25-26)

54 Ngài lại nói với đám đông, “Khi các ngươi thấy mây giăng ở phương tây, các ngươi bảo ngay rằng ‘Mưa bão sắp đến,’ và nó xảy ra như vậy. 55 Khi các ngươi thấy gió nồm thổi đến, các ngươi nói, ‘Trời sẽ oi bức,’ và nó xảy ra như thế. 56 Hỡi những kẻ đạo đức giả! Nhìn những hiện tượng của trời đất, các ngươi có thể giải đoán những gì sẽ xảy đến, tại sao khi nhìn thời đại này các ngươi lại không biết giải đoán? 57 Tại sao các ngươi không tự mình phán đoán, để xem điều gì là đúng?

58 Khi ngươi đi với kẻ kiện cáo ngươi đến trước quan tòa, dọc đường hãy cố gắng giải quyết cho xong việc tranh tụng với người ấy, kẻo người ấy lôi ngươi đến quan tòa, quan tòa trao ngươi cho cai ngục, và cai ngục bỏ ngươi vào tù. 59 Ta nói với ngươi, ngươi sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng nợ cuối cùng.”

Tài Liệu