Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Take Time to Be Holy
  • Tựa đề: Giờ Thánh
  • Lời: William D. Longstaff, c.1882
  • Nhạc: George C. Stebbins, 1890
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Take Time to Be Holy
1. Take time to be holy,
speak oft with thy Lord;
abide in him always,
and feed on his word.
Make friends of God's children,
help those who are weak,
forgetting in nothing
his blessing to seek.
2. Take time to be holy,
the world rushes on;
spend much time in secret
with Jesus alone.
By looking to Jesus,
like him thou shalt be;
thy friends in thy conduct
his likeness shall see.
3. Take time to be holy,
let him be thy guide,
and run not before him,
whatever betide.
In joy or in sorrow,
still follow the Lord,
and, looking to Jesus,
still trust in his word.
4. Take time to be holy,
be calm in thy soul,
each thought and each motive
beneath his control.
Thus led by his spirit
to fountains of love,
thou soon shalt be fitted
for service above.

Lời Việt

Giờ Thánh
1. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Hằng nói chuyện cùng Cha;
Sống với Ngài luôn mỗi giây,
Linh lương nuôi ta đây;
Tương giao thân tình muôn mối,
Giúp kẻ góa, già, côi,
Luôn trong mọi sự chớ quên
Kiếm phước ơn từ trên.
2. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Ngăn sóng đời tràn qua;
Kiếm hết dịp tiện ở riêng,
Thông công Cha thiêng liêng;
Chăm xem Jê-sus ta hóa,
Giống Cứu Chúa diệu vinh,
Trông ta, bạn bè thấy ngay,
Giống Jê-sus lạ thay.
3. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Nhờ Chúa đưa đường ta;
Không nên chạy theo lối riêng,
Theo Jê-sus keo sơn;
Đinh ninh vâng lệnh sai phái,
Đắc thắng hay sầu cay,
Nối gót Jê-sus bước hoài,
Thánh Linh luôn cầm tay.
4. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Yên tĩnh linh hồn ta;
Bao tâm sự, bao lý do,
Giao ngay Jê-sus lo;
Đức Thánh Linh dìu ta tới
Suối bác ái nào vơi,
Đây ơn Ngài dầm thấm ta,
Xứng lo việc nhà Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo