Lời Chúa Là Chân Thật

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: La Palabra del Señor
  • Lời: Juan Luis Garcia
  • Nhạc: Juan Luis Garcia
  • Tài Liệu:

Lời Anh

God's Word Is Upright
Mary Louise Bringle


Lời Việt

Lời Chúa Là Chân Thật
Vĩnh Phúc (22/06/1982)
Sự công-chính chân-thật là Lời Chúa ban truyền,
Sự thành-tín lớn-lao là việc Chúa đã làm.
Chúa rất quý-báu đức-tính công-minh,
Chúa giữ vững những đức ấy trong tim,
Lòng Ngài tràn tuôn tình thương khắp trời
Và đất vui rực soi vinh-quang Ngài…
Lòng Ngài tràn tuôn tình thương khắp trời
Còn đất luôn chiếu ra nhân-từ Ngài…
Những sứ-thánh có do Lời Thiên-Chúa,
Lời Ngài tạo thành các nơi trên trời,
Ánh sáng đã chiếu do làn hơi Chúa,
Nhờ Lời Ngài mà có muôn sao trời…
Chúa góp nước chứa trong lòng biển rộng,
Truyền sóng đem niềm vui cho con người…
Chúa cũng khiến những sông ngòi uốn dòng,
Làm mát tươi những cây xanh Ngài trồng…
Khắp thế-giới hãy kính-sợ danh Chúa,
Luôn khiêm-cung khi đến tôn-cao Ngài,
Tiếng Chúa đã phán, muôn vật mau đến,
Lời Ngài vừa truyền, khắp nơi thi-hành…
Chúa khiến kẻ ác sa-bại suốt đời,
Ngài đỡ nâng người trong tâm ngay lành…
Mãi mãi đức-tính công-bình sáng ngời,
Cùng báo cho muôn dân công việc Ngài…


Tài Liệu Tham Khảo