Lên Chốn Cao Hơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Higher Ground
  • Lời: Johnson Oatman, Jr.
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tựa đề tiếng Việt: Lên Chốn Cao Hơn / Chốn Cao Hơn

Lời Anh

Higher Ground
1. I’m pressing on the upward way,
New heights I’m gaining every day;
Still praying as I’m onward bound,
“Lord, plant my feet on higher ground.”
Refrain:
Lord, lift me up and let me stand,
By faith, on Heaven’s tableland,
A higher plane than I have found;
Lord, plant my feet on higher ground.
2. My heart has no desire to stay
Where doubts arise and fears dismay;
Though some may dwell where those abound,
My prayer, my aim, is higher ground.
3. I want to live above the world,
Though Satan’s darts at me are hurled;
For faith has caught the joyful sound,
The song of saints on higher ground.
4. I want to scale the utmost height
And catch a gleam of glory bright;
But still I’ll pray till heav’n I’ve found,
“Lord, plant my feet on higher ground.”

Lời Việt

Lên Chốn Cao Hơn
1. Lòng này nôn nả Chúa ban cho mình
Tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chơn
Nhiệt thành tâm khấn, lướt sông băng ngàn
“Chúa giúp chơn càng lên chốn cao hơn.”
Điệp Khúc:
Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao
Lòng tin không nao, chốn cao đặt chơn
Chỗ đã đặt rày, dám yên vui nào
Chúa đỡ chơn vào ngay chốn cao hơn.
2. Dầu bị ma quỷ bắn tên rào rạt
Vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhơn
Nhờ lòng tin lớn, vẳng nghe cung đàn
Thánh dân nhịp nhàng trên chốn cao hơn.
3. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời
Ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chơn
Lòng hằng van khẩn thẳng lên thiên đàng
“Chúa giúp chơn càng lên chốn cao hơn.”


Tài Liệu Tham Khảo