Lê-vi Ký: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Một người mắc tội: Nếu một người sau khi nghe tuyên thệ để làm chứng về điều mình thấy hay biết, nhưng người đó không nói, thì người đó sẽ mang tội. 2. Hay là, nếu một người đụng đến bất cứ vật gì ô uế, bất kể đó là xác một dã thú thuộc loài không tinh sạch, hoặc xác một gia súc thuộc loài không tinh sạch, hoặc xác một con vật bò sát thuộc loài không tinh sạch, nếu người đó đã vô ý đụng đến, thì người đó đã bị ô uế, và mắc tội. 3. Hay là, nếu một người chạm đến vật gì không tinh sạch của loài người, bất kể bị ô uế cách nào, và dù người đó vô tình, nhưng khi người đó nhận biết, người đó mắc tội. 4. Hay là, nếu một người thiếu suy nghĩ thốt lên một lời thề trên môi của mình, dù xấu hay tốt, bất cứ việc gì mà người đó đã thề, dù vô ý thức, khi người đó nhận biết, thì người đó sẽ mắc tội về một trong các điều đó.

5. Khi ai mắc tội về một trong những điều trên, người đó phải xưng nhận tội mà mình đã phạm. 6. Người đó sẽ đem đến cho Đức Giê-hô-va một tế lễ chuộc tội cho tội lỗi mà mình đã phạm, bằng một con chiên con cái hoặc một con dê con cái bắt từ trong bầy, để chuộc tội lỗi mà mình đã phạm. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đó.

7. Tuy nhiên, nếu người đó không thể đem một con chiên con hay một con dê con, thì vì tội mà mình đã phạm, người đó sẽ đem đến cho Đức Giê-hô-va hai con chim gáy hoặc hai bồ câu con - một con dùng làm của lễ chuộc tội và một con dùng làm của lễ thiêu. 8. Người đó sẽ đem chúng đến cho tư tế. Ông sẽ dâng con vật làm lễ chuộc tội trước - vặn đầu con vật nhưng không để cho đứt ra khỏi cổ. 9. Ông sẽ rảy một ít huyết của sinh tế chuộc tội trên một cạnh của bàn thờ, phần huyết còn lại ông sẽ cho nó chảy ra nơi chân của bàn thờ. Ðó là tế lễ chuộc tội. 10. Ông sẽ dâng con thứ hai làm tế lễ thiêu đúng theo nghi thức. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đó về tội mà người đó đã phạm, và tội của người đó sẽ được tha.

11. Nếu người đó không thể đem đến hai con chim gáy hoặc hai bồ câu con, người đó sẽ mang lễ vật cho tội của mình là một phần mười ê-pha bột mịn để làm tế lễ chuộc tội - nhưng không được rưới dầu hoặc rắc nhũ hương lên trên bởi vì đây là tế lễ chuộc tội. 12. Người đó sẽ mang bột đến cho tư tế. Tư tế sẽ lấy một nắm tượng trưng, rồi thiêu nó trên bàn thờ, theo cách dâng tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Ðó là một tế lễ chuộc tội. 13. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đó về một trong những tội mà người đó đã phạm, và tội của người đó sẽ được tha. Phần còn lại sẽ thuộc về tư tế, giống như của lễ chay.”

14. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 15. Khi có một người không trung tín, vô tình phạm lỗi vì đã không dâng lên cho Đức Giê-hô-va những vật thuộc về Ngài, người đó phải vì lỗi mà mình đã phạm dâng lên cho Đức Giê-hô-va một con chiên đực không khiếm khuyết bắt từ trong bầy, đánh giá bằng siếc-lơ bạc theo siếc-lơ của Nơi Thánh. Đó là một tế lễ chuộc lỗi. 16. Người đó phải bồi thường lại vật thánh và cộng thêm một phần năm giá trị của vật thánh mà mình đã phạm, rồi giao vật đó cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi để chuộc tội cho người đó, và tội của người đó sẽ được tha.

17. Khi một người phạm một trong những điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều không được phép làm, dù vô tình, người đó sẽ mắc tội và phải chịu hình phạt. 18. Người đó sẽ đem đến cho tư tế một con chiên đực không khiếm khuyết bắt từ trong bầy theo giá đã ấn định cho tế lễ chuộc lỗi. Tư tế sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đó về lầm lỗi mà người đó đã vô ý phạm, và người đó sẽ được tha. 19. Đó là tế lễ chuộc lỗi bởi vì người đó đã có lỗi với Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi, và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. 2. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế, hoặc thây của con thú nhà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng nào không tinh sạch, mà không tự biết, thì sẽ bị ô uế và mắc tội. 3. Khi ai, hoặc tự biết hay không biết, sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ bị ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. 4. Khi ai nói sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều nầy hay là điều kia.

5. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều nầy, thì phải xưng mình phạm tội chi, 6. rồi vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội; thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người.

7. Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cu hay là cặp bồ câu con: một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. 8. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ không gãy lìa ra; 9. đoạn rảy huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ; huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ; ấy là một của lễ chuộc tội. 10. Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha.

11. Nếu không phương thế lo cho có một cặp cu hay là cặp bồ câu con được, thì người vì tội mình đã phạm, phải đem một phần mười ê-pha bột lọc làm của lễ chuộc tội, không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương, vì là một của lễ chuộc tội. 12. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm. và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va: ấy là một của lễ chuộc tội. 13. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều nầy, thì tội người sẽ được tha; bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy.

14. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 15. Khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình, phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tì vít chi bắt ở trong bầy, đánh giá bằng siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ của đền thánh: ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. 16. Người đó phải bồi thường và phụ thêm một phần năm giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha.

17. Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết, và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. 18. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực, không tì vít chi bắt trong bầy, tùy theo ý ngươi đánh giá; rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. 19. Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi: người hẳn phải mắc lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy.

Bản Dịch 2011

Các Của Lễ Chuộc Tội Khác

1 Khi có người nào phạm tội vì sau khi tuyên thệ sẽ làm chứng sự thật, tức nói ra những gì người ấy đã thấy và biết, nhưng lại không nói, người ấy phải chuốc lấy hậu quả của tội lỗi mình.

2 Hoặc khi có người nào đụng đến vật gì ô uế, bất kể đó là xác một dã thú thuộc loài không sạch, hoặc xác một gia súc thuộc loài không sạch, hoặc xác một con vật bò sát thuộc loài không sạch, nếu người ấy đã sơ ý đụng đến, người ấy đã bị ô uế và mắc tội.

3 Hoặc khi người ấy đụng đến vật gì ô uế nơi người ta, bất cứ vật gì khiến người ta trở nên ô uế mà người ấy sơ ý đụng đến, một khi người ấy nhận biết điều đó, người ấy mắc tội.

4 Hoặc khi một người đã thề sẽ làm điều gì bất kỳ xấu hay tốt, người ấy đã vọt miệng thề mà không đắn đo suy nghĩ và không biết hậu quả nghiêm trọng của lời thề đó sẽ thế nào, đến khi nhận thức được điều đó, người ấy mắc tội về lời thề hấp tấp của mình.

5 Khi ai mắc tội về một trong các điều trên, người ấy phải xưng nhận tội mình đã phạm, 6 rồi vì tội mình đã phạm, người ấy sẽ đem một của lễ đến dâng lên CHÚA, một con chiên cái hay một con dê cái trong bầy, để làm của lễ chuộc tội cho mình. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy, để người ấy sẽ được tha tội.

7 Nếu người ấy không thể đem một con chiên hay dê, thì vì tội mình đã phạm, người ấy sẽ đem đến CHÚA một cặp chim gáy, hoặc một đôi bồ câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội và một con dùng làm của lễ thiêu. 8 Người ấy sẽ đem chúng đến cho tư tế; tư tế sẽ dâng con vật làm lễ chuộc tội trước; ông sẽ vặn cổ nó nhưng không để cho đứt hẳn ra. 9 Ông sẽ rảy một ít huyết của con vật hiến tế chuộc tội nơi thành bàn thờ, phần huyết còn lại ông sẽ cho nó chảy ra nơi chân bàn thờ. Ðó là của lễ chuộc tội. 10 Còn con thứ hai, ông sẽ dâng nó làm của lễ thiêu, theo như cách thức dâng của lễ đó. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy về tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha tội.

11 Nhưng nếu người ấy không thể đem đến một đôi chim gáy hoặc một đôi bồ câu con, người phạm tội ấy sẽ đem một của lễ bằng hai lít bột thượng hạng để làm của lễ chuộc tội. Người ấy không được đổ dầu vào hay bỏ nhũ hương vào bột đó, vì đó là một của lễ chuộc tội. 12 Người ấy sẽ mang bột đó đến với tư tế, tư tế sẽ hốt một nắm tượng trưng, rồi thiêu nắm bột đó trên bàn thờ, theo cách dâng các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA. Ðó là một của lễ chuộc tội. 13 Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì tội người ấy đã phạm, bất cứ tội gì trong các tội trên, và người ấy sẽ được tha tội. Phần bột còn lại sẽ thuộc về tư tế, giống như của lễ chay.”

Của Lễ Chuộc Lỗi

14 CHÚA phán với Môi-se rằng, 15 “Khi một người nào sống bất cẩn, vô tình phạm bất kỳ điều thánh nào của CHÚA, thì vì sự vi phạm mình, người ấy sẽ đem đến một con chiên đực không tì vết từ trong bầy, trị giá bằng số bạc quy định lúc bấy giờ, tính theo cân lượng của nơi thánh, để làm của lễ chuộc lỗi. 16 Người ấy sẽ bồi thường những gì người ấy đã làm thiệt hại cho điều thánh, cộng thêm một phần năm trị giá, và nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực đó làm lễ chuộc lỗi cho người ấy, và người ấy sẽ được tha lỗi.

17 Nếu một người phạm tội, tức vi phạm bất cứ điều gì mà điều răn của CHÚA cấm, dù vô tình đi nữa, người ấy vẫn mắc tội và phải mang tội của mình. 18 Người ấy sẽ đem đến tư tế một con chiên đực không tì vết từ trong bầy, trị giá như đã quy định, để làm của lễ chuộc lỗi. Tư tế sẽ chuộc lỗi cho người ấy, về lỗi bất cẩn mà người ấy đã phạm nhưng không biết, và người ấy sẽ được tha lỗi. 19 Ðó là của lễ chuộc lỗi, vì người ấy quả đã phạm lỗi với CHÚA.”

Tài Liệu