Lê-vi Ký: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu một người vô ý vi phạm bất cứ điều răn nào mà Đức Giê-hô-va đã truyền không được phép làm - và người ấy đã làm một trong những điều đó.

3. Nếu tư tế, là người được xức dầu, phạm tội gây cho dân chúng mắc tội - Người đó, vì tội mà mình đã phạm, phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ đực không khiếm khuyết để làm sinh tế chuộc tội. 4. Người đó sẽ dẫn con bò đực đến cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, đặt tay trên đầu của nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 5. Một tư tế được xức dầu sẽ lấy một ít huyết của con bò, mang vào trong Lều Hội Kiến. 6. Tư tế sẽ nhúng ngón tay của mình vào trong huyết, rồi rảy huyết bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, tại phía trước bức màn của Nơi Thánh. 7. Tư tế sẽ bôi một ít huyết trên các sừng của bàn thờ dâng hương trước mặt Đức Giê-hô-va trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò, ông sẽ đem đổ nơi chân của bàn thờ dâng tế lễ thiêu, tại trước cửa Lều Hội Kiến. 8. Ông sẽ lấy tất cả mỡ của con bò dùng làm của lễ chuộc tội. Ðó là mỡ bọc nội tạng và tất cả mỡ dính vào nội tạng, 9. hai quả thận với mỡ bên trên của chúng và ở bên hông, cùng với mỡ phía trên của lá gan mà người đó phải gỡ ra với hai quả thận, 10. giống như đã được lấy ra từ con bò làm vật hiến tế cho tế lễ bình an, rồi tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ dùng để dâng tế lễ thiêu. 11. Tuy nhiên da của con bò, tất cả thịt của nó, đầu, những cái chân, nội tạng, cùng phân của nó, 12. người đó sẽ mang cả con bò ra khỏi doanh trại, đến một nơi tinh sạch, là nơi đổ tro, rồi dùng củi mà thiêu nó. Nó sẽ được thiêu tại nơi tro được đổ ra.

13. Nếu toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên vô tình phạm tội, là điều mà cả hội chúng không nhận thấy, và đã vi phạm một trong những điều răn mà Đức Giê-hô-va cấm không được làm, khiến họ mang tội. 14. Nhưng khi họ đã biết được tội mà mình đã phạm, hội chúng phải dâng một con bò đực tơ để làm tế lễ chuộc tội, và dẫn nó đến trước Lều Hội Kiến. 15. Các trưởng lão của hội chúng phải đặt tay trên đầu của con bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi giết con bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va. 16. Tư tế được xức dầu sẽ đem một ít huyết của con bò đực đem vào Lều Hội Kiến. 17. Tư tế sẽ nhúng ngón tay của mình vào trong huyết, rồi rảy huyết bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, tại phía trước bức màn của Nơi Thánh. 18. Tư tế sẽ bôi một ít huyết trên các sừng của bàn thờ dâng hương trước mặt Đức Giê-hô-va trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò, ông sẽ đem đổ nơi chân của bàn thờ dâng tế lễ thiêu, tại trước cửa Lều Hội Kiến. 19. Ông sẽ lấy tất cả mỡ của nó, rồi thiêu trên bàn thờ. 20. Ông sẽ dâng con bò đó như cách đã dâng con bò làm của lễ chuộc tội. Tư tế sẽ làm như vậy để chuộc tội cho hội chúng, và họ sẽ được tha. 21. Ông sẽ mang con bò ra ngoài doanh trại, thiêu nó như cách đã thiêu con bò thứ nhất. Ðó là của lễ chuộc tội cho hội chúng.

22. Khi một lãnh đạo phạm tội, vi phạm một trong những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người đó, là điều không nên làm, và vô tình mắc tội. 23. Sau khi người đó biết mình đã phạm tội, người đó phải đem một con dê con đực không khiếm khuyết để làm sinh tế. 24. Người đó sẽ đặt tay trên đầu của con dê đực, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu để làm tế lễ chuộc tội. 25. Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con sinh tế chuộc tội, dùng ngón tay xức vào các sừng của bàn thờ dâng tế lễ thiêu; rồi đổ huyết còn lại nơi chân của bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 26. Ông cũng thiêu tất cả mỡ trên bàn thờ như trong tế lễ bình an. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đó, và tội của người đó sẽ được tha.

27. Nếu một thường dân vô tình phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, làm điều không được phép làm, nên đã phạm tội. 28. Khi người đó ý thức được tội lỗi mà mình đã phạm, thì người đó phải đem đến một con dê con, là dê cái, không khiếm khuyết, để làm tế lễ chuộc tội cho tội mà mình đã phạm. 29. Người đó sẽ đặt tay trên đầu của con sinh tế chuộc tội, rồi giết con sinh tế chuộc tội tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. 30. Tư tế sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, dùng ngón tay xức vào các sừng của bàn thờ dâng tế lễ thiêu; rồi đổ huyết còn lại nơi chân của bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 31. Ông sẽ lấy tất cả mỡ của nó như đã làm trong tế lễ bình an, rồi đem thiêu trên bàn thờ để làm cho một tế lễ có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đó, và tội của người đó sẽ được tha.

32. Nếu một người đem một con chiên con đến làm của lễ chuộc tội, thì phải là một con chiên cái không khiếm khuyết. 33. Người đó sẽ đặt tay trên đầu của con sinh tế chuộc tội, rồi con giết sinh tế chuộc tội tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. 34. Tư tế sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, dùng ngón tay xức vào các sừng của bàn thờ dâng tế lễ thiêu; rồi đổ huyết còn lại nơi chân của bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 35. Ông sẽ lấy tất cả mỡ của chiên con, như đã làm trong tế lễ bình an, rồi tư tế đem thiêu trên bàn thờ để làm cho một tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho tội lỗi mà người đó đã phạm, và tội của người đó sẽ được tha.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều chẳng nên làm; 3. nếu là thầy tế lễ chịu xức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tì vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội. 4. Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 5. Thầy tế lễ chịu xức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc, 6. nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn nơi đền thánh. 7. Đoạn, thầy tế lễ sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ xông hương ở trong hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, và đổ hết thảy huyết bò tơ nơi chân bàn thờ về của lễ thiêu, để trước cửa hội mạc. 8. Người phải gỡ những mỡ của con bò dùng làm của lễ chuộc tội, tức là mỡ chài và mỡ bộ lòng, 9. hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật, 10. như gỡ các phần nầy của bò tơ dùng làm của lễ thù ân; rồi thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ về của lễ thiêu. 11. Còn da, hết thảy thịt, đầu, giò, bộ lòng và phẩn, 12. tức con bò tơ nguyên, người phải đem ra khỏi trại quân đến một nơi tinh sạch, là chỗ họ đổ tro, rồi chất trên củi nơi lửa và thiêu nó đi: tức là thiêu nó tại chỗ đổ tro vậy.

13. Nếu cả hội chúng Y-sơ-ra-ên vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều không nên làm, mà vốn không tự biết, và vì cớ đó phải mắc tội; 14. nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra, thì hội chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội mạc. 15. Các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va; 16. thầy tế lễ chịu xức dầu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc, 17. nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn. 18. Đoạn, người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn thờ về của lễ thiêu, để trước cửa hội mạc. 19. Người cũng gỡ hết thảy mỡ đem xông trên bàn thờ. 20. Cách dâng con bò tơ nầy cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội: ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội hội chúng sẽ được tha. 21. Đoạn, người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại quân, thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước: ấy là của lễ chuộc tội cho hội chúng.

22. Ví bằng một quan trưởng nào, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình, mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó mắc tội; 23. khi nào người ta tỏ ra cho quan trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của lễ mình, một con dê đực không tì vít chi, 24. nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu: ấy là của lễ chuộc tội. 25. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ huyết dưới chân bàn thờ; 26. đoạn xông hết mỡ trên bàn thờ như cách xông mỡ về của lễ thù ân. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người, và tội người sẽ được tha.

27. Nếu một người nào trong dân chúng, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó phải mắc tội; 28. khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tì vít chi, dùng làm của lễ, 29. nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. 30. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ; 31. rồi, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha.

32. Nếu của lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì phải dâng một con cái chẳng tì vít chi, 33. nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. 34. Đoạn, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ; 35. gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ của chiên con dùng làm của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ như các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha.

Bản Dịch 2011

Của Lễ Chuộc Tội

1 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se: 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Nếu một người không cố ý vi phạm bất cứ điều răn nào CHÚA đã truyền không được vi phạm, nhưng người ấy đã lỡ vi phạm rồi thì:

Chuộc Tội cho Tư Tế

3 Nếu kẻ phạm tội là một tư tế đã được xức dầu phong chức, khiến cho dân cũng bị hậu quả lây, thì tư tế ấy phải vì tội mình đã phạm mà dâng lên CHÚA một con bò tơ không tì vết để làm của lễ chuộc tội. 4 Ông sẽ đem con bò đó đến trước mặt CHÚA, ở trước cửa Lều Hội Kiến, đặt tay mình trên đầu con bò, rồi giết con bò trước mặt CHÚA. 5 Kế đến tư tế đã được xức dầu phong chức đó hãy lấy một ít huyết con bò, mang nó vào Lều Hội Kiến. 6 Tư tế ấy sẽ nhúng ngón tay mình vào trong huyết và rảy huyết bảy lần trước mặt CHÚA, phía trước bức màn của Nơi Thánh. 7 Tư tế ấy sẽ bôi một ít huyết ấy trên các sừng bàn thờ dâng hương trước mặt CHÚA trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò ông sẽ đem đổ nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu, ở phía trước cửa Lều Hội Kiến. 8 Ông sẽ lấy tất cả mỡ của con bò để làm của lễ chuộc tội. Ðó là mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 9 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà ông sẽ gỡ ra với hai trái cật, 10 giống như lớp mỡ đã được lấy ra từ con bò làm con vật hiến tế cho của lễ cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ dâng của lễ thiêu. 11 Nhưng da con bò, tất cả thịt của nó, đầu, các chân, bộ lòng, và phân nó, 12 nói chung là tất cả phần còn lại của con bò sẽ được mang ra ngoài doanh trại, đến một nơi sạch sẽ, nơi được dùng để đổ tro, rồi chất chúng trên củi đang cháy mà thiêu rụi chúng, tức con bò ấy sẽ được hỏa thiêu tại chỗ đổ tro.

Chuộc Tội cho Toàn Dân

13 Nếu toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên vô tình phạm tội, nhưng vì hội chúng không nhận thấy mà đã lỡ phạm bất cứ điều nào trong các điều răn CHÚA cấm không được làm, khiến chúng mang tội; 14 một khi chúng nhận biết mình đã phạm tội, thì vì tội mình, hội chúng sẽ dâng một con bò tơ làm của lễ chuộc tội, và đem nó đến trước Lều Hội Kiến. 15 Các trưởng lão của hội chúng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước mặt CHÚA; rồi con bò sẽ bị giết trước mặt CHÚA. 16 Tư tế được xức dầu phong chức sẽ lấy một ít huyết bò đem vào Lều Hội Kiến. 17 Tư tế sẽ nhúng ngón tay mình vào trong huyết và rảy huyết bảy lần trước mặt CHÚA, phía trước bức màn. 18 Ông sẽ bôi một ít huyết trên các sừng bàn thờ trước mặt CHÚA, tức trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò ông sẽ đem đổ nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu ở phía trước cửa Lều Hội Kiến. 19 Ông sẽ lấy tất cả mỡ con bò, rồi đem thiêu chúng trên bàn thờ. 20 Ông sẽ dâng con bò ấy như cách dâng con bò làm của lễ chuộc tội. Ðó là cách ông sẽ làm cho con vật hiến tế ấy. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho chúng, và chúng sẽ được tha tội.

21 Sau đó ông sẽ mang con bò ra ngoài doanh trại, thiêu rụi nó như cách đã thiêu con bò trước. Ðó là của lễ chuộc tội cho hội chúng.

Chuộc Tội cho Người Lãnh Ðạo

22 Khi một người lãnh đạo phạm tội, dù vô tình, nhưng đã vi phạm điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, làm điều không được phép làm, và mắc tội, 23 khi có ai giúp người ấy nhận biết tội lỗi mình, người ấy phải mang một con dê đực không tì vết đến làm của lễ. 24 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con dê, rồi giết con dê ấy nơi người ta giết con vật hiến tế làm của lễ thiêu, trước mặt CHÚA. Ðó là của lễ chuộc tội. 25 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế chuộc tội ấy, dùng ngón tay bôi vào các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu. 26 Ông sẽ thiêu tất cả mỡ nó trên bàn thờ, giống như thiêu mỡ của con vật hiến tế cầu an. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì tội của người ấy, và người ấy sẽ được tha tội.

Chuộc Tội cho Thường Dân

27 Nếu một người dân nào phạm tội, dù vô tình, nhưng đã vi phạm điều răn của CHÚA, làm điều cấm làm, và mắc tội, 28 khi có ai giúp người ấy nhận biết tội lỗi mình, thì vì cớ tội lỗi mình đã phạm, người ấy sẽ mang một con dê cái không tì vết đến làm của lễ. 29 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế chuộc tội, rồi giết con vật hiến tế chuộc tội ấy nơi dâng của lễ thiêu. 30 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế ấy, dùng ngón tay bôi trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ. 31 Ông sẽ gỡ tất cả mỡ của nó ra, giống như đã lấy lớp mỡ của con vật hiến tế cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu các mỡ ấy trên bàn thờ thành một mùi thơm dâng lên CHÚA. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được tha tội.

32 Nếu người ấy đem một con chiên đến làm của lễ thì phải là một con chiên cái không tì vết. 33 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế chuộc tội, rồi giết con vật hiến tế chuộc tội ấy nơi người ta giết con vật hiến tế làm của lễ thiêu. 34 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế ấy, dùng ngón tay bôi trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ. 35 Ông sẽ lấy tất cả mỡ của nó, giống như đã lấy mỡ của con chiên dâng làm của lễ cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu các mỡ ấy trên bàn thờ, giống như cách dùng lửa dâng các của lễ lên CHÚA. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì những tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha tội.

Tài Liệu