Lê-vi Ký: Chương 18

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 2. Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi phán với họ rằng: 3. Các ngươi đừng làm những gì mà người ta đã làm trong xứ Ai-cập, là nơi các ngươi đã từng sinh sống; cũng đừng làm những gì mà người ta đang làm trong xứ Ca-na-an, là nơi mà Ta sẽ dẫn các ngươi vào. Đừng đi theo những thói tục của họ. 4. Các ngươi phải làm theo những mạng lịnh của Ta, vâng giữ những quy định của Ta, và đi theo những điều đó. Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 5. Các ngươi phải vâng giữ những quy định của Ta và những mạng lịnh của Ta. Ai làm theo những điều nầy, người đó sẽ nhờ chúng mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va.

6. Không ai trong các ngươi được đến gần thân thể của một bà con gần gũi với mình để phơi bày sự lõa lồ của người đó. Ta là Đức Giê-hô-va. 7. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của cha ngươi, sự lõa lồ của mẹ ngươi. Bà là mẹ của ngươi - Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của bà. 8. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của vợ của cha ngươi. Đó là sự lõa lồ của cha ngươi. 9. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của chị em ngươi, dù là con của cha ngươi, dù là con của mẹ ngươi, được sinh trong gia đình, hay sinh tại nơi khác - Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của họ. 10. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của con gái của con trai ngươi, sự lõa lồ của con gái của con gái ngươi, bởi vì sự lõa lồ của họ là sự lõa lồ của chính ngươi. 11. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của con gái của vợ của cha ngươi. Nàng do cha ngươi sinh ra, là chị em của ngươi. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của nàng. 12. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của em gái của cha ngươi. Nàng là thân nhân của cha ngươi. 13. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của em gái của mẹ ngươi. Nàng là thân nhân của mẹ ngươi. 14. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của em trai của cha ngươi. Ngươi không được đến gần vợ của người, vì đó là thím của ngươi. 15. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của con dâu ngươi. Nàng là vợ của con trai ngươi. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của nàng. 16. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của vợ của anh em ngươi. Đó là sự lõa lồ của anh em ngươi. 17. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của một phụ nữ và của con gái bà, hay con gái của con trai bà, hay con gái của con gái bà, để phơi bày sự lõa lồ của bà. Họ là thân nhân của bà. Đó là một tội lỗi xấu xa. 18. Ngươi không được cưới một phụ nữ và chị em của nàng, khi nàng vẫn còn sống, vì sẽ gây xung đột, và phơi bày sự lõa lồ của nàng.

19. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của một phụ nữ đang lúc nàng ở trong thời kỳ có kinh nguyệt. 20. Đừng giao hợp với vợ của người hàng xóm, để ngươi khỏi bị ô nhơ với nàng.

21. Ngươi không được đem con cháu của mình dâng cho Mo-lóc, cũng không được xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời của ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

22. Ngươi không được ăn nằm với một người nam như ăn nằm với một người nữ, bởi vì đó là một sự ghê tởm.

23. Ngươi không được giao hợp với thú vật, làm cho mình bị ô uế với nó. Phụ nữ cũng không được giao hợp với thú vật, đó là một việc trụy lạc.

24. Đừng để cho các ngươi bị ô uế vì một điều nào trong những điều nầy, bởi vì các dân tộc mà Ta đang đuổi đi trước mặt các ngươi đã bị ô uế vì những điều nầy. 25. Bởi vì đất đã bị ô uế, cho nên Ta đã trừng phạt nó vì tội của nó, và đất đã mửa dân cư của nó ra. 26. Vì vậy các ngươi hãy vâng giữ luật lệ của Ta và mạng lịnh của Ta. Bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ ở giữa các ngươi, đừng vi phạm điều nào trong những việc ghê tởm nầy. 27. Bởi vì tất cả những người sống trong xứ trước các ngươi đã làm tất cả những việc ghê tởm nầy, vì vậy đất đã bị ô uế. 28. Đừng để đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi. 29. Người nào vi phạm một trong những điều đáng ghê tởm đó, người ta sẽ trục xuất kẻ vi phạm khỏi dân chúng. 30. Vì vậy, hãy giữ kỹ mạnh lệnh của Ta, đừng vi phạm điều nào trong những việc ghê tởm nầy như các dân trước các ngươi đã vi phạm. Đừng để các ngươi bị ô uế vì những điều đó. Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 3. Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ. 4. Các ngươi hãy tuân mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 5. Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.

6. Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va. 7. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình; bằng cấu hiệp, tất làm nhục cho cha mẹ. 8. Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp, ấy làm nhục cho cha mình. 9. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sanh tại trong nhà, hoặc sanh ở ngoài. 10. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho mình. 11. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sanh ra, vì là em gái ngươi. 12. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi; vì là cốt nhục của cha ngươi. 13. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi; vì là cốt nhục của mẹ ngươi. 14. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. 15. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi; vì là vợ của con trai mình. 16. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu ngươi; nếu cấu hiệp, ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy.

17. Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi, hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ; chúng nó đều là cốt nhục gần; làm vậy, ấy là một việc ác dục. 18. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đang khi người còn sống, e khi sanh ghen tương.

19. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp. 20. Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình, mà gây cho mình bị ô uế với người.

21. Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.

22. Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. 23. Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô uế với nó; một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào; ấy là một sự quái gớm.

24. Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. 25. Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy. 26. Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lịnh ta, đừng làm một trong những điều quái gớm nầy. 27. Vì những điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô uế. 28. Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng; 29. vì phàm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 30. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch 2011

Luật về Gian Dâm

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 3 Các ngươi không được làm như người ta đã làm trong đất Ai-cập, nơi các ngươi đã từng sống, và các ngươi cũng sẽ không làm như người ta đang làm trong đất Ca-na-an, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào. Các ngươi sẽ không làm theo các tập tục của chúng. 4 Các ngươi phải vâng theo các mạng lịnh Ta, vâng giữ các luật lệ Ta, và bước theo chúng. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 5 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Người nào làm như vậy thì sẽ sống. Ta là CHÚA.

6 Không ai trong các ngươi được lại gần một người thân trong gia đình mà ăn nằm với người ấy. Ta là CHÚA.

7 Ngươi chớ làm nhục cha ngươi bằng cách ăn nằm với mẹ ngươi. Bà là mẹ ngươi; ngươi chớ ăn nằm với bà.

8 Ngươi chớ ăn nằm với vợ kế của cha ngươi; làm như thế là làm nhục cha ngươi.

9 Ngươi chớ ăn nằm với chị hay em gái ngươi, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, bất kể người ấy được sinh ra hợp pháp trong gia đình hay là con ngoại hôn.

10 Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội ngươi hoặc cháu ngoại ngươi; làm như thế là làm nhục chính mình.

11 Ngươi chớ ăn nằm với chị cùng cha khác mẹ hay em gái cùng cha khác mẹ, tức người do cha ngươi sinh ra, bởi người đó là chị hay em gái ngươi.

12 Ngươi chớ ăn nằm với cô ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của cha ngươi.

13 Ngươi chớ ăn nằm với dì ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của mẹ ngươi.

14 Ngươi chớ làm nhục bác hay chú ngươi; ngươi chớ lại gần để ăn nằm với vợ của họ, vì đó là bác gái hay thím ngươi.

15 Ngươi chớ làm nhục dâu ngươi; ngươi chớ ăn nằm với nàng, vì đó là vợ của con trai ngươi.

16 Ngươi chớ ăn nằm với chị dâu hay em dâu ngươi; làm như thế là làm nhục anh hay em trai ngươi.

17 Ngươi chớ ăn nằm với một người đàn bà, rồi sau đó lại ăn nằm với con gái nàng. Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội hoặc cháu ngoại của nàng, vì chúng là ruột thịt của nàng; đó là một việc đồi bại ác đức.

18 Ngươi chớ ăn nằm với chị vợ hay em vợ của ngươi đang lúc vợ ngươi còn sống, vì điều đó sẽ gây ra cảnh ghen tương.

19 Ngươi chớ ăn nằm với một người phụ nữ trong khi nàng bị ô uế vì có kinh.

20 Ngươi chớ ăn nằm với vợ của người khác, vì như thế ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì đã ăn nằm với nàng.

21 Ngươi chớ trao con cái ngươi để làm vật hiến tế cho Mô-lếch, vì như thế ngươi sẽ làm ô danh Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là CHÚA.

22 Ngươi chớ ăn nằm với một người nam như thể ăn nằm với một người nữ, vì đó là một việc quái gớm.

23 Ngươi chớ ăn nằm với một con thú, để vì nó làm cho mình trở thành ô uế. Chớ có một phụ nữ nào ăn nằm với một con thú nào, vì đó là một việc quái đản.

24 Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế bằng bất kỳ việc gì trong các việc trên, vì các dân mà Ta sắp đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng ra ô uế vì đã làm những việc như thế. 25 Bởi những việc như thế chúng đã làm cho đất chúng ở trở nên ô uế. Ta đã phạt nó vì tội của nó, và nó đã mửa các dân ấy ra. 26 Nhưng các ngươi sẽ vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Chớ phạm tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc ấy, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi, 27 bởi vì dân trong xứ, tức những kẻ đã sống ở đó trước các ngươi, đã phạm những việc gớm ghiếc đó, nên xứ đã trở nên ô uế; 28 bằng không đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi. 29 Kẻ nào phạm tội gì trong các tội lỗi gớm ghiếc đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Vậy hãy giữ kỹ những gì Ta phán dặn và chớ phạm một tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc đó, như các dân kia đã làm trước các ngươi. Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế vì những việc gớm ghiếc đó. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Tài Liệu