Kiều Công Thảo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Tôn Vinh Christ (1942)
Nguyên Tác
  • Hymns of the Christian Life (1936), #223
Lời
  • Robert Lowry
Nhạc
  • Robert Lowry

Tham Khảo