Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
  • Lời: Elisa E. Hewitt
  • Nhạc: Bentley D. Ackley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
1. Tôi ngày trước vốn đi trong ô tội
Mãi buông tuồng theo lối cũ thôi
Nhưng nhờ ánh yêu thương Cha soi đường
Nay lòng này sung sướng vui tươi lạ thường.
Điệp Khúc:
Lòng tôi sao thuật ra được ơn lớn lao Ngài
Vì yêu tôi Ngài cam đành mang mão gai
Ái tâm Ngài cao, sâu ô! Quá bể khơi hơn Trời
Thẳm khắp nơi nơi
Vì yêu tôi Ngài vui lìa xa cảnh thiên đình
Hồn tôi nay hằng vui mừng do Thánh Linh
Tôi vui lòng dâng cho Chúa Jêsus cả tâm thần này
Trong cánh Cha an bình.
2. Ơn Ngài giáng xuống cho muôn muôn người
Ơn Ngài gìn đời chúng thắm tươi
Năng quyền Chúa tẩy thanh tâm tôi rồi
Tôi nguyện thuộc về Chúa Jêsus cả đời.
3. Mau truyền bá khắp nơi tin vui này
Bao linh hồn mong Chúa đổi thay
Nhân từ Chúa vẫn ban cho ai tin
Vui quy phục thập giá ăn năn tội mình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo