Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh

Lời Anh

Since Jesus Came Into My Heart
1. O what happiness,
I have in the Lord,
Since He lives in me!
Sor-rows all are gone,
Wor-ries never come
since He came into my heart.
Refrain:
I have joy since I trust in Him,
I can sing to Him in dark time,
He guides me, cares for me,
Living in Him what paradise!
O what happiness,
I have in the Lord,
Since He lives in me!
Sorrows all are gone,
Worries never come
Since He came into my heart.
2. All to Thee, dear Lord,
I surrender all!
Please lead all my ways.
Fill me with your love,
Let me know your will,
Make my life right in your sight.

Lời Việt

Khi Jesus Ngự Vào Lòng
1. Khi Jesus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng
Với khúc hát hoan ca.
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ
Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.
Điệp Khúc:
Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa,
Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan
Chúa dắt đưa đến yên vui,
Sống trong Ngài đất như Thiên Đàng.
Khi Jesus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng
Với khúc hát hoan ca.
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ
Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.
2. Jesus ơi đây lòng con xin dâng vẹn toàn,
Hỡi Chúa kíp quản cai.
Xin cho con biết Ngài với ái đức tuôn đầy,
Biến cỏi lòng này thánh sạch thay!

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo