Khải Huyền: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:28, ngày 13 tháng 9 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi nhìn khi Chiên Con mở một trong những chiếc ấn; và tôi nghe một trong bốn sinh vật có giọng như tiếng sấm nói rằng: Hãy đến! 2. Tôi nhìn và thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi nó có một cây cung và người đó được ban cho một mão miện. Người đi ra để đắc thắng và để chinh phục.

3. Khi Ngài mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: Hãy đến! 4. Một con ngựa khác màu đỏ rực đi ra. Người cưỡi nó được ban quyền để cất sự bình an khỏi đất, và rồi người ta giết lẫn nhau. Người được ban cho một thanh gươm lớn.

5. Khi Ngài mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn và thấy một con ngựa ô. Người cưỡi nó tay cầm chiếc cân. 6. Tôi nghe như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng: Một đấu lúa mì một đơ-ni-ê; ba đấu lúa mạch một đơ-ni-ê; nhưng dầu và rượu thì chớ động đến.

7. Và khi Ngài mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! 8. Tôi nhìn xem và thấy một con ngựa xanh xao. Người cưỡi nó có tên là Sự Chết và Âm phủ theo sau người. Họ được ban cho quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm, bằng nạn đói, bằng dịch bệnh, và bởi các thú dữ trên đất.

9. Khi Ngài mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết bởi vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng mà họ giữ vững. 10. Họ kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật! Cho đến khi nào Ngài mới phán xét và vì máu của chúng con mà báo thù những kẻ ở trên đất? 11. Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ thêm một ít thời gian nữa cho đến khi những người bạn cùng phục vụ và những anh em của họ sẽ bị giết như họ.

12. Rồi tôi thấy Ngài mở ấn thứ sáu, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên tối đen như một tấm vải lông, toàn thể mặt trăng trở nên đỏ như máu, 13. những vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái vả chưa chín từ cây vả rụng xuống do bị lay động bởi một cơn gió mạnh. 14. Bầu trời biến mất như một quyển sách bị cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ của mình. 15. Các vua trên đất, những người cao trọng, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang động và giữa các tảng đá trên núi. 16. Họ nói với núi và các tảng đá rằng: Hãy phủ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con, 17. bởi vì ngày thịnh nộ lớn của các Đấng đó đã đến, ai có thể đứng nổi?

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi nhìn khi mở một trong những chiếc ấn. Tôi nghe một trong bốn sinh vật có giọng như tiếng sấm nói rằng: Hãy đến! Tôi nhìn và thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi nó có một cây cung và người đó được ban cho một mão miện. Người đi ra để đắc thắng và để chinh phục.

Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: Hãy đến! Một con ngựa khác màu đỏ rực đi ra. Người cưỡi nó được ban quyền để cất sự bình an khỏi đất, và rồi người ta giết lẫn nhau. Người được ban cho một thanh gươm lớn.

Khi Ngài mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn và thấy một con ngựa ô. Người cưỡi nó tay cầm chiếc cân. Tôi nghe như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng: Một đấu lúa mì một đơ-ni-ê; ba đấu lúa mạch một đơ-ni-ê; nhưng dầu và rượu thì chớ động đến.

Và khi Ngài mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem và thấy một con ngựa xanh xao. Người cưỡi nó có tên là Sự Chết và Âm phủ theo sau người. Họ được ban cho quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm, bằng nạn đói, bằng dịch bệnh, và bởi các thú dữ trên đất.

Khi Ngài mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết bởi vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng mà họ giữ vững. Họ kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật! Cho đến khi nào Ngài mới phán xét và vì máu của chúng con mà báo thù những kẻ ở trên đất? Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ thêm một ít thời gian nữa cho đến khi những người bạn cùng phục vụ và những anh em của họ sẽ bị giết như họ.

Rồi tôi thấy Ngài mở ấn thứ sáu, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên tối đen như một tấm vải lông, toàn thể mặt trăng trở nên đỏ như máu, những vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái vả chưa chín từ cây vả rụng xuống do bị lay động bởi một cơn gió mạnh. Bầu trời biến mất như một quyển sách bị cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ của mình. Các vua trên đất, những người cao trọng, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang động và giữa các tảng đá trên núi. Họ nói với núi và các tảng đá rằng: Hãy phủ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con, bởi vì ngày thịnh nộ lớn của các Đấng đó đã đến, ai có thể đứng nổi?

Bản Dịch Ngữ Căn

Sáu ấn đầu tiên

1. Tôi nhìn khi Chiên Con mở một trong những chiếc ấn; và tôi nghe một trong bốn sinh vật, có giọng như tiếng sấm, nói rằng: Hãy đến! 2. Tôi nhìn và thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi nó có một cây cung, và người được ban cho một mão miện. Người đi ra để đắc thắng và để chinh phục.

3. Khi Ngài mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: Hãy đến! 4. Một con ngựa khác màu đỏ rực đi ra. Người cưỡi nó được ban quyền để cất sự bình an khỏi đất, và rồi người ta giết lẫn nhau. Người được ban cho một thanh gươm lớn.

5. Khi Ngài mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn và thấy một con ngựa ô. Người cưỡi nó tay cầm chiếc cân. 6. Tôi nghe như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng: Một đấu lúa mì một đơ-ni-ê; ba đấu lúa mạch một đơ-ni-ê; nhưng dầu và rượu thì đừng làm hao tổn.

7. Rồi khi Ngài mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! 8. Tôi nhìn, xem và thấy một con ngựa xanh xao. Người cưỡi nó có tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được ban cho quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm, bằng nạn đói, bằng dịch bệnh, và bởi các thú dữ trên đất.

9. Khi Ngài mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết bởi vì Lời của Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng mà họ giữ vững. 10. Họ kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật! Cho đến khi nào Ngài mới phán xét, và vì máu của chúng con mà báo thù những kẻ ở trên đất? 11. Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và họ được dặn rằng hãy an nghỉ thêm một ít thời gian nữa, cho đến khi những người bạn cùng phục vụ và những anh em của họ, sẽ bị giết như họ.

12. Rồi tôi thấy Ngài mở ấn thứ sáu, có một cơn động đất lớn; mặt trời trở nên tối đen như một tấm vải lông, toàn thể mặt trăng trở nên đỏ như máu, 13. các vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái vả chưa chín từ cây vả rụng xuống do bị lay động bởi một cơn gió mạnh. 14. Bầu trời biến mất như một quyển sách bị cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ của mình. 15. Các vua trên đất, những người cao trọng, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang động và giữa các tảng đá trên núi. 16. Họ nói với núi và các tảng đá rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con; 17. bởi vì ngày thịnh nộ lớn của các Đấng đó đã đến, ai có thể đứng nổi?

Bản Dịch 1925

1. Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! 2. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.

3. Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sanh vật thứ nhì nói: Hãy đến! 4. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.

5. Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. 6. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mình bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.

7. Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến! 8. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.

9. Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. 10. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? 11. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.

12. Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. 13. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. 14. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; 15. các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, 16. chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! 17. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?

Bản Dịch 2011

Bảy Ấn

Sáu Ấn Ðược Mở Trước

1 Bấy giờ tôi thấy khi Chiên Con mở một trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Sinh Vật cất tiếng vang như sấm hô, “Hãy đến!” 2 Kìa, tôi thấy một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão miện đắc thắng; người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng.

3 Khi Chiên Con mở ấn thứ hai, tôi nghe Sinh Vật thứ hai hô, “Hãy đến!” 4 Bấy giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía, đi ra. Người cỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn.

5 Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe Sinh Vật thứ ba hô, “Hãy đến!” Kìa, tôi thấy một con ngựa ô, và người cỡi ngựa có một cái cân trong tay. 6 Tôi lại nghe có tiếng giữa bốn Sinh Vật nói rằng, “Một lon lúa mì giá một đơ-na-ri, ba lon lúa mạch giá một đơ-na-ri, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu.”

7 Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của Sinh Vật thứ tư hô, “Hãy đến!” 8 Kìa, tôi thấy một con ngựa lam, và người cỡi ngựa tên là Tử Thần; cũng có Âm Phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư trái đất, để giết hại người ta bằng gươm đao, nạn đói, ôn dịch, và thú dữ trên đất.

9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người đã bị giết vì Ðạo Ðức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững. 10 Những người ấy kêu lớn rằng, “Lạy Chúa Toàn Năng, Ðấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?” 11 Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em của họ bị giết như họ.

12 Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu, 13 các ngôi sao trên trời sa xuống đất, như cây vả quăng các trái chưa chín của nó xuống khi gặp cuồng phong thổi mạnh. 14 Bầu trời rút lại như một cuộn sách bị cuốn lại, mọi núi đồi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng. 15 Các vua chúa trên đất, các nhà quyền quý, các tướng lãnh, các tay cự phú, các kẻ quyền thế, tất cả nô lệ, và mọi người tự do đều trốn vào các hang động và các hốc đá trên núi. 16 Họ nói với các núi và các vầng đá, “Hãy đổ xuống trên chúng tôi và hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con; 17 vì ngày thịnh nộ lớn của họ đã đến, và ai có thể đứng nổi?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu