Khải Huyền: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó người chỉ cho tôi sông nước sự sống trong như pha lê chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. 2. Giữa đường phố của thành, cùng bên nầy và bên kia của bờ sông, có cây sự sống, ra trái mười hai lần, mỗi tháng ra trái một lần; và lá của cây dùng để chữa lành cho các dân. 3. Sẽ không còn sự nguyền rủa nào nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ của Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4. Họ sẽ thấy mặt Ngài, và danh của Ngài sẽ ở trên trán họ. 5. Đêm sẽ không còn nữa, và không cần ánh sáng của đèn hay mặt trời bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời.

6. Rồi người nói với tôi: Những lời nầy là thành tín và chân thật. Chúa, là Đức Chúa Trời của các linh của những tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài đến để tỏ bày cho các đầy tớ của Ngài những điều sẽ đến rất nhanh.

7. Kìa, Ta đến nhanh chóng. Phước cho người nào vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy!

8. Tôi là Giăng, là người đã nghe và thấy những điều nầy. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã tỏ bày những điều nầy cho tôi, để thờ lạy. 9. Nhưng người nói với tôi: Kìa! Đừng làm như vậy. Ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những tiên tri, và những người vâng giữ những lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.

10. Rồi người nói với tôi: Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy vì thì giờ đã gần rồi. 11. Kẻ nào bất chính, cứ bất chính; kẻ nào ô uế, cứ ô uế; người nào công chính, cứ công chính; người nào thánh thiện, cứ thánh thiện!

12. Nầy, Ta sẽ đến nhanh chóng, đem phần thưởng của Ta theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. 13. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Chung.

14. Phước cho những người giặt áo choàng của mình để có quyền đến nơi cây sự sống. Họ sẽ vào thành bởi các cổng. 15. Những lũ chó, những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện điều gian dối đều ở ngoài.

16. Ta là Jesus, đã sai thiên sứ Ta đến để làm chứng những điều nầy cho các ngươi trong các Hội Thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.

17. Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: Hãy đến! Người nào nghe, cũng hãy nói: Hãy đến!

Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.

18. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe những lời tiên tri trong sách nầy rằng: Nếu ai thêm gì vào những lời nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người đó những tai họa đã viết trong sách nầy. 19. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người đó về cây sự sống và thành thánh, đã được viết trong sách nầy.

20. Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: Phải, Ta đến nhanh chóng.

A-men! Lạy Chúa là Đức Chúa Jesus! Xin hãy đến.

21. Nguyện xin ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người. A-men!

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó người chỉ cho tôi sông nước sự sống trong như pha lê chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. Giữa đường phố của thành, cùng bên nầy và bên kia của bờ sông, có cây sự sống, ra trái mười hai lần, mỗi tháng ra trái một lần; và lá của cây dùng để chữa lành cho các dân. Sẽ không còn sự nguyền rủa nào nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ của Ngài sẽ phục vụ Ngài. Họ sẽ thấy mặt Ngài, và danh của Ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa, và không cần ánh sáng của đèn hay mặt trời bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời.

Rồi người nói với tôi: Những lời nầy là thành tín và chân thật. Chúa, là Đức Chúa Trời của các linh của những tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài đến để tỏ bày cho các đầy tớ của Ngài những điều sẽ đến rất nhanh.

Kìa, Ta đến nhanh chóng. Phước cho người nào vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy!

Tôi là Giăng, là người đã nghe và thấy những điều nầy. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã tỏ bày những điều nầy cho tôi, để thờ lạy. Nhưng người nói với tôi: Kìa! Đừng làm như vậy. Ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những tiên tri, và những người vâng giữ những lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.

Rồi người nói với tôi: Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy vì thì giờ đã gần rồi. Kẻ nào bất chính, cứ bất chính; kẻ nào ô uế, cứ ô uế; người nào công chính, cứ công chính; người nào thánh thiện, cứ thánh thiện!

Nầy, Ta sẽ đến nhanh chóng, đem phần thưởng của Ta theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Chung.

Phước cho những người giặt áo choàng của mình để có quyền đến nơi cây sự sống. Họ sẽ vào thành bởi các cổng. Những lũ chó, những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện điều gian dối đều ở ngoài.

Ta là Jesus, đã sai thiên sứ Ta đến để làm chứng những điều nầy cho các ngươi trong các Hội Thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.

Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: Hãy đến! Người nào nghe, cũng hãy nói: Hãy đến!

Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.

Tôi khẳng định với tất cả những người nghe những lời tiên tri trong sách nầy rằng: Nếu ai thêm gì vào những lời nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người đó những tai họa đã viết trong sách nầy. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người đó về cây sự sống và thành thánh, đã được viết trong sách nầy.

Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: Phải, Ta đến nhanh chóng.

A-men! Lạy Chúa là Đức Chúa Jesus! Xin hãy đến.

Nguyện xin ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người. A-men!

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó người chỉ cho tôi sông nước sự sống, trong như pha lê, chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. 2. Giữa đường phố của thành, cùng bên nầy và bên kia của bờ sông, có cây sự sống, ra trái mười hai lần, mỗi tháng ra trái một lần; và lá của cây dùng để chữa lành cho các dân. 3. Sẽ không còn sự nguyền rủa nào nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ của Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4. Họ sẽ thấy mặt Ngài, và danh của Ngài sẽ ở trên trán họ. 5. Đêm sẽ không còn nữa và không cần ánh sáng của đèn hay mặt trời, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ; và họ sẽ trị vì đời đời.

6. Rồi người nói với tôi: Những lời nầy là thành tín và chân thật. Chúa, là Đức Chúa Trời của các linh của những tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài đến để tỏ bày cho các đầy tớ của Ngài những điều sẽ đến rất nhanh.

7. Kìa, Ta đến nhanh chóng. Phước cho người nào vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy!

8. Tôi là Giăng, là người đã nghe và thấy những điều nầy. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã tỏ bày những điều nầy cho tôi, để thờ lạy. 9. Nhưng người nói với tôi: Kìa! Đừng làm như vậy. Ta là người cùng phục vụ như ngươi và các anh em của ngươi, là những tiên tri, và những người vâng giữ những lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.

10. Rồi người nói với tôi: Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy vì thì giờ đã gần rồi. 11. Kẻ nào bất chính, cứ bất chính; kẻ nào ô uế, cứ ô uế; người nào công chính, cứ công chính; người nào thánh thiện, cứ thánh thiện!

12. Nầy, Ta sẽ đến nhanh chóng, đem phần thưởng của Ta theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. 13. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Chung.

14. Phước cho những người giặt áo choàng của mình để có quyền đến nơi cây sự sống; họ sẽ vào thành bởi các cổng. 15. Những lũ chó, những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện điều gian dối đều ở ngoài.

16. Ta là Jesus, đã sai thiên sứ Ta đến để làm chứng những điều nầy cho các ngươi trong các Hội Thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.

17. Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: Hãy đến! Người nào nghe, cũng hãy nói: Hãy đến!

Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.

18. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe những lời tiên tri trong sách nầy rằng: Nếu ai thêm gì vào những lời nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người đó những tai họa đã viết trong sách nầy. 19. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người đó về cây sự sống và thành thánh, đã được viết trong sách nầy.

20. Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: Phải, Ta đến nhanh chóng.

A-men! Lạy Chúa là Đức Chúa Jesus! Xin hãy đến.

21. Nguyện xin ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người!

Bản Dịch 1925

1. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. 3. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; 4. chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, 5. và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời. 6. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

7. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!

8. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy. 9. Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! 10. Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. 11. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!

12. Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. 14. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! 15. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.

16. Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.

17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

18. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. 19. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.

20. Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!

21. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!

Bản Dịch 2011

Sông Nước Sự Sống

1 Bấy giờ vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống; dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai của Ðức Chúa Trời và của Chiên Con. 2 Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái mười hai đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân.

3 Trong thành sẽ không có bất cứ lời nguyền rủa nào. Ngai của Ðức Chúa Trời và ngai của Chiên Con sẽ ở trong đó, và các tôi tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài. 4 Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. 5 Ðêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.

Ðức Chúa Jesus Tái Lâm

6 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Ðức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ Ngài chỉ cho các đầy tớ Ngài những điều sắp xảy ra.”

7 “Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.”

8 Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy. 9 Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, “Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời.”

10 Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần. 11 Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.”

12 “Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.”

14 Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. 15 Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.

Lời Cuối

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi những điều này trong các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Ða-vít và là Sao Mai sáng láng.”

17 Ðức Thánh Linh và Cô Dâu nói, “Hãy đến!”

Hãy để người nghe nói, “Hãy đến!”

Hãy để người khát đến.

Hãy để người nào muốn, được nhận nước sự sống miễn phí.

18 Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này. 19 Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Ðức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.

20 Ðấng làm chứng về những điều này phán, “Phải, Ta đến mau chóng.”

A-men.

Lạy Chúa, Ðức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.

21 Nguyện xin ân sủng của Chúa, Ðức Chúa Jesus Christ, ở với mọi người.

A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)