Khải Huyền: Chương 20

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:51, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Bản Dịch Việt Ngữ

1. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời giáng xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. 2. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, và xiềng nó lại một ngàn năm. 3. Người ném nó xuống vực sâu, đóng và niêm phong nó lại để nó không còn lừa dối các nước nữa cho đến khi hoàn tất một ngàn năm. Sau đó, cần thả nó ra trong một thời gian ngắn.

4. Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus và lời của Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không thờ lạy con thú và hình tượng của nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay của mình. Những người ấy đã sống lại và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm. 5. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một ngàn năm hoàn tất. Đây là sự sống lại thứ nhất.

6. Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.

7. Khi một ngàn năm hoàn tất, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm của nó; 8. và nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, tập trung chúng lại cho chiến tranh. Số của chúng như cát biển. 9. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. 10. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, nơi có con thú và tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

11. Và rồi tôi thấy một ngai lớn và trắng, đất và trời trốn khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai, không còn chỗ nào cho chúng. 12. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác, là sách sự sống, được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo những việc họ làm đã được ghi trong các cuốn sách. 13. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm Phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. 14. Và rồi Sự Chết và Âm Phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15. Người nào không được ghi trong sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

Bản Dịch Đại Chúng

Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời giáng xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, và xiềng nó lại một ngàn năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng và niêm phong nó lại để nó không còn lừa dối các nước nữa cho đến khi hoàn tất một ngàn năm. Sau đó, cần thả nó ra trong một thời gian ngắn.

Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus và lời của Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không thờ lạy con thú và hình tượng của nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay của mình. Những người ấy đã sống lại và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một ngàn năm hoàn tất. Đây là sự sống lại thứ nhất.

Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.

Khi một ngàn năm hoàn tất, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm của nó; và nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, tập trung chúng lại cho chiến tranh. Số của chúng như cát biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, nơi có con thú và tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Và rồi tôi thấy một ngai lớn và trắng, đất và trời trốn khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai, không còn chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác, là sách sự sống, được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo những việc họ làm đã được ghi trong các cuốn sách. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm Phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. Và rồi Sự Chết và Âm Phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi trong sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời giáng xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. 2. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, và xiềng nó lại một ngàn năm. 3. Người ném nó xuống vực sâu, đóng và niêm phong nó lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi hoàn tất một ngàn năm. Sau đó, cần thả nó ra trong một thời gian ngắn.

4. Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus và lời của Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không thờ lạy con thú và hình tượng của nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay của mình. Những người ấy đã sống lại và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm. 5. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một ngàn năm hoàn tất. Đây là sự sống lại thứ nhất.

6. Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.

7. Khi một ngàn năm hoàn tất, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm của nó; 8. và nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, tập trung chúng lại cho chiến tranh. Số của chúng như cát biển. 9. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. 10. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, nơi có con thú và tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

11. Và rồi tôi thấy một ngai lớn và trắng, đất và trời trốn khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai, không còn chỗ nào cho chúng. 12. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác, là sách sự sống, được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo những việc họ làm đã được ghi trong các cuốn sách. 13. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm Phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. 14. Và rồi Sự Chết và Âm Phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15. Người nào không được ghi trong sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. 2. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. 3. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.

4. Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. 5. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất.

6. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.

7. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, 8. và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. 9. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. 10. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

11. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Bản Dịch 2011

Một Ngàn Năm Phước Hạnh

1 Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay. 2 Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tan, và xiềng nó lại một ngàn năm. 3 Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối các dân nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó cần được thả ra ít lâu.

4 Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử. Ðoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Ðức Chúa Jesus và cho lời của Ðức Chúa Trời, và những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được sống lại và trị vì với Ðấng Christ một ngàn năm. 5 Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Ðây là đợt sống lại thứ nhất.

6 Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Ðức Chúa Trời và của Ðấng Christ, và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.

Sa-tan Bị Ðánh Bại

7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó, 8 và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, để tụ họp chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển. 9 Chúng kéo quân tràn qua mặt đất và đến bao vây doanh trại của các thánh đồ và thành phố yêu dấu, nhưng lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng. 10 Còn Ác Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn Con Thú và tiên tri giả; và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.

Cuộc Phán Xét Cuối Cùng

11 Bấy giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và Ðấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. 12 Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó. 13 Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm. 14 Sau đó tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Ðây là sự chết thứ hai, tức hồ lửa. 15 Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu