Khải Huyền: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô

1. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng phán những điều này:

2. Ta biết những công việc của ngươi, sự vất vả và sự chịu đựng của ngươi; và ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ và ngươi đã tìm thấy họ là những kẻ giả dối. 3. Ngươi đã kiên trì và chịu đựng vì danh của Ta mà không mòn mỏi. 4. Tuy nhiên điều Ta trách ngươi đó là ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu của mình. 5. Vì vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn, và hãy thực hiện những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và truất bỏ chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó - trừ khi ngươi ăn năn. 6. Tuy nhiên, ngươi có điều nầy: Đó là ngươi ghét các công việc của nhóm Ni-cô-la mà Ta cũng ghét. 7. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho người đó ăn cây sự sống trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Thư gửi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ

8. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng là Đấng đã chết và đã sống lại phán những điều này:

9. Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của ngươi (dù ngươi giàu có), và sự phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng thuộc về nhà hội của Sa-tan. 10. Đừng sợ những gian khổ mà ngươi sắp chịu. Nầy, ma quỷ sắp ném một số người trong các ngươi vào ngục tù để thử nghiệm và các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão miện của sự sống. 11. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai.

Thư gửi cho Hội Thánh Pẹt-găm

12. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹt-găm rằng Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc phán những điều này:

13. Ta biết nơi ngươi ở đó là ngôi của Sa-tan; và ngươi đã giữ vững danh của Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong những ngày An-ti-pa, chứng nhân trung thành của Ta bị giết tại chỗ của các ngươi, là nơi Sa-tan đang cư ngụ. 14. Nhưng Ta có vài điều trách ngươi: Nơi ngươi ở có những người giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, là kẻ đã dạy Ba-lác đặt cạm bẫy trước mặt các con cái của Y-sơ-ra-ên để họ ăn đồ cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15. Ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của Ni-cô-la. 16. Vì vậy, hãy ăn năn. Nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với ngươi để giao chiến với họ bằng thanh gươm từ miệng của Ta. 17. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài người nhận thì không ai biết.

Thư gửi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ

18. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng Con Đức Chúa Trời là Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng phán những điều này:

19. Ta biết công việc và tình yêu của ngươi, cùng đức tin, sự phục vụ và sự kiên trì của ngươi; những công việc sau nầy của ngươi lớn hơn những công việc ban đầu. 20. Nhưng Ta trách ngươi đó là ngươi đã dung túng cho Giê-sa-bên, một phụ nữ tự xưng mình là nữ tiên tri, đang dạy dỗ và lừa gạt những đầy tớ của Ta phạm tội gian dâm và ăn những vật cúng thần tượng. 21. Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không ăn năn điều gian dâm của nó. 22. Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn nếu chúng không ăn năn những việc làm của nó. 23. Ta sẽ giết chết các con cái của nó, và tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét tình cảm và tấm lòng, Ta sẽ ban cho mỗi người trong các ngươi tùy theo những công việc của các ngươi. 24. Nhưng Ta nói với các ngươi - là những người còn lại tại Thi-a-ti-rơ - tức là những người không nhận giáo lý nầy, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Sa-tan, rằng: Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25. Nhưng hãy giữ vững điều các ngươi có cho tới khi Ta đến. 26. Người nào thắng và giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người đó thẩm quyền trên các nước - 27. "Người sẽ chăn dắt chúng bằng một cây gậy sắt; và chúng như những bình gốm bị vỡ thành nhiều mảnh" - giống như Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta. 28. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. 29. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh!

Bản Dịch Đại Chúng

Thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng phán những điều này:

Ta biết những công việc của ngươi, sự vất vả và sự chịu đựng của ngươi; và ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ và ngươi đã tìm thấy họ là những kẻ giả dối. Ngươi đã kiên trì và chịu đựng vì danh của Ta mà không mòn mỏi. Tuy nhiên điều Ta trách ngươi đó là ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu của mình. Vì vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn, và hãy thực hiện những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và truất bỏ chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó - trừ khi ngươi ăn năn. Tuy nhiên, ngươi có điều nầy: Đó là ngươi ghét các công việc của nhóm Ni-cô-la mà Ta cũng ghét. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho người đó ăn cây sự sống trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Thư gửi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng là Đấng đã chết và đã sống lại phán những điều này:

Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của ngươi (dù ngươi giàu có), và sự phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng thuộc về nhà hội của Sa-tan. Đừng sợ những gian khổ mà ngươi sắp chịu. Nầy, ma quỷ sắp ném một số người trong các ngươi vào ngục tù để thử nghiệm và các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão miện của sự sống. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai.

Thư gửi cho Hội Thánh Pẹt-găm

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹt-găm rằng Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc, phán những điều này:

Ta biết nơi ngươi ở đó là ngôi của Sa-tan; và ngươi đã giữ vững danh của Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong những ngày An-ti-pa, chứng nhân trung thành của Ta bị giết tại chỗ của các ngươi, là nơi Sa-tan đang cư ngụ. Nhưng Ta có vài điều trách ngươi: Nơi ngươi ở có những người giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, là kẻ đã dạy Ba-lác đặt cạm bẫy trước mặt các con cái của Y-sơ-ra-ên để họ ăn đồ cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. Ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của Ni-cô-la. Vì vậy, hãy ăn năn. Nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với ngươi để giao chiến với họ bằng thanh gươm từ miệng của Ta. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài người nhận thì không ai biết.

Thư gửi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng Con Đức Chúa Trời, là Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán những điều này:

Ta biết công việc và tình yêu của ngươi, cùng đức tin, sự phục vụ và sự kiên trì của ngươi; những công việc sau nầy của ngươi lớn hơn những công việc ban đầu. Nhưng Ta trách ngươi đó là ngươi đã dung túng cho Giê-sa-bên, một phụ nữ tự xưng mình là nữ tiên tri, đang dạy dỗ và lừa gạt những đầy tớ của Ta phạm tội gian dâm và ăn những vật cúng thần tượng. Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không ăn năn điều gian dâm của nó. Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn nếu chúng không ăn năn những việc làm của nó. Ta sẽ giết chết các con cái của nó, và tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét tình cảm và tấm lòng, Ta sẽ ban cho mỗi người trong các ngươi tùy theo những công việc của các ngươi. Nhưng Ta nói với các ngươi - là những người còn lại tại Thi-a-ti-rơ - tức là những người không nhận giáo lý nầy, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Sa-tan, rằng: Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. Nhưng hãy giữ vững điều các ngươi có cho tới khi Ta đến. Người nào thắng và giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người đó thẩm quyền trên các nước - "Người sẽ chăn dắt chúng bằng một cây gậy sắt; và chúng như những bình gốm bị vỡ thành nhiều mảnh" - giống như Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh!

Bản Dịch Ngữ Căn

Thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô

1. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải, và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng, phán những điều này:

2. Ta biết những công việc của ngươi, sự vất vả và sự chịu đựng của ngươi; và ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, và ngươi đã tìm thấy họ là những kẻ giả dối. 3. Ngươi đã kiên trì và chịu đựng vì danh của Ta mà không mòn mỏi. 4. Nhưng điều Ta trách ngươi đó là ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu của mình. 5. Vì vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn, và hãy thực hiện những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và truất bỏ chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ khi ngươi ăn năn. 6. Tuy nhiên, ngươi có điều nầy: Đó là ngươi ghét các công việc của nhóm Ni-cô-la, mà Ta cũng ghét. 7. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho người đó ăn cây sự sống trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Thư gửi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ

8. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Đấng đã chết và đã sống lại, phán những điều này:

9. Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của ngươi, dù ngươi giàu có, và sự phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng thuộc về nhà hội của Sa-tan. 10. Đừng sợ những gian khổ mà ngươi sắp chịu. Nầy, ma quỷ sắp ném một số người trong các ngươi vào ngục tù để thử nghiệm, và các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão miện của sự sống. 11. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai.

Thư gửi cho Hội Thánh Pẹt-găm

12. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹt-găm rằng Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc, phán những điều này:

13. Ta biết nơi ngươi ở đó là ngôi của Sa-tan; và ngươi đã giữ vững danh của Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong những ngày An-ti-pa, là chứng nhân trung thành của Ta bị giết tại chỗ của các ngươi, là nơi Sa-tan đang cư ngụ. 14. Nhưng Ta có vài điều trách ngươi: Nơi ngươi ở có những người giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, là kẻ đã dạy Ba-lác đặt cạm bẫy trước mặt các con cái của Y-sơ-ra-ên để họ ăn đồ cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15. Ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của Ni-cô-la. 16. Vì vậy, hãy ăn năn. Nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với ngươi, để giao chiến với họ bằng thanh gươm từ miệng của Ta. 17. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài người nhận thì không ai biết.

Thư gửi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ

18. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng Con Đức Chúa Trời, là Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán những điều này:

19. Ta biết công việc và tình yêu của ngươi, cùng đức tin, sự phục vụ và sự kiên trì của ngươi; những công việc sau nầy của ngươi lớn hơn những công việc ban đầu. 20. Nhưng Ta trách ngươi đó là ngươi đã dung túng cho Giê-sa-bên, một phụ nữ tự xưng mình là nữ tiên tri, đang dạy dỗ và lừa gạt những đầy tớ của Ta phạm tội gian dâm và ăn những vật cúng thần tượng. 21. Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không ăn năn điều gian dâm của nó. 22. Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh, và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn, nếu chúng không ăn năn những việc làm của nó. 23. Ta sẽ giết chết các con cái của nó, và tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét tình cảm và tấm lòng; Ta sẽ ban cho mỗi người trong các ngươi tùy theo những công việc của các ngươi. 24. Nhưng Ta nói với các ngươi - là những người còn lại tại Thi-a-ti-rơ - tức là những người không nhận giáo lý nầy, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Sa-tan, rằng: Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25. Nhưng hãy giữ vững điều các ngươi có cho tới khi Ta đến. 26. Người nào thắng và giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người đó thẩm quyền trên các nước - 27. "Người sẽ chăn dắt chúng bằng một cây gậy sắt; và chúng như những bình gốm bị vỡ thành nhiều mảnh" - giống như Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta. 28. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. 29. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với các Hội Thánh!

Bản Dịch 1925

1. Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng: 2. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. 3. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. 4. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. 6. Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà ta, ta cũng ghét nữa.

7. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.

8. Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: 9. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. 10. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

11. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.

12. Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: 13. Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. 14. Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. 15. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la. 16. Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.

17. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.

18. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng:

Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: 19. ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. 20. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. 21. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! 22. Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. 23. Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. 24. Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. 25. Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến.

26. Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: 27. kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta. 28. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. 29. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Ê-phê-sô

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô:

Ðấng cầm trong tay phải bảy ngôi sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn bằng vàng, phán thế này:

2 ‘Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà; ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ, mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. 3 Ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh Ta, và không nản lòng thối chí. 4 Nhưng Ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. 6 Nhưng ngươi có được điều này, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Ni-cô-la, là những kẻ Ta cũng ghét.’

7 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Ðức Chúa Trời.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Si-miệc-na

8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-na:

Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Cuối Cùng, Ðấng đã chết và đã sống lại, phán thế này:

9 ‘Ta biết cơn hoạn nạn và cảnh nghèo khó của ngươi, mặc dù ngươi giàu có. Ta cũng biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan. 10 Ðừng sợ mọi gian khổ các ngươi sắp chịu. Kìa, Ác Quỷ sắp quăng một vài người trong các ngươi vào tù để thử các ngươi, và các ngươi sẽ chịu hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão miện đắc thắng của sự sống.’

11 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng sẽ không bị sự chết thứ hai làm hại.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Pẹc-ga-mum

12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹc-ga-mum:

Ðấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán thế này:

13 ‘Ta biết nơi các ngươi ở, nơi Sa-tan đặt ngai của nó. Thế nhưng các ngươi vẫn giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong ngày An-ti-pa, nhân chứng trung thành của Ta bị giết giữa vòng các ngươi, nơi Sa-tan ở. 14 Nhưng có vài điều Ta trách ngươi, ấy là một số người ở đó còn giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, kẻ đã bày cho Ba-lác đặt cớ vấp ngã trước mặt các con cái I-sơ-ra-ên, dụ dỗ họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15 Tương tự, ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la. 16 Vậy hãy ăn năn; nếu không, Ta sẽ đến với ngươi nhanh chóng và sẽ dùng thanh gươm nơi miệng Ta giao chiến với chúng.’

17 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng Ta sẽ cho người ấy man-na được giấu kín, và Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có ghi một tên mới, mà ngoài người nhận ra, không ai biết.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Thy-a-ti-ra

18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thy-a-ti-ra:

Con Ðức Chúa Trời, Ðấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán thế này:

19 ‘Ta biết các công việc của ngươi, tình yêu, đức tin, sự phục vụ, và lòng kiên trì chịu đựng của ngươi, và cũng biết những việc sau này của ngươi lớn lao hơn những việc lúc ban đầu. 20 Nhưng điều Ta trách ngươi là ngươi dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri. Nó dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần tượng. 21 Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian dâm của nó. 22 Này Ta sẽ quăng nó lên giường bịnh và khiến những kẻ ngoại tình với nó gặp hoạn nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn những tội lỗi với nó. 23 Ta sẽ giết chết các con cái nó, và tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Ðấng dò xét tâm trí và lòng dạ loài người. Ta sẽ thưởng phạt mỗi người trong các ngươi tùy theo những việc các ngươi làm. 24 Nhưng ta nói với ngươi, đối với những người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra, những người không nghe theo sự dạy dỗ của người đàn bà ấy, những người không biết những thâm hiểm của Sa-tan, như người ta nói, thì Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Tuy nhiên hãy giữ vững những gì các ngươi có cho đến khi Ta đến. 26 Người nào thắng và trung tín giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng, Ta sẽ cho người ấy quyền cai trị các dân; 27 người ấy sẽ chăn dắt họ bằng cây gậy sắt và đập tan họ như đập vỡ những đồ gốm, 28 như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao mai.’

29 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)