Khải Huyền: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:44, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi nhìn và thấy Chiên Con đang đứng trên núi Si-ôn cùng với một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh của Ngài và danh của Cha Ngài được ghi trên trán của họ. 2. Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe giống như tiếng đàn hạc đang được khảy bởi các nhạc sĩ hạc cầm. 3. Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca đó, trừ ra một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất. 4. Những người nầy còn trinh khiết không bị ô uế với phụ nữ. Những người này theo sau Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ đã được chuộc khỏi loài người như là những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. 5. Trong miệng họ không tìm thấy một gian dối nào; họ là những người không khiếm khuyết.

6. Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Phúc Âm đời đời để công bố cho những dân cư trên đất, cho mỗi nước, mỗi bộ tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc, 7. người nói lớn tiếng rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước.

8. Một thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau, nói rằng: Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi! Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó.

9. Một thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng rằng: Nếu người nào thờ phượng con thú cùng hình tượng của nó, và nhận một dấu hiệu trên trán của mình, hay trên tay của mình, 10. thì người đó sẽ uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, không pha trộn trong chén thịnh nộ của Ngài, và người đó sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước các thiên sứ thánh và trước Chiên Con. 11. Khói của sự đau đớn của họ bay lên đời đời, không ngưng nghỉ cả ngày lẫn đêm cho những người thờ lạy con thú cùng hình tượng của nó và bất cứ ai nhận dấu thuộc về tên của nó.

12. Đây là sự chịu đựng của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus.

13. Tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy viết đi: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!

Thánh Linh phán: Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình, và những lao khổ của họ đã theo họ.

14. Rồi tôi nhìn và thấy có một đám mây trắng; trên mây có một Đấng đang ngồi giống như Con Người, có một mão miện bằng vàng trên đầu của Ngài, và trong tay của Ngài có một lưỡi liềm sắc bén.

15. Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, nói tiếng lớn cùng Đấng đang ngồi trên mây: Hãy đưa lưỡi liềm của Ngài ra và gặt, bởi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín.

16. Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của Ngài xuống đất, và cả đất đều được gặt.

17. Một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, người cũng có một lưỡi liềm sắc bén.

18. Rồi một thiên sứ khác nữa từ bàn thờ đi ra, người có quyền trên lửa, và người đã lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm sắc bén rằng: Hãy đưa lưỡi liềm sắc bén của ngài ra và cắt những chùm nho của đất, vì nho đã chín rồi.

19. Thiên sứ ném lưỡi liềm của mình xuống trái đất, thu hoạch nho của đất, và ném vào thùng ép lớn chứa sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20. Nó bị giày đạp trong thùng ép tại bên ngoài thành phố, và rồi máu từ thùng ép chảy ra, ngập đến cương ngựa, và trải dài khoảng một ngàn sáu trăm ếch-ta-đơ.

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi nhìn và thấy Chiên Con đang đứng trên núi Si-ôn cùng với một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh của Ngài và danh của Cha Ngài được ghi trên trán của họ. Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe giống như tiếng đàn hạc đang được khảy bởi các nhạc sĩ hạc cầm. Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca đó, trừ ra một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất. Những người nầy còn trinh khiết không bị ô uế với phụ nữ. Những người này theo sau Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ đã được chuộc khỏi loài người như là những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. Trong miệng họ không tìm thấy một gian dối nào; họ là những người không khiếm khuyết.

Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Phúc Âm đời đời để công bố cho những dân cư trên đất, cho mỗi nước, mỗi bộ tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc. Người nói lớn tiếng rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước.

Một thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau, nói rằng: Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi! Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó.

Một thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng rằng: Nếu người nào thờ phượng con thú cùng hình tượng của nó, và nhận một dấu hiệu trên trán của mình, hay trên tay của mình, thì người đó sẽ uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, không pha trộn trong chén thịnh nộ của Ngài, và người đó sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước các thiên sứ thánh và trước Chiên Con. Khói của sự đau đớn của họ bay lên đời đời, không ngưng nghỉ cả ngày lẫn đêm cho những người thờ lạy con thú cùng hình tượng của nó và bất cứ ai nhận dấu thuộc về tên của nó.

Đây là sự chịu đựng của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus.

Tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy viết đi: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!

Thánh Linh phán: Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình, và những lao khổ của họ đã theo họ.

Rồi tôi nhìn và thấy có một đám mây trắng; trên mây có một Đấng đang ngồi giống như Con Người, có một mão miện bằng vàng trên đầu của Ngài, và trong tay của Ngài có một lưỡi liềm sắc bén.

Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, nói tiếng lớn cùng Đấng đang ngồi trên mây: Hãy đưa lưỡi liềm của Ngài ra và gặt, bởi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín.

Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của Ngài xuống đất, và cả đất đều được gặt.

Một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, người cũng có một lưỡi liềm sắc bén.

Rồi một thiên sứ khác nữa từ bàn thờ đi ra, người có quyền trên lửa, và người đã lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm sắc bén rằng: Hãy đưa lưỡi liềm sắc bén của ngài ra và cắt những chùm nho của đất, vì nho đã chín rồi.

Thiên sứ ném lưỡi liềm của mình xuống trái đất, thu hoạch nho của đất, và ném vào thùng ép lớn chứa sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nó bị giày đạp trong thùng ép tại bên ngoài thành phố, và rồi máu từ thùng ép chảy ra, ngập đến cương ngựa, và trải dài khoảng một ngàn sáu trăm ếch-ta-đơ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi nhìn và thấy Chiên Con đang đứng trên núi Si-ôn cùng với một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh của Ngài và danh của Cha Ngài được ghi trên trán của họ. 2. Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe giống như tiếng đàn hạc đang được khảy bởi các nhạc sĩ hạc cầm. 3. Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca đó, trừ ra một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất. 4. Những người nầy còn trinh khiết không bị ô uế với phụ nữ. Những người này theo sau Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ đã được chuộc khỏi loài người như là những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. 5. Trong miệng họ không tìm thấy một gian dối nào; họ là những người không khiếm khuyết.

6. Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Phúc Âm đời đời để công bố cho những dân cư trên đất, cho mỗi nước, bộ tộc, ngôn ngữ, và dân tộc 7. nói lớn tiếng rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh quang cho Ngài, bởi vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước.

8. Một thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau, nói rằng: Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi! Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó.

9. Một thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng rằng: Nếu người nào thờ phượng con thú cùng hình tượng của nó, và nhận một dấu hiệu trên trán của mình, hay trên tay của mình, 10. thì người đó sẽ uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, không pha trộn trong chén thịnh nộ của Ngài, và người đó sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước các thiên sứ thánh và trước Chiên Con. 11. Khói của sự đau đớn của họ bay lên đời đời, không nghỉ cả ngày lẫn đêm cho những người thờ lạy con thú cùng hình tượng của nó, và bất cứ ai nhận dấu thuộc về tên của nó.

12. Đây là sự chịu đựng của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus.

13. Tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy viết đi: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!

Thánh Linh phán: Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình, và những lao khổ của họ đi theo họ.

14. Rồi tôi nhìn và thấy có một đám mây trắng; trên mây có một Đấng đang ngồi giống như Con Người, có một mão miện bằng vàng trên đầu của Ngài, và trong tay của Ngài có một lưỡi liềm sắc bén.

15. Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, nói tiếng lớn cùng Đấng đang ngồi trên mây: Hãy đưa lưỡi liềm của Ngài ra và gặt, bởi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín.

16. Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của Ngài xuống đất, và cả đất đều được gặt.

17. Một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, người cũng có một lưỡi liềm sắc bén.

18. Rồi một thiên sứ khác nữa từ bàn thờ đi ra, người có quyền trên lửa, và người đã lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm sắc bén rằng: Hãy đưa lưỡi liềm sắc bén của ngài ra và cắt những chùm nho của đất, vì nho đã chín rồi.

19. Thiên sứ ném lưỡi liềm của mình xuống trái đất, thu hoạch nho của đất, và ném vào thùng ép lớn chứa sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20. Nó bị giày đạp trong thùng ép tại bên ngoài thành phố, và rồi máu từ thùng ép chảy ra, ngập đến cương ngựa, và trải dài khoảng một ngàn sáu trăm ếch-ta-đơ.

Bản Dịch 1925

1. Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. 2. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy: 3. chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. 4. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con; 5. trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.

6. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. 7. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.

8. Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó.

9. Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10. thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. 12. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.

13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

14. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng; có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. 15. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu Đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. 16. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt.

17. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. 18. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. 19. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. 20. Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.

Bản Dịch 2011

Chiên Con và Dân Ngài

1 Sau đó tôi thấy, kìa, Chiên Con đang đứng trên Núi Si-ôn, cùng với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán họ. 2 Tôi nghe một âm thanh từ trời, như âm thanh của nhiều dòng nước tuôn đổ và như tiếng sấm nổ lớn vang rền, và âm thanh tôi nghe đó giống như âm thanh của nhiều tiếng hạc cầm do các nhạc sĩ tấu lên cùng một lúc. 3 Họ hát một bản thánh ca mới trước ngai, trước bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Không ai có thể học bài thánh ca đó, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất. 4 Ðó là những người không bị ô uế với phụ nữ, vì họ vẫn còn trinh nguyên. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Họ là những người được chuộc giữa loài người để làm những trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con. 5 Trong miệng họ không một lời dối trá; họ không có chỗ nào chê trách được.

Ba Vị Thiên Sứ

6 Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Mừng đời đời để công bố cho những người đang ở trên đất, tức cho mọi quốc gia, mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, và mọi dân tộc. 7 Vị thiên sứ ấy nói lớn tiếng, “Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi nguồn nước.”

8 Kế đó một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, “Ðã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó.”

9 Kế đến một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ ba, theo sau hai vị kia, hô to, “Ai thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, nhận lấy dấu của nó trên trán hay trên tay mình, 10 kẻ ấy phải uống rượu thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, được rót vào chén thịnh nộ của Ngài với nguyên nồng độ. Kẻ ấy sẽ bị lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11 Khói khổ hình của chúng sẽ bay lên đời đời vô cùng. Những kẻ thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và bất cứ ai nhận lấy dấu của danh nó sẽ không được nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm.”

12 Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các thánh đồ, những người vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Ðức Chúa Jesus.

13 Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, “Hãy viết điều này: ‘Từ nay phước cho những người chết là chết trong Chúa.’” Phải, Ðức Thánh Linh phán, “Họ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó nhọc của họ, vì những công việc của họ đi theo họ.”

Mùa Gặt Cuối Cùng

14 Bấy giờ tôi thấy, kìa, một đám mây trắng, trên đám mây đó có ai đang ngồi, trông giống như Con Người; trên đầu Ngài có một mão bằng vàng, trong tay Ngài có một liềm sắc bén. 15 Lại có một vị thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Ðấng ngồi trên đám mây rằng, “Xin dùng liềm của Ngài để gặt, vì giờ gặt đã đến, vì mùa màng trên đất đã chín vàng.” 16 Thế là Ðấng ngồi trên đám mây vung liềm của Ngài ra trên đất và đất được gặt.

17 Bấy giờ một vị thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra; vị thiên sứ ấy cũng có một cái liềm sắc bén. 18 Kế đó một vị thiên sứ khác, có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra; vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với vị thiên sứ có cái liềm sắc bén rằng, “Xin dùng liềm sắc bén của ngài và thu góp những chùm nho trên đất, vì nho đã chín.”

19 Thế là vị thiên sứ ấy vung liềm của mình ra trên đất, thu góp những chùm nho trên đất, và ném chúng vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Ðức Chúa Trời. 20 Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành để đạp cho ra nước, và máu từ thùng ấy chảy ra, cao đến cương ngựa, chảy dài trên ba trăm cây số.

Tài Liệu