Khải Huyền: Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển nổi lên, có mười sừng, bảy đầu; trên những sừng của nó có mười vương miện, và trên những đầu của nó có các danh hiệu phạm thượng. 2. Con thú mà tôi thấy giống như con beo; chân của nó như chân gấu, miệng của nó như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai, và thẩm quyền rất lớn. 3. Một trong những đầu của nó bị thương gần chết. Nhưng vết thương gần chết của nó đã được chữa lành, và rồi cả trái đất kinh ngạc theo con thú. 4. Họ thờ phượng con rồng là kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ phượng con thú và nói rằng: Ai giống như con thú? Ai có thể giao chiến chống lại nó? 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, và phạm thượng; và được ban thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. 6. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh của Ngài, và lều của Ngài, là những người đang ở trên trời. 7. Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó cũng được ban cho thẩm quyền trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. 8. Tất cả những người sống trên đất, mà tên của họ không được chép trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế, sẽ thờ phượng nó.

9. Ai có tai, hãy lắng nghe! 10. Nếu ai phải bị lưu đày, người đó sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người đó sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lúc thử thách lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ.

11. Tôi lại thấy một con thú khác từ đất nổi lên, nó có hai sừng như chiên con, và nói như con rồng. 12. Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất nhân danh con thú đó, và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lạy con thú thứ nhất - là con thú bị trọng thương được chữa lành. 13. Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt nhiều người. 14. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú; và bảo những người ở trên đất làm hình tượng con thú đã bị trọng thương bằng gươm mà vẫn sống. 15. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng con thú nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết.

16. Nó cũng khiến mọi người, cả nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ, 17. để không ai có thể mua hay bán nếu không có dấu đó, tức là tên của con thú hay là số của tên của nó. 18. Sự khôn ngoan là đây. Ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú - con số tiêu biểu cho một người - và số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển nổi lên, có mười sừng, bảy đầu; trên những sừng của nó có mười vương miện, và trên những đầu của nó có các danh hiệu phạm thượng. Con thú mà tôi thấy giống như con beo; chân của nó như chân gấu, miệng của nó như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai, và thẩm quyền rất lớn. Một trong những đầu của nó bị thương gần chết. Nhưng vết thương gần chết của nó đã được chữa lành, và rồi cả trái đất kinh ngạc theo con thú. Họ thờ phượng con rồng là kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ phượng con thú và nói rằng: Ai giống như con thú? Ai có thể giao chiến chống lại nó? Nó được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, và phạm thượng; và được ban thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh của Ngài, và lều của Ngài, là những người đang ở trên trời. Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó cũng được ban cho thẩm quyền trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. Tất cả những người sống trên đất, mà tên của họ không được chép trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế, sẽ thờ phượng nó.

Ai có tai, hãy lắng nghe! Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lúc thử thách lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ.

Tôi lại thấy một con thú khác từ đất nổi lên, nó có hai sừng như chiên con, và nói như con rồng. Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất nhân danh con thú đó, và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lạy con thú thứ nhất - là con thú bị trọng thương được chữa lành. Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt nhiều người. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú; và bảo những người ở trên đất làm hình tượng con thú đã bị trọng thương bằng gươm mà vẫn sống. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng con thú nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết.

Nó cũng khiến mọi người, cả nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ, để không ai có thể mua hay bán nếu không có dấu đó, tức là tên của con thú hay là số của tên của nó. Sự khôn ngoan là đây. Ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú - con số là tiêu biểu cho một người - và số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển nổi lên, có mười sừng, bảy đầu; trên những sừng của nó có mười vương miện, và trên những đầu của nó có các danh hiệu phạm thượng. 2. Con thú mà tôi thấy giống như con beo; chân của nó như chân gấu, miệng của nó như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai, và thẩm quyền rất lớn. 3. Một trong những đầu của nó bị thương gần chết. Nhưng vết thương gần chết của nó đã được chữa lành, và rồi cả trái đất kinh ngạc theo con thú. 4. Họ thờ phượng con rồng là kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ phượng con thú và nói rằng: Ai giống như con thú? Ai có thể giao chiến chống lại nó? 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, và phạm thượng; và được ban thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. 6. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh của Ngài, và Lều của Ngài, là những người đang ở trên trời. 7. Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó cũng được ban cho thẩm quyền trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. 8. Tất cả những người sống trên đất, mà tên của họ không được chép trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế, sẽ thờ phượng nó. 9. Ai có tai, hãy lắng nghe! 10. Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ.

11.Tôi lại thấy một con thú khác từ đất nổi lên, nó có hai sừng như chiên con, và nói như con rồng. 12. Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất nhân danh con thú đó, và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lạy con thú thứ nhất - là con thú bị trọng thương được chữa lành. 13. Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt nhiều người. 14. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú; và bảo những người ở trên đất làm hình tượng con thú đã bị trọng thương bằng gươm mà vẫn sống. 15. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng con thú nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết.

16. Nó cũng khiến mọi người, cả nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ, 17. để không ai có thể mua hay bán nếu không có dấu đó, tức là tên của con thú hay là số của tên của nó. 18. Sự khôn ngoan là đây. Ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú - con số là tiêu biểu cho một người - và số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. 2. Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. 3. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vít thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. 4. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng. 6. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. 7. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. 8. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.

9. Ai có tai, hãy nghe! 10. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ.

11. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 12. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. 13. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 14. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. 15. Nó cùng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. 16. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, 17. hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.

18. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

Bản Dịch 2011

Con Thú Thứ Nhất

1 Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; Con Thú ấy có mười sừng và bảy đầu; trên các sừng nó có mười vương miện, và trên các đầu nó có những danh hiệu phạm thượng. 2 Con Thú tôi thấy ấy trông giống như một con beo; chân nó giống như chân gấu; miệng nó giống như miệng sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn. 3 Một cái đầu của nó dường như đã bị tử thương, nhưng vết tử thương đã lành. Mọi người trên đất lấy làm lạ và đi theo Con Thú. 4 Họ thờ phượng Con Rồng, vì Con Rồng ban cho Con Thú quyền phép. Họ cũng thờ phượng Con Thú và nói, “Ai có thể được như Con Thú và ai có thể đánh lại nó?”

5 Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, và được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng. 6 Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời.

7 Nó cũng được cho phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ; và nó được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia. 8 Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.

9 Ai có tai, xin hãy lắng nghe.

10 Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày.

Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm.

Ðây là sự chịu đựng và sự thử thách đức tin của các thánh đồ.

Con Thú Thứ Hai

11 Tôi lại thấy một Con Thú khác từ dưới đất đi lên. Nó có hai sừng như con chiên, và nó nói như Con Rồng. 12 Nó thi hành mọi quyền lực của Con Thú thứ nhất trước mặt Con Thú ấy. Nó làm cho thế giới và mọi người sống trên đất phải thờ phượng Con Thú thứ nhất, tức Con Thú có một đầu bị tử thương nhưng đã lành. 13 Nó làm được những dấu lạ lớn, ngay cả khiến lửa từ trời giáng xuống đất trước mặt người ta. 14 Nó lừa gạt những người sống trên đất bằng những dấu lạ nó được ban cho để thực hiện trước mặt Con Thú. Nó bảo những người sống trên đất phải lập hình tượng của Con Thú có đầu đã bị gươm chém bị thương mà vẫn còn sống. 15 Nó cũng được quyền ban hơi thở vào hình tượng Con Thú, để hình tượng Con Thú có thể nói, và khiến những ai không thờ phượng hình tượng Con Thú đều bị giết. 16 Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán, 17 để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy; đó là danh của Con Thú hoặc con số tiêu biểu cho danh nó.

18 Ở đây đòi hỏi sự khôn ngoan. Ai có tri thức hãy tính ra số của con thú, vì đó là số của một người; số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)