Khải Huyền: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi tôi được ban cho một cây thước đo giống như một cây gậy và được bảo: Hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, cùng với những người thờ phượng trong đó. 2. Nhưng sân ngoài của đền thờ thì chừa ra, đừng đo; vì nó đã được giao cho các nước và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3. Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta mặc áo vải sô và nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.

4. Những người nầy là hai cây ô-liu và hai chân đèn đang đứng trước mặt Chúa của đất. 5. Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. 6. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn.

7. Khi họ đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên tranh chiến với họ, đánh bại họ và giết họ. 8. Xác của họ sẽ nằm trên đường của thành phố lớn - gọi theo nghĩa bóng là Sô-đôm và Ai Cập - là nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự. 9. Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong ba ngày rưỡi, và không cho phép chôn trong mồ. 10. Những người sống trên đất vui mừng về họ và hớn hở gởi quà cho nhau, bởi vì hai tiên tri nầy đã làm khổ những người sống trên đất.

11. Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời đến nhập vào họ, và rồi họ đứng trên chân của mình khiến những người nhìn thấy đều kinh hoàng. 12. Họ nghe một tiếng lớn từ trời phán rằng: Hãy lên đây! Rồi họ lên trời trong đám mây; và những kẻ thù của họ đều xem thấy. 13. Vào giờ đó, có một trận động đất thật lớn; một phần mười của thành phố đổ xuống; và có tên của bảy ngàn người bị chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời.

14. Khổ nạn thứ nhì đã qua. Kìa, khổ nạn thứ ba đến thật nhanh.

15. Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, và rồi có một tiếng lớn từ trời nói rằng: Vương quốc của thế gian đã thuộc về Chúa của chúng ta và Đấng Christ của Ngài; và Ngài sẽ trị vì đời đời.

16. Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời đều sấp mặt phủ phục và thờ phượng Đức Chúa Trời 17. rằng:

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại của Ngài, và đã trị vì. 18. Các dân tộc giận dữ; và cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, đó là lúc phán xét kẻ chết, ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các tiên tri, các thánh đồ, và những người kính sợ danh của Ngài, cả nhỏ lẫn lớn; và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất.

19. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời được mở ra, Hòm Giao Ước của Ngài được nhìn thấy trong đền thờ của Ngài. Và rồi có những tia chớp, những tiếng nói, những tiếng sấm, và một cơn động đất và cơn mưa đá thật lớn.

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi tôi được ban cho một cây thước đo giống như một cây gậy và được bảo: Hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, cùng với những người thờ phượng trong đó. Nhưng sân ngoài của đền thờ thì chừa ra, đừng đo; vì nó đã được giao cho các nước và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta mặc áo vải sô và nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.

Những người nầy là hai cây ô-liu và hai chân đèn đang đứng trước mặt Chúa của đất. Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn.

Khi họ đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên tranh chiến với họ, đánh bại họ và giết họ. Xác của họ sẽ nằm trên đường của thành phố lớn - gọi theo nghĩa bóng là Sô-đôm và Ai Cập - là nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự. Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong ba ngày rưỡi, và không cho phép chôn trong mồ. Những người sống trên đất vui mừng về họ và hớn hở gởi quà cho nhau, bởi vì hai tiên tri nầy đã làm khổ những người sống trên đất.

Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời đến nhập vào họ, và rồi họ đứng trên chân của mình khiến những người nhìn thấy đều kinh hoàng. Họ nghe một tiếng lớn từ trời phán rằng: Hãy lên đây! Rồi họ lên trời trong đám mây; và những kẻ thù của họ đều xem thấy. Vào giờ đó, có một trận động đất thật lớn; một phần mười của thành phố đổ xuống; và có tên của bảy ngàn người bị chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời.

Khổ nạn thứ nhì đã qua. Kìa, khổ nạn thứ ba đến thật nhanh.

Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, và rồi có một tiếng lớn từ trời nói rằng: Vương quốc của thế gian đã thuộc về Chúa của chúng ta và Đấng Christ của Ngài; và Ngài sẽ trị vì đời đời.

Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời đều sấp mặt phủ phục và thờ phượng Đức Chúa Trời rằng:

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại của Ngài, và đã trị vì. Các dân tộc giận dữ; và cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, đó là lúc phán xét kẻ chết, ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các tiên tri, các thánh đồ, và những người kính sợ danh của Ngài, cả nhỏ lẫn lớn; và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất.

Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời được mở ra, Hòm Giao Ước của Ngài được nhìn thấy trong đền thờ của Ngài. Và rồi có những tia chớp, những tiếng nói, những tiếng sấm, và một cơn động đất và cơn mưa đá thật lớn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và rồi tôi được ban cho một cây thước đo giống như một cây gậy và được bảo: Hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, cùng với những người thờ phượng trong đó. 2. Nhưng sân ngoài của đền thờ thì chừa ra, đừng đo; vì nó đã được giao cho các nước, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3. Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta mặc áo vải sô và nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.

4. Những người nầy là hai cây ô-liu và hai chân đèn đang đứng trước mặt Chúa của đất. 5. Nếu ai muốn làm hại họ, thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. 6. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri; họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu, và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn.

7. Khi họ đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên, tranh chiến với họ, đánh bại họ, và giết họ. 8. Xác của họ sẽ nằm trên đường của thành phố lớn, gọi theo nghĩa bóng là Sô-đôm và Ai Cập, là nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự. 9. Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong ba ngày rưỡi, và không cho phép chôn trong mồ. 10. Những người sống trên đất vui mừng về họ, hớn hở gởi quà cho nhau, bởi vì hai tiên tri nầy đã làm khổ những người sống trên đất.

11. Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời đến nhập vào họ, và rồi họ đứng trên chân của mình, khiến những người nhìn thấy đều kinh hoàng. 12. Họ nghe một tiếng lớn từ trời bảo rằng: Hãy lên đây! Rồi họ lên trời trong đám mây; và những kẻ thù của họ đều xem thấy. 13. Vào giờ đó, có một trận động đất thật lớn; một phần mười của thành phố đổ xuống; và tên của bảy ngàn người bị chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời.

14. Khổ nạn thứ nhì đã qua. Kìa, khổ nạn thứ ba đến thật nhanh.

15. Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, và rồi có một tiếng lớn từ trời nói rằng: Vương quốc của thế gian đã thuộc về Chúa của chúng ta, và Đấng Christ của Ngài; và Ngài sẽ trị vì đời đời.

16. Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời đều sấp mặt phủ phục, và thờ phượng Đức Chúa Trời 17. rằng: Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại của Ngài, và đã trị vì. 18. Các dân tộc giận dữ, và cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, là lúc phán xét kẻ chết, ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các tiên tri, các thánh đồ, và những người kính sợ danh của Ngài, cả nhỏ lẫn lớn; và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất.

19. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời được mở ra, Hòm Giao Ước của Ngài được nhìn thấy trong đền thờ của Ngài. Và rồi có những tia chớp, những tiếng nói, những tiếng sấm, và một cơn động đất và cơn mưa đá thật lớn.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy, và biểu tôi rằng: Hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ lạy tại đó. 2. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi; vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ bốn mươi hai tháng. 3. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

4. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. 5. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình: kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. 6. Hai người có quyền đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả.

7. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi. 8. Thây hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đi trên thập tự giá. 9. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. 10. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người, và gởi lễ vật cho nhàu, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất.

11. Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. 12. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. 13. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời.

14. "Nạn" thứ nhì qua rồi; nầy "Nạn" thứ ba đến mau chóng.

15. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.

16. Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời,

17. mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. 18. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.

19. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.

Bản Dịch 2011

Hai Nhân Chứng

1 Ðoạn tôi được cho một cây thước đo, giống như một cây gậy, và được bảo rằng, “Hãy đứng dậy và đo đền thờ Ðức Chúa Trời, bàn thờ, và những khí dụng để thờ phượng trong đó, 2 nhưng hãy chừa sân ngoài của đền thờ, đừng đo nó, vì nó đã được ban cho các dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3 Ta sẽ cho hai nhân chứng của Ta, mặc vải gai, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.” 4 Ðó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. 5 Nếu ai muốn làm hại họ, lửa từ miệng họ phun ra sẽ thiêu rụi kẻ thù của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ ấy sẽ bị giết như thế. 6 Hai vị ấy có quyền đóng cửa trời để mưa không rơi xuống đất trong những ngày họ nói tiên tri, và họ có quyền biến nước thành máu và đánh phạt trái đất bằng mọi thứ tai họa, bất cứ lúc nào họ muốn.

7 Khi họ hoàn thành sứ mạng làm chứng của mình, một con thú từ vực thẳm đi lên sẽ tấn công họ, đánh bại họ, và giết họ. 8 Thi thể họ sẽ bị phơi bày trên đường của thành vĩ đại mà phương diện thuộc linh gọi là Sô-đôm và Ai-cập, nơi Chúa của họ đã chịu đóng đinh. 9 Người ta từ các dân tộc, các bộ lạc, các ngôn ngữ, và các quốc gia sẽ nhìn thấy thi thể họ trong ba ngày rưỡi; và chúng không cho đem thi thể họ chôn trong mộ. 10 Những người sống trên đất sẽ vui mừng về cái chết của họ, người ta sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau, vì hai vị tiên tri ấy đã làm khổ những người sống trên đất.

11 Nhưng sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Ðức Chúa Trời nhập vào họ, khiến họ đứng dậy trên chân mình. Bấy giờ những kẻ đang nhìn xem họ đều cực kỳ sợ hãi. 12 Họ nghe một tiếng lớn từ trời gọi họ rằng, “Hãy lên đây!” Bấy giờ họ được cất lên trời trong đám mây, giữa lúc những kẻ thù của họ đang nhìn theo. 13 Ngay giờ đó một trận động đất lớn xảy ra; một phần mười của thành phố bị sụp đổ, và bảy ngàn người bị chết vì trận động đất ấy; những người sống sót đều cực kỳ sợ hãi, và dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời trên trời.

14 Cơn khốn thứ nhì đã qua; kìa, cơn khốn thứ ba sắp đến cách mau chóng.

Tiếng Kèn Thứ Bảy

15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn trên trời nói rằng,

“Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Ðấng Christ của Ngài;

Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng.”

16 Bấy giờ hai mươi bốn vị trưởng lão đang ngồi trên ngai của họ trước mặt Ðức Chúa Trời liền quỳ sấp mặt xuống, thờ lạy Ðức Chúa Trời, 17 và nói,

“Chúng con cảm tạ Ngài,

Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng,

Ðấng Hiện Là và Ðấng Ðã Là;

Vì Ngài đã lấy quyền lực lớn lao của Ngài để trị vì.

18 Muôn dân nổi giận,

Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến,

Thời điểm phán xét những kẻ chết đã đến,

Ðó là lúc ban thưởng cho các đầy tớ Ngài, các vị tiên tri, các thánh đồ, và những người kính sợ danh Ngài, cả nhỏ lẫn lớn,

Và tiêu diệt những kẻ phá hủy trái đất.”

19 Bấy giờ đền thờ Ðức Chúa Trời trên trời mở ra, rương giao ước của Ngài trong đền thờ Ngài được trông thấy; rồi sét chớp, âm vang, sấm nổ, động đất, và một trận mưa đá khủng khiếp xảy ra.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)