Khải Huyền: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác thật uy dũng, quấn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt như mặt trời, chân như trụ lửa, từ trời xuống, 2. trong tay có một quyển sách nhỏ đang mở. Thiên sứ đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất. 3. Người hô thật lớn như sư tử gầm. Khi thiên sứ hô vang, bảy tiếng sấm vang tiếng của chúng. 4. Khi bảy tiếng sấm vang tiếng, tôi định ghi lại. Tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy niêm những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng ghi chúng lại!

5. Thiên sứ mà tôi đã thấy đang đứng trên biển và trên đất liền giơ tay phải của mình lên trời, 6. bởi Đấng sống đời đời - là Đấng tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó - thề rằng: Sẽ không còn trì hoãn nữa! 7. Nhưng trong những ngày thiên sứ thứ bảy cất giọng, lúc người sắp sửa thổi kèn thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời mà Ngài đã công bố chính mình Ngài cho các đầy tớ Ngài là các tiên tri sẽ được hoàn tất.

8. Tiếng từ trời mà tôi đã nghe lại nói với tôi: Hãy đi lấy quyển sách đang mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất. 9. Tôi đến với thiên sứ và nói với người để cho tôi quyển sách nhỏ. Người nói với tôi: Hãy lấy và ăn đi! Nó sẽ làm cho bụng ngươi đắng, nhưng trong miệng của ngươi sẽ ngọt như mật. 10. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ rồi ăn nó. Nó ngọt như mật trong miệng của tôi; nhưng khi tôi đã ăn rồi, bụng của tôi bị đắng. 11. Họ nói với tôi: Ngươi còn phải nói tiên tri về các dân tộc, các nước, các thứ tiếng, và nhiều vua nữa.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác thật uy dũng, quấn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt như mặt trời, chân như trụ lửa, từ trời xuống; trong tay có một quyển sách nhỏ đang mở. Thiên sứ đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất. Người hô lớn như sư tử gầm. Khi thiên sứ hô vang, bảy tiếng sấm vang tiếng của chúng. Khi bảy tiếng sấm vang tiếng, tôi định ghi lại. Nhưng tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy niêm những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng ghi chúng lại!

Thiên sứ mà tôi đã thấy đang đứng trên biển và trên đất liền giơ tay phải của mình lên trời, bởi Đấng sống đời đời - là Đấng tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó - thề rằng: Sẽ không còn trì hoãn nữa! Nhưng trong những ngày thiên sứ thứ bảy cất giọng, lúc người sắp sửa thổi kèn thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời mà Ngài đã công bố chính mình Ngài cho các đầy tớ Ngài là các tiên tri sẽ được hoàn tất.

Tiếng từ trời mà tôi đã nghe lại nói với tôi: Hãy đi lấy quyển sách đang mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất. Tôi đến với thiên sứ và nói với người để cho tôi quyển sách nhỏ. Người nói với tôi: Hãy lấy và ăn đi! Nó sẽ làm cho bụng ngươi đắng, nhưng trong miệng của ngươi sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ rồi ăn nó. Nó ngọt như mật trong miệng của tôi; nhưng khi tôi đã ăn rồi, bụng của tôi bị đắng. Họ nói với tôi: Ngươi còn phải nói tiên tri về các dân tộc, các nước, các thứ tiếng, và nhiều vua nữa.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác thật uy dũng, quấn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt như mặt trời, chân như trụ lửa, từ trời xuống, 2. trong tay có một quyển sách nhỏ đang mở. Thiên sứ đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất. 3. Người hô thật lớn như sư tử gầm. Khi thiên sứ hô vang, bảy tiếng sấm vang tiếng của chúng. 4. Khi bảy tiếng sấm vang tiếng, tôi định ghi lại. Tôi nghe có tiếng từ trời nói rằng: Hãy niêm những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng ghi chúng lại!

5. Thiên sứ mà tôi đã thấy đang đứng trên biển và trên đất liền giơ tay phải của mình lên trời, 6. bởi Đấng sống đời đời - là Đấng tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó - thề rằng: Sẽ không còn trì hoãn nữa! 7. Nhưng trong những ngày thiên sứ thứ bảy cất giọng, lúc người sắp sửa thổi kèn, thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã công bố chính mình Ngài cho các đầy tớ Ngài là các tiên tri, sẽ được hoàn tất.

8. Tiếng từ trời mà tôi đã nghe lại nói với tôi: Hãy đi lấy quyển sách đang mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất. 9. Tôi đến với thiên sứ và nói với người để cho tôi quyển sách nhỏ. Người nói với tôi: Hãy lấy và ăn đi! Nó sẽ làm cho bụng ngươi đắng, nhưng trong miệng của ngươi sẽ ngọt như mật. 10. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ rồi ăn nó. Nó ngọt như mật trong miệng của tôi; nhưng khi tôi đã ăn rồi, bụng của tôi bị đắng. 11. Họ nói với tôi: Ngươi còn phải nói tiên tri về các dân tộc, các nước, các thứ tiếng, và nhiều vua nữa.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. 2. Người cầm nơi tay một quyền sách nhỏ mở ra: người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, 3. và kêu lên một tiếng lớn, như tiếng sư tử rống: khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. 4. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn, những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi.

5. Bấy giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, 6. chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa; 7. nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.

8. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời, lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất. 9. Vậy, tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. 10. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì đắng ở trong bụng. 11. Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.

Bản Dịch 2011

Thiên Sứ và Cuộn Sách Nhỏ

1 Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời xuống, mình cuộn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, và hai chân như hai trụ lửa. 2 Trong tay vị thiên sứ ấy cầm một cuộn sách nhỏ đã được mở ra. Vị thiên sứ ấy đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất, 3 rồi hô lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi vị thiên sứ ấy hô lên, bảy tiếng sấm vang rền đáp lại. 4 Khi bảy tiếng sấm vừa dứt, tôi định ghi xuống thì tôi nghe có tiếng từ trời phán, “Hãy niêm phong những lời của bảy tiếng sấm vừa nói, đừng ghi lại những lời ấy.” 5 Bấy giờ vị thiên sứ tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất đưa tay phải lên trời, 6 nhân danh Ðấng hằng sống đời đời vô cùng, Ðấng đã tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó, và thề rằng, “Sẽ không còn trì hoãn nữa, 7 nhưng trong những ngày tiếng kèn của vị thiên sứ thứ bảy vang lên, huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời sẽ được làm ứng nghiệm, y như Ngài đã báo cho các đầy tớ Ngài là các vị tiên tri.”

8 Kế đó tiếng tôi đã nghe từ trời phán với tôi một lần nữa rằng, “Hãy đi, lấy cuộn sách đã mở ở nơi tay vị thiên sứ đứng trên biển và trên đất.”

9 Tôi đến gặp vị thiên sứ ấy và xin vị ấy cho tôi cuộn sách nhỏ. Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Hãy lấy và ăn đi. Nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi, nhưng sẽ đắng trong bụng ngươi.”

10 Tôi lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và ăn nó. Sách ấy ngọt như mật trong miệng tôi, nhưng khi nuốt vào, bụng tôi thấy đắng. 11 Bấy giờ tôi được bảo, “Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua chúa.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)