Khải Huyền: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để bày tỏ cho các đầy tớ của Ngài về những việc sắp xảy đến; và Ngài đã công bố bằng cách sai thiên sứ của Ngài đến cùng đầy tớ của Ngài, là Giăng, 2. là người đã làm chứng về lời của Đức Chúa Trời và là nhân chứng của Đức Chúa Jesus Christ, để tỏ cho ông thấy những điều đó.

3. Phước cho người nào đọc, cùng với những người nghe những lời tiên tri, và rồi vâng giữ những điều đã chép trong đó, bởi vì thì giờ đã gần.

Lời chào bảy Hội Thánh

4. Giăng gởi đến cho bảy Hội Thánh tại A-sia: Nguyện anh em được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN, từ bảy vị thần ở trước ngai của Ngài, 5. và từ Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng làm chứng thành tín, là Đấng sinh trước nhất từ cõi chết, và là Đấng thống trị các vua trên đất!

Nguyện Đấng yêu thương chúng ta - đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài, 6. và Ngài đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế phục vụ Đức Chúa Trời, là Cha của Ngài - Nguyện vinh quang và sự tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

7. Kìa, Ngài sẽ đến trong những đám mây! Mọi mắt sẽ thấy Ngài, kể cả những người đã đâm Ngài; tất cả các bộ tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy! A-men.

8. Chúa là Đức Chúa Trời - ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN - là Đấng Toàn Năng phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

Khải tượng về Đấng Christ

9. Tôi là Giăng, một anh em của các anh em - là người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jesus - hiện đang ở tại một hòn đảo, gọi là Pát-mô, vì cớ đạo của Đức Chúa Trời và là nhân chứng của Đức Chúa Jesus.

10. Vào ngày của Chúa, tôi được ở trong Đức Thánh Linh và tôi đã nghe từ phía sau của tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn 11. nói rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách, rồi gởi đến cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phia và Lao-đi-xê.”

12. Tôi đã quay lại để xem tiếng của ai đã nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, 13. và ở giữa những chân đèn có một Đấng giống như Con Người, trang phục cho đến tận chân, ngang ngực thắt đai bằng vàng. 14. Đầu và tóc của Ngài trắng như lông chiên, trắng giống như tuyết; mắt của Ngài như ngọn lửa cháy rực; 15. chân như đồng đánh bóng đã được tinh luyện trong lò; tiếng của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. 16. Tay phải của Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt của Ngài như mặt trời chiếu sáng tột cùng.

17. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân của Ngài, giống như một người chết; nhưng Ngài đã đặt tay phải của Ngài trên tôi và nói: “Đừng sợ! Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, 18. là Đấng Sống; Ta đã chết, và xem này Ta sống đời đời. Ta nắm giữ chìa khóa của Sự Chết và Âm Phủ. 19. Hãy chép lại những gì con đã thấy, những điều hiện tại, và những điều sắp xảy ra sau những điều này, 20. về huyền nhiệm của bảy ngôi sao mà con thấy trong tay phải của Ta, và bảy chân đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là những thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.”

Bản Dịch Đại Chúng

Đây là mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để bày tỏ cho các đầy tớ của Ngài về những việc sắp xảy đến; và Ngài đã công bố bằng cách sai thiên sứ của Ngài đến cùng đầy tớ của Ngài, là Giăng, là người đã làm chứng về lời của Đức Chúa Trời và là nhân chứng của Đức Chúa Jesus Christ, để tỏ cho ông thấy những điều đó.

Phước cho người nào đọc, cùng với những người nghe những lời tiên tri, và rồi vâng giữ những điều đã chép trong đó, bởi vì thì giờ đã gần.

Lời chào bảy Hội Thánh

Giăng gởi đến cho bảy Hội Thánh tại A-sia: Nguyện anh em được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN, từ bảy vị thần ở trước ngai của Ngài, và từ Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng làm chứng thành tín, là Đấng sinh trước nhất từ cõi chết, và là Đấng thống trị các vua trên đất!

Nguyện Đấng yêu thương chúng ta - là Đấng đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài, và Ngài đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phục vụ Đức Chúa Trời, là Cha của Ngài - Nguyện vinh quang và sự tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

Kìa, Ngài sẽ đến trong những đám mây! Mọi mắt sẽ thấy Ngài, kể cả những người đã đâm Ngài; tất cả các bộ tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy! A-men.

Chúa là Đức Chúa Trời - ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN - là Đấng Toàn Năng phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

Khải tượng về Đấng Christ

Tôi là Giăng, một anh em của các anh em - là người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jesus - hiện nay đang ở tại một hòn đảo, gọi là Pát-mô, vì cớ đạo của Đức Chúa Trời và là nhân chứng của Đức Chúa Jesus.

Vào ngày của Chúa, tôi được ở trong Đức Thánh Linh và tôi đã nghe từ phía sau của tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn nói rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách, rồi gởi đến cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phia và Lao-đi-xê.”

Tôi đã quay lại để xem tiếng của ai đã nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có một Đấng giống như Con Người, trang phục cho đến tận chân, ngang ngực thắt đai bằng vàng. Đầu và tóc của Ngài trắng như lông chiên, trắng giống như tuyết; mắt của Ngài như ngọn lửa cháy rực; chân như đồng đánh bóng đã được tinh luyện trong lò; tiếng của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. Tay phải của Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt của Ngài như mặt trời chiếu sáng tột cùng.

Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân của Ngài, giống như một người chết; nhưng Ngài đã đặt tay phải của Ngài trên tôi và nói: “Đừng sợ! Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, và xem này Ta sống đời đời. Ta nắm giữ chìa khóa của Sự Chết và Âm Phủ. Hãy chép lại những gì con đã thấy, những điều hiện tại, và những điều sắp xảy ra sau những điều này, về huyền nhiệm của bảy ngôi sao mà con thấy trong tay phải của Ta, và bảy chân đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là những thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đây là mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để bày tỏ cho các đầy tớ của Ngài về những việc sắp xảy đến; và Ngài đã công bố bằng cách sai thiên sứ của Ngài đến cùng đầy tớ của Ngài, là Giăng, 2. là người đã làm chứng về lời của Đức Chúa Trời và là nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, về những điều mà ông đã thấy.

3. Phước cho người nào đọc, cùng với những người nghe những lời tiên tri, và rồi vâng giữ những điều đã chép trong đó, bởi vì thì giờ đã gần.

Lời chào bảy Hội Thánh

4. Giăng gởi đến cho bảy Hội Thánh tại A-sia: Nguyện anh em được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN, từ bảy vị thần ở trước ngai của Ngài, 5. và từ Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng làm chứng thành tín, Đấng sinh trước nhất từ cõi chết, và là Đấng thống trị các vua trên đất!

Nguyện Đấng yêu thương chúng ta - đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài, 6. và Ngài đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế cho Đức Chúa Trời, là Cha của Ngài - Nguyện vinh quang và sự tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

7. Kìa, Ngài đang đến cùng với những đám mây! Mọi mắt sẽ thấy Ngài, kể cả những người đã đâm Ngài; tất cả các bộ tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy! A-men.

8. Chúa là Đức Chúa Trời - ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và ĐANG ĐẾN - là Đấng Toàn Năng phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

Khải tượng về Đấng Christ

9. Tôi là Giăng, một anh em của các anh em - là người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jesus - hiện đang ở tại một hòn đảo, gọi là Pát-mô, vì cớ lời của Đức Chúa Trời và nhân chứng của Đức Chúa Jesus.

10. Vào ngày của Chúa, tôi được ở trong Đức Thánh Linh và tôi đã nghe từ phía sau của tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn 11. nói rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách, rồi gởi đến cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phia và Lao-đi-xê.”

12. Tôi đã quay lại để xem tiếng của ai đã nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, 13. và ở giữa những chân đèn có một Đấng giống như Con Người, trang phục cho đến tận chân, ngang ngực thắt đai bằng vàng. 14. Đầu và tóc của Ngài trắng như lông chiên, trắng giống như tuyết; mắt của Ngài như ngọn lửa cháy rực; 15. chân như đồng đánh bóng đã được tinh luyện trong lò; tiếng của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. 16. Tay phải của Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt của Ngài như mặt trời chiếu sáng tột cùng.

17. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân của Ngài, giống như một người chết; nhưng Ngài đã đặt tay phải của Ngài trên tôi và nói: “Đừng sợ! Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, 18. là Đấng Sống; Ta đã chết, và xem này Ta sống đời đời. Ta nắm giữ chìa khóa của Sự Chết và Âm Phủ. 19. Hãy chép lại những gì con đã thấy, những điều hiện tại, và những điều sắp xảy ra sau những điều này, 20. về huyền nhiệm của bảy ngôi sao mà con thấy trong tay phải của Ta, và bảy chân đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là những thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.”

Bản Dịch 1925

1. Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ của Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, 2. là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ, về mọi điều mình đã thấy.

3. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.

4. Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, 5. lại từ nơi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! 6. Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.

7. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!

8. Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

9. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus.

10. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa, 11. rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê.

12. Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; 13. vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 14. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15. chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. 16. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.

17. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18. là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, 20. tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.

Bản Dịch 2011

Lời Tựa

1 Mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ, mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để tỏ ra cho các đầy tớ Ngài biết những điều sắp xảy đến. Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến tỏ cho Giăng đầy tớ Ngài biết điều đó. 2 Giăng đã làm chứng về lời Ðức Chúa Trời và về lời chứng của Ðức Chúa Jesus Christ, tức những gì ông đã thấy.

3 Phước cho người đọc và những người nghe những lời tiên tri này, và vâng giữ những điều đã chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi.

Lời Chào Bảy Hội Thánh

4 Giăng kính gởi bảy hội thánh trong vùng A-si-a:

Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðấng Hiện Là, Ðấng Ðã Là, và Ðấng Sắp Ðến, từ bảy vị Thần ở trước ngai Ngài, 5 từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chứng Nhân Trung Tín, Con Ðầu Lòng từ trong cõi chết, và Lãnh Tụ của các vua trên đất. Nguyện Ðấng yêu thương chúng ta lấy huyết Ngài giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta, 6 lập chúng ta thành một vương quốc của Ngài, và thành những tư tế để phụng sự Ðức Chúa Trời, Cha Ngài. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

7 Kìa, Ngài đến với các đám mây.

Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài,

Ngay cả những kẻ đã đâm Ngài cũng sẽ thấy;

Tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài.

Thật đúng vậy. A-men.

8 Chúa là Ðức Chúa Trời phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðấng Hiện Là, Ðấng Ðã Là, và Ðấng Sắp Ðến, Ðấng Toàn Năng.”

Khải Tượng về Ðấng Christ

9 Tôi, Giăng, anh em và bạn cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng vương quốc, và cùng kiên trì chịu khổ với anh chị em trong Ðức Chúa Jesus, đang ở trên một đảo tên là Pát-mô, vì cớ Ðạo của Ðức Chúa Trời và vì lời chứng về Ðức Chúa Jesus.

10 Vào ngày của Chúa, tôi được ở trong Ðức Thánh Linh, và tôi nghe đằng sau tôi một tiếng lớn như tiếng kèn, 11 bảo rằng, “Hãy viết những gì ngươi thấy vào một cuốn sách, rồi gởi cho bảy hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-na, Pẹc-ga-mum, Thy-a-ti-ra, Sạt-đe, Phi-la-đen-phia, và Lao-đi-xê.”

12 Tôi quay lại để xem tiếng của ai đã nói với tôi; vừa quay lại, tôi thấy bảy cây đèn bằng vàng, 13 ở giữa các cây đèn ấy có ai trông giống như Con Người, mình mặc áo choàng dài tới chân, ngang ngực có thắt đai bằng vàng. 14 Ðầu và tóc Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt Ngài như ngọn lửa hừng, 15 chân Ngài như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò lửa, tiếng Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. 16 Ngài cầm bảy ngôi sao trong tay phải; từ miệng Ngài thoát ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, và mặt Ngài như mặt trời lúc đang nắng chói.

17 Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân Ngài như người chết. Bấy giờ Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi và nói, “Ðừng sợ. Ta là Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Cuối Cùng. 18 Ta là Ðấng Sống. Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời vô cùng. Ta cầm trong tay chìa khóa của Tử Thần và Âm Phủ. 19 Vậy hãy ghi lại những gì ngươi đã thấy, những gì đang xảy ra, và những gì sẽ xảy ra sau này. 20 Ðây là huyền nhiệm của bảy ngôi sao ngươi thấy trong tay phải Ta và của bảy cây đèn bằng vàng: bảy ngôi sao là bảy thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy cây đèn là bảy hội thánh.”

THƯ GỞI BẢY HỘI THÁNH TẠI A-SI-A

(2:1 - 3:22)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)