Không Nhờ Bạc Vàng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nor Silver Nor Gold
  • Tựa đề: Không Nhờ Bạc Vàng
  • Lời: James M. Gray, 1851-1935
  • Nhạc: Daniel B. Towner, 1850-1919
  • Tài Liệu: Hymns of Faith and Praise, 1901.

Lời Anh

Nor Silver Nor Gold
1. Nor silver nor gold hath obtained my redemption,
No value on earth could have saved my poor soul;
The blood of the cross is my only foundation,
The death of my Savior now maketh me whole.
Chorus:
I am redeemed, but not with silver,
(I am redeemed, I am redeemed, but not with silver,)
I am bought, but not with gold,
(I am bought, I am bought, but not with gold,)
Bought with a price, the blood of Jesus,
(Bought with a price, the precious blood of Jesus,)
Precious price of love untold.
2. Nor silver nor gold hath obtained my redemption,
The guilt on my conscience to heavy had grown;
The blood of the cross is my only foundation,
The death of my Savior could only atone.
3. Nor silver nor gold hath obtained my redemption,
The holy commandment forbade me draw near;
The blood of the cross is my only foundation,
The death of my Savior removeth my fear.
4. Nor silver nor gold hath obtained my redemption,
The way into heaven could not thus be bought;
The blood of the cross is my only foundation,
The death of my Savior redemption hath wrought.

Lời Việt

Không Nhờ Bạc Vàng
1. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng
Muôn kim tiền không thể đem mua linh hồn nghèo nàn
Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn
Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.
Điệp Khúc:
Hiện ta đắc cứu, chẳng do bạc với vàng
Duy ân điển cứu ta hoàn toàn
Tại thập tự giá huyết Jêsus tuôn tràn
Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.
2. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng
Nguyên con dòng A-đam, sanh trong ô tội bần hàn
Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn
Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.
3. Ta nay được cứu không nhờ chi bạc hay là vàng
Bao nhiêu điều răn thánh xưa ngăn trên đường phục hoàn
Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn
Là nền ban ơn chẩn cứu, cất hết bao kinh hoàng.
4. Ta nay được cứu không nhờ chi bạc hay là vàng
Xưa nay về thiên quốc ai hay mua chuộc dặm đàng
Duy công việc Jêsus trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn
Là nền ban ơn chẩn cứu, huyết Chúa xưa tuôn tràn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo