Không Chỗ Trong Quán

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: No Room in the Inn
  • Lời: A. L. Skilton (1891)
  • Nhạc: E. Grace Updegraff (1891)

Lời Anh

No Room in the Inn
1. No beautiful chamber,
No soft cradle bed,
No place but a manger,
Nowhere for His head;
No praises of gladness,
No thought of their sin,
No glory but sadness,
No room in the inn.
Refrain
No room, no room, for Jesus,
O give Him welcome free,
Lest you should hear at Heaven's gate,
"There is no room for thee."
2. No sweet consecration,
No seeking His part,
No humiliation,
No place in the heart;
No thought of the Savior,
No sorrow for sin,
No prayer for His favor,
No room in the inn.
3. No one to receive Him,
No welcome while here,
No balm to relieve Him,
No staff but a spear;
No seeking His treasure,
No weeping for sin,
No doing His pleasure,
No room in the inn.

Lời Việt

Không Chỗ Trong Quán
1. Nào, phòng đẹp chốn sang giàu,
Nào giường nệm có đâu,
Sinh trong chuồng chiên đó thôi,
Hài nhi không chỗ gối;
Có đâu khúc ca tâu hòa,
Có đâu lòng tôn quí,
Không vinh cảnh, chỉ bi trường,
Lều hèn nào còn giường.
Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,
Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay,
Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy
Không nơi nào thuộc ngươi đây!”
2. Nào, người vì Chúa dâng mình,
Mừng giờ Ngài giáng sinh,
Ai khiêm nhường đâu thấy đây,
Thành tâm ai sẵn đấy;
Mấy ai khóc than tội mình,
Khát khao về Con Thánh,
Ai mong ơn Chúa thiên đường,
Lều hèn nào còn giường.
3. Nào, người nhận biết Vua mình,
Nào người chịu tiếp nghênh,
Hoa tươi, dầu thơm có đâu,
Toàn thanh đao mũi giáo;
Mấy ai kiếm ơn thiên thành,
Mấy ai cần Con Thánh,
Ai săn sóc giữa canh trường,
Lều hèn nào còn giường.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo