Khá Ngợi Khen Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Khá Ngợi Khen Chúa
  • Lời: Thi Thiên 103: 1-4 / Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson

Lời Việt trong Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Khá Ngợi Khen Chúa
Hỡi linh hồn ta!
Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Chúa Giê-hô-va,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Chúa cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài.
Hỡi linh hồn ta! Hãy ngợi khen Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Chúa.
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Vì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi.
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa!
Ha-lê-lu-gia! Khen ngợi Ngài!
Vì không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi.
Hỡi linh hồn ta!
Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Chúa Giê-hô-va,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

Lời Việt trong Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Ngợi Tôn Chúa
Hỡi linh hồn ta!
Khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao,
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Chúa cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài.
Hỡi linh hồn ta! Hãy ngợi khen Chúa Chí Cao,
Chớ quên các ân huệ của Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Vì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi.
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa!
Ha-lê-lu-gia! Khen ngợi Ngài!
Vì không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi.
Hỡi linh hồn ta!
Khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao,
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo