I Phi-e-rơ: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB60C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Là một trưởng lão, và là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, cũng là người dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ, tôi gửi lời khuyên đến các trưởng lão ở giữa anh em: 2. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, hãy thi hành việc coi sóc theo ý muốn của Đức Chúa Trời: không vì ép buộc, nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với nhiệt tâm; 3. không sử dụng uy quyền trên những người được giao cho mình, nhưng làm những gương tốt cho cả bầy. 4. Và rồi khi Đấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh em sẽ được nhận lãnh mão miện vinh quang không hề phai tàn.

5. Cũng vậy, những người trẻ hãy thuận phục các trưởng lão. Bây giờ, tất cả hãy mặc lấy sự khiêm nhường để đối xử với nhau; bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. 6. Do đó, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. 7. Hãy trao tất cả những lo lắng của anh em cho Ngài, bởi vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

8. Hãy tỉnh táo và đề phòng. Kẻ thù anh em là ma quỷ - như sư tử gầm thét, đang rình rập, tìm người để cắn nuốt - 9. là kẻ mà anh em phải đứng vững trong đức tin để kháng cự, vì biết rằng những anh em trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn tương tự.

10. Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển - là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus - chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ thiết lập anh em. 11. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

12. Tôi nhờ Sin-vanh - là người tôi xem như một anh em tín cẩn - viết vài dòng để khích lệ và xác chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời – là ân điển mà anh em đang đứng ở trong đó.

13. Hội Thánh tại Ba-by-lôn, những người cùng được chọn, và con tôi là Mác, gửi lời chào anh em. 14. Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.

Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ!

Bản Dịch Đại Chúng

Với tư cách là một trưởng lão, và là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, cũng là người dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ, tôi gửi lời khuyên đến các trưởng lão ở giữa anh em: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, hãy thi hành việc coi sóc theo ý muốn của Đức Chúa Trời: không phải vì ép buộc, nhưng do lòng tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với nhiệt tâm; không dùng uy quyền trên những người được giao cho mình, nhưng trở thành những tấm gương tốt cho cả bầy. Và rồi, khi Đấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh em sẽ được nhận lãnh mão miện vinh quang không hề phai tàn.

Cũng vậy, những người trẻ hãy thuận phục các trưởng lão. Giờ đây, tất cả hãy mặc lấy sự khiêm nhường để đối xử với nhau, bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Do đó, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao tất cả những lo lắng của anh em cho Ngài, bởi vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

Hãy tỉnh táo và đề phòng. Kẻ thù anh em là ma quỷ - như sư tử gầm thét, đang rình rập, tìm người để cắn nuốt - là kẻ mà anh em phải đứng vững trong đức tin để kháng cự, bởi vì biết rằng các anh em trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn tương tự.

Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển - là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus - chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ thiết lập anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

Tôi nhờ Sin-vanh - là người tôi xem như một anh em tín cẩn - viết vài dòng để khích lệ và xác chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời – là ân điển mà anh em đang đứng ở trong đó.

Hội Thánh tại Ba-by-lôn, những người cùng được chọn, và con tôi là Mác, gửi lời chào anh em. Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.

Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ!

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Là một trưởng lão, và là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, cũng là người dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ, tôi gửi lời khuyên đến các trưởng lão ở giữa anh em: 2. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, hãy thi hành việc coi sóc theo ý của Đức Chúa Trời: không vì ép buộc, nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với nhiệt tâm; 3. không sử dụng uy quyền trên những người được giao cho mình, nhưng làm những gương tốt cho cả bầy. 4. Và rồi khi Đấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh em sẽ được nhận lãnh mão miện vinh quang không hề phai tàn.

5. Cũng vậy, những người trẻ hãy thuận phục các trưởng lão. Bây giờ, tất cả hãy thắt chặt với nhau bằng sự khiêm nhường; bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. 6. Do đó, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. 7. Tất cả những lo lắng của anh em hãy trao cho Ngài, bởi vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

8. Hãy tỉnh táo và xem chừng. Kẻ thù anh em là ma quỷ - như sư tử gầm thét, đang rình rập, tìm người để cắn nuốt - 9. là kẻ mà anh em phải đứng vững trong đức tin để kháng cự, vì biết rằng những anh em trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn tương tự.

10. Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển - là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus - chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ thiết lập anh em. 11. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

12. Tôi nhờ Sin-vanh - người tôi xem như một anh em tín cẩn - viết đôi dòng để khích lệ và xác chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời, đó là nơi anh em đang đứng.

13. Phụ nữ tại Ba-by-lôn, người cùng được chọn, và con tôi là Mác, gửi lời chào anh em. 14. Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.

Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ!

Bản Dịch 1925

1. Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: 2. hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, 3. chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. 4. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.

5. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 6. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; 7. lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

8. Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. 10. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho. 11. Nguyền xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng! A-men.

12. Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.

13. Hội thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy. 14. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ!

Bản Dịch 2011

Chăn Bầy của Ðức Chúa Trời

1 Vậy với tư cách một trưởng lão giữa anh chị em, một người đã chứng kiến những đau khổ của Ðấng Christ và là người sẽ dự phần vinh hiển lộ ra trong tương lai, tôi khuyên các vị trưởng lão giữa anh chị em: 2 Hãy chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã giao cho mình, hãy thi hành chức vụ chăn bầy không vì bị ép buộc nhưng bởi vui lòng, theo như Ðức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng bởi lòng nhiệt thành, 3 không để làm quyền trên những người được giao cho anh chị em chăn giữ, nhưng để làm gương cho cả bầy. 4 Rồi đây khi Ðấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh chị em sẽ nhận được mão miện vinh hiển không phai tàn.

5 Các bạn trẻ cũng vậy, hãy thuận phục các vị trưởng lão. Mỗi người hãy mặc lấy đức khiêm nhường khi đối xử với nhau, vì

“Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,

Nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.”

6 Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng Ðức Chúa Trời, để đến đúng thời điểm, Ngài sẽ cất nhắc anh chị em lên. 7 Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em.

Khuyên Chống Cự Ác Quỷ

8 Hãy tỉnh táo và cảnh giác, kẻ thù của anh chị em là Ác Quỷ, như sư tử rống đi lòng vòng quanh anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể ăn nuốt. 9 Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, biết rằng anh chị em mình trên khắp thế giới cũng đang chịu khổ tương tự. 10 Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, nguyện Ðức Chúa Trời của mọi ân sủng, Ðấng gọi anh chị em vào hưởng vinh hiển đời đời của Ngài trong Ðức Chúa Jesus Christ, chính Ngài sẽ làm cho anh chị em được phục hồi, vững lập, mạnh mẽ, và kiên cường.

11 Nguyện quyền bính thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Lời Chào Cuối Thư

12 Tôi nhờ Sin-va-nu, người tôi xem như anh em trung thành, viết vắn tắt ít lời để khuyến khích anh chị em và để làm chứng cho anh chị em biết rằng đây quả thật là ân sủng của Ðức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân sủng ấy.

13 Hội thánh tại Ba-by-lôn, những người được chọn với anh chị em, kính lời chào thăm anh chị em; con tôi là Mác cũng vậy.

14 Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.

Nguyện sự bình an đến với tất cả anh chị em, những người ở trong Ðấng Christ. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành