I Phi-e-rơ: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB60C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Vì vậy, hãy từ bỏ tất cả những điều gian ác, tất cả những thứ lọc lừa, những sự giả hình, những sự ganh tị, và tất cả những lời xấu xa. Giống như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa thiêng liêng của đạo, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, để rồi anh em có thể thực sự nếm biết Chúa là ngọt ngào.

Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống đã bị người ta loại ra; tuy nhiên trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, là Đấng được chọn và cao quý. Cũng vậy, anh em giống như những hòn đá sống, đang được xây dựng để trở nên một ngôi nhà thiêng liêng, được đặt vào trong chức vụ tế lễ thánh để dâng những sinh tế thiêng liêng được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Cho nên, Kinh Thánh có chứa đựng lời nầy:

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá,

Một vầng đá góc nhà được chọn và quý giá;

Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

Do đó, đối với anh em là những người đã tin, thì Ngài thật cao quý; nhưng đối với những người không tin, thì chỉ là “một hòn đá bị những thợ xây loại ra, hòn đá nầy đã trở nên đầu của vầng đá góc,” và là “hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã”. Họ bị vấp ngã bởi vì không vâng giữ đạo - như đã được định sẵn cho họ rồi.

Tuy nhiên, anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để anh em có thể công bố những điều tuyệt vời của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, để vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời; trước kia là những người không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót.

Anh em yêu dấu! Tôi khuyên anh em – hãy như những người tha hương và những kẻ xa lạ với thế giới này – hãy kiêng cữ những dục vọng xác thịt, là điều tranh chiến với linh hồn. Hãy giữ phẩm hạnh được tôn kính ở giữa những dân ngoại, để dù họ có vu khống anh em là những người gian ác, nhưng qua những việc tốt lành được nhìn thấy, họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.

Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thể chế của loài người, hoặc với vua: là người nắm quyền tối cao, hoặc các tổng trấn: là những người được vua sai đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành, bởi vì điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy làm điều lành để làm câm lặng những lời nói thiếu hiểu biết của những kẻ dại dột. Hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che đậy sự gian ác, nhưng hãy sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng mọi người. Hãy yêu thương nhau trong tình anh em. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.

Những người giúp việc! Hãy thuận phục những người chủ của mình với tất cả sự tôn kính, không chỉ với những người chủ tốt và hiền lành, nhưng cả với những người chủ bất công. Nếu ai vì lương tâm hướng về Đức Chúa Trời, mà chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. Nếu vì phạm tội mà anh em bị đánh đập và cam chịu, thì đâu có thành tích tốt đẹp gì? Nhưng nếu vì làm lành mà anh em chịu đau khổ, thì đây là điều đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời.

Anh em đã được kêu gọi đến điều này, bởi vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, đã lưu lại cho anh em một tấm gương để anh em noi theo những dấu chân của Ngài; “Ngài không hề phạm tội; nơi miệng Ngài không tìm thấy điều dối trá.” Đấng bị nguyền rủa, không nguyền rủa lại; chịu đau khổ, không hề hăm dọa, nhưng Ngài đã phó thác chính Ngài cho Đấng phân xử công minh. Ngài đã cưu mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta bị chết đối với tội lỗi, và có thể sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Bởi vì anh em giống như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn của anh em.

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, hãy từ bỏ tất cả những điều gian ác, tất cả những thứ lọc lừa, những sự giả hình, những sự ganh tị, và tất cả những lời xấu xa. 2. Giống như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa thiêng liêng của đạo, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, 3. để rồi anh em có thể thực sự nếm biết Chúa là ngọt ngào.

4. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, là Đấng được chọn và cao quý. 5. Cũng vậy, anh em giống như những hòn đá sống, đang được xây dựng để trở nên một ngôi nhà thiêng liêng, được đặt vào trong chức vụ tế lễ thánh để dâng những sinh tế thiêng liêng được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

6. Cho nên, Kinh Thánh có chứa đựng lời nầy:

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá,

Một vầng đá góc được chọn và quý giá;

Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

7. Do đó, đối với anh em là những người đã tin, thì Ngài thật cao quý; nhưng đối với những người không tin, thì chỉ là “một hòn đá bị những thợ xây loại ra, hòn đá nầy đã trở nên đầu của vầng đá góc,” 8. và là “hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã”. Họ bị vấp ngã bởi vì không vâng giữ đạo - như đã được định sẵn cho họ rồi.

9. Tuy nhiên, anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để anh em có thể công bố những điều tuyệt vời của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, để vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài. 10. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời; trước kia là những người không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót.

11. Anh em yêu dấu! Tôi khuyên anh em – như những người tha hương và những kẻ xa lạ với thế giới này – hãy kiêng cữ những dục vọng xác thịt, là điều tranh chiến với linh hồn. 12. Hãy giữ phẩm hạnh tôn kính ở giữa những dân ngoại, để dù họ có vu khống anh em là những người gian ác, nhưng qua những việc tốt lành được nhìn thấy, họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.

13. Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thể chế của loài người, hoặc với vua - là người nắm quyền tối cao, 14. hoặc các tổng trấn - là những người được vua sai đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành,15. bởi vì điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy làm điều lành để làm câm lặng những lời nói thiếu hiểu biết của những kẻ dại dột; 16. hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che đậy sự gian ác, nhưng hãy sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời. 17. Hãy tôn trọng mọi người. Hãy yêu thương nhau trong tình anh em. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.

18. Những người giúp việc! Hãy thuận phục những người chủ của mình với tất cả sự tôn kính, không chỉ với những người chủ tốt và hiền lành, nhưng cả với những người chủ bất công. 19. Nếu ai vì lương tâm hướng về Đức Chúa Trời, mà chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. 20. Nếu vì phạm tội mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì đâu có thành tích tốt đẹp gì? Nhưng nếu vì làm lành mà anh em chịu đau khổ, thì đây là điều đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời.

21. Anh em đã được kêu gọi đến điều này, bởi vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, đã lưu lại cho anh em một tấm gương để anh em noi theo những dấu chân của Ngài; 22. “Ngài không hề phạm tội; nơi miệng Ngài không tìm thấy điều dối trá.” 23. Đấng bị nguyền rủa, không nguyền rủa lại; chịu đau khổ, không hề hăm dọa, nhưng Ngài đã phó thác chính Ngài cho Đấng phân xử công minh. 24. Ngài đã cưu mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta bị chết đối với tội lỗi, và có thể sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. 25. Bởi vì anh em giống như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn của anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, hãy từ bỏ tất cả những điều gian ác, tất cả những thứ lọc lừa, những sự giả hình, những sự ganh tị, và tất cả những lời xấu xa.

2. Giống như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa thiêng liêng của đạo, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, 3. để anh em thực sự nếm biết Chúa là ngọt ngào.

4. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, là Đấng được chọn và cao quý; 5. cũng vậy, anh em giống như những hòn đá sống, đang được xây dựng để trở nên một ngôi nhà thiêng liêng, được đặt để trong chức vụ tế lễ thánh, để dâng những sinh tế thiêng liêng được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

6. Cho nên, Kinh Thánh có chứa đựng lời nầy:

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá,

Một vầng đá góc được chọn và quý giá;

Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

7. Do đó, đối với anh em là những người đã tin, thì thật quý giá; nhưng với những người không tin, thì chỉ là “một hòn đá bị những thợ xây loại ra, hòn đá nầy đã trở nên đầu của vầng đá góc,” 8. và là “Hòn đá gây cho vấp chân; tảng đá làm cho vấp ngã;” Họ bị vấp ngã bởi vì không vâng giữ đạo - như đã được định sẵn cho họ rồi.

9. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để anh em có thể công bố những điều tuyệt vời của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, để vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài; 10. trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời; trước kia là những người không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót.

11. Anh em yêu dấu! Tôi khuyên anh em – giống như những người xa lạ và những kẻ tha hương - hãy kiêng cữ những dục vọng xác thịt, là điều tranh chiến với linh hồn. 12. Hãy giữ phẩm hạnh tôn kính ở giữa những dân ngoại, để dù họ có vu khống anh em là những người gian ác, qua những việc tốt lành được nhìn thấy, họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.

13. Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thể chế của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, 14. hoặc các tổng trấn là những người được vua sai đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành,15. bởi vì điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy làm điều lành để làm câm lặng những lời nói thiếu hiểu biết của những kẻ dại dột; 16. hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che đậy sự gian ác, nhưng như những đầy tớ của Đức Chúa Trời. 17. Hãy tôn trọng mọi người. Hãy yêu thương trong tình anh em, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy tôn trọng vua.

18. Những người giúp việc! Hãy tuân phục những người chủ của mình với tất cả sự tôn kính, không chỉ với những người chủ tốt và hiền lành, nhưng cả với những người chủ bất công. 19. Nếu ai vì lương tâm hướng về Đức Chúa Trời, mà chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. 20. Nếu vì phạm tội mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì đâu có thành tích tốt đẹp gì? Nhưng nếu vì làm lành mà anh em chịu đau khổ, thì đây là điều đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời.

21. Anh em đã được kêu gọi đến điều này, bởi vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, đã lưu lại cho anh em một gương để anh em noi theo những dấu chân của Ngài; 22. “Ngài không hề phạm tội; nơi miệng Ngài không tìm thấy điều dối trá.” 23. Đấng bị nguyền rủa, không nguyền rủa lại; chịu đau khổ, không hề hăm dọa, nhưng Ngài đã phó thác chính Ngài cho Đấng phân xử công minh. 24. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây, để chúng ta bị chết đối với tội lỗi và có thể sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. 25. Bởi vì anh em giống như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn anh em.

Bản Dịch 1925

1. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2. thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, 3. nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. 4. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, 5. và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. 6. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. 7. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; 8. họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 10. anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. 12. phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.

13. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, 14. hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. 15. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. 16. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. 17. Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.

18. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục những chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. 19. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. 20. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 21. anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;

23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. 24. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.

Bản Dịch 2011

Ðá Sống

1 Vậy hãy loại bỏ khỏi anh chị em mọi điều hiểm ác, mọi thứ lọc lừa, đạo đức giả, ganh tị, và mọi lời vu khống. 2 Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi, 3 nếu anh chị em đã nếm biết Chúa tuyệt vời như thế nào.

4 Hãy đến gần Ngài là vầng đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được Ðức Chúa Trời chọn và cho là quý báu. 5 Anh chị em cũng vậy, hãy như những tảng đá sống được xây dựng trên nhau thành một đền thờ thiêng liêng, để thi hành chức vụ tư tế thánh, hầu dâng các lễ vật thuộc linh được chấp nhận lên Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jesus Christ, 6 vì Kinh Thánh đã chép,

“Nầy ta đặt tại Si-ôn một tảng đá,

Một tảng đá góc được chọn và quý báu;

Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

7 Vậy đối với anh chị em, những người có lòng tin, thì Ngài thật quý báu, nhưng đối với những người không tin thì

“Tảng đá đã bị các thợ xây nhà loại ra

Ðã trở thành tảng đá làm chuẩn ở góc nhà,”

8 Và là

“Một tảng đá gây cho vấp ngã,

Một tảng đá làm cho ngã nhào.”

Họ ngã nhào vì họ không vâng theo Lời Chúa, và đó là hậu quả tất nhiên cho những ai làm thế.

9 Nhưng anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, là dòng tư tế hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể rao truyền những việc tuyệt vời của Ngài, Ðấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

10 Ngày trước anh chị em không phải là một dân,

Nhưng ngày nay anh chị em là dân của Ðức Chúa Trời;

Ngày trước anh chị em không nhận được ơn thương xót,

Nhưng ngày nay anh chị em đã nhận được ơn thương xót.

Nếp Sống của Người Tin Chúa

11 Thưa anh chị em yêu dấu, tôi khuyên anh chị em là những kiều dân và những người tạm cư: hãy kiêng cữ những dục vọng của xác thịt, là những điều đang chiến đấu chống lại linh hồn. 12 Hãy ăn ở ngay lành giữa các dân ngoại, để nếu họ vu khống anh chị em là những người làm điều xấu, thì khi thấy những việc tốt của anh chị em, họ có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời trong ngày thăm viếng.

Khuyên Thuận Phục Chính Quyền

13 Vì cớ Chúa xin anh chị em hãy thuận phục mọi thể chế do loài người lập ra, hoặc đối với vua như người có thẩm quyền cao, 14 hoặc đối với các tổng trấn như những người được vua sai phái để phạt những kẻ làm điều ác và thưởng những người làm điều thiện. 15 Vì ý muốn của Ðức Chúa Trời là qua những việc thiện, anh chị em sẽ làm im miệng những kẻ dại khờ thiếu hiểu biết. 16 Hãy sống như những người tự do, nhưng chớ lấy sự tự do làm bình phong che đậy những việc ác, nhưng hãy làm như các nô lệ của Ðức Chúa Trời. 17 Hãy tôn trọng mọi người. Hãy thương mến nhau trong tình anh chị em. Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.

Gương Chịu Khổ của Ðấng Christ

18 Hỡi các gia nhân, hãy thuận phục các chủ mình với tất cả sự kính trọng, không phải chỉ với những chủ tốt và nhân hậu, nhưng cũng với những chủ cay nghiệt nữa. 19 Vì nếu ai vì cớ lương tâm đối với Ðức Chúa Trời mà chịu đựng những đau buồn, tức chịu khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. 20 Vì nếu anh chị em phạm tội mà chịu đựng đòn vọt thì đâu có gì phải nói? Nhưng nếu anh chị em làm điều tốt mà phải chịu khổ, thì đó là một ơn phước trước mặt Ðức Chúa Trời. 21 Vì anh chị em được kêu gọi đến điều đó, bởi Ðấng Christ cũng đã chịu khổ vì anh chị em, hầu lưu lại cho anh chị em một gương, để anh chị em noi theo các bước chân Ngài.

22 “Ngài không hề phạm tội,

Trong miệng Ngài chẳng tìm được một lời dối trá.”

23 Khi bị nguyền rủa, Ngài chẳng nguyền rủa lại; khi chịu đau khổ, Ngài chẳng hăm dọa, nhưng phó thác mình cho Ðấng phán xét công bình. 24 Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính; nhờ những vết thương Ngài anh chị em được chữa lành. 25 Vì anh chị em vốn như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Ðấng Chăn Chiên và Vị Giám Mục của linh hồn mình.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành