Hê-bơ-rơ: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB58C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Kiên trì theo gương Đức Chúa Jesus

1. Cũng vậy, vì đang có rất nhiều nhân chứng vây quanh chúng ta như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy bỏ qua một bên mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, hãy chạy cuộc đua đã được đặt trước chúng ta với sự kiên trì. 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội nguồn và kết cuộc của đức tin, Ngài là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, đã kiên trì gánh chịu thập tự, xem thường sự sỉ nhục, và đã ngồi bên phải ngôi của Đức Chúa Trời. 3. Hãy suy nghĩ đến Đấng đã kiên trì chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi đến như vậy, để anh em không mòn mỏi hay ngã lòng.

Mục đích của sự sửa phạt

4. Trong cuộc tranh chiến với tội lỗi, anh em chống cự nhưng chưa đến nỗi phải đổ huyết, 5. và anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như những người con rằng: “Này con của ta! Đừng xem nhẹ sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng ngã lòng vì sự khiển trách của Ngài. 6. Chúa sửa phạt người Ngài yêu; Ngài đánh đòn mỗi người Ngài nhận làm con.”

7. Khi anh em chịu sửa phạt, Đức Chúa Trời đang đối đãi với anh em như những người con; bởi vì có người con nào mà cha không sửa phạt? 8. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là những đứa con ngoại tình chứ không phải con thật. 9. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, không phải Cha về phần hồn sửa phạt, chúng ta lại càng thuận phục nhiều hơn và để được sự sống hay sao? 10. Thật vậy, vì lợi ích ngắn hạn, những người cha về phần xác theo ý tốt của mình thi hành sự sửa phạt; nhưng Ngài sửa phạt vì ích lợi đó là để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. 11. Tất cả sự sửa phạt lúc nầy không phải là điều vui, nhưng chỉ là đau đớn, tuy nhiên về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã được huấn luyện.

Vài lời dạy dỗ và cảnh cáo

12. Vì vậy, hãy nâng những bàn tay yếu đuối và những đầu gối lỏng lẻo lên, 13. và hãy làm cho thẳng những đường lối cho chân của anh em, để người què không bị trặc chân, nhưng được chữa lành.

14. Hãy tìm sự hòa thuận với mọi người, và sự thánh khiết, bởi vì nếu không có điều đó thì không ai thấy Chúa. 15. Hãy thận trọng đừng để ai trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, đừng để có rễ đắng nào đâm ra, gây rối loạn, và qua đó có thể làm ô uế nhiều người. 16. Đừng có ai gian dâm, hoặc phàm tục như Ê-sau, là người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của chính mình. 17. Anh em biết rằng về sau ông mong được chúc phước để được thừa kế nhưng ông bị từ chối, cho dù ông khóc lóc khẩn cầu cũng không còn cơ hội để thay đổi.

Đặc ân và trách nhiệm của tín hữu

18. Anh em không đến một nơi có thể đụng vào được – một nơi có lửa cháy, có tối tăm, có u ám, có giông bão, 19. có tiếng kèn vang, và có tiếng nói mà ai nghe đều xin là đừng nói thêm một lời nào với mình; 20. bởi vì họ không chịu nổi mạng lệnh đã truyền đó là: “Thậm chí thú vật đụng đến ngọn núi, nó sẽ bị ném đá.” 21. Cảnh tượng thật kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi khiếp sợ và run rẩy.”

22. Tuy nhiên anh em đã đến với núi Si-ôn, và với thành của Đức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem thiên thượng, có muôn vạn thiên sứ, 23. có sự nhóm họp, có hội thánh của những người con đầu tiên được ghi danh trên trời, có Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, có linh hồn của những người công chính đã được làm cho trọn lành, 24. có Đức Chúa Jesus, Đấng Trung Gian của giao ước mới, và huyết được rưới ra là huyết tốt hơn huyết của A-bên đang nói.

25. Hãy cẩn trọng, đừng khước từ Đấng đang phán. Bởi vì nếu họ không thể thoát khi khước từ người hướng dẫn ở dưới đất, thì lẽ nào chúng ta sẽ bị ít hơn nếu chúng ta lìa bỏ Đấng hướng dẫn thiên thượng đến từ trời, 26. là Đấng mà tiếng của Ngài khi đó làm rúng động trái đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng: “Còn một lần nữa, Ta sẽ không chỉ làm rúng động trái đất nhưng cũng làm rúng động cả trời.” 27. Những chữ “còn một lần nữa” chứng tỏ những vật đã được tạo dựng đang bị rung chuyển và sẽ bị loại bỏ để những vật không hề rung chuyển được tồn tại.

28. Vì chúng ta đang nhận lãnh một vương quốc không bị rúng động, chúng ta hãy tri ân, nhờ đó chúng ta có thể vui lòng phục vụ Đức Chúa Trời với sự kính sợ và tôn kính. 29. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một ngọn lửa thiêu đốt.

Bản Dịch Đại Chúng

Kiên trì theo gương Đức Chúa Jesus

Cũng vậy, vì đang có nhiều người chứng kiến vây quanh chúng ta như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy bỏ qua một bên mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, hãy chạy cuộc đua đã được đặt trước mình với sự kiên trì.

Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội nguồn và kết cuộc của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình đã kiên trì gánh chịu thập tự đã xem thường sự sỉ nhục và đã ngồi bên phải ngôi của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ đến Đấng đã kiên trì chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi đến như vậy để anh em không mòn mỏi hay ngã lòng.

Mục đích của sự sửa phạt

Trong cuộc tranh chiến với tội lỗi, anh em chống cự nhưng chưa đến nỗi phải đổ huyết, và anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như những người con rằng: “Này con của ta! Đừng xem nhẹ sự sửa phạt của Chúa cũng đừng ngã lòng vì sự khiển trách của Ngài. Chúa sửa phạt người Ngài yêu. Ngài đánh đòn mỗi người Ngài nhận làm con.”

Khi anh em chịu sửa phạt, Đức Chúa Trời đang đối đãi với anh em như những người con, bởi vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là những đứa con ngoại tình chứ không phải con thật.

Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, không phải Cha về phần hồn sửa phạt chúng ta lại càng thuận phục nhiều hơn và để được sự sống hay sao? Thật vậy, vì lợi ích ngắn hạn những người cha về phần xác theo ý tốt của mình thi hành sự sửa phạt, nhưng Ngài sửa phạt vì ích lợi là để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc nầy không phải là điều vui nhưng chỉ là đau đớn, tuy nhiên về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã được huấn luyện.

Vài lời dạy dỗ và cảnh cáo

Do đó, hãy nâng những bàn tay yếu đuối và những đầu gối lỏng lẻo lên, và hãy làm cho thẳng những đường lối cho chân của anh em để người què không bị trặc chân nhưng được chữa lành.

Hãy tìm sự hòa thuận với mọi người, và sự thánh khiết bởi vì nếu không có nó thì không ai thấy Chúa. Hãy thận trọng đừng để ai trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, đừng để có rễ đắng nào đâm ra gây rối loạn, và qua đó có thể làm ô uế nhiều người. Đừng có ai gian dâm hoặc phàm tục như Ê-sau, là người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của chính mình. Anh em biết rằng về sau ông mong được chúc phước để được thừa kế nhưng ông bị từ chối, cho dù ông khóc lóc khẩn cầu cũng không còn cơ hội để thay đổi.

Đặc ân và trách nhiệm của tín hữu

Anh em không đến một nơi có thể đụng vào được – một nơi có lửa cháy, có tối tăm, có u ám, có giông bão, có tiếng kèn vang, và có tiếng nói mà ai nghe đều xin là đừng nói thêm một lời nào với mình nữa; bởi vì họ đã không chịu nổi mạng lệnh được truyền đó là: “Thậm chí thú vật đụng đến ngọn núi, nó sẽ bị ném đá.” Cảnh tượng thật kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi khiếp sợ và run rẩy.”

Tuy nhiên anh em đã đến với núi Si-ôn, và với thành của Đức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem thiên thượng, có muôn vạn thiên sứ, có sự nhóm họp, có hội thánh của những người con đầu tiên được ghi danh trên trời, có Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, có linh hồn của những người công chính đã được làm cho trọn lành, có Đức Chúa Jesus - Đấng Trung Gian của giao ước mới - và huyết được rưới ra là huyết tốt hơn huyết của A-bên đang nói.

Hãy cẩn trọng, đừng khước từ Đấng đang tuyên phán. Bởi vì nếu họ không thể thoát khi khước từ người hướng dẫn ở dưới đất, thì lẽ nào chúng ta sẽ bị ít hơn nếu chúng ta lìa bỏ Đấng hướng dẫn thiên thượng đến từ trời, là Đấng mà tiếng của Ngài khi đó làm rúng động trái đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng: “Còn một lần nữa, Ta sẽ không chỉ làm rúng động trái đất nhưng cũng làm rúng động cả trời.” Những chữ “còn một lần nữa” chứng tỏ những vật đã được tạo dựng đang bị rung chuyển và sẽ bị loại bỏ để những vật không hề rung chuyển được tồn tại.

Vì chúng ta đang nhận lãnh một vương quốc không bị rúng động, chúng ta hãy tri ân, nhờ đó chúng ta có thể vui lòng phục vụ Đức Chúa Trời với sự kính sợ và tôn kính. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một ngọn lửa thiêu đốt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Cũng vậy, vì đang có nhiều người chứng kiến, vây quanh chúng ta như một đám mây rất lớn; hãy bỏ qua một bên mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, chúng ta hãy chạy cuộc đua đã được đặt trước chúng ta với sự kiên trì. 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus, là cội nguồn và kết cuộc của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, đã kiên trì chịu thập tự, đã xem thường sự sỉ nhục, và đã ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. 3. Vì thế, anh em hãy suy nghĩ đến Đấng đã kiên trì chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi đến như vậy, để anh em không mòn mỏi hay ngã lòng.

4. Trong cuộc tranh chiến với tội lỗi, anh em chống cự nhưng chưa đến nỗi phải đổ huyết, 5. và anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như những người con rằng: “Này con của ta! Đừng xem nhẹ sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng ngã lòng vì sự khiển trách của Ngài. 6. Chúa sửa phạt người Ngài yêu; Ngài đánh đòn mỗi người Ngài nhận làm con.”

7. Khi anh em chịu sửa phạt, Đức Chúa Trời đang đối đãi với anh em như những người con; bởi vì có người con nào mà cha không sửa phạt? 8. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là những đứa con ngoại tình chứ không phải con thật. 9. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, không phải Cha về phần hồn sửa phạt, chúng ta lại càng thuận phục nhiều hơn và để được sự sống hay sao? 10. Thật vậy, vì lợi ích chỉ vài ngày, những người cha về phần xác theo ý tốt của mình thi hành sự sửa phạt; nhưng Ngài sửa phạt vì ích lợi để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. 11. Tất cả sự sửa phạt lúc nầy không phải là điều vui, nhưng chỉ là đau đớn, tuy nhiên về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã được huấn luyện.

12. Vì vậy, hãy nâng những bàn tay yếu đuối và những đầu gối lỏng lẻo lên, 13. và hãy làm cho thẳng những đường lối cho chân của anh em, để người què không bị trặc chân, nhưng được chữa lành.

14. Hãy tìm sự hòa thuận với mọi người, và cả sự thánh khiết, nếu không có điều đó thì không ai thấy Chúa, 15. hãy thận trọng đừng để ai trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, đừng để có rễ đắng nào đâm ra, gây rối loạn, và vì điều này có thể làm ô uế nhiều người, 16. đừng có ai gian dâm, hoặc phàm tục như Ê-sau, là người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của chính mình. 17. Bởi vì anh em biết rằng về sau, ông mong được chúc phước để được thừa kế, nhưng ông bị từ chối; dù ông khóc lóc khẩn cầu cũng không còn cơ hội để thay đổi.

18. Anh em không đến một nơi có thể đụng vào được - một nơi có lửa cháy, có tối tăm, có u ám, có giông bão, 19. có tiếng kèn vang, và có tiếng nói mà ai nghe đều xin đừng nói thêm một lời nào với mình; 20. bởi vì họ không chịu nổi mệnh lệnh, đó là: “Thậm chí thú vật đụng đến ngọn núi, nó sẽ bị ném đá.” 21. Cảnh trạng thật kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi khiếp sợ và run rẩy.”

22. Tuy nhiên anh em đã đến với núi Si-ôn, với thành của Đức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem thiên thượng, có muôn vạn thiên sứ, 23. có sự nhóm họp, có hội thánh của những người con đầu tiên được ghi danh trên trời, có Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, có linh hồn của những người công chính đã được làm cho trọn lành, 24. có Đức Chúa Jesus, Đấng Trung Gian của giao ước mới, và huyết được rưới ra là huyết tốt hơn huyết của A-bên đang nói.

25. Hãy cẩn trọng, đừng khước từ Đấng đang phán. Bởi vì nếu họ không thể thoát khi khước từ người hướng dẫn ở dưới đất, thì lẽ nào chúng ta sẽ bị ít hơn nếu chúng ta lìa bỏ Đấng hướng dẫn thiên thượng đến từ trời, 26. là Đấng mà tiếng của Ngài khi đó làm rúng động trái đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng: “Còn một lần nữa, Ta sẽ không chỉ làm rúng động trái đất, nhưng cũng làm rúng động cả trời.” 27. Những chữ “Còn một lần nữa” chứng tỏ những vật đã được tạo dựng đang bị rung chuyển, và sẽ bị loại bỏ, để những vật không hề rung chuyển được tồn tại.

28. Vì chúng ta đang nhận lãnh một vương quốc không bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, nhờ đó chúng ta có thể vui lòng phục vụ Đức Chúa Trời với sự kính sợ và tôn kính. 29. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một ngọn lửa thiêu đốt.

Bản Dịch 1925

1. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2. nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.

4. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến mỗi đổ huyết; 5. lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.

7. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? 8. nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. 9. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? 10. Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. 11. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.

12. Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. 13. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa.

14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. 15. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. 16. Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.

18. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, 19. hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; 20. vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. 21. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. 22. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23. gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24. gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.

25. Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được. 26. Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. 27. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.

28. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; 29. vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

Bản Dịch 2011

Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa

1 Thế thì, vì chúng ta có nhiều nhân chứng bao quanh như một đám mây lớn, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra trước mặt mình. 2 Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời. 3 Vậy hãy nghĩ đến Ðấng đã chịu đựng thái độ thù nghịch của những kẻ tội lỗi đối với Ngài như thế, để anh chị em không thối chí và ngã lòng.

Cha Thiên Thượng Sửa Dạy

4 Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh chị em chưa chống trả đến nỗi bị đổ máu. 5 Và anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao?

“Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa,

Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng.

6 Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy;

Ai được Ngài nhận làm con, thì Ngài cho roi cho vọt.”

7 Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? 8 Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. 9 Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, lẽ nào chúng ta lại không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh để sống sao? 10 Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt, chỉ ít ngày, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta được dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11 Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chứ chẳng vui thích gì, nhưng về sau sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Khuyên Những Người Yếu Ðuối

12 Vậy hãy nhấc đôi tay xụi lơ của anh chị em lên, và hãy đứng dậy trên hai đầu gối yếu đuối của mình. 13 Hãy làm bằng phẳng những lối đi cho đôi chân anh chị em, để người què khỏi bị trẹo chân, mà còn được chữa lành.

14 Hãy đeo đuổi sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.

15 Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra, làm ô nhiễm nhiều người.

16 Hãy coi chừng, đừng ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. 17 Vì anh chị em đã biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài.

So Sánh Hai Giao Ước

18 Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi có lửa hừng, tối tăm, mù mịt, gió gào, 19 tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng phán thêm nữa, 20 vì họ không chịu nổi mệnh lệnh ban ra,

“Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, cũng phải bị ném đá chết.”

21 Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Môi-se phải nói,

“Tôi kinh hãi và run rẩy.”

22 Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, đến với muôn vàn thiên sứ tụ họp vui vẻ, 23 đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm cho toàn hảo, 24 đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

25 Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất mà còn không thoát khỏi, huống chi chúng ta quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.

26 Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài hứa,

“Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”

27 Những lời “Còn một lần nữa” chỉ về sự loại bỏ những gì bị rúng động, tức những gì được dựng nên, để những gì không bị rúng động được tồn tại.

28 Vậy, vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ, 29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.

Tài Liệu