Hê-bơ-rơ: Chương 9

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB58C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Những giới hạn của sự thờ phượng dưới đất

1. Thật vậy, giao ước thứ nhất cũng có những quy định về việc thờ phượng và một đền thánh ở dưới đất. 2. Bởi vì Lều Chứng Cớ đã được sắp đặt: Trong phần thứ nhất, được gọi là Nơi Thánh, có chân đèn, bàn và bánh cung hiến. 3. Phía sau bức màn thứ hai của Lều Chứng Cớ gọi là Nơi Chí Thánh, 4. gồm có bàn thờ dâng hương bằng vàng và Hòm Giao Ước, bọc mọi vật bằng vàng, bên trong có một chiếc bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và các bảng giao ước. 5. Phía trên có các chê-ru-bim rực rỡ che phủ nắp thi ân - nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận từng chi tiết về những vật đó.

6. Những vật đó đã được sắp đặt như vậy, để các tư tế thường xuyên vào trong phần thứ nhất của Lều Chứng Cớ để hoàn thành những thánh lễ phục vụ. 7. Tuy nhiên, vào trong phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình vị thượng tế vào đó, và phải đem theo huyết, để ông dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng.

8. Đức Thánh Linh dùng điều nầy để chỉ ra rằng một khi Lều Chứng Cớ thứ nhất vẫn còn đứng đó thì đường vào Nơi Chí Thánh chưa được mở, 9. điều nầy biểu tượng cho thời hiện tại, trong đó các lễ vật và sinh tế được hiến dâng không có khả năng làm cho lương tâm của người thờ phượng được toàn hảo, 10. nhưng chỉ liên quan đến những thức ăn, những thức uống, và những lễ thanh tẩy khác nhau, là những luật lệ thuộc về xác thịt, phải được tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách.

Sự cứu chuộc trong huyết của Đấng Christ

11. Nhưng khi Đấng Christ xuất hiện như một vị thượng tế, những điều tốt đẹp sẽ đến: Ngài vào một Lều Chứng Cớ lớn hơn và toàn hảo hơn, không phải do tay người làm ra - nghĩa là không phải là tạo vật của đời nầy; 12. Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu của dê và bò con, nhưng dùng chính huyết của mình, để đem đến sự cứu chuộc đời đời. 13. Bởi vì nếu máu của dê và của những bò đực, cùng tro của bò cái tơ, được rảy trên những kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh tẩy về phần xác, 14. thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm của chúng ta khỏi những công việc đáng chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, càng nhiều hơn là dường nào!

15. Vì lý do đó, Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước mới; nhờ đó những người được kêu gọi để nhận lãnh cơ nghiệp đời đời có thể nhận được lời hứa về sự cứu chuộc, thay vì phải chết do những tội lỗi dưới giao ước thứ nhất.

16. Trong trường hợp có chúc thư, cần phải chứng tỏ rằng người lập chúc thư đã chết. 17. Chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết; bởi vì nó không thể áp dụng khi người lập chúc thư còn đang sống. 18. Do đó, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không hiệu lực nếu không có máu. 19. Bởi vì khi Môi-se công bố mọi điều răn theo luật pháp cho tất cả dân chúng, ông đã lấy máu của bò con và dê, với nước, cùng dây nhung đỏ, và nhánh bài hương rảy trên quyển sách cùng trên cả dân chúng 20. và nói rằng: “Đây là máu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho các ngươi.” 21. Và ông đã rảy máu như vậy trên Lều Chứng Cớ cùng tất cả vật dụng thờ phượng. 22. Theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được thanh tẩy; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.

23. Thật vậy, nếu các bản sao của những vật trên trời cần phải được thanh tẩy như vậy, thì chính những vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn những vật này. 24. Vì Đấng Christ không vào nơi thánh bởi tay người làm ra - là những bản sao của những vật có thật - nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước Đức Chúa Trời; 25. Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần như vị thượng tế mỗi năm vào Nơi Chí Thánh với máu không phải là máu của mình. 26. Vì nếu như vậy, từ buổi sáng thế cho đến nay, Ngài đã phải lập lại sự chịu khổ nhiều lần. Nhưng bây giờ, Ngài đã thể hiện sự hy sinh chính mình Ngài một lần đủ cả, vào cuối các thời đại, để cất bỏ tội lỗi đi.

27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. 28. Cũng vậy, Đấng Christ đã hiến dâng chỉ một lần để gánh chịu tội lỗi của nhiều người; vì Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi, nhưng đem sự giải cứu cho những người đang trông đợi Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Những giới hạn của sự thờ phượng dưới đất

Thật vậy, giao ước thứ nhất cũng có những quy định về việc thờ phượng và một đền thánh ở dưới đất. Bởi vì Lều Chứng Cớ đã được sắp đặt, trong phần thứ nhất, được gọi là Nơi Thánh, có chân đèn, bàn và bánh cung hiến. Phía sau bức màn thứ hai của Lều Chứng Cớ, được gọi là Nơi Chí Thánh, gồm có bàn thờ dâng hương bằng vàng và Hòm Giao Ước, bọc mọi vật bằng vàng, bên trong có một chiếc bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và các bảng giao ước. Phía trên có các chê-ru-bim rực rỡ che phủ nắp thi ân - nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận từng chi tiết về những vật đó.

Những vật đó đã được sắp đặt như vậy, để các tư tế thường xuyên vào trong phần thứ nhất của Lều Chứng Cớ để hoàn thành những thánh lễ phục vụ. Tuy nhiên, vào trong phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình vị thượng tế vào đó, và phải đem theo huyết, để ông dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng.

Đức Thánh Linh dùng điều nầy để chỉ ra rằng một khi Lều Chứng Cớ thứ nhất vẫn còn đứng đó thì đường vào Nơi Chí Thánh chưa được mở, điều nầy biểu tượng cho thời hiện tại, trong đó các lễ vật và sinh tế được hiến dâng không có khả năng làm cho lương tâm của người thờ phượng được toàn hảo, nhưng chỉ liên quan đến những thức ăn, những thức uống, và những lễ thanh tẩy khác nhau, là những luật lệ thuộc về xác thịt, phải được tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách.

Sự cứu chuộc trong huyết của Đấng Christ

Nhưng khi Đấng Christ xuất hiện như một vị thượng tế, những điều tốt đẹp sẽ đến. Ngài vào một Lều Chứng Cớ lớn hơn và toàn hảo hơn, không phải do tay người làm ra - nghĩa là không phải là tạo vật của đời nầy; Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu của dê và bò con, nhưng dùng chính huyết của mình, để đem đến sự cứu chuộc đời đời. Bởi vì nếu máu của dê và của những bò đực, cùng tro của bò cái tơ, được rảy trên những kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh tẩy về phần xác, thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm của chúng ta khỏi những công việc đáng chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, càng nhiều hơn là dường nào!

Vì lý do đó, Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước mới; nhờ đó những người được kêu gọi để nhận lãnh cơ nghiệp đời đời có thể nhận được lời hứa về sự cứu chuộc, thay vì phải chết do những tội lỗi dưới giao ước thứ nhất.

Trong trường hợp có chúc thư, cần phải chứng tỏ rằng người lập chúc thư đã chết. Chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết; bởi vì nó không thể áp dụng khi người lập chúc thư còn đang sống. Do đó, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không hiệu lực nếu không có máu. Bởi vì khi Môi-se công bố mọi điều răn theo luật pháp cho tất cả dân chúng, ông đã lấy máu của bò con và dê, với nước, cùng dây nhung đỏ, và nhánh bài hương rảy trên quyển sách cùng trên cả dân chúng và nói rằng: “Đây là máu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho các ngươi.” Và ông đã rảy máu như vậy trên lều cùng tất cả vật dụng thờ phượng. Theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được thanh tẩy; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.

Thật vậy, nếu các bản sao của những vật trên trời cần phải được thanh tẩy như vậy, thì chính những vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn những vật này. Vì Đấng Christ không vào nơi thánh bởi tay người làm ra - là những bản sao của những vật có thật - nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước Đức Chúa Trời; Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần như vị thượng tế mỗi năm vào Nơi Chí Thánh với máu không phải là máu của mình. Vì nếu như vậy, từ buổi sáng thế cho đến nay, Ngài đã phải lập lại sự chịu khổ nhiều lần. Nhưng bây giờ, Ngài đã thể hiện sự hy sinh chính mình Ngài một lần đủ cả, vào cuối các thời đại, để cất bỏ tội lỗi đi.

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã hiến dâng chỉ một lần để gánh chịu tội lỗi của nhiều người; vì Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi, nhưng đem sự giải cứu cho những người đang trông đợi Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. 2. Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra; 3. rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, 4. có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước; 5. phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng.

6. Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ; 7. nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. 8. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đang còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. 9. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. 10. Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.

11. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. 12. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. 13. Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, 14. huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

15. Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. 16. Vì khi có chúc thơ, thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã. 17. Chúc thơ chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. 18. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. 19. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất rảy trên sách cùng trên cả dân chúng, 20. mà nói rằng: Nầy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. 21. Đoạn, người cũng lấy huyết rảy đền tạm cùng mọi đồ thờ. 22. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.

23. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quí trọng hơn nữa để được sạch. 24. Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. 25. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình; 26. bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. 27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28. cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

Bản Dịch 2011

So Sánh Sự Thi Hành Chức Vụ Thượng Tế Dưới Ðất và Chức Vụ Thượng Tế Trên Trời

1 Vậy giao ước thứ nhất cũng có những quy luật thờ phượng và một đền thánh trên đất. 2 Vì trong Ðền Tạm, phòng thứ nhất ở phía trước được gọi là Nơi Thánh, nơi ấy được thiết trí với cây đèn, bàn, và bánh thánh. 3 Phía sau bức màn là một phòng thứ hai được gọi là Nơi Chí Thánh, 4 trong đó có bàn thờ dâng hương bằng vàng và Rương Giao Ước được bọc vàng mọi phía, trong rương có một bình bằng vàng đựng man-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và các bảng giao ước. 5 Trên nắp rương là các chê-ru-bim oai nghiêm rực rỡ, dang cánh che phủ nắp thi ân. Về những điều ấy thì không cần phải nói từng chi tiết lúc này.

6 Các vật đó được sắp đặt như thế để các tư tế thường xuyên đi vào phòng thứ nhất của Ðền Tạm hầu cử hành các nghi lễ phụng vụ. 7 Nhưng phòng thứ nhì thì chỉ vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, và phải luôn đem theo huyết, để dâng lên, chuộc những tội lỗi của ông và của toàn dân đã vô tình phạm.

8 Ðức Thánh Linh dùng điều đó để cho chúng ta biết rằng ngày nào phòng thứ nhất của Ðền Tạm vẫn còn thì đường vào Nơi Chí Thánh vẫn chưa mở. 9 Ðó là hình bóng của thời hiện tại, thời các lễ vật và các thú vật hiến tế được dâng hiến không thể làm cho lương tâm người thờ phượng được thánh sạch vẹn toàn. 10 Những điều ấy chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống, các hình thức tẩy rửa, những luật lệ cho xác thịt được áp đặt cho đến khi có một trật tự mới.

11 Nhưng Ðấng Christ đã đến để làm Vị Thượng Tế của những điều tốt đẹp hơn sắp đến. Ngài đi vào một Ðền Tạm vĩ đại hơn và toàn hảo hơn, không bởi tay loài người dựng nên, tức là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Ngài không nhờ huyết của dê đực và bò đực, nhưng dùng chính huyết Ngài, để vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả, mà thực hiện sự cứu chuộc đời đời. 13 Vì nếu huyết của dê đực và bò đực, cùng tro của bò cái tơ rảy trên những người bị ô uế có thể thánh hóa họ, làm phần xác của họ được tinh sạch, 14 thì huyết của Ðấng Christ, Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời dâng chính Ngài làm con vật hiến tế không tì vết lên Ðức Chúa Trời, tẩy sạch những việc chết khỏi lương tâm chúng ta để chúng ta phục vụ Ðức Chúa Trời hằng sống, có hiệu lực hơn biết dường nào!

Ðấng Christ Lập Giao Ước Mới Bằng Chính Huyết Ngài

15 Vì lý do đó Ngài là Ðấng Trung Gian của giao ước mới, để những người được gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa, vì cái chết đã xảy ra để cứu chuộc những người phạm tội dưới giao ước thứ nhất.

16 Nơi nào có chúc thư thì người lập chúc thư cần phải được xác nhận rằng đã qua đời, 17 vì chúc thư chỉ có hiệu lực khi người lập chúc thư đã qua đời, vì chúc thư không bao giờ được đem ra thi hành khi người lập chúc thư vẫn còn sống. 18 Vì vậy ngay cả giao ước thứ nhất cũng không có hiệu lực nếu không có huyết. 19 Sau khi Môi-se công bố mọi điều răn trong Luật Pháp cho toàn dân, ông đã lấy huyết của bò đực và dê đực, với nước, dây nhung đỏ, và nhánh cây bài hương rảy trên cuộn sách và trên toàn dân, 20 rồi nói rằng,

“Ðây là huyết của giao ước mà Ðức Chúa Trời đã truyền cho anh chị em.”

21 Tương tự ông cũng rảy huyết trên Lều Tạm và trên mọi khí dụng được dùng trong việc thờ phượng. 22 Thật vậy theo Luật Pháp hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ.

23 Vậy nếu những gì mô phỏng của những cái có thật trên trời mà còn phải được thanh tẩy như thế, thì chính những cái có thật trên trời càng phải được thanh tẩy bằng các thú vật hiến tế cao quý hơn biết bao. 24 Vì Ðấng Christ đã không vào Nơi Chí Thánh do loài người dựng nên, tức những gì mô phỏng của những cái có thật, nhưng Ngài đã vào chính thiên đàng để hiện nay vì chúng ta xuất hiện trước mặt Ðức Chúa Trời. 25 Không phải Ngài vào đi vào lại nhiều lần để dâng chính Ngài như các vị thượng tế khác phải vào Nơi Chí Thánh hằng năm, mang theo huyết không phải là huyết của mình. 26 Vì nếu không như thế thì từ khi sáng tạo vũ trụ đến nay Ngài đã phải chịu đau đớn nhiều lần rồi; nhưng nay, vào cuối các thời đại, Ngài xuất hiện chỉ một lần đủ cả, dâng chính Ngài làm con vật hiến tế để cất bỏ tội lỗi.

27 Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét. 28 Ðấng Christ cũng vậy, sau khi đã dâng chính mình Ngài một lần để mang lấy tội lỗi của nhiều người, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để mang lấy tội lỗi, nhưng để cứu những người trông đợi Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)