Hê-bơ-rơ: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB58C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus là vị thượng tế thiên thượng

1. Điểm chính yếu của những điều đang nói đó là: Chúng ta có một thượng tế cao quý, ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời, 2. là người phục vụ trong nơi thánh, là Lều Chứng Cớ thật sự, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người.

3. Mỗi thượng tế đều được bổ nhiệm để dâng lễ vật và sinh tế; do đó vị thượng tế nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4. Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là tư tế, bởi vì ở dưới đất có những tư tế dâng lễ vật theo luật pháp, 5. sự phục vụ của họ chỉ mô phỏng và là hình bóng của những điều ở trên trời; giống như Môi-se khi sắp dựng Lều Chứng Cớ thì đã được hướng dẫn cách thiên thượng: “Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ dẫn cho ngươi ở trên núi.”

6. Nhưng bây giờ Ngài đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, Ngài là Đấng Trung Gian của một giao ước tốt hơn rất nhiều, là giao ước được thiết lập trên những lời hứa tốt hơn.

7. Bởi vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo rồi, thì không cần lập giao ước thứ hai. 8. Nhận thấy những lầm lỗi của họ, Ngài phán: “Nầy! Những ngày sắp đến, Chúa phán rằng: Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, 9. không giống như giao ước mà Ta đã lập với các tổ phụ của họ, trong ngày mà Ta đã cầm tay của họ dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập; bởi vì họ không còn tiếp tục giữ giao ước của Ta, nên Ta bỏ mặc họ, Chúa phán vậy.”

10. “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: Sau những ngày đó, Chúa phán, Ta sẽ đặt luật pháp của Ta trong trí của họ, và Ta sẽ ghi khắc vào lòng của họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân của Ta. 11. Họ sẽ không phải dạy bảo láng giềng của mình và mỗi anh em của mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa’ bởi vì tất cả sẽ biết Ta, từ người thấp kém nhất cho đến người cao trọng nhất; 12. bởi vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và Ta sẽ không ghi nhớ tội lỗi của họ nữa.”

13. Khi nói về cái mới, Ngài đã kể cái trước là lỗi thời; như vậy điều gì lỗi thời và cũ kỹ thì gần biến mất.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus là vị thượng tế thiên thượng

Điểm chính yếu của những điều đang nói đó là: Chúng ta có một thượng tế cao quý, ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời, là người phục vụ trong nơi thánh, là Lều Chứng Cớ thật sự, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người.

Mỗi thượng tế đều được bổ nhiệm để dâng lễ vật và sinh tế; do đó vị thượng tế nầy cũng cần phải dâng vật gì. Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là tư tế, bởi vì ở dưới đất có những tư tế dâng lễ vật theo luật pháp. Sự phục vụ của họ chỉ mô phỏng và là hình bóng của những điều ở trên trời; giống như Môi-se khi sắp dựng Lều Chứng Cớ thì đã được hướng dẫn cách thiên thượng: “Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ dẫn cho ngươi ở trên núi.”

Nhưng bây giờ Ngài đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, Ngài là Đấng Trung Gian của một giao ước tốt hơn rất nhiều, là giao ước được thiết lập trên những lời hứa tốt hơn.

Bởi vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai. Nhận thấy những lầm lỗi của họ, Ngài phán: “Nầy! Những ngày sắp đến, Chúa phán rằng: Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, không giống như giao ước mà Ta đã lập với các tổ phụ của họ trong ngày mà Ta đã cầm tay của họ dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập; bởi vì họ không còn tiếp tục giữ giao ước của Ta, nên Ta bỏ mặc họ - Chúa phán vậy.”

“Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: Sau những ngày đó - Chúa phán - Ta sẽ đặt luật pháp của Ta trong trí của họ, và Ta sẽ ghi khắc vào lòng của họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân của Ta. Họ sẽ không phải dạy bảo láng giềng của mình và mỗi anh em của mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa’ bởi vì tất cả sẽ biết Ta, từ người thấp kém nhất cho đến người cao trọng nhất; bởi vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và Ta sẽ không ghi nhớ tội lỗi của họ nữa.”

Khi nói về cái mới, Ngài đã kể cái trước là lỗi thời; như vậy điều gì lỗi thời và cũ kỹ thì sắp sửa biến mất.

Bản Dịch 1925

1. Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời, 2. làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào. 3. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hi sinh; vậy thì Đấng nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4. Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy, 5. và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.

6. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. 7. Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. 8. Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới, 9. Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước ta, Nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. 10. Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta. 11. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, 12. Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.

13. Gọi ước đó là mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.

Bản Dịch 2011

Chức Vụ Thượng Tế của Ðức Chúa Jesus

1 Ðiểm chính yếu của những điều chúng ta vừa nói là thế này: Chúng ta có một Vị Thượng Tế như thế đang ngồi bên phải ngai của Ðấng Tôn Nghiêm trên trời; 2 Ngài đang phục vụ trong đền thánh, là đền tạm thật, do chính Chúa, chứ không do loài người, dựng lên.

3 Vì mỗi vị thượng tế được lập lên để dâng các lễ vật và các thú vật hiến tế, nên Vị Thượng Tế này cũng cần có vật chi để dâng. 4 Tuy nhiên nếu Ngài ở thế gian, Ngài không phải làm tư tế, vì đã có các vị khác dâng các lễ vật theo Luật Pháp dạy rồi. 5 Những vị ấy phục vụ trong một đền thờ chỉ là mô phỏng và hình bóng của ngôi đền thật trên trời, như Môi-se đã được căn dặn khi ông sắp xây dựng đền tạm,

“Hãy cẩn thận làm theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.”

6 Nhưng hiện nay Ngài có một chức vụ cao trọng hơn, và như thế Ngài cũng làm Ðấng Trung Gian cho một giao ước tốt hơn, một giao ước được lập trên những lời hứa tốt hơn. 7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo thì không cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế làm gì. 8 Tuy nhiên Ðức Chúa Trời đã hạch tội họ khi Ngài phán,

“Này, những ngày đến, Chúa phán,

Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;

9 Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã lập với tổ phụ chúng,

Trong ngày Ta nắm tay chúng,

Dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập.

Vì chúng chẳng tiếp tục giữ giao ước Ta,

Nên Ta không quan tâm đến chúng nữa, Chúa phán.

10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên,

Sau những ngày ấy, Chúa phán,

Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào tâm trí chúng,

Ta sẽ ghi khắc luật pháp Ta vào lòng chúng,

Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng,

Và chúng sẽ làm dân Ta.

11 Chúng sẽ không phải dạy đồng bào mình,

Cũng không ai phải dạy anh chị em mình rằng,

‘Hãy nhìn biết Chúa,’

Vì tất cả sẽ biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất;

12 Bởi vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với các gian ác của chúng,

Còn các tội lỗi của chúng, Ta sẽ không nhớ đến nữa.”

13 Khi Ngài phán, “một giao ước mới,” có nghĩa là Ngài làm cho giao ước thứ nhất trở nên lỗi thời; và những gì trở nên lỗi thời và cũ kỹ thì biến mất chẳng bao lâu.

Tài Liệu