Hê-bơ-rơ: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB58C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Mỗi vị thượng tế được chọn lựa trong vòng loài người, và được bổ nhiệm để thay mặt cho loài người trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế cho tội lỗi. 2. Bởi vì chính ông cũng bị vây bọc trong sự yếu đuối, cho nên có thể cảm thông với những người thiếu hiểu biết và lầm lạc; 3. và vì điều này, ông bắt buộc phải dâng sinh tế cho tội lỗi của dân chúng, cũng như cho tội lỗi của chính mình. 4. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự đó, nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, giống như A-rôn vậy.

5. Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng: “Con là Con của Ta. Ngày nay Ta đã sinh ra Con.” 6. Cũng vậy, trong một chỗ khác, Ngài phán: “Con là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

7. Trong những ngày còn trong thân xác, Ngài đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu Ngài khỏi chết; và bởi sự tôn kính, Ngài được nhậm lời. 8. Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau đã chịu; 9. và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, 10. và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thượng tế theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Lời cảnh cáo về sự lầm lạc

11. Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề nầy nhưng rất khó giải thích, bởi vì anh em đã trở nên chậm hiểu trong khi nghe. 12. Lẽ ra, lúc này anh em phải là những thầy giáo, một lần nữa anh em vẫn cần người dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em; anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. 13. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì người đó vẫn còn thơ ấu; 14. nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt cả điều thiện và điều ác.

Bản Dịch Đại Chúng

Mỗi vị thượng tế được chọn lựa trong vòng loài người, và được bổ nhiệm để thay mặt cho loài người, trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế cho tội lỗi. Bởi vì chính ông cũng bị vây hãm trong sự yếu đuối, cho nên có thể cảm thông với những người thiếu hiểu biết và lầm lạc; và chính vì điều này, ông bắt buộc phải dâng sinh tế cho tội lỗi của dân chúng, cũng như cho tội lỗi của chính mình. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự đó, nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, giống như A-rôn vậy.

Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng: “Con là Con của Ta. Ngày nay Ta đã sinh ra Con.” Cũng vậy, trong một chỗ khác, Ngài phán: “Con là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

Trong những ngày còn trong thân xác, Ngài đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu Ngài khỏi chết; và bởi sự tôn kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau đã chịu; và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thượng tế theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Lời cảnh cáo về sự lầm lạc

Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề nầy nhưng rất khó giải thích, bởi vì anh em đã trở nên chậm hiểu trong khi nghe. Lẽ ra, lúc này anh em phải là những thầy giáo, một lần nữa anh em vẫn cần người dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em; anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì người đó vẫn còn thơ ấu; nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt cả điều thiện và điều ác.

Bản Dịch 1925

1. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hi sinh vì tội lỗi. 2. Người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. 3. Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng.

4. Vả, lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. 5. Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm; như tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là Con ta, Ta đã sanh ngươi ngày nay. 6. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.

7. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. 8. Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, 9. và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, 10. lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi- xê-đéc.

11. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 12. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. 13. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. 14. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.

Bản Dịch 2011

1 Mỗi vị thượng tế đều được chọn giữa vòng loài người và được lập lên để thay mặt loài người làm những việc liên quan đến Ðức Chúa Trời, hầu dâng các lễ vật và các thú vật hiến tế chuộc tội. 2 Vị thượng tế ấy có thể cảm thông với những người thiếu hiểu biết và lầm lạc, vì chính ông cũng bị những yếu đuối vây quanh. 3 Do đó khi dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho dân, ông cũng phải dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho chính mình.

4 Không ai được tự ý lấy vinh dự ấy cho mình, nhưng phải được Ðức Chúa Trời kêu gọi, giống như A-rôn ngày xưa. 5 Cũng vậy Ðấng Christ đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, nhưng là Ðấng đã nói với Ngài,

“Con là Con Ta,

Ngày nay Ta đã sinh Con,”

làm điều đó, 6 giống như Ðấng ấy cũng đã phán trong một chỗ khác,

“Con làm tư tế đời đời,

Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”

7 Khi còn trong xác thịt, Ngài đã đổ nước mắt và khóc thành tiếng, dâng lời cầu nguyện và nài xin lên Ðấng có quyền cứu Ngài khỏi chết, và lời cầu xin của Ngài đã được nhậm vì Ngài đã kính cẩn vâng lời. 8 Dù Ngài là Con, Ngài đã học vâng lời bằng những điều Ngài chịu đau đớn, 9 và sau khi được làm cho trọn vẹn, Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài, 10 Ðấng được Ðức Chúa Trời chỉ định làm Thượng Tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

Trách Người Chậm Lớn Thuộc Linh

11 Về vấn đề này chúng tôi còn nhiều điều phải nói, nhưng khó giải thích, bởi vì anh chị em đã trở nên chậm hiểu. 12 Vì đến nay đáng lý ra anh chị em đã là bậc thầy rồi, nhưng anh chị em vẫn cần người khác dạy cho những điều sơ đẳng về sấm ngôn của Ðức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cần uống sữa thay vì ăn thức ăn đặc. 13 Ai chỉ có thể sống bằng sữa thì chưa đủ bản lĩnh để học Ðạo công chính, vì người ấy vẫn còn thơ ấu. 14 Nhưng thức ăn đặc dành cho những người trưởng thành, tức cho những người nhờ thực hành đã luyện được khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu.

Tài Liệu