Hê-bơ-rơ: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB58C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Trời phán qua Con Ngài

1. Thời xưa, Đức Chúa Trời đã phán dạy tổ phụ của chúng ta nhiều lần và nhiều cách qua các vị tiên tri, 2. nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta qua Đức Chúa Con, là Đấng mà Ngài đã lập làm Người thừa kế mọi vật; và qua Đấng ấy Ngài cũng tạo dựng vũ trụ.

3. Ngài là sự phản ảnh của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh chân chính của bản thể Đức Chúa Trời; và Ngài duy trì mọi vật bằng lời đầy năng quyền của Ngài.

Đức Chúa Con cao trọng hơn các thiên sứ

Sau khi Ngài đã tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao, 4. Ngài cao hơn các thiên sứ bao nhiêu, thì danh vị mà Ngài thừa hưởng cũng cao trọng hơn của họ bấy nhiêu. 5. Bởi vì có khi nào Đức Chúa Trời phán với một thiên sứ: “Con là Con của Ta; ngày nay Ta đã sinh ra Con”? Hoặc nhắc lại: “Ta sẽ làm Cha của Người, và Người sẽ làm Con của Ta”?

6. Vả lại, khi Ngài đưa con đầu lòng vào trong thế gian, Ngài phán: “Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Người.”

7. Còn đối với các thiên sứ, Ngài phán: “Ngài tạo các thiên sứ của Ngài như những làn gió, và những người phục vụ của Ngài như những ngọn lửa.”

8. Nhưng về Đức Chúa Con, Ngài phán: “Đức Chúa Trời ôi! Nguyện ngôi Ngài sẽ trường tồn vĩnh cửu, và vương trượng công chính là vương trượng của vương quốc Ngài. 9. Ngài yêu công chính và ghét gian ác; cho nên Đức Chúa Trời - là Đức Chúa Trời của Ngài - đã xức dầu cho Ngài bằng dầu của sự vui mừng, vượt trổi hơn những đồng bạn Ngài.” 10. Và: “Lạy Chúa! Từ ban đầu Ngài đã lập nền trái đất, và các từng trời là công việc của tay Ngài. 11. Chúng sẽ hư vong, nhưng Ngài vẫn tồn tại; tất cả đều sẽ mòn như y phục; 12. Ngài sẽ cuộn chúng lại như áo choàng; và giống như y phục, chúng sẽ bị thay đổi, nhưng Ngài vẫn y nguyên, và các năm của Ngài sẽ không bao giờ dứt.”

13. Nhưng với những thiên sứ, có khi nào Đức Chúa Trời phán: “Hãy ngồi bên tay phải của Ta cho tới khi Ta khiến cho những kẻ thù của ngươi làm chỗ kê chân cho ngươi”?

14. Không phải tất cả những vị khác là những thần linh phục vụ, họ được sai đi để phục vụ cho những người được hưởng sự cứu rỗi hay sao?

Bản Dịch 1925

1. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2. rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; 3. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, 4. vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu.

5. Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta? 6. Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con. 7. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. 8. Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. 9. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng loại mình. 10. Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. 11. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; 12. Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng. 13. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? 14. Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Phán qua Con Ngài

1 Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách, 2 nhưng trong những ngày cuối cùng này Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài dựng nên vũ trụ. 3 Ðức Chúa Con là phản ánh của vinh quang Ðức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Con duy trì muôn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi tẩy trừ tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Ðấng Tối Cao trong nơi chí cao.

Ðức Chúa Con Cao Trọng Hơn Các Thiên Sứ

4 Ðức Chúa Con đã trở nên cao trọng vượt xa các thiên sứ, như danh Ngài thừa hưởng cũng cao trọng vượt xa các thiên sứ. 5 Vì có bao giờ Ðức Chúa Trời phán với một thiên sứ nào rằng,

“Con là Con Ta,

Ngày nay Ta đã sinh Con”

Và lại phán,

“Ta sẽ làm Cha Người,

Và Người sẽ làm Con Ta”

chăng?

6 Nhưng khi đưa Con Ðầu Lòng của Ngài vào trần gian, Ngài phán,

“Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”

7 Còn đối với các thiên sứ, Ngài phán,

“Ngài làm cho các thiên sứ của Ngài như những luồng gió,

Và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa.”

8 Nhưng về Ðức Chúa Con, Ngài phán,

“Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngôi Người còn đến đời đời vô cùng.

Nguyện vương trượng công lý là vương trượng của vương quốc Người.

9 Vì Người yêu công chính và ghét gian tà,

Nên Ðức Chúa Trời, Thần của Người, đã xức dầu cho Người bằng dầu vui mừng, để lập Người trên các đồng bạn của Người.”

10 Và rằng,

“Lạy Chúa, từ thuở ban đầu Ngài đã lập nền trái đất;

Các từng trời là công việc của tay Ngài.

11 Dù trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài vẫn còn nguyên;

Dù chúng cũ mòn như chiếc áo,

12 Và Ngài sẽ cuộn chúng lại như cuộn một chiếc áo;

Giống như y phục, chúng sẽ bị thay đổi,

Nhưng Ngài vẫn y nguyên;

Các năm của Ngài sẽ không hề chấm dứt.”

13 Ðức Chúa Trời có bao giờ phán với một thiên sứ nào rằng,

“Hãy ngồi xuống bên phải Ta,

Cho đến chừng Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”

chăng?

14 Chẳng phải tất cả các thiên sứ là những thần được phái đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?

Tài Liệu