II Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB53C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Kêu gọi cầu thay

1. Cuối cùng, anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được truyền bá nhanh chóng và được vinh hiển giống như hiện có ở giữa các anh em, 2. và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ hiểm độc và gian ác, bởi vì không phải mọi người đều có đức tin.

3. Nhưng Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác. 4. Và chúng tôi tin chắc nơi Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi đã truyền dặn. 5. Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên định của Đấng Christ.

Lời khuyên về việc lười biếng

6. Bây giờ, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, chúng tôi truyền cho anh em hãy lánh xa anh em nào sống lười biếng và không vâng giữ nề nếp mà anh em đã nhận từ chúng tôi. 7. Vì chính anh em biết nên bắt chước chúng tôi như thế nào, bởi vì khi sống giữa anh em, chúng tôi không lười biếng, 8. hay là chúng tôi đã ăn bánh của một ai mà không trả tiền, nhưng chúng tôi đã đêm ngày làm lụng khó nhọc và vất vả để không làm gánh nặng cho một ai trong anh em.

9. Không phải chúng tôi không có quyền đó, nhưng chúng tôi muốn làm gương cho các anh em để noi theo.

10. Ngay khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền cho anh em điều này, nếu ai không muốn làm việc, thì cũng đừng ăn. 11. Bởi vì chúng tôi nghe rằng vài người trong anh em sống lười biếng, không chịu làm việc, nhưng hay xen vào chuyện của người khác. 12. Đối với những người như thế, chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cảnh cáo và khuyên rằng họ hãy yên lặng làm việc để có thể ăn bánh của chính mình.

13. Phần anh em, đừng nản lòng khi làm việc thiện.

14. Nếu có ai không vâng theo lời của chúng tôi trong thư này, hãy lưu ý người đó, đừng tương giao với người đó, để người đó hổ thẹn. 15. Dầu vậy, đừng coi người đó như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo người đó như một người anh em.

Lời chào cuối thư

16. Nguyện xin chính Chúa của sự bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi lúc và mọi cách. Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả anh em.

17. Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này bằng chính tay mình. Đây là chữ ký của tôi trong mọi lá thư; đây là cách mà tôi viết.

18. Nguyện xin ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng tất cả anh em.

Bản Dịch 1925

1. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, 2. lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác; vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin.

3. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả. 4. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. 5. Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ! 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình, và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. 7. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, 8. chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. 9. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. 10. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. 11. Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. 12. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. 13. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. 14. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. 15. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. 16. Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!

17. Chính tay tôi, là Phao-lô, viết lời chào thăm nầy cho anh em: ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi, tôi viết như vậy. 18. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy!

Bản Dịch 2011

Xin Cầu Nguyện cho Ðoàn Truyền Giáo

1 Cuối cùng thưa anh chị em, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để Ðạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được vinh hiển như đã thấy nơi anh chị em, 2 và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ hiểm độc và gian ác, vì không phải ai cũng có đức tin. 3 Nhưng Chúa rất thành tín, và Ngài sẽ làm cho anh chị em vững mạnh và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác. 4 Chúng tôi có niềm tin vững vàng trong Chúa về anh chị em rằng anh chị em đang làm và sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi truyền cho anh chị em.

5 Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em vào tình yêu của Ðức Chúa Trời và vào ơn chịu đựng của Ðấng Christ.

Khuyên Phải Làm Ăn Sinh Sống

6 Bây giờ thưa anh chị em, nhân danh Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, chúng tôi truyền cho anh chị em hãy tránh xa những anh chị em nào sống biếng nhác và không giữ theo truyền thống anh chị em đã nhận từ chúng tôi. 7 Vì chính anh chị em đã biết anh chị em cần phải theo gương chúng tôi như thế nào, vì khi sống giữa anh chị em, chúng tôi không hề biếng nhác. 8 Chúng tôi không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi đã lao động vất vả và khó nhọc cả ngày lẫn đêm, để không làm gánh nặng cho ai trong anh chị em. 9 Không phải chúng tôi không có quyền đó, nhưng chúng tôi muốn làm gương cho anh chị em để anh chị em noi theo. 10 Ngay cả khi chúng tôi còn ở với anh chị em, chúng tôi đã truyền dạy anh chị em rằng: nếu ai không chịu làm việc, thì người ấy cũng đừng ăn. 11 Thế mà chúng tôi đã nghe rằng một số người ở giữa anh chị em đang sống rất biếng nhác, chẳng chịu làm việc gì cả, nhưng chỉ lăng xăng làm ra vẻ như bận rộn. 12 Ðối với những người như thế, chúng tôi nhân danh Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ truyền và khuyên rằng hãy yên lặng làm việc, để có thể ăn cơm bánh của chính mình. 13 Phần anh chị em, thưa anh chị em, xin đừng nản lòng làm việc thiện.

14 Nếu ai không vâng theo những lời hướng dẫn của chúng tôi trong thư này, hãy để ý người ấy và đừng giao du với người ấy, để người ấy cảm thấy xấu hổ. 15 Tuy nhiên đừng đối xử với người ấy như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo như một anh em hay chị em vậy.

Lời Chào Cuối Thư

16 Nguyện xin chính Chúa Bình An ban bình an cho anh chị em trong mọi lúc bằng mọi cách. Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em.

17 Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này bằng chính tay tôi. Ðây là chữ ký của tôi trong mỗi bức thư của tôi. Tôi thường viết như vậy.

18 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành