II Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB53C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào thăm

1. Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gởi đến Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, trong Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và trong Chúa là Đức Chúa Jesus Christ.

2. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đến cùng anh em.

Cảm tạ Chúa về đức tin của các tín hữu

3. Thưa anh em! Chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, và điều này là phù hợp bởi vì đức tin của anh em gia tăng quá nhiều, và tình yêu của mỗi một người trong anh em dành cho nhau cũng gia tăng; 4. vì vậy, chúng tôi hãnh diện về anh em ở giữa các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng kiên trì và đức tin của anh em trong tất cả những bách hại và trong những hoạn nạn mà anh em đang chịu.

5. Đây là bằng chứng về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời, và là ý định để làm cho anh em xứng đáng với vương quốc của Đức Chúa Trời; chính vì vương quốc đó mà anh em chịu khổ.

Đấng Christ sẽ đến

6. Thật vậy, theo sự công minh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy hoạn nạn báo trả cho những kẻ gây hoạn nạn cho anh em; 7. và anh em, những người chịu thống khổ sẽ được an nghỉ với chúng tôi khi Đức Chúa Jesus hiện ra từ trời với những thiên thần uy quyền của Ngài 8. trong ngọn lửa hừng, để báo trả những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Jesus, là Chúa chúng ta.

9. Họ sẽ bị hình phạt trong sự hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài 10. khi Ngài ngự đến để được tôn vinh bởi các thánh đồ của Ngài và được chiêm ngưỡng giữa tất cả những người đã tin trong ngày hôm đó, bởi vì anh em đã tin lời chứng của chúng tôi.

11. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em, cầu xin Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài; và hoàn thành mọi việc tốt lành và công việc của đức tin nhờ năng quyền của Ngài 12. để danh của Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, được tôn vinh trong anh em; và anh em trong Ngài, theo ân điển của Đức Chúa Trời của chúng ta, và của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời Chào Thăm

1. Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gởi đến Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, trong Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, và trong Chúa là Đức Chúa Jesus Christ.

2. Nguyện ân điển và bình an, từ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đến với anh em.

Cảm Tạ Chúa Về Đức Tin Của Các Tín Hữu

3. Thưa anh em! Chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, điều này là phù hợp, bởi vì đức tin của anh em gia tăng quá nhiều, và tình yêu của mỗi một người trong anh em dành cho nhau thật dư dật; 4. vì vậy, chúng tôi hãnh diện về anh em giữa các hội thánh của Đức Chúa Trời, về lòng kiên trì của anh em, và đức tin của anh em trong tất cả những bách hại, và trong những hoạn nạn mà anh em đang gánh chịu; 5. đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời, vì anh em được kể là xứng đáng thuộc vào vương quốc của Đức Chúa Trời; chính vì điều đó mà anh em chịu khổ.

Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời

6. Đức Chúa Trời thật công chính để báo trả thống khổ cho những kẻ đã gây khổ đau cho anh em; 7. và anh em, là những người chịu khổ đau, sẽ được an nghỉ cùng với chúng tôi khi Đức Chúa Jesus từ trời xuất hiện với những thiên thần uy dũng của Ngài 8. trong ngọn lửa hừng, để trừng phạt những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus; 9. họ sẽ đau khổ trong hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài 10. trong ngày đó, là lúc Ngài ngự đến để được tôn vinh bởi các thánh đồ của Ngài, và được chiêm ngưỡng giữa tất cả những người tin, cùng anh em - bởi vì đã tin lời chứng của chúng tôi.

11. Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, để anh em có thể xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời của chúng ta; và hoàn thành mọi ước vọng tốt đẹp và công việc của đức tin với năng quyền, 12. để danh của Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, được tôn vinh trong anh em; và anh em trong Ngài, theo ân điển của Đức Chúa Trời của chúng ta, và của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa: 2. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

3. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. 4. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. 5. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. 6. Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, 7. và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, 8. báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, 10. tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.

11. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin; 12. đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô, Sin-va-nu, và Ti-mô-thê kính gởi Hội Thánh Thê-sa-lô-ni-ca trong Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2 Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ đến với anh chị em.

Sự Phán Xét Khi Chúa Ðến

3 Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời về anh chị em, và đó là điều phải lẽ, bởi vì đức tin của anh chị em đã tăng trưởng mạnh mẽ, và tình yêu của mỗi người trong anh chị em đối với nhau cũng gia tăng. 4 Bởi vậy chúng tôi cứ nói một cách hãnh diện về anh chị em giữa các hội thánh của Ðức Chúa Trời, vì sự kiên trì và đức tin của anh chị em trước mọi hình thức bách hại và những đau khổ mà anh chị em đang gánh chịu.

5 Ðó là bằng chứng hiển nhiên về sự phán xét công minh của Ðức Chúa Trời rằng anh chị em được kể là xứng đáng để hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời, mà về vương quốc đó anh chị em chịu khổ. 6 Vì theo công lý của Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy đau khổ báo trả những kẻ đã gây đau khổ cho anh chị em, 7 rồi Ngài sẽ cho anh chị em là những người bị áp bức được an nghỉ với chúng tôi khi Ðức Chúa Jesus từ trời hiện ra với các thiên sứ quyền năng của Ngài 8 trong ngọn lửa hừng. Ngài sẽ đoán phạt những kẻ không chịu nhìn biết Ðức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. 9 Những kẻ ấy sẽ lãnh lấy án phạt bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa và khỏi vinh hiển của quyền năng Ngài, 10 khi Ngài ngự đến để được tôn vinh giữa các thánh đồ của Ngài và giữa sự chiêm ngưỡng của mọi người tin thờ Ngài trong ngày ấy, vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi.

11 Vì lẽ ấy chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em, để Ðức Chúa Trời chúng ta kể anh chị em xứng đáng là những người được kêu gọi, và để Ngài làm trọn mọi ý chỉ tốt đẹp và công việc của đức tin trong quyền năng, 12 hầu danh Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus được vinh hiển qua anh chị em, và anh chị em cũng được vinh hiển qua Ngài, theo như ân sủng của Ðức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành