I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB52C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Về thời giờ và kỳ hạn, thưa anh em, điều đó không cần phải được viết cho anh em. 2. bởi vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm. 3. Bởi vì có lúc người ta nói “hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt thình lình xảy đến cho họ, như cơn đau chuyển dạ của người có thai, và họ không thể nào tránh khỏi.

4. Nhưng thưa anh em! Anh em không phải ở trong tối tăm đến nỗi ngày ấy xảy đến bất ngờ cho anh em giống như bị trộm. 5. Vì tất cả anh em là con của ánh sáng và con của ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm hoặc tối tăm. 6. Vì vậy, chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng cần phải tỉnh thức và tỉnh táo; 7. bởi vì những người ngủ thì ngủ vào ban đêm, những người say thì say vào ban đêm; 8. nhưng chúng ta, thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, hãy mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, và mũ bảo vệ là hy vọng của sự cứu rỗi; 9. bởi vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị thạnh nộ, nhưng để nhận sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta; 10. là Đấng đã chết vì chúng ta, để bất luận chúng ta dù thức hay ngủ, chúng ta sẽ đồng sống với Ngài. 11. Vì vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng lẫn nhau, như anh em đang làm.

12. Anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy nhận biết những người đang làm việc khó nhọc ở giữa anh em, đang lãnh đạo anh em trong Chúa, và đang khuyên bảo anh em; 13. hãy lấy tình thương hết mực kính trọng họ vì những việc làm của họ.

Hãy sống hòa thuận với nhau.

14. Anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy răn bảo những người bất phục tùng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, nhẫn nại với mọi người.

15. Hãy thấy rằng, không một ai lấy ác trả ác cho bất kỳ người nào, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau và cho tất cả.

16. Hãy luôn luôn vui mừng. 17. Cầu nguyện không dứt. 18. Hãy cảm tạ trong mọi việc, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đấng Christ Jesus.

19. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh. 20. Đừng xem thường các lời tiên tri. 21. Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt lành thì gìn giữ. 22. Mọi hình thức gian tà, hãy tránh xa.

23. Cầu xin chính Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hóa anh em hoàn toàn; và toàn thể tinh thần, linh hồn, và thân thể của anh em được gìn giữ, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. 24. Đấng gọi anh em là trung thành, Ngài sẽ thực hiện điều đó.

25. Anh em! Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

26. Hãy chào tất cả các anh em bằng nụ hôn thánh.

27. Tôi nhân danh Chúa xin anh em hãy đọc bức thư này cho tất cả các anh em.

28. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng anh em. A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Về thời giờ và kỳ hạn, thưa anh em, anh em không cần điều đó phải được viết cho anh em. 2. bởi vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm. 3. Bởi vì lúc người ta có thể nói “hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt thình lình xảy đến cho họ, như cơn đau chuyển dạ của người có con trong lòng, và họ không thể nào thoát khỏi.

4. Nhưng thưa anh em! Anh em không phải ở trong tối tăm đến nỗi ngày ấy xảy đến bất ngờ cho anh em giống như bị trộm. 5. Vì tất cả anh em là con của ánh sáng và con của ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm hoặc tối tăm. 6. Vì vậy, chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng cần phải tỉnh thức và tỉnh táo; 7. vì những người ngủ thì ngủ vào ban đêm, những người say thì say vào ban đêm; 8. nhưng chúng ta, thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, và mũ bảo vệ là hy vọng của sự cứu rỗi; 9. bởi vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị thạnh nộ, nhưng để nhận sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta; 10. là Đấng đã chết vì chúng ta, để bất luận chúng ta dù thức hay ngủ, chúng ta sẽ đồng sống với Ngài. 11. Vì vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng lẫn nhau, như anh em đang làm.

12. Anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy nhận biết những người đang làm việc khó nhọc ở giữa anh em, đang lãnh đạo anh em trong Chúa, và đang khuyên bảo anh em; 13. hãy lấy tình thương hết mực kính trọng họ vì những việc làm của họ.

Hãy sống hòa thuận với nhau.

14. Anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy răn bảo những người bất phục tùng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, nhẫn nại với mọi người.

15. Hãy thấy rằng, không một ai lấy ác trả ác cho bất kỳ người nào, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau và cho tất cả.

16. Hãy luôn luôn vui mừng. 17. Cầu nguyện không dứt. 18. Hãy cảm tạ trong mọi việc, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đấng Christ Jesus.

19. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh. 20. Đừng xem thường các lời tiên tri. 21. Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt lành thì gìn giữ. 22. Mọi hình thức gian tà, hãy tránh xa.

23. Cầu xin chính Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hóa anh em hoàn toàn; và toàn thể tinh thần, linh hồn, và thân thể của anh em được gìn giữ, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. 24. Đấng gọi anh em là trung thành, Ngài sẽ thực hiện điều đó.

25. Anh em! Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

26. Hãy chào tất cả các anh em bằng nụ hôn thánh.

27. Tôi nhân danh Chúa xin anh em hãy đọc bức thư này cho tất cả các anh em.

28. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng anh em. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; 2. vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.

4. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. 5. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. 6. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. 7. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. 8. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. 9. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 10. là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. 11. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

12. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. 13. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.

14. Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. 15. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.

16. Hãy vui mừng mãi mãi, 17. cầu nguyện không thôi, 18. phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

19. Chớ dập tắt Thánh Linh; 20. chớ khinh dể các lời tiên tri; 21. hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

23. Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. 26. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. 27. Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe. 28. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em.

Bản Dịch 2011

Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Tái Lâm

1 Thưa anh chị em, về thời kỳ và thời điểm thì tôi không cần viết cho anh chị em, 2 vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm vậy. 3 Khi người ta nói, “Hòa Bình và An Ninh,” thì tai họa sẽ thình lình vụt đến, như cơn đau quặn thắt của người phụ nữ sắp sinh, và họ sẽ không thoát được.

4 Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối, đến nỗi ngày ấy bất ngờ xảy đến với anh chị em như kẻ trộm ra tay được, 5 vì tất cả anh chị em là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải là con của ban đêm hoặc của bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo. 7 Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say thì say ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, đội mũ an toàn của hy vọng hưởng ơn cứu rỗi. 9 Vì Ðức Chúa Trời không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ơn cứu rỗi, qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 10 Ðấng đã chết vì chúng ta, để bất cứ thức hay ngủ, chúng ta đều sống với Ngài. 11 Vậy anh chị em hãy khuyến khích nhau và xây dựng nhau, như anh chị em vẫn thường làm.

Những Lời Khuyên Bảo Khác

12 Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em nghĩ đến những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, tức những người lãnh đạo anh chị em trong Chúa và khuyên bảo anh chị em. 13 Hãy lấy tình thương mà hết mực kính trọng họ vì công việc họ làm. Anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau.

14 Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hãy khuyên bảo những người lười biếng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. 15 Hãy coi chừng, đừng ai lấy ác trả ác cho ai, nhưng ai nấy phải tìm cách làm điều tốt cho nhau và cho mọi người.

16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không ngừng, 18 và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ.

19 Ðừng dập tắt Ðức Thánh Linh. 20 Ðừng coi thường các lời tiên tri. 21 Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt thì giữ lấy, 22 những gì gian tà, dù dưới bất cứ hình thức nào, thì hãy tránh xa.

Lời Cầu Chúc và Lời Chào Cuối Thư

23 Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn.

Nguyện xin linh, hồn, và thân anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến. 24 Ðấng đã gọi anh chị em là thành tín, nguyện chính Ngài sẽ thực hiện điều đó.

25 Thưa anh chị em, xin nhớ cầu nguyện cho chúng tôi với.

26 Hãy chào tất cả anh chị em bằng một nụ hôn thánh.

27 Tôi nhân danh Chúa xin anh chị em hãy đọc bức thư nầy để tất cả anh chị em được nghe.

28 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành