I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB52C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hơn nữa, thưa anh em! Chúng tôi khẩn nài và khuyến khích anh em trong Đức Chúa Jesus rằng: Như cách anh em hiện đang sống theo điều anh em đã nhận nơi chúng tôi là phải sống và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như thế nào, thì hãy gia tăng càng hơn. 2. Bởi vì anh em biết rõ những hướng dẫn mà chúng tôi đã truyền cho anh em là đến từ Đức Chúa Jesus.

3. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thánh hóa của anh em: Hãy giữ anh em khỏi sự gian dâm, 4. mỗi người hãy biết gìn giữ thân thể mình cho thánh khiết và tôn quý, 5. đừng sa vào khát vọng tình dục như những người ngoại, không biết Đức Chúa Trời; 6. đừng vượt quá giới hạn và lợi dụng anh chị em của mình trong vấn đề này; bởi vì Chúa, là Đấng báo trả quan tâm đến tất cả những điều này - như chúng tôi đã nói trước cho anh em, và đã nghiêm túc khuyến cáo.

7. Bởi vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8. Cho nên, ai xem thường, không phải xem thường loài người, nhưng xem thường chính Đức Chúa Trời, là Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

9. Còn về tình yêu ở giữa anh em đối với nhau, anh em không cần tôi viết cho anh em, bởi vì chính anh em được dạy phải yêu thương nhau từ Đức Chúa Trời. 10. Anh em thật ra đang thực hành điều này với những anh em tại Ma-xê-đô-ni-a, chúng tôi khuyến khích anh em hãy gia tăng càng hơn; 11. và hãy yêu thích sống trầm lặng và chăm lo công việc riêng của mình, hãy làm việc với chính tay mình như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12. để anh em sống thích đáng với người ngoại, và không một ai thiếu thốn điều gì.

13. Thưa anh em! Tôi không muốn anh em không biết gì về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như những người còn lại, là những người không có hy vọng. 14. Thật vậy, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài. 15. Vì đây là lời của Chúa mà chúng tôi đã nói cho anh em rằng chúng ta - là những người đang sống và còn lại cho tới lúc Chúa đến - sẽ không lên trước những người đã ngủ; 16. bởi vì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm với hiệu lệnh hô vang, cùng với tiếng của thiên sứ trưởng, và tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. 17. Sau đó, chúng ta là những người còn lại đang sống sẽ được cất lên trong đám mây cùng với họ để gặp mặt Chúa tại không trung; và để chúng ta sẽ ở với Chúa vĩnh viễn. 18. Như vậy, hãy dùng những lời này để khích lệ nhau.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hơn nữa, thưa anh em! Chúng tôi khẩn nài và khuyến khích anh em trong Đức Chúa Jesus rằng: Như cách anh em hiện đang sống theo điều anh em đã nhận nơi chúng tôi phải sống và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như thế nào, thì hãy gia tăng càng hơn. 2. Bởi vì anh em biết rõ những hướng dẫn mà chúng tôi đã truyền cho anh em là đến từ Đức Chúa Jesus.

3. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thánh hóa của anh em: Hãy giữ anh em khỏi sự gian dâm, 4. mỗi người hãy biết gìn giữ thân thể mình cho thánh khiết và tôn quý, 5. đừng sa vào khát vọng tình dục như những người ngoại không biết Đức Chúa Trời; 6. đừng vượt quá giới hạn và lợi dụng anh chị em của mình trong vấn đề này, bởi vì Chúa, là Đấng báo trả quan tâm đến tất cả những điều này - như chúng tôi đã nói trước cho anh em và đã nghiêm túc khuyến cáo.

7. Bởi vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8. Cho nên, ai xem thường, thì không phải xem thường loài người, nhưng xem thường chính Đức Chúa Trời, là Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

9. Còn về tình yêu ở giữa anh em đối với nhau, thì anh em không cần tôi viết cho anh em, bởi vì chính anh em được dạy phải yêu thương nhau từ Đức Chúa Trời. 10. Anh em thật ra đang thực hành điều này với những anh em tại Ma-xê-đô-ni-a, chúng tôi khuyến khích anh em hãy gia tăng càng hơn; 11. và hãy yêu thích sống trầm lặng và chăm lo công việc của riêng mình, hãy làm việc với chính tay mình như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12. để anh em sống thích đáng với người ngoại, và không một ai thiếu thốn điều gì.

13. Thưa anh em! Tôi không muốn anh em không biết gì về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như những người còn lại, là những người không có hy vọng. 14. Thật vậy, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài. 15. Vì đây là lời của Chúa mà chúng tôi nói cho anh em rằng chúng ta, là những người đang sống và còn lại cho tới lúc Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ; 16. bởi vì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm với hiệu lệnh hô vang, cùng tiếng của thiên sứ trưởng, và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. 17. Sau đó, chúng ta là những người còn lại đang sống sẽ được cất lên trong đám mây cùng với họ để gặp mặt Chúa tại không trung; và để chúng ta sẽ ở với Chúa vĩnh viễn. 18. Như vậy, hãy dùng những lời này để khích lệ nhau.

Bản Dịch 1925

1. Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. 2. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào. 3. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4. mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5. chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. 6. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. 7. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. 8. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em.

9. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau; 10. và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Ma-xê-đoan, cũng làm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, 11. ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, 12. hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.

13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.

Bản Dịch 2011

Khuyên Sống Thánh Sạch, Yêu Thương, và Chịu Khó Làm Ăn

1 Cuối cùng thưa anh chị em, chúng tôi nài xin và khuyên anh chị em trong Đức Chúa Jesus rằng anh chị em đã học nơi chúng tôi cách sống thể nào cho đẹp lòng Ðức Chúa Trời, và anh chị em đã sống theo như thế bấy lâu nay, thì xin hãy gia tăng nhiều hơn nữa. 2 Vì anh chị em đã biết rõ, bởi thẩm quyền của Ðức Chúa Jesus ban cho, chúng tôi đã truyền cho anh chị em những mạng lịnh nào. 3 Vì đây là ý muốn của Ðức Chúa Trời: anh chị em phải nên thánh, tức anh chị em phải tránh gian dâm. 4 Mỗi người trong anh chị em phải biết cách giữ thân thể mình sao cho thánh khiết và tôn trọng; 5 không chiều theo những thèm muốn của dục vọng như các dân ngoại không biết Ðức Chúa Trời vẫn thường làm. 6 Về việc nầy, không người nào trong anh chị em được vượt qua giới hạn của mình và làm việc gì xâm phạm đến anh chị em mình, vì Chúa sẽ báo trả mọi việc ấy, như chúng tôi đã nói trước với anh chị em và đã nghiêm túc cảnh cáo anh chị em. 7 Vì Ðức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8 Vì thế ai khước từ mạng lịnh nầy thì không phải khước từ mạng lịnh của loài người nhưng khước từ mạng lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng ban Ðức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

9 Còn về tình yêu giữa anh chị em với nhau, anh chị em không cần ai viết gì cho mình, vì chính anh chị em đã được Ðức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải yêu nhau; 10 và quả thật anh chị em đang làm như thế đối với tất cả anh chị em trong toàn vùng Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy gia tăng hơn nữa.

11 Hãy khao khát cuộc sống thầm lặng, việc ai nấy lo, và dùng chính đôi tay mình làm ăn sinh sống, như chúng tôi đã truyền cho anh chị em, 12 để nếp sống của anh chị em được người ngoài kính trọng, và anh chị em không thiếu thốn gì.

Sự Sống Lại và Chúa Tái Lâm

13 Thưa anh chị em, chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những người đã ngủ, để anh chị em không buồn thảm như những người khác, là những người không có hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Ðức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại, thì qua Ðức Chúa Jesus, Ðức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ đến với Ngài. 15 Vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh chị em: chúng ta, những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. 16 Vì sẽ có một tiếng ra lịnh lớn, với tiếng của vị thiên sứ trưởng, và với tiếng kèn của Ðức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm, và những người đã chết trong Ðấng Christ sẽ sống lại trước. 17 Kế đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, sẽ được cất lên cùng những người ấy vào trong mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn.

18 Thế thì anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Tài Liệu