I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB52C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì không thể chờ lâu hơn, chúng tôi nghĩ tốt nhất ở lại A-thên một mình, 2. và gởi Ti-mô-thê, một anh em của chúng tôi và là người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời trong Phúc Âm của Đấng Christ, đến với anh em, làm vững mạnh anh em và khích lệ đức tin của anh em, 3. để không ai bị dao động bởi những hoạn nạn này, vì thật ra chính anh em đã biết rằng đây là những điều được định trước cho chúng ta.

4. Và thật như vậy, khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước với anh em rằng chúng ta sẽ chịu hoạn nạn, và điều đó đã ứng nghiệm, như anh em đã biết.

5. Vì lý do này, khi không thể chờ lâu hơn, tôi đã gởi đi để biết về đức tin của anh em, không cho kẻ cám dỗ dùng cách nào đó cám dỗ anh em, và làm cho công khó của chúng tôi trở thành vô ích.

6. Nhưng bây giờ, Ti-mô-thê đã từ anh em trở về với chúng tôi, và báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và tình yêu của anh em, và nói rằng anh em vẫn luôn luôn nhớ những điều tốt đẹp về chúng tôi, mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong gặp lại anh em. 7. Thưa anh em, vì lý do này, giữa hoạn nạn và khốn khổ của chúng tôi, chúng tôi được khích lệ như anh em, qua đức tin của anh em. 8. Bởi vì giờ đây, nếu anh em đứng vững trong Chúa, chúng ta sống.

9. Trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng tôi có thể dâng gì để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, bởi vì tất cả niềm vui mà chúng tôi đang vui mừng, là từ anh em.

10. Đêm ngày, chúng tôi tha thiết cầu xin, để gặp mặt anh em, và để bổ sung những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. 11. Thêm vào đó, nguyện chính Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, và Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, dẫn đường chúng tôi đến với anh em. 12. Ngoài ra, xin Chúa gia tăng và làm tràn đầy tình yêu của anh em đối với nhau, và đối với mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13. để làm cho lòng anh em vững mạnh, và thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, vào lúc Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ trở lại cùng với tất cả các thánh đồ của Ngài. A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì không thể chờ lâu hơn, chúng tôi nghĩ tốt nhất ở lại A-thên một mình, 2. và gởi Ti-mô-thê, một anh em của chúng tôi và là người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời trong Phúc Âm của Đấng Christ, đến với anh em, làm vững mạnh anh em và khích lệ đức tin của anh em, 3. để không ai bị dao động bởi những hoạn nạn này, vì thật ra chính anh em đã biết rằng đây là những điều được định trước cho chúng ta.

4. Và thật như vậy, khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước với anh em rằng chúng ta sẽ chịu hoạn nạn, và điều đó đã ứng nghiệm, như anh em đã biết.

5. Vì lý do này, khi không thể chờ lâu hơn, tôi đã gởi đi để biết về đức tin của anh em, không cho kẻ cám dỗ dùng cách nào đó cám dỗ anh em, và làm cho công khó của chúng tôi trở thành vô ích.

6. Nhưng bây giờ, Ti-mô-thê đã từ anh em trở về với chúng tôi, và báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và tình yêu của anh em, và anh em vẫn luôn luôn nhớ những điều tốt đẹp về chúng tôi, mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong gặp lại anh em. 7. Thưa anh em, vì lý do này, giữa hoạn nạn và khốn khổ của chúng tôi, chúng tôi được khích lệ như anh em, qua đức tin của anh em. 8. Bởi vì giờ đây, nếu anh em đứng vững trong Chúa, chúng ta sống.

9. Trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng tôi có thể dâng gì để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, bởi vì tất cả niềm vui mà chúng tôi đang vui mừng, là từ anh em.

10. Đêm ngày, chúng tôi tha thiết cầu xin, để gặp mặt anh em, và để bổ sung những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. 11. Thêm vào đó, nguyện chính Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, và Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, dẫn đường chúng tôi đến với anh em. 12. Ngoài ra, xin Chúa gia tăng và làm tràn đầy tình yêu của anh em đối với nhau, và đối với mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13. để làm cho lòng anh em vững mạnh, và thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, vào lúc Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ trở lại cùng với tất cả các thánh đồ của Ngài. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại A-thên, 2. và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin, 3. hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. 4. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ.

5. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng. 6. Nhưng Ti-mô-thê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. 7. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. 8. Vì hiện nay chúng tôi sống, là tại anh em đứng vững trong Chúa. 9. Chúng tôi làm thể nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi? 10. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém.

11. Nguyền xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em! 12. Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, 13. hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài!

Bản Dịch 2011

Phái Ti-mô-thê Ði Thê-sa-lô-ni-ca

1 Vì không thể chịu đựng thêm được nữa chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là tôi ở lại A-thên một mình, 2 và phái Ti-mô-thê, anh em của chúng tôi và bạn đồng lao cùng phục vụ Ðức Chúa Trời trong sự rao giảng Tin Mừng của Ðấng Christ, đến với anh chị em để củng cố và khích lệ đức tin anh chị em, 3 hầu không ai bị nao núng vì những khó khăn hoạn nạn đó, vì anh chị em biết rằng chúng ta đã được định để đương đầu với những khó khăn hoạn nạn ấy.

4 Khi chúng tôi còn ở với anh chị em, chúng tôi đã nói trước với anh chị em rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn hoạn nạn, và điều đó đã xảy ra như anh chị em đã biết. 5 Vì lý do đó, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã phái Ti-mô-thê đến với anh chị em để có thể biết tình trạng đức tin của anh chị em như thế nào, kẻo kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh chị em và khiến công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích chăng.

Cảm Tạ Chúa về Tin Tức Nhận Ðược

6 Nhưng bây giờ Ti-mô-thê, vừa từ nơi anh chị em trở về, đã báo cho chúng tôi tin vui về đức tin và tình thương của anh chị em. Anh ấy đã cho chúng tôi biết rằng anh chị em vẫn nhớ đến chúng tôi và mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi hằng mong gặp lại anh chị em. 7 Vì thế thưa anh chị em, chúng tôi đã được khích lệ rất nhiều vì đức tin của anh chị em, mặc dù chúng tôi đang ở giữa mọi cảnh khó khăn và hoạn nạn. 8 Thật ra bây giờ chúng tôi sống vui vì biết anh chị em đứng vững trong Chúa. 9 Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Ðức Chúa Trời cho đủ về anh chị em? Vì tất cả niềm vui chúng tôi có được trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta đều bởi anh chị em. 10 Ðêm ngày chúng tôi tha thiết cầu xin Ðức Chúa Trời cho chúng tôi được thấy lại mặt anh chị em, để có thể bổ túc những gì còn thiếu sót trong đức tin của anh chị em.

11 Nguyện xin Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, mở đường cho chúng tôi đến với anh chị em.

12 Nguyện xin Chúa làm cho đức tin của anh chị em cứ gia tăng, và tình yêu của anh chị em đối với nhau và đối với mọi người cứ đầy tràn, như tình yêu của chúng tôi đối với anh chị em vậy.

13 Nguyện lòng anh chị em được vững mạnh, trọn vẹn trong sự thánh khiết trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, hiện đến với tất cả các thánh đồ của Ngài. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành