Ê-phê-sô: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB49C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì lý do này mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em - là những người ngoại. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và sự mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm - như tôi đã viết vắn tắt, 4. mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ - 5. là điều mà trong các thế hệ trước chưa từng công bố cho con cái loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh 6. đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân, và là những người cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus, qua Phúc Âm 7. mà tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, theo sự vận hành của quyền năng Ngài.

8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa các dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9. và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng muôn vật, 10. để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, 11. theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; 12. trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. 13. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em.

Lời Cầu Nguyện Cho Tín Hữu Ê-phê-sô

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha, 15. là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh; 16. cầu xin Ngài ban cho anh em, theo sự phong phú của vinh quang Ngài, quyền năng, để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu - 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Vì lý do này mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em - là những người ngoại. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, và sự mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm - như tôi đã viết vắn tắt, mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ - là điều mà trong các thế hệ trước chưa từng công bố cho loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân, và là những người cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus, qua Phúc Âm mà tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, theo sự vận hành của quyền năng Ngài.

Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa các dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng muôn vật, để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em.

Lời Cầu Nguyện Cho Tín Hữu Ê-phê-sô

Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha, của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh cầu xin Ngài ban cho anh em, theo sự phong phú của vinh quang Ngài, quyền năng, để con người bên trong của anh em được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu và biết được tình yêu của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, xin Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì lý do này mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em - là những người ngoại. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm - như tôi đã viết vắn tắt, 4. mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ - 5. là điều mà trong các thế hệ trước chưa từng công bố cho con cái loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh 6. đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân, và là những người cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus, qua Phúc Âm 7. bởi đó mà tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, theo sự vận hành của quyền năng Ngài.

8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa các dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9. và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật, 10. để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, 11. theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; 12. trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. 13. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn mà tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em.

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha, [của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ;] 15. là Đấng mà tmỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh; 16. cầu xin Ngài ban cho anh em, theo sự phong phú của vinh quang Ngài, quyền năng, để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và qua đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em, để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu - 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. 2. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, 3. thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. 4. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, 5. là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. 6. Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ; 7. còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. 8. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, 9. và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. 10. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 11. theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 12. trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 13. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.

14. Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15. bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16. tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17. đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18. để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19. và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21. nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 2011

Chức Vụ của Phao-lô Giữa Các Dân Ngoại

1 Vì lý do ấy mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Ðức Chúa Jesus Christ vì cớ anh chị em là các dân ngoại. 2 Vì chắc hẳn anh chị em đã nghe về sự quản lý ân sủng của Ðức Chúa Trời đã giao cho tôi liên quan đến anh chị em. 3 Thể nào qua sự mặc khải, Ngài đã cho tôi biết huyền nhiệm của Ngài, như tôi vừa viết vắn tắt ở trên. 4 Khi đọc điều ấy, có lẽ anh chị em đã nhận thấy tôi được cho hiểu huyền nhiệm của Ðấng Christ như thế nào.

5 Trong các thế hệ trước Ngài không mặc khải huyền nhiệm ấy cho nhân loại, như Ðức Thánh Linh đã mặc khải cho các sứ đồ thánh và các tiên tri Ngài ngày nay. 6 Huyền nhiệm ấy là nhờ Tin Mừng các dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế, cùng làm chi thể của một thân, và cùng được chia sẻ lời hứa trong Ðức Chúa Jesus Christ.

7 Về Tin Mừng đó tôi được trở thành một người phục vụ; đây là món quà của ân sủng Ðức Chúa Trời ban cho tôi theo sự vận hành của quyền năng Ngài. 8 Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, thế mà Ngài lại ban ân sủng ấy cho tôi, để tôi rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại về sự giàu có vô lượng của Ðấng Christ, 9 và để khai sáng cho mọi người thấy sự quản lý các huyền nhiệm vốn được giữ kín qua các thời đại trong Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật, 10 hầu ngày nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Ðức Chúa Trời được biểu lộ cho những bậc cai quản và cầm quyền ở các nơi trên trời, 11 theo mục đích đời đời của Ngài, được thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 12 tức trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạn dĩ và tự tin khi đến với Ðức Chúa Trời.

13 Vì thế tôi xin anh chị em đừng ngã lòng khi thấy tôi bị hoạn nạn vì anh chị em, vì đó là vinh hiển của anh chị em.

Cầu Nguyện cho Các Tín Hữu

14 Vì lý do đó tôi quỳ gối trước mặt Ðức Chúa Cha, 15 là Ðấng mà mọi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh, 16 để cầu xin Ngài cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ bởi quyền năng Ðức Thánh Linh theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, 17 hầu bởi đức tin, Ðấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em, và để anh chị em được đâm rễ và xây nền trong tình yêu, 18 hầu anh chị em với tất cả thánh đồ có thể hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu ấy là thể nào, 19 và biết rằng tình yêu của Ðấng Christ thật vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn tất cả sự đầy đủ của Ðức Chúa Trời.

20 Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. 21 Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Ðức Chúa Jesus Christ qua mọi thế hệ đến đời đời vô cùng. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành