II Cô-rinh-tô: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB47C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì chúng tôi đã nhận được sự thương xót, và có được chức vụ nầy, cho nên chúng tôi không ngã lòng. 2. Tuy nhiên chúng tôi đã khước từ những việc làm mờ ám ô nhục; chúng tôi không sống trong sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng bằng cách công bố chân lý, giới thiệu chính chúng tôi cho lương tâm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời.

3. Tuy nhiên, nếu Phúc Âm của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất với những người bị hư mất, 4. trong những con người mà thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí, là những con người vô tín, để không đón nhận sự soi sáng của Phúc Âm đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ: là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 5. Bởi vì chúng tôi cũng không rao giảng về chính mình, nhưng về Đức Chúa Jesus Christ: là Chúa; và cũng vì Đức Chúa Jesus, bây giờ chính chúng tôi làm những người đầy tớ của anh em. 6. Bởi vì Đức Chúa Trời – Đấng đã phán: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối” - đã soi sáng lòng của chúng tôi bằng ánh sáng của tri thức, để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời đang tỏa rạng trên mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Nhưng chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất, để quyền năng siêu việt nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. 8. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; 9. bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10. Chúng tôi luôn luôn mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể của mình, để sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được biểu lộ trong thân thể của chúng tôi. 11. Bởi khi đang sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jesus, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus được biểu lộ trong thân thể hoại tử của chúng tôi. 12. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống ở trong anh em.

13. Do có cùng một tinh thần về niềm tin như lời đã được chép: “Tôi tin nên tôi nói”, cũng vậy chúng tôi tin nên mới nói. 14. Bởi vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa, là Đức Chúa Jesus, sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jesus, và sẽ trình diện với anh em. 15. Tất cả mọi điều là vì anh em, để ân điển được phong phú hơn, qua càng lúc càng nhiều người hơn; khiến sự cảm tạ gia tăng để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời.

16. Cho nên, chúng tôi không ngã lòng, mặc dù con người bên ngoài bị phân rã, nhưng con người bên trong càng ngày càng đổi mới hơn. 17. Bởi vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm thời của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng vĩnh cửu và vô hạn 18. – bởi vì chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng đến những điều không thấy được. Những điều thấy được chỉ là tạm thời, nhưng những điều không thấy được là vĩnh cửu.

Bản Dịch Đại Chúng

Vì chúng tôi đã nhận được sự thương xót, và rồi có được chức vụ nầy, cho nên chúng tôi không ngã lòng. Tuy nhiên, chúng tôi đã khước từ những việc làm mờ ám ô nhục; chúng tôi không sống trong sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng bằng cách công bố chân lý, giới thiệu chính chúng tôi cho lương tâm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, nếu Phúc Âm của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất với những người bị hư mất, trong những con người mà thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí, là những con người vô tín, để không đón nhận sự soi sáng của Phúc Âm đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ: là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Bởi vì chúng tôi cũng không rao giảng về chính mình, nhưng về Đức Chúa Jesus Christ: là Chúa; và cũng vì Đức Chúa Jesus, bây giờ chính chúng tôi đang làm những người đầy tớ của anh em. Bởi vì Đức Chúa Trời – Đấng đã phán: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối” - đã soi sáng lòng của chúng tôi bằng ánh sáng của tri thức, để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời đang tỏa rạng trên mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Nhưng chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất, để quyền năng siêu việt nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn luôn mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể của mình, để sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được biểu lộ trong thân thể của chúng tôi. Bởi khi đang sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jesus, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus được biểu lộ trong thân thể hoại tử của chúng tôi. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống ở trong anh em.

Do có cùng một tinh thần về niềm tin như lời đã được chép: “Tôi tin nên tôi nói”, cũng vậy chúng tôi tin nên mới nói. Bởi vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa, là Đức Chúa Jesus, sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jesus, và sẽ trình diện với anh em. Tất cả mọi điều là vì anh em, để ân điển được phong phú hơn, qua càng lúc càng nhiều người hơn; khiến sự cảm tạ gia tăng để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời.

Cho nên, chúng tôi không ngã lòng, mặc dù con người bên ngoài bị phân rã, nhưng con người bên trong càng ngày càng đổi mới hơn. Bởi vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm thời của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng vĩnh cửu và vô hạn – bởi vì chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng đến những điều không thấy được. Những điều thấy được chỉ là tạm thời, nhưng những điều không thấy được là vĩnh cửu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì chúng tôi đã nhận được sự thương xót, rồi có chức vụ nầy, cho nên chúng tôi không ngã lòng. 2. Tuy nhiên chúng tôi đã khước từ những việc làm mờ ám ô nhục; chúng tôi không bước đi trong sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng bằng cách công bố chân lý, giới thiệu chính chúng tôi cho lương tâm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời. 3. Tuy nhiên, nếu Phúc Âm của chúng tôi bị che khuất, thì chỉ che khuất với những người bị hư mất, 4. trong những con người mà thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí - là những người vô tín, để không đón nhận sự soi sáng của Phúc Âm, tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ: là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 5. Vì chúng tôi cũng không rao giảng về chính mình, nhưng về Đức Chúa Jesus Christ: là Chúa; và giờ đây bản thân chúng tôi làm đầy tớ của anh em cũng vì Đức Chúa Jesus. 6. Bởi vì Đức Chúa Trời – Đấng đã phán: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối” - đã soi sáng lòng của chúng tôi bằng ánh sáng của tri thức để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Nhưng chúng tôi đựng bửu vật nầy trong những bình bằng đất, để quyền năng siêu việt nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi, 8. bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; 9. bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt; 10. luôn luôn mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể của mình, để sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được biểu lộ trong thân thể của chúng tôi. 11. Bởi vì, chúng tôi, khi đang sống, thường bị nộp cho sự chết, vì cớ Đức Chúa Jesus, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus được biểu lộ trong thân thể hoại tử của chúng tôi. 12. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống ở trong anh em.

13. Nhưng do có cùng một tinh thần về niềm tin, như lời đã được chép: “Tôi tin nên tôi nói”, cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói. 14. Bởi vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa, là Đức Chúa Jesus, sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jesus, và sẽ trình diện với anh em. 15. Tất cả mọi điều là vì anh em, để ân điển càng phong phú hơn, qua càng nhiều người hơn; sự cảm tạ gia tăng, để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời.

16. Cho nên, chúng tôi không ngã lòng, mặc dù con người bên ngoài bị phân rã, nhưng con người bên trong càng ngày càng đổi mới hơn. 17. Bởi vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm thời của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng vĩnh cửu và vô hạn 18. - vì chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng đến những điều không thấy được. Những điều thấy được chỉ là tạm thời, nhưng những điều không thấy được là vĩnh cửu.

Bản Dịch 1925

1. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; 2. nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. 3. Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, 4. cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 5. Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. 6. Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.

7. Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. 8. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng; 9. bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. 10. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. 11. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jêsus mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi; 12. vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em.

13. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, 14. vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. 15. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

16. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18. bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

Bản Dịch 2011

Bửu Vật trong Bình Ðất

1 Vì vậy nhờ ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, chúng tôi được giao cho chức vụ này, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. 2 Ngược lại chúng tôi khước từ mọi đường lối ám muội và đáng xấu hổ. Chúng tôi không sử dụng những phương thức xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời, nhưng cứ thẳng thắn trình bày chân lý và để lương tâm mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Ðức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Mừng chúng tôi rao giảng bị che khuất ấy là bị che khuất đối với những kẻ đang chết mất, 4 vì thần của đời này đã làm mù tâm trí những kẻ không tin để họ không trông thấy ánh sáng của Tin Mừng đang tỏa rạng vinh quang của Ðấng Christ, là hình ảnh của Ðức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi chẳng giảng về chính mình nhưng giảng về Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa, và vì cớ Ðức Chúa Jesus, chúng tôi là đầy tớ của anh chị em, 6 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã phán,

“Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm,”

đã chiếu sáng lòng chúng tôi, ban cho chúng tôi ánh sáng của trí tuệ để nhận biết vinh hiển của Ðức Chúa Trời đang rạng ngời trên gương mặt Ðức Chúa Jesus Christ.

7 Chúng tôi đựng bửu vật này trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năng diệu kỳ là của Ðức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi. 8 Chúng tôi bị áp lực đủ mọi mặt nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không hề tuyệt vọng, 9 bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Ðức Chúa Jesus trong thân thể mình, để sự sống của Ðức Chúa Jesus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. 11 Dù chúng tôi đang sống, nhưng vì cớ Ðức Chúa Jesus lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng chết, để sự sống của Ðức Chúa Jesus được thể hiện trong thân thể sẽ chết của chúng tôi. 12 Thế thì sự chết đang hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống đang hành động trong anh chị em.

13 Do có cùng một tinh thần đức tin như lời đã chép,

“Tôi tin nên tôi nói,”

chúng tôi cũng tin nên chúng tôi cũng nói; 14 vì chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại với Ðức Chúa Jesus và sẽ đem chúng tôi và anh chị em đến trình diện trước mặt Ngài.

15 Vậy mọi sự đã được thực hiện vì cớ anh chị em, để có nhiều người nhận được ân sủng của Ðức Chúa Trời hơn, và sự tạ ơn Ngài nhờ thế được gia tăng nhiều hơn, hầu đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời.

Sống Bởi Ðức Tin

16 Vì vậy chúng ta không ngã lòng; dù con người bên ngoài đang tàn tạ, nhưng con người bên trong vẫn mỗi ngày một đổi mới. 17 Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được, vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được mới là đời đời bất diệt.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành