II Cô-rinh-tô: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB47C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Có phải chúng tôi cần phải bắt đầu tự giới thiệu chính mình trở lại hay sao? Hay là giống như những người khác, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu đến anh em, hay là từ anh em? 2. Chính anh em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng của chúng tôi, đang được mọi người biết và đọc. 3. Anh em chứng tỏ rằng anh em là một bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người.

4. Bây giờ, nhờ Đấng Christ, chúng tôi có được sự tin tưởng như vậy nơi Đức Chúa Trời. 5. Không phải chúng tôi có đủ khả năng từ chính mình để nghĩ rằng chính mình có thể làm được điều gì, nhưng khả năng của chúng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, 6. là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải bằng văn tự, nhưng bằng Thánh Linh, bởi vì văn tự giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.

7. Nếu chức vụ của sự chết, được khắc bằng văn tự trên những bảng đá, còn được vinh quang, đến nỗi con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt của Môi-se - vì hào quang trên mặt của ông, dù là hào quang chóng phai tàn - 8. thì chức vụ của Thánh Linh lại không vinh quang hơn hay sao? 9. Bởi vì nếu chức vụ của sự kết án còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công chính lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào! 10. Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn là vinh quang nữa, khi so sánh với vinh quang vượt trội nầy. 11. Bởi vì nếu điều chóng phai tàn còn được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào!

12. Bởi vì có niềm hy vọng như vậy cho nên chúng tôi rất mạnh dạn, 13. không giống như Môi-se lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy kết cuộc của điều đang phai tàn. 14. Tuy nhiên, tâm trí của họ bị cứng cỏi, bởi vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cùng một tấm màn ấy vẫn còn đó, chưa được cất đi; chỉ trong Đấng Christ mới được cất bỏ. 15. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi Môi-se được đọc, tấm màn vẫn đang nằm trên tấm lòng của họ. 16. Tuy nhiên, khi nào một người trở lại với Chúa, tấm màn đó được cất đi. 17. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18. Tất cả chúng ta - không che mặt, chiêm ngưỡng vinh quang Chúa như đang nhìn vào một tấm gương - đang được biến đổi để trở thành cùng một hình ảnh, từ vinh quang đến vinh quang, như đến từ Chúa, là Thánh Linh.

Bản Dịch Đại Chúng

Có phải chúng tôi cần phải bắt đầu tự giới thiệu chính mình trở lại hay sao? Hay là giống như những người khác, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu đến anh em hay là từ anh em? Chính anh em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng của chúng tôi, đang được mọi người biết và đọc. Anh em chứng tỏ rằng anh em là một bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người.

Bây giờ, nhờ Đấng Christ, chúng tôi có được sự tin tưởng như vậy nơi Đức Chúa Trời. Không phải chúng tôi có đủ khả năng từ chính mình để nghĩ rằng chính mình có thể làm được điều gì, nhưng khả năng của chúng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới - không phải bằng văn tự, nhưng bằng Thánh Linh, bởi vì văn tự giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.

Nếu chức vụ của sự chết, được khắc bằng văn tự trên những bảng đá, còn được vinh quang, đến nỗi con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt của Môi-se - vì hào quang trên mặt của ông, dù là hào quang chóng phai tàn - thì chức vụ của Thánh Linh lại không vinh quang hơn hay sao? Bởi vì nếu chức vụ của sự kết án còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công chính lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào! Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn là vinh quang nữa, khi so sánh với vinh quang vượt trội nầy. Bởi vì nếu điều chóng phai tàn còn được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào!

Bởi vì có niềm hy vọng như vậy cho nên chúng tôi rất mạnh dạn, không làm như Môi-se lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy kết cuộc của điều đang phai tàn. Tuy nhiên, tâm trí của họ bị cứng cỏi, bởi vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cùng một tấm màn ấy vẫn còn đó, chưa được cất đi; chỉ trong Đấng Christ mới được cất bỏ. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi Môi-se được đọc, tấm màn vẫn đang nằm trên tấm lòng của họ. Tuy nhiên, khi nào một người trở lại với Chúa, tấm màn đó được cất đi. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Tất cả chúng ta - không che mặt, chiêm ngưỡng vinh quang Chúa như đang nhìn vào một tấm gương - đang được biến đổi để trở thành cùng một hình ảnh, từ vinh quang đến vinh quang, như đến từ Chúa, là Thánh Linh.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Có phải chúng tôi cần bắt đầu tự giới thiệu chính mình trở lại hay sao? Hay là giống như những người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu đến anh em, hay là từ anh em? 2. Chính anh em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng của chúng tôi, đang được mọi người biết và đọc. 3. Anh em chứng tỏ rằng anh em là một bức thư của Đấng Christ, được quản trị chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống; không phải trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người.

4. Bây giờ, nhờ Đấng Christ, chúng tôi có được sự tin tưởng như vậy nơi Đức Chúa Trời. 5. Không phải chúng tôi có đủ khả năng từ chính mình để nghĩ rằng chính mình có thể làm được điều gì, nhưng khả năng của chúng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, 6. là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải bằng văn tự, nhưng bằng Thánh Linh, bởi vì văn tự giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.

7. Nếu chức vụ của sự chết, được khắc bằng văn tự trên những bảng đá, còn được vinh quang, đến nỗi con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt của Môi-se - do hào quang trên mặt của ông, dù là hào quang chóng phai tàn - 8. thì chức vụ của Thánh Linh lại không vinh quang hơn hay sao? 9. Bởi vì nếu chức vụ của sự kết án còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công chính lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào! 10. Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn là vinh quang nữa, khi so sánh với vinh quang vượt trội nầy. 11. Bởi vì nếu điều chóng phai tàn còn được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào!

12. Do có niềm hy vọng như vậy, cho nên chúng tôi rất mạnh dạn, 13. không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy kết cuộc của điều đang phai tàn. 14. Tuy nhiên, tâm trí của họ bị cứng cỏi, bởi vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cùng một tấm màn ấy vẫn còn đó, chưa được cất đi; chỉ trong Đấng Christ mới được cất bỏ. 15. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi Môi-se được đọc, tấm màn vẫn đang nằm trên tấm lòng của họ. 16. Tuy nhiên, khi nào một người trở lại với Chúa, tấm màn đó được cất đi. 17. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18. Tất cả chúng ta - không che mặt, chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, như nhìn vào một tấm gương - đang được biến đổi để trở thành cùng một hình ảnh, từ vinh quang đến vinh quang, như đến từ Chúa, là Thánh Linh.

Bản Dịch 1925

1. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gởi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi gắm của anh em sao? 2. Ấy chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. 3. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.

4. Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: 5. không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6. và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

7. Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh hiển lắm đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, 8. phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao! 9. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. 10. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì; 11. vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa!

12. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do, 13. chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. 14. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. 15. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. 16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. 17. Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

Bản Dịch 2011

Các Ðầy Tớ của Giao Ước Mới

1 Có phải chúng tôi lại bắt đầu nói về mình chăng? Chúng tôi phải cần ai viết thư giới thiệu chúng tôi với anh chị em hay nhờ anh chị em viết thư giới thiệu chúng tôi với ai như mấy người khác chăng? 2 Chính anh chị em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. 3 Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Ðấng Christ, là kết quả của chức vụ chúng tôi, không phải viết bằng mực, nhưng bằng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng bằng đá, nhưng trên những bảng bằng thịt của lòng người.

4 Nhờ Ðấng Christ chúng tôi có được niềm tin vững vàng như thế về Ðức Chúa Trời. 5 Chúng tôi không cho rằng nhờ khả năng mình mà chúng tôi đã làm được việc gì, nhưng khả năng chúng tôi có được là do Ðức Chúa Trời ban. 6 Ngài là Ðấng đã ban cho chúng tôi khả năng làm những đầy tớ của giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự, nhưng giao ước bằng Ðức Thánh Linh, vì văn tự giết chết, nhưng Ðức Thánh Linh làm cho sống.

7 Vậy nếu chức vụ của sự chết được ghi khắc bằng văn tự trên những bảng đá mà còn được vinh hiển dường ấy, đến nỗi dân I-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt Môi-se vì hào quang rực rỡ nhưng chóng phai tàn trên mặt ông, 8 thì chức vụ của Ðức Thánh Linh lại càng không vinh hiển nhiều hơn sao? 9 Vì nếu chức vụ của sự kết án mà còn được vinh hiển dường ấy, thì chức vụ của sự công chính càng được vinh hiển nhiều hơn biết dường nào. 10 Thật vậy về trường hợp này, những gì vốn đã vinh hiển không còn được vinh hiển nữa, vì vinh hiển sau quá rực rỡ. 11 Vì nếu những gì chóng qua mà còn được vinh hiển như thế, thì những gì trường tồn sẽ được vinh hiển nhiều hơn biết dường bao.

12 Vì có niềm hy vọng như thế, nên chúng tôi đã hành động rất bạo dạn. 13 Chúng tôi không như Môi-se, người phải lấy một tấm màn che mặt lại, để dân I-sơ-ra-ên khỏi nhìn thấy ánh hào quang chóng phai tàn. 14 Thế mà tâm trí họ vẫn tối tăm, vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, tấm màn che ấy vẫn còn chưa được gỡ đi, bởi vì chỉ trong Ðấng Christ tấm màn ấy mới bị bỏ đi. 15 Nhưng cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc Luật Pháp của Môi-se, tấm màn che kín lòng họ vẫn còn đó. 16 Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất khỏi người ấy. 17 Chúa là Ðức Thánh Linh; nơi nào có Ðức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Ðức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần dần để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.

Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành