I Cô-rinh-tô: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, về việc quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã hướng dẫn cho các Hội Thánh thuộc vùng Ga-la-ti, anh em cũng hãy làm như vậy. 2. Vào mỗi ngày đầu tiên của tuần lễ, mỗi người trong anh em hãy dành dụm một phần tùy khả năng của mình - để riêng ra - đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3. Rồi khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người mà anh em tín nhiệm cùng với những bức thư và tặng phẩm của anh em đến Giê-ru-sa-lem. 4. Nếu thuận tiện cho tôi cùng đi, những người đó sẽ đi với tôi.

5. Tôi sẽ đến thăm anh em khi tôi qua Ma-xê-đô-ni-a, bởi vì tôi dự định qua Ma-xê-đô-ni-a. 6. Tôi có thể lưu lại với anh em - hoặc thậm chí tôi sẽ ở lại cả mùa đông - để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi đi. 7. Nếu Chúa cho phép, lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng tôi hy vọng sẽ lưu lại một thời gian với anh em. 8. Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9. bởi vì có một cánh cửa rộng lớn và hữu hiệu đã mở ra cho tôi, mặc dù vẫn còn có nhiều chống đối.

10. Nếu Ti-mô-thê có đến, anh em hãy gặp, và để anh ấy có thể ở với anh em mà không sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. 11. Cho nên, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy tiễn anh ấy thượng lộ bình an để anh ấy có thể đến với tôi; bởi vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với những anh em khác.

12. Còn về A-pô-lô, là người anh em, tôi đã cố thuyết phục anh ấy cùng với những anh em khác đến với anh em, nhưng cuối cùng anh ấy chưa muốn đi như anh ấy nên đi; tuy nhiên anh ấy sẽ đến khi anh ấy có dịp tiện.

13. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy hành động như những người trưởng thành, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14. Mọi điều anh em làm, hãy làm với tình yêu thương.

15. Thưa anh em, bây giờ tôi khuyên anh em - anh em biết những người trong gia đình Sê-pha-na, là những trái đầu mùa tại vùng A-chai - họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ, 16. để anh em cũng thuận phục những người như vậy, và tất cả những người đang hiệp tác và làm việc. 17. Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù đắp lại sự khiếm khuyết của anh em; 18. bởi vì những người đó đã làm tươi mới tinh thần của tôi và của anh em. Cho nên, hãy quý trọng những người như vậy.

19. Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em. A-qui-la, Bê-rít-sin, và Hội Thánh tại nhà của họ, gửi lời thăm nhiệt thành đến các anh em trong Chúa. 20. Tất cả các anh em tại đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 21. Lời chào thăm do chính tay của Phao-lô viết.

22. Nếu có ai không yêu mến Chúa, người đó phải bị nguyền rủa! Nguyện Ma-ra-na-tha!

23. Ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus, ở với anh em!

24. Tình yêu của tôi dành cho tất cả anh em trong Đấng Christ Jesus.

Bản Dịch Đại Chúng

Bây giờ, về việc quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã hướng dẫn cho các Hội Thánh thuộc vùng Ga-la-ti, anh em cũng hãy làm như vậy. Vào mỗi ngày đầu tiên của tuần lễ, mỗi người trong anh em hãy dành dụm một phần tùy khả năng của mình - để riêng ra - đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. Rồi khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người mà anh em tín nhiệm cùng với những bức thư và tặng phẩm của anh em đến Giê-ru-sa-lem. Nếu thuận tiện cho tôi cùng đi, những người đó sẽ đi với tôi.

Tôi sẽ đến thăm anh em khi tôi qua Ma-xê-đô-ni-a, bởi vì tôi dự định qua Ma-xê-đô-ni-a. 6. Tôi có thể lưu lại với anh em - hoặc thậm chí tôi sẽ ở lại cả mùa đông - để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi đi. Nếu Chúa cho phép, lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng tôi hy vọng sẽ lưu lại một thời gian với anh em. Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, bởi vì có một cánh cửa rộng lớn và hữu hiệu đã mở ra cho tôi, mặc dù vẫn còn có nhiều chống đối.

Nếu Ti-mô-thê có đến, anh em hãy gặp, và để anh ấy có thể ở với anh em mà không sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. Cho nên, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy tiễn anh ấy thượng lộ bình an để anh ấy có thể đến với tôi; bởi vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với những anh em khác.

Còn về A-pô-lô, là người anh em, tôi đã cố thuyết phục anh ấy cùng với những anh em khác đến với anh em, nhưng cuối cùng anh ấy chưa muốn đi như anh ấy nên đi; tuy nhiên anh ấy sẽ đến khi anh ấy có dịp tiện.

Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy hành động như những người trưởng thành, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm với tình yêu thương.

Thưa anh em, bây giờ tôi khuyên anh em - anh em biết những người trong gia đình Sê-pha-na, là những trái đầu mùa tại vùng A-chai - họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ, để anh em cũng thuận phục những người như vậy, và tất cả những người đang hiệp tác và làm việc. Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù đắp lại sự khiếm khuyết của anh em; bởi vì những người đó đã làm tươi mới tinh thần của tôi và của anh em. Cho nên, hãy quý trọng những người như vậy.

Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em. A-qui-la, Bê-rít-sin, và Hội Thánh tại nhà của họ, gửi lời thăm nhiệt thành đến các anh em trong Chúa. Tất cả các anh em tại đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Lời chào thăm do chính tay của Phao-lô viết.

Nếu có ai không yêu mến Chúa, người đó phải bị nguyền rủa! Nguyện Ma-ra-na-tha!

Ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus, ở với anh em!

Tình yêu của tôi dành cho tất cả anh em trong Đấng Christ Jesus.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Bây giờ, về việc quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã hướng dẫn cho các Hội Thánh thuộc vùng Ga-la-ti, anh em cũng hãy làm như vậy. 2. Vào mỗi ngày đầu tiên của tuần lễ, mỗi người trong anh em, hãy dành dụm một phần tùy khả năng của mình, để riêng ra - đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3. Rồi khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người mà anh em tín nhiệm, cùng với những bức thư và tặng phẩm của anh em đến Giê-ru-sa-lem. 4. Nếu thuận tiện cho tôi cùng đi, những người đó sẽ đi với tôi.

5. Tôi sẽ đến thăm anh em khi tôi qua Ma-xê-đô-ni-a, bởi vì tôi dự định qua Ma-xê-đô-ni-a. 6. Tôi có thể lưu lại với anh em - hoặc thậm chí tôi sẽ ở lại cả mùa đông - để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi đi. 7. Nếu Chúa cho phép, lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng tôi hy vọng sẽ lưu lại một thời gian với anh em. 8. Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9. bởi vì một cánh cửa rộng lớn và hữu hiệu đã mở ra cho tôi, dù vẫn có nhiều chống đối.

10. Nếu Ti-mô-thê có đến, anh em hãy gặp, và để anh ấy có thể ở với anh em không sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. 11. Cho nên, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy tiễn anh ấy bình an trên hành trình, để anh ấy có thể đến với tôi; vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với những anh em khác.

12. Còn về A-pô-lô, là người anh em, tôi đã cố thuyết phục anh ấy, cùng với những anh em khác, đến với anh em, nhưng cuối cùng anh ấy chưa muốn như anh ấy nên đi; tuy nhiên anh ấy sẽ đến khi anh ấy có dịp tiện.

13. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy hành động như những người đàn ông, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14. Mọi điều anh em làm, hãy làm với tình yêu thương.

15. Thưa anh em, bây giờ tôi khuyên anh em - anh em biết những người trong gia đình Sê-pha-na, là những trái đầu mùa tại vùng A-chai - họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ, 16. để anh em cũng thuận phục những người như vậy, và tất cả những người đang hiệp tác và làm việc. 17. Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù đắp lại sự khiếm khuyết của anh em; 18. bởi vì những người đó đã làm tươi mới tinh thần của tôi và của anh em. Cho nên, hãy quý trọng những người như vậy.

19. Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em. A-qui-la, Bê-rít-sin, và Hội Thánh tại nhà của họ, gửi lời thăm nhiệt thành đến các anh em trong Chúa. 20. Tất cả các anh em tại đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 21. Lời chào thăm từ chính tay của Phao-lô.

22. Nếu có ai không yêu mến Chúa, người đó phải bị nguyền rủa! Ma-ra-na-tha!

23. Ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus, ở với anh em!

24. Tình yêu của tôi dành cho tất cả anh em trong Đấng Christ Jesus.

Bản Dịch 1925

1. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. 2. Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. 3. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi.

5. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Ma-xê-đoan, vì tôi phải ghé qua xứ Ma-xê-đoan. 6. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. 7. Lần nầy tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi; nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. 8. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9. vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch.

10. Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khói sợ sệt gì trong anh em: vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. 11. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em.

12. Còn như anh em chúng ta là A-bô-lô tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi; người sẽ đi trong khi có dịp tiện.

13. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. 14. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.

15. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. 16. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. 17. Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm; các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, 18. vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quí trọng những người dường ấy.

19. Các Hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. A-qui-la và Bê-rít-sin gởi lời chào anh em trong Chúa, Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. 20. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.

21. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. 22. Bằng có ai không kính mến Chúa, thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha. 23. Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em! 24. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011

Vấn Ðề Quyên Góp Giúp Các Tín Hữu Gặp Khốn Khó

1 Bây giờ về vấn đề quyên góp giúp các thánh đồ, xin anh chị em hãy theo cách tôi đã hướng dẫn các hội thánh ở vùng Ga-la-ti: 2 Cứ vào ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh chị em hãy tùy khả năng mình để riêng ra một phần lợi tức kiếm được, và để dành đó, chứ đừng đợi khi tôi đến mới quyên. 3 Khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người được anh chị em tín nhiệm mang thư và món quà của anh chị em về Giê-ru-sa-lem, 4 và nếu cần, tôi cũng sẽ đi, và những người ấy sẽ đi với tôi.

Chương Trình của Phao-lô

5 Tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi tôi đi xuyên qua vùng Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi định sẽ đi xuyên qua vùng Ma-xê-đô-ni-a, 6 và có lẽ tôi sẽ ở lại với anh chị em một thời gian, có thể suốt mùa đông, rồi sau đó mong anh chị em sẽ đưa tôi đến những nơi tôi định đi. 7 Lần này nếu Chúa cho phép, tôi không muốn chỉ ghé thăm anh chị em rồi đi ngay, nhưng tôi hy vọng có thể ở lại với anh chị em ít lâu. 8 Nhưng bây giờ tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến Lễ Ngũ Tuần, 9 vì một cánh cửa lớn mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối.

10 Nếu Ti-mô-thê đến, xin anh chị em đừng làm anh ấy sợ, vì anh ấy cũng làm công việc Chúa như tôi. 11 Vậy xin đừng ai khinh dể anh ấy, nhưng hãy tiễn anh ấy ra đi bình an để anh ấy trở về với tôi, vì tôi đang trông đợi anh ấy với các anh em khác đến đây.

12 Về A-pô-lô anh em chúng ta, tôi đã hết sức thúc giục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh chị em, nhưng anh ấy chưa muốn đi bây giờ. Anh ấy sẽ đi khi có cơ hội.

Những Lời Khuyên Cuối Thư

13 Xin anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.

15 Thưa anh chị em, tôi xin khuyên anh chị em điều này nữa: Anh chị em đều biết những người trong gia đình của Tê-pha-na; họ là những trái đầu mùa ở vùng A-chai, và họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. 16 Xin anh chị em hãy thuận phục những người ấy và thuận phục những người cùng làm việc khó nhọc và vất vả với họ.

17 Tôi rất vui vì Tê-pha-na, Phô-tu-na-tu, và A-chai-cơ đã đến đây. Các anh em ấy đã bù lại sự thiếu sót của anh chị em, 18 vì các anh em ấy đã làm cho tinh thần tôi và của anh chị em được tươi mới. Vậy hãy quý trọng những người như thế.

19 Các hội thánh ở vùng A-si-a gởi lời chào thăm anh chị em. A-qui-la và Pơ-rít-ca với hội thánh nhóm họp trong nhà họ gởi lời chào thăm nồng nàn trong Chúa đến anh chị em.

20 Tất cả anh chị em ở đây gởi lời chào thăm anh chị em.

Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.

21 Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này bằng chính tay tôi.

22 Nếu ai không yêu mến Chúa, người ấy thật đáng bị nguyền rủa!

Lạy Chúa, xin Ngài mau đến!

23 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus ở với anh chị em. 24 Tình thương của tôi ở với tất cả anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành