I Cô-rinh-tô: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng cồng khua vang hay là chập chõa vang rền. 2. Dù tôi có ơn nói tiên tri và hiểu tất cả những huyền nhiệm cùng tất cả tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 3. Dù tôi phân phát tất cả những vật sở hữu của mình, dù tôi hiến thân thể mình để tôi có thể tự hào, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng không được ích lợi gì.

4. Yêu thương là nhẫn nại, là nhân từ; yêu thương không ganh tị, yêu thương không tự hào, không kiêu ngạo, 5. không cư xử trái phép, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không ghi nhớ những sai trật, 6. không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân thật; 7. dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

8. Dù những lời tiên tri sẽ hết, các ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, và tri thức sẽ mất, tình yêu thương không bao giờ suy tàn. 9. Chúng ta đang hiểu biết không hoàn toàn, nói tiên tri cũng không hoàn toàn; 10. nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì điều gì bất toàn sẽ chấm dứt.

11. Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con; nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 12. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; tuy nhiên đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết chỉ một phần; nhưng đến lúc đó, tôi sẽ biết đầy đủ như tôi được biết đầy đủ.

13. Nhưng bây giờ, còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, tình yêu thương - nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Bản Dịch Đại Chúng

Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng cồng khua vang hay là chập chõa vang rền. Dù tôi có ơn nói tiên tri và hiểu tất cả những huyền nhiệm cùng tất cả tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát tất cả những vật sở hữu của mình, dù tôi hiến thân thể mình để tôi có thể tự hào, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng không được ích lợi gì.

Yêu thương là nhẫn nại, là nhân từ; yêu thương không ganh tị, yêu thương không tự hào, không kiêu ngạo, không cư xử trái phép, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không ghi nhớ những sai trật, không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân thật; dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

Dù những lời tiên tri sẽ hết, các ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, và tri thức sẽ mất, tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Chúng ta đang hiểu biết không hoàn toàn, nói tiên tri cũng không hoàn toàn; nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì điều gì bất toàn sẽ chấm dứt.

Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con; nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; tuy nhiên đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết chỉ một phần; nhưng đến lúc đó, tôi sẽ biết đầy đủ như tôi được biết đầy đủ.

Nhưng bây giờ, còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng đồng khua lên hay là chập chõa vang rền. 2. Dù tôi có ơn nói tiên tri và hiểu tất cả những huyền nhiệm cùng tất cả tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 3. Dù tôi phân phát tất cả những vật sở hữu của mình, dù tôi hiến thân thể mình để tôi có thể tự hào, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng không được ích lợi gì.

4. Yêu thương là kiên nhẫn, là nhân từ; yêu thương không ganh tị, yêu thương không tự hào, không kiêu ngạo, 5. không cư xử trái phép, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không ghi nhớ những sai trật, 6. không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân thật; 7. dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

8. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn, cho dù những lời tiên tri sẽ hết, các ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, và tri thức sẽ mất. 9. Chúng ta hiểu biết chỉ một phần, nói tiên tri chỉ một phần; 10. nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì điều nào chỉ có một phần sẽ chấm dứt.

11. Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con; nhưng khi đã thành người, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 12. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; tuy nhiên đến lúc đó, mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết chỉ một phần; nhưng đến lúc đó, tôi sẽ biết đầy đủ như tôi được biết đầy đủ.

13. Nhưng bây giờ, còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Bản Dịch 1925

1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

4. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5. chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6. chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

8. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10. song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13. Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

Bản Dịch 2011

Tình Yêu

1 Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ như chiêng cồng rền vang hay não bạt khua tiếng. 2 Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì. 3 Dù tôi đem tất cả tài sản của mình ra bố thí, và dù tôi hiến thân để chịu hỏa thiêu, nhưng không có tình yêu thì những điều đó chẳng ích gì cho tôi.

4 Tình yêu hay nhẫn nhục, tình yêu hay nhân từ, tình yêu không ganh tị, không khoe khoang, không tự cao, 5 không cư xử trái lẽ, không tìm tư lợi, không nhạy giận, không giữ lòng oán hận, 6 không vui về việc bất chính, nhưng vui về sự chân thật. 7 Tình yêu dung thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

8 Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Ơn nói tiên tri sẽ dứt, ơn nói tiếng lạ sẽ ngưng, ơn hiểu biết sẽ bị đào thải. 9 Vì chúng ta hiểu biết chỉ phần nào, và chúng ta nói tiên tri chỉ phần nào; 10 nhưng khi sự vẹn toàn đến thì những gì bất toàn sẽ bị loại bỏ. 11 Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con; nhưng khi tôi đã trưởng thành, thì tôi từ bỏ những gì có vẻ trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có hạn, nhưng khi ấy tôi sẽ biết tận tường, như Chúa biết rõ tôi.

13 Bây giờ còn lại ba điều này: đức tin, hy vọng, và tình yêu; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành